Tag: Boekennieuws

Nieuwbrief 3 Eerstelijnsconservering UA

Door Willem Kuiper

Vandaag verscheen voor de derde en laatste keer deze nieuwsbrief [in pdf] over dit conserveringsproject Eerstelijnsconservering boeken Universiteit Antwerpen Afdeling Bijzondere Collecties – Ruusbroecgenootschap, waarbij circa 1.500 waardevolle en interessante oude drukken een opknapbeurt kregen.
Voor wie zich niet geabonneerd heeft op individuele e-mail toezending, zie hier een link naar deze digitale nieuwsbrief.

Vernieuweldrift

                  Door Bart FM Droog

Verwarrende berichten uit het Koninklijke en Openbare Bibliothekenland: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Waanzin wil de Bibliotheekwet veranderen en heeft bedacht dat iedere Nederlander vanaf 2015 via het internet e-boeken moet kunnen lenen, berichtte de Volkskrant gisteren.

Ook wil het ministerie dat alle openbare bibliotheken onder de Koninklijke Bibliotheek (KB) gaan vallen. De KB zou daarbij een sleutelrol krijgen in een landelijke digitale bibliotheek.

De Raad van Cultuur is bang dat met deze plannen de bestaande openbare bibliotheekvoorzieningen verder worden wegbezuinigd. Die angst is terecht. Maar wat mij nog banger maakt is dat niemand zegt: ‘Hou op met die idiote vernie(uwe)ldrift!’ Het is veel efficiënter om de bestaande situatie en wetgeving op kleine punten te actualiseren en te verbeteren (zoals dat bij de Auteurswet 1912 steeds gebeurt) dan om de zoveel jaar alles redde- en redeloos te vernieuwelen.

Nu ja – dat redeloos is natuurlijk niet helemaal waar: op het ministerie werken ambtenaren aan plannen om zichzelf aan het werk te houden. Dat is menselijk, maar rechtvaardigt de vernieuwelzucht allerminst. Het ontslag van dit slag beambten zal op termijn de economie positiever beïnvloeden dan de sluiting van Openbare Bibliotheken. 

Boek- en proefschriftnieuws juni

Door Marten van der Meulen


Promoties

Maak de academische borst maar nat, want er is genoeg te beleven op academische gebied in juni! De Universiteit Tilburg bijvoorbeeld is het toneel van twee promoties: eerst zal op 5 juni Sander Wubben promoveren op zijn proefschrift “Text to Text Generation by Monolingual Machine Translation”. Wubbens onderzoek richt zich het automatisch genereren van parafrasen: dit heeft allerlei interessante toepassingen, zoals bijvoorbeeld op automatische vertaling.
Vervolgens hoopt op 28 juni Lisanne van Weelden te promoveren met haar dissertatie “Metaphors in Good Shape”. Ze zegt zelf: “In mijn promotieonderzoek kijk ik naar de rol van perceptuele eigenschappen (bijvoorbeeld dat de afgebeelde explosie en gitaar dezelfde vorm hebben) in visuele metafoorverwerking. Daarbij verwacht ik dat mensen een metaforische relatie makkelijker vinden als 2 objecten dezelfde vorm hebben dan wanneer die vorm verschillend is.”
Lees verder >>

‘Op internet zakken dichters weg in hun eigen woordenbrij’

Verslag van ‘De staat van de poëzie’ , Gent, 21 maart 2013

                                                                                                                  Door Bart FM Droog

Op donderdag 21 maart vond te Gent de studiedag ‘De staat van de poëzie’ plaats. Dichters, tijdschriftenmakers, uitgevers, vertegenwoordigers van de boekenbranche, politici en beleidsambtenaren, bibliotheekmedewerkers, literatuurwetenschappers en geïnteresseerde lezers uit Vlaanderen en Nederland deden Gent aan en woonden vanaf 10.00 uur ’s ochtends het programma bij. Deze dag was georganiseerd door het Poëziecentrum Gent en het Vlaaams Fonds voor de letteren.
Lees verder >>

De nieuwe boekwinkel: halflege Ikea-kasten

Over de nieuwe winkel van Verwijs + De Slegte in Den Haag.

Uw verslaggever gaat niets te ver om de volgende stap te verslaan in de tragedie die het boekenvak momenteel doormaakt. Zo trok hij gisteren naar Den Haag, waar het laatste bedrijf wel zo’n beetje aangebroken lijkt. Er ligt her en der nog een acteur te reutelen op het podium, hopend dat er nog iemand de kracht kan opbrengen om er snel een einde aan te maken.

Verwijs, ooit de grootste winkel van de binnenstad, met een prachtig pad in de Passage, is nu ingetrokken in het pand van De Slegte. Ik ging erheen en ben geloof ik nooit zo doordrongen van de malaise in het boekenvak. Het is gedaan met Den Haag als boekenstad – die nieuwe winkel is ongelooflijk veel treuriger dan Verwijs of De Slegte ooit waren.
Lees verder >>

Proefschrift- en boekennieuws januari 2013

Door Marten van der Meulen
Promoties
Januariis geendrukke maandvoor promotiesin detaalkunde, maarer iswel heteen enander omnaar uitte kijken.Zo promoveertKeesdeSchepperop 28januariaan deRadboudUniversiteit opde dissertatieYou andme againstthe world?First, secondand thirdperson inthe worldslanguages. 
Op30 januarivindt, tevensin Nijmegen,de verdedigingplaats vande thesisvan drs.A. L.Oldenkamp. Haarpromotieonderzoekgaat overproblemen bijhet gebruikenvan dejuiste inflectievoor volwassenendie Nederlandsleren alstweede taal.Drs. Oldenkampricht zichop eenaantal talen,waaronder Turks,en laatzien dathet klanksysteemvan demoedertaal eenbelangrijke rolspeelt bijhet verwervenvan dejuiste inflectiein hetNederlands.
Tenslottepromoveerde op18januaridr. EefjeBoef aande UniversiteitUtrecht. Inhaar proefschriftpresenteert zijnieuwe empirischedata overde manierwaaropbetrekkelijkebijzinnen zijnopgebouwd inverschillendeNederlandsedialecten.
Deproefschriftenvan dezedrie promovendizijn beschikbaarvia LOTPublishing.
Boeken
BijuitgeverijVantiltverschijnt dezejanuarimaand ditboekvan JanRock overde geschiedenisvan defilologie. Zekereen aanrader,want hetbetreft hierhet proefschriftdat in2010 doorhet Instituutvoor Cultuuren Geschiedenisvan deUvA bekroondwerd metde prijsvoor debeste scriptie.