Tag: benoemingen

Judith Rispens, hoogleraar Nederlandse taalkunde Universiteit van Amsterdam

(Persbericht Universiteit van Amsterdam)

Mw. dr. J.E. Rispens (1972) is benoemd tot hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Judith Rispens richt zich in haar onderzoek op verwerving en verwerking van normale en verstoorde taal. Een van haar onderzoeksinteresses is het grensvlak tussen een primaire taalontwikkelingsstoornis – een taalstoornis die niet het gevolg is van een andere stoornis – en ontwikkelingsdyslexie – aangeboren dyslexie. Haar onderzoeksinteresse gaat ook uit naar de morfofonologie, het deel van de taalkunde waarin morfologie en fonologie samenkomen, en statistisch leren, het vermogen om zonder instructie patronen te ontdekken in talige input waardoor talige regels kunnen worden geleerd. Lees verder >>

Lotte Jensen benoemd tot hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis

Lotte Jensen is met ingang van 1 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Jensen doet onderzoek naar nationale identiteitsvorming en nationalisme in Nederland vanuit een cultuurhistorisch perspectief.

Lotte Jensen (1972, Hillerød, Denemarken) studeerde Nederlands en Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 1996 cum laude haar doctoraaldiploma Nederlandse historische letterkunde haalde en in 1997 haar doctoraaldiploma Geschiedenis van de Wijsbegeerte. In 2001 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar vrouwentijdschriften en journalistes in de achttiende en negentiende eeuw in Nederland.

Hierna werkte Jensen als docent en beleidsmedewerker aan de Universiteit Utrecht (Wijsbegeerte, Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences); als postdoc aan de Universiteit van Amsterdam en als gasthoogleraar aan de Universiteit Gent (België). Lees verder >>

Benoeming: prof. dr. Marjo van Koppen

Met ingang van vandaag is prof. dr. Marjo van Koppen benoemd tot hoogleraar Variatielinguïstiek van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Ook treedt Van Koppen als senior-onderzoeker (0,5 fte) in dienst van het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam. De gecombineerde aanstelling kwam tot stand in goed overleg tussen de nieuwe hoogleraar en alle betrokkenen (Meertens Instituut, Uil OTS, TLC en Faculteit GW).

Marjo van Koppen werkt sinds 2005 als postdoc en later als UD in Utrecht. In 2010 won ze de universitaire prijs “jong docent van het jaar”, op voordracht van studievereniging Awater. Marjo verwierf voor haar taalkundig onderzoek diverse subsidies, waaronder een NWO-Vidi. In 2016 startte een onderzoeksproject dat ze samen met historisch letterkundige Feike Dietz, ook van de Universiteit Utrecht, bij NWO verwierf: Taaldynamiek in de Nederlandse Gouden Eeuw: Taalkundige en sociaal-culturele aspecten van variatie binnen auteurs

Haar onderwijs en onderzoek richten zich vooral op de taalkunde van het Nederlands. Zij is geïnteresseerd in de syntactische variatie binnen het Nederlands: de zinsbouw van Nederlandse dialecten en oudere fasen van het Nederlands. Zij bekijkt die varianten vanuit een generatief taalkundig perspectief.

Verder is Van Koppen onder andere bekend als redacteur van Neerlandistiek. De voltallige redactie feliciteert haar van harte met deze mooie stap in haar carrière.

 

Naar Nijmegen!

Door Marc van Oostendorp

Foto: Wilbert Spooren

Wat zou ik doen als ik geld en vrije tijd had? Nederlands studeren in Nijmegen. Volgens mij lopen daar de leukste docenten rond, en krijg je daar het interessantste programma. Je kunt er van alles leren dat mooi is en boeiend en nuttig.

Maar! Nu ik dat geld en die vrije tijd niet heb, heb ik vandaag het één na allerbeste-mooiste-geweldigste gekregen. Ik ga er werken! Bij Nederlands!

Althans, ik krijg er twee met elkaar verknoopte leeropdrachten. Lees verder >>

Sjef Barbiers benoemd tot hoogleraar Nederlandse Taalkunde Universiteit Leiden

Dr. Sjef Barbiers (Meertens Instituut en Universiteit Utrecht) is benoemd tot hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden. Hij zal werkzaam zijn bij het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL). Barbiers is een internationaal erkend expert op het gebied van de Nederlandse Taalkunde. Zijn onderzoeksgebied is variatie in de Nederlandse syntaxis. Barbiers’ onderzoek profiteert van het beschikbaar komen van een digitale onderzoeks-infrastructuur voor de Nederlandse taalkunde. Daarin heeft hijzelf een belangrijke rol gespeld door zijn sterke betrokkenheid bij grote onderzoeks-infrastructuur-projecten zoals SAND, Edisyn, CLARIN, Nederlab en CLARIAH. Barbiers hoopt dat deze digitale infrastructuur ook een vernieuwende bijdrage kan leveren aan het onderzoek aan LUCL en het digital humanities initiatief van de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden een impuls kan geven.

Lees verder >>

Dr. Theo Meder bijzonder hoogleraar Volksverhaal en vertelcultuur in Groningen

Theo Meder is aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar Volksverhaal en vertelcultuur van de middeleeuwen tot heden in Nederland in een internationale context, vanwege het Meertens Instituut van de KNAW.

Theo Meder (1960) is tevens werkzaam als senior-onderzoeker aan het Meertens Instituut voor Nederlandse Taal en Cultuur. Hij is gespecialiseerd in volksverhalen, mondelinge overlevering en vertelcultuur in Nederland. Meder studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Na zijn promotie in 1991 deed hij onder meer onderzoek naar vertelculturen, het sprookjesrepertoire van de Friese verteller Anders Bijma en broodjeaapverhalen in het dagelijkse leven. Hij deed tevens veldwerk in de multiculturele wijk Lombok in Utrecht, waar hij verhalen verzamelde van autochtone en allochtone bewoners, en hij ging in New Age kringen op zoek naar religieuze repertoires en getuigenisverhalen.

Lees verder >>

Huub van den Bergh hoogleraar Vakdidactiek Nederlands aan UU


Per  1 oktober is Huub van den Bergh benoemd tot profileringshoogleraar ‘Vakdidactiek Nederlands’ bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. Van den Bergh heeft een toegespitste leeropdracht in onderzoek.

De profileringsleerstoel ‘Vakdidactiek Nederlands’ zal wetenschappelijke onderbouwing en expertise geven aan de didactiek en toetsing van het onderwijs in de Nederlandse taalvaardigheid. Daarmee zal het bijdragen aan een versterking van de kwaliteit van de lerarenopleiding, en langs die weg ook aan een verhoging van de instroom.

Van den Bergh is ook sinds september 2005 bijzonder hoogleraar Didactiek en toetsing van het taalvaardigheidsonderwijs, vanwege de Vereniging van Leraren in Levende Talen.

Yra van Dijk nieuwe hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Leiden

Met ingang van het eerste semester wordt Dr. Yra van Dijk in Leiden aangesteld als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief.

Van Dijk wordt aangesteld bij het instituut LUCAS (Leiden University Centre for the Arts in Society), dat zich bezighoudt met het onderzoek van cultuur, literatuur, kunst, film en media in brede zin. Zij past naar eigen zeggen uitstekend bij haar toekomstige Leidse thuisbasis: ‘Ik probeer steeds om een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de ene kant, en de literaire wereld, de literaire kritiek en lezers aan de andere kant. Daarom schrijf ik voor de boekenbijlage van NRC Handelsblad en geef ik regelmatig lezingen, workshops en mastercourses op hogescholen en voor allerlei culturele instellingen.’ Van Dijk maakt deel uit van diverse tijdschriftredacties, besturen en jury’s voor literaire prijzen. Nu is Van Dijk nog universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam

Anne Vegter is Dichter des Vaderlands

Met ingang van 31 januari 2013 is de Rotterdamse dichteres Anne Vegter Dichter des Vaderlands. Vegter volgt daarmee Ramsey Nasr op en krijgt een functie voorheen bekleed door Gerrit Komrij en Driek van Wissen. De ambtsperiode van Anne Vegter als Dichter des Vaderlands loopt tot en met januari 2017.

Anne Vegter (1958) is dichter, prozaïst, toneel- en kinderboekenschrijver. In 1989 debuteerde zij met het kinderboek De dame en de neushoorn, waarvoor ze de Woutertje Pieterseprijs ontving. Haar tweede boek, Verse bekken (1990), geïllustreerd door Geerten ten Bosch, was het eerste kinderboek dat voor de AKO Literatuurprijs werd genomineerd. De jaren erna verschenen de verhalenbundel Ongekuiste versies (1994) de novelle Harrie’s hoofdingang (1999) en Sprookjes van de planeet aarde (2006). Haar eerste dichtbundel heet Het veerde (1992), later gevolgd door Aandelen en obligaties (2002), Spamfighter (2007) en Eiland berg gletsjer (2011). Spamfighter werd in 2008 genomineerd voor de VSB Poëzieprijs en werd bekroond met de Publieksprijs. In 2004 won Vegter won de Anna Blamanprijs voor haar hele oeuvre.

We wensen Vegter veel succes in haar nieuwe rol.

Nicoline van der Sijs hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Nicoline van der Sijs (1955) is met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De leerstoel past in het onderzoeksprofiel van de Faculteit der Letteren op het gebied van e-humanities: onderzoek, ontwikkeling en gebruik van digitale technieken in de geesteswetenschappen.
Lees verder >>

Wilbert Spooren in Nijmegen benoemd tot hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands

De heer prof. dr. W.P.M.S. (Wilbert) Spooren is met ingang van 1 november 2012 benoemd tot hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Spooren is sinds 2002 hoogleraar Taal & Communicatie aan de VU Amsterdam.
Wilbert Spooren (1956)  studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 1982 cum laude zijn doctoraaldiplomaHij promoveerde in 1989 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar tegenstellingsrelaties in teksten. Spooren werkte van 1987 tot 1991 aan de Katholieke Universiteit Brabant, thans Tilburg University als onderzoeker en van 1991 tot 1998 als universitair docent.  In 1999 werd hij universitair hoofddocent Taalbeheersing van het Nederlands aan de VU en sinds 2002 is hij daar hoogleraar.
Lees verder >>