Agenda: Symposium ‘Tussen beleving en verbeelding. Steden in een spanningsveld, 1800-1914’, 10-11 maart 2011 te Nijmegen (Call for papers)

Symposium – Call for Papers
Tussen beleving en verbeelding. Steden in
een spanningsveld, 1800-1914 do 10 – vr 11 maart 2011, Radboud
Universiteit Nijmegen

Eigenlijk begrepen negentiende-eeuwers in Europa hun steden niet
meer, zoveel wordt al snel duidelijk voor wie de zeer verschillende
manieren bestudeert waarop over de stad werd geschreven.
Associeerden sommigen de stad met vrijheid, rijkdom en artistieke
inspiratie, anderen merkten er slechts de ongezondheid, de
eenzaamheid, de zedeloosheid en de herrie van op. De oorzaak voor
die verwarring valt niet ver te zoeken. Industrialisering,
technologische vooruitgang en verhoogde mobiliteit veranderden de
negentiende-eeuwse leefruimte in een onwaarschijnlijk tempo. Met
name in de steden leidden deze processen tot bruuske
perspectiefwijzigingen en werd de ruimte steeds opnieuw anders
beleefd. Tussen beleving en verbeelding. Steden in een
spanningsveld, 1800-1914
, een vervolg op het congres Naties
in een spanningsveld
(2009), waarvan de proceedings in het
voorjaar van 2010 bij uitgeverij Verloren zullen verschijnen, staat
in het teken van die telkens hernieuwde stadsbeleving en de
wisselende beeldvorming die zij met zich meebrengt. Centraal staat
de vraag welke getuigenis literaire en andere teksten uit de lange
negentiende eeuw (1800-1914) daarvan brengen.

In methodologisch opzicht wil dit congres ten eerste
nadrukkelijk verschillende disciplines met elkaar confronteren. Er
wordt meer bepaald bewust gezocht naar een kruisbestuiving van
literatuurwetenschap en -geschiedenis met drie andere
onderzoeksgebieden – te weten cultuur- en sociale geschiedenis,
architectuur- en stedenbouwgeschiedenis en kunstgeschiedenis/visuele
cultuur. Die kan van tweeërlei aard zijn: ze kan theoretisch
van insteek zijn, door inzichten uit de ene discipline in te zetten
om een nieuw licht te werpen op bronnenmateriaal uit de andere
discipline, maar ook kunnen literaire discoursen geconfronteerd
worden met niet-literaire discoursen. Ten tweede biedt dit congres
zowel ruimte aan Nederlandstalige case studies als ook aan
transnationale casussen van waaruit een link met de Lage Landen
gelegd kan worden. Het is tevens de bedoeling dat zoveel mogelijk de
sociale verschillen, inclusief die van gender, in de beleving van de
stedelijke ruimte in rekening gebracht worden.

Concreet willen wij vier spanningsassen vooropstellen,
waarrond wij de diverse onderzoeksvragen clusteren. De eerste heeft
betrekking op de spanning tussen de stad als een plaats van
arbeid en de stad als een plaats van ontspanning
. Daarbij valt
niet alleen te denken aan de beleving van winkelruimtes (passages,
warenhuizen, winkelstraten) en van typische plaatsen van vertier
zoals theaters, parken, cafés, dierentuinen of bordelen, maar
ook aan kantoren, fabrieken, bouwplaatsen, havens en aan de
werkplaatsen van de geest: academische ruimtes (studeerkamers,
universiteitsbibliotheken). In de wereldtentoonstelling komen beide
functies van de stad, werken en zich ontspannen, samen.

Onder de tweede spanningsas valt de representatie van ruimtes
die de spanning tussen de publieke sfeer en de
privésfeer
impliceren. De verbeelding van interieurs
behoort daartoe (van cafés, van wachtkamers, van
schrijvershuizen,…), maar ook het motief van het uiterlijke
vertoon, het naar buiten gekeerde interieur, zoals dat zichtbaar
wordt in onder meer uitstalramen en gevels. Bijzondere aandacht
verdienen in deze context ook ruimtes waarin geloof beleefd kan
worden: kerken, kloosters, bedevaartsoorden en kapelletjes.

De derde as heeft betrekking op ruimtes waarin de
tegenstelling tussen mobiliteit en stilstand een rol speelt.
Concreet denken wij dan aan ruimtes die met toerisme te maken hebben
(de oude stadskern, musea, wereldtentoonstellingen), met verkeer
(stations, metro, tram) en met migratie en internationalisme. De
negentiende-eeuwse stad profiteert van technologische ontsluiting,
maar ondergaat ook allerlei vormen van musealisering.

Bij de vierde en laatste spanningsas wordt gekeken naar de
oppositie tussen regulering en (ongecontroleerde) groei.
Worden groene plaatsen in de stad beleefd als onderbreking van de
voortwoekerende bebouwing, als stadse droom van een afwezige natuur
(parken, periferie, stadsboerderijen), hoe werd stadsanering
geïnterpreteerd (het vuil en het geld, gedempte grachten en
leien, sloppenwijken) en welke visies op stadsuitleg spelen er zoal:
wordt die bebouwing buiten het oude centrum, omsloten door singels
en ringgrachten, in verband gebracht met een nieuwe burgerklasse of
een nieuw standsbesef?

Tussen beleving en verbeelding. Steden in een spanningsveld,
1800-1914
zal op 10 en 11 maart 2011 plaatsvinden aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. De voertalen van het congres zijn Engels en
Nederlands. Voorstellen voor bijdragen kunnen worden ingediend tot
15 september 2010 en tellen 250 woorden. Inzenders krijgen voor 15
oktober bericht.

Contact

Stedenineenspanningsveld@gmail.com

Dr. T. Sintobin

Radboud Universiteit

Faculteit Letteren

Nederlandse taal- en cultuur

Postbus 9103

NL 6500 – HD

Nijmegen

0031-24 361 5491

Organiserend comité

Jan-Hein Furnée (Universiteit van Amsterdam; cultuur- en
mentaliteitsgeschiedenis na 1750)

Tom Sintobin (Radboud Universiteit; Nederlandse taal en cultuur)

Pieter Uyttenhove (Universiteit Gent; Architectuur en
Stedenbouw)

Hans Vandevoorde (VUB; Taal- en letterkunde)

Rob van de Schoor (Radboud Universiteit, Nederlandse taal en
cultuur)

Wetenschappelijk comité

Peter Altena (Dominicus College, Nijmegen)

Nele Bemong (Katholieke Universiteit Leuven; onderzoekseenheid
Nederlandse literatuur)

Lotte Jensen (Radboud Universiteit; Nederlandse taal en cultuur)

Mary Kemperink (Universiteit Groningen, Nederlandse taal en
cultuur)

Marita Mathijsen (Universiteit van Amsterdam, Moderne
Nederlandse letterkunde)

Liedeke Plate (Radboud Universiteit; Algemene
Cultuurwetenschappen en Genderstudies)

Jo Tollebeek (Katholieke Universiteit Leuven; onderzoekseenheid
cultuurgeschiedenis vanaf 1750)

Agenda: Symposium ‘De schrijver in zijn veld’, 16 juni 2010 te Utrecht

Op woensdag 16 juni a.s. organiseert tijdschrift *Vooys* het symposium *De schrijver in zijn veld*. Tijdens dit symposium zal nummer 28.2 worden gepresenteerd. Daarbij zullen lezingen worden gehouden door de auteurs Sander Bax (titel lezing: De man die Carré ging bezetten. Het beeld van Harry Mulisch als geëngageerd schrijver), Mathijs Sanders (titel lezing: Zoeklichten en oogkleppen. Frits Hopman en het literaire veld rond 1920), Matthieu Sergier (titel lezing: Tussen ‘hij’ en ‘ik’. De schrijversdagboeken van Paul de Wispelaere) en Jan de Vet (titel lezing:‘Tingeling vervolgt zijn weg’: K Michel wandelt in het postmodernisme)
We nodigen iedereen van harte uit dit gratis toegankelijke symposium bij te wonen! Meer informatie over het symposium is te vinden op https://webmail.uva.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.tijdschriftvooys.nl/Locatie: Utrecht, Drift 21 (Sweelinckzaal). Datum en tijdstip: woensdag 16 juni 2010, van 13.00 tot 17.00 uur (borrel na).
Meldt u zich aan! Een mailtje naar tijdschriftvooys@gmail.com volstaat.

Agenda: Workshop Europe and the Colonial Knowledge 1500-1850, 18 juni 2010, Keulen

Zentrum für Vergleichende Europäische Studien ZEUS
an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln
http://www.zeus.phil-fak.uni-koeln.de/

Workshop:
Europe and the Colonial Knowledge 1500-1850
18 – 6 – 2010
organized by Maria-Theresia Leuker / Jakob Vogel

Part I: Workshop Philosophische Fakultät, Philosophikum, Albertus-Magnus-Platz, room 038

13.45-14.00 Introduction
Maria-Theresia Leuker / Jakob Vogel

14.00-15.40 Knowledge Transfers

Bettina Noak (Berlin): Mit fremden Augen? Koloniales Wissen in Olfert Dappers Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche gewesten (1668)

Hanco Jürgens (Amsterdam): Enlightenment between Prussia and India: Faith, Knowledge and Company networks of German missionaries in Tamil Nadu, 1750-1810
15.40-16.10 coffee break

16.10-18.10 Actors and Representations

Anna-Teresa Grumblies (Cologne): Colonial Interest in Indigenous Ecological Knowledge: Scientific Endeavors, Developments and Processes of Scientisation (16th – 18th century)

Kathrin Reinert (Cologne): Visual fantasies on Latin America: Casta painting, costumbrismo and ‘type’ photography

Pascal Schillings (Cologne): Resisting Representation? The Polar Regions and British Colonial Knowledge, 1770-1850

Part II: Keynote and DiscussionsHörsaalgebäude, Albertus-Magnus-Platz, room E

18.30-20.00 Networks and Circulations

Siegfried Huigen (Stellenbosch/South Africa): François Valentyn’s Construction of the Geography of the Cape of Good Hope (1726)

Kapil Raj (Paris): On ‘Colonial Knowledge’ as a Category in the History of Science: Reflections from a Circulatory Perspective

Belangstellenden zijn welkom. Er wordt geen inschrijfgeld geheven; eenaanmelding vooraf is niet noodzakelijk. Informatie over de bereikbaarheidvan de collegezalen waar de workshop zal plaatsvinden is te vinden viahttps://webmail.uva.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.pressoffice.uni-koeln.de/travelinformation_maps.html

Agenda: Congres ‘Colonial and Post-Colonial Connections in Dutch Literature’, 15-17 september 2011 (Call for papers)

CALL FOR PAPERS
Colonial and Post-Colonial Connections in Dutch Literature
The 2011 Berkeley Conference on Dutch Literature
September 15-17, 2011

Dutch literature is more than just literature about a tiny piece of land at the estuary of the Rhine. From the Caribbean to South-Africa, from Southeast-Asia to Western Europe, the Dutch language forms a common bond in a literature that was and is deeply marked by intercultural connections. In recent decades, considerable attention has been given to Dutch colonial and postcolonial literature, but the importance of intercultural connections within the Dutch colonial network has been neglected. What were the cultural and literary networks between Batavia, Galle, Nagasaki, and the Cape Colony? How did the slave trade connect authors in Willemstad and Paramaribo with Gorée and Elmina at the African West Coast? How did Jewish communities link Recife in Dutch Brazil to New Amsterdam on the American East Coast? And how did Amsterdam, Leiden or The Hague function as intellectual intermediaries between the Netherlands and the different colonies?
This pluricentric perspective on Dutch literature remains relevant in modern times. After the colonial era ended, the Dutch language continued to produce literature that fostered intellectual bonds between the Caribbean, Southeast Asia, South Africa, and Western Europe. These intercontinental contacts were even intensified and grew in diversity when three centuries after the first Dutchmen ventured out into the wide world, the world came to the Netherlands. Inhabitants of the former colonies first, followed by immigrants and refugees, transformed the Dutch literary landscape to the point that an international perspective on Dutch literature has become a necessity.
The 2011 Berkeley Conference in Dutch Literature at the University of California, Berkeley, intends to bring together a selection of literary scholars and cultural historians from all over the world to debate Dutch literature within the framework of intercultural connections in Dutch colonial and post-colonial studies. Please send a ca. 500 word abstract for a 20 minute paper to Jeroen Dewulf at jdewulf@berkeley.edu by February 1, 2011. The conference will take place on the UC Berkeley campus and the proceedings will be subsequently published. Details about the conference will be presented shortly on the UC Berkeley Dutch Studies website, dutch.berkeley.edu.
Keynote speaker:
Adriaan van Dis
Organizing Committee:
Jeroen Dewulf (University of California, Berkeley)
Michiel van Kempen (Amsterdam University)
Olf Praamstra (Leiden University)
Siegfried Huigen (Stellenbosch University)

Vacature: 2 aio-plaatsen Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht (deadline: ma 21 juni 2010)

In Utrecht is per 1 september 2010 plaats voor 2 AIO´s Middelnederlandse letterkunde, die onderzoek zullen verrichten binnen het door HERA (Humanities in the European Research Area) gesubsidieerde onderzoeksproject ‘The Dynamics of the Medieval Manuscript’. Solliciteren voor 21 juni 2010. Zie voor nadere informatie: http://www.uu.nl/ogc/vacatures en
http://www.uu.nl/NL/faculteiten/geesteswetenschappen/Onderzoek/onderzoekinstituten/ogc/organisatie/Pages/aiosmiddelnederlandseletterkunde.aspx

Agenda: Tentoonstelling Irma Boom

Bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is van 4 juni tot en met 3 oktober 2010 een overzichtstentoonstelling van het werk van Irma Boom.

Irma Boom (1960) is een grafisch ontwerper die zich voornamelijk richt op het maken van boeken. Haar ‘Office’ in Amsterdam werkt met culturele en commerciële opdrachtgevers uit binnen- en buitenland. In 2003 schonk zij haar ‘levend archief’ aan de Bijzondere Collecties, waar het nu deel uitmaakt van de collecties grafische vormgeving.

Werk van Irma Boom is ook opgenomen in de collecties van het Museum of Modern Art (MoMA) in New York en het Centre Pompidou in Parijs.Haar eigenzinnige ontwerpen zijn vele malen bekroond en het magnum opus SHV uit 1996 is intussen een icoon van ‘Dutch Design’. Het experiment blijft belangrijk. Ontwerpen is voor Irma Boom een zoektocht naar vernieuwing in vorm, structuur en inhoud. Zo wil zij het gedrukte boek vitaal houden en verder ontwikkelen. De inhoud blijft daarbij steeds bepalend.

Tentoonstelling
In 2005 waren bij de Bijzondere Collecties haar ontwerpen voor Paul Fentener van Vlissingen te zien in een groepstentoonstelling. En nu is er dan aan de Oude Turfmarkt, de plek waar haar archief wordt bewaard, een solotentoonstelling. De tentoonstelling Irma Boom: Biography in Books – die anti-chronologisch van opzet is – maakt haar uitgangspunten manifest en biedt voor het eerst een breed overzicht van haar oeuvre: van heden tot aan het begin van haar carrière, eind jaren tachtig.Behalve de highlights worden ‘missers’ getoond. Het commentaar erbij is letterlijk van de hand van de ontwerper zelf. Daarnaast is er een keuze te zien uit boeken van de Bijzondere Collecties en uit Booms privébezit die raakvlakken bezitten met haar werk.

Publicatie
Bij deze tentoonstelling verschijnt de bijzondere publicatie Irma Boom: Biography in Books. Deze monografie (38×50 mm) met meer dan 450 afbeeldingen biedt een uitgebreid overzicht van haar werk, vanaf het begin van haar ontwerppraktijk in 1986 tot nu. Daarbij gaat het naast boeken om huisstijlen, postzegels en affiches. Een aantal ontwerpen is door Irma Boom van commentaar voorzien, wat inzicht biedt in de totstandkoming en de vormgeving. Verder bevat de uitgave een inleiding op haar werk en een uitgebreide lijst van de afgebeelde ontwerpen.

Irma Boom: Biography in Books:Books in reverse chronological order, 2010 – 1986,with comments here and there.
EngelstaligBoekconcept: Irma Boom
Tekst: Mathieu Lommen, Irma Boom
Ontwerp: Irma Boom, Sonja Haller
Vertaling: John A. Lane
704 pp / 38×50 mm / genaaid gebrocheerd
Full color, gekleurde sneden
Prijs € 19,50
Deze publikatie kan online besteld worden bij de Grafische Cultuurstichting.Van de oplage zijn 500 exemplaren genummerd en gesigneerd. Deze zijn uitsluitend te koop bij de Bijzondere Collecties voor bezoekers van de tentoonstelling.

In memoriam Wouter Voskuilen.

Op 20 mei 2010 overleed te Amsterdam op 82-jarige leeftijd Wouterus Wilhelmus Franciscus Voskuilen (geboren 15 november 1927 in Heeten), voormalig medewerker taalkunde aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam.
Wouter trad eind jaren ’50 toe tot de staf van de hoogleraar W.Gs Hellinga, die in verband met de oprichting van de universitaire M.O.-opleiding in de cursus 1958-59 sterk werd uitgebreid. Aan aankomende neerlandici heeft hij vele jaren colleges grammatica en taalkundige tekstinterpretatie gegeven. Lees verder >>

Column 75: Een digitale knekelput

Afgelopen woensdag ontving ik van een bevriende mogendheid uit Utrecht – wier naam ik in een eerdere versie van dit stukje om reden van discretie verzwegen had, maar het is Ingrid Biesheuvel – een e-mail met daarin de vraag of ik op de hoogte was van een fragment van een onbekende Middelnederlandse ridderroman in de universiteitsbibliotheek van Leuven. Als u mij maar een beetje kent dan weet u dat ik hierop reageer als door de spreekwoordelijke wesp gestoken. Niet dat ik behoor tot diegenen die ervan dromen Willems Madoc op te graven, al zou ik voor zo’n vondst mijn gerenoveerde neus niet ophalen.
Lees verder >>

Pas verschenen: Kopij en druk revisited

Kopij en druk revisited: een eigentijds overzicht van de Nederlandse boekgeschiedenis vanaf de 14e eeuw.

Op 12 juni as. verschijnt een bijzondere editie van het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Onder de titel ‘Kopij en druk revisited’ presenteert de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) de moderne variant van de inleidende studies bij het standaardwerk Kopij en druk in de Nederlanden, Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.

In ‘Kopij en druk revisited’ hebben veertien boekwetenschappers de huidige inzichten op de Nederlandse boekgeschiedenis vastgelegd in een zevental eeuwoverzichten, van de middeleeuwen tot de 21e eeuw. Daarmee hebben zij deze gezaghebbende cultuurgeschiedenis van het Nederlandse boek uit 1962, geschreven door W.G. Hellinga, H. de La Fontaine Verwey en G.W. Ovink, in een eigentijds jasje gestoken.‘Kopij en Druk revisited’ zal op zaterdag 12 juni worden gepresenteerd tijdens de 17e jaarvergadering van de NBV. Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan Isa de La Fontaine Verwey.

De jaarvergadering wordt gehouden in het Graphic Design Museum te Breda. Er is voor deze gelegenheid een speciaal boekhistorisch programma samengesteld.Meer informatie over de jaarboeken van de NBV en het programma van de jaarvergadering is te vinden op http://www.boekgeschiedenis.nl/. Alle leden van de NBV ontvangen het jaarboek als onderdeel van het lidmaatschap.Het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis wordt uitgegeven door Uitgeverij Vantilt (http://www.vantilt.nl/), alwaar het ook voor niet-leden is te verkrijgen. De oorspronkelijke tekst van Kopij en druk uit 1962 is te raadplegen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (http://www.dbnl.nl/).

Nieuws: Nieuwe titels DBNL, juni 2010

* Peter Altena en W. Hendrikx, Het verlokkend ooft. Proeven over
Jacob Campo Weyerman
* Karina van Dalen-Oskam, Ingrid Biesheuvel, Wim van Anrooij en
Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de
neerlandistiek
* Edward Rombauts en G.A. van Es, Geschiedenis van de letterkunde
der Nederlanden. Deel 5
* H.J. Vieu-Kuik en Jos Smeyers, Geschiedenis van de letterkunde
der Nederlanden. Deel 6
* C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden. Deel 7
* Peter de Beer, Gheestelycke rym-konst
* Gerrit Borgers en H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte
Roland Holst in hun tijd
* Johan de Brune (de Oude), Nieuwe wyn in oude le’erzacken
* Cyriel Buysse, De roman van den schaatsenrijder
* Jacob Cats, Klagende maeghden en raet voor de selve
* Pieter Datheen, De Psalmen Davids, ende ander lofsanghen
* Maurits Dekker, Brood
* Maurits Dekker, Reflex
* Maurits Dekker, Waarom ik niet krankzinnig ben
* Lodewijk van Deyssel, Het leven van Frank Rozelaar (ed. Harry
G.M. Prick)
* Jan Droomers, De langh-gewenschte vernieuwynge der vrede-
vreught
* Henriëtte van Eyk, Gabriël, de geschiedenis van een mager
mannetje
* Maurice Gilliams, Oefentocht in het luchtledige
* L.A.H. Albering, Vergelijkend-syntactische studie van den
Renout en het Volksboek der Heemskinderen
* Jacob Israël de Haan, Pathologieën. De ondergangen van Johan
van Vere de With (eds. G. Eekhoud en W.J. Simons)
* Willem van Haecht, De Psalmen Dauids
* K.H. Heeroma, De andere Reinaert
* Albert Helman, Orkaan bij nacht
* Henry Hexham, Het groot woorden-boeck: gestelt in ‘t
Nederduytsch, ende in ’t Engelsch
* C.J. Kelk, Jan Steen
* C.J. Kelk, Reis door de wolken
* Marie Koenen, De moeder
* Wilhelmus Johannes Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn
klooster te Diepenveen
* G.I. Lieftinck, De Middelnederlandsche Tauler-
handschriften
* Margaretha Wijnanda Maclaine Pont, De poorterszoon van Hoorn
* Herman de Man, De koets
* Herman de Man, Scheepswerf De Kroonprinses
* Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Het boeck der Psalmen.
Wt de Hebreische sprake in Nederduitschen dichte
* Karel van den Oever, Het inwendig leven van Paul
* P.C. Paardekooper, Kleine ABN-syntaxis in vraag en antwoord
* Emile Poppe, Menno ter Braak en de Filmliga
* Sientje Prijes, Een bewogen vrijdag op de Breestraat (onder
pseudoniem Sani van Bussum)
* J.A.M. Pulles, Structuurschema’s van de zin in
Middelnederlands geestelijk proza
* J.P. Reynvaan, Zuster Clara. Schetsen uit het leven eener
verpleegster in een stedelijk gasthuis
* Maurice Roelants, Alles komt terecht
* Annie Salomons, Het huis in de hitte: drie jaar Deli
* W.C.A. Schilling, Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec ‘den
Wonderbare’
* J.P. Sprenger van Eijk, Handleiding tot de kennis van onze
vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen,
bijzonder aan de scheepvaart en het scheepsleven, het
dierenrijk en het landleven ontleend
* G.R. von Wielligh, Jakob Platjie
* Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk
van Nederland in gebruik
* Den christelycken dool-hof

Bron: nieuws@dbnl.org, 1 juni 2010

Agenda: Studiedag Erfgoedbibliothecaris Brussel

Erfgoedbibliothecaris gezocht! Over competenties voor het beheren van erfgoedcollecties in bibliotheken

Erfgoedbibliotheken beheren ons rijk papieren en perkamenten verleden. Bibliothecaris zijn van zo’n historische verzameling is dan ook een bijzondere uitdaging. Want hoe kun je de collectie het best bewaren en beheren? Welke elementen spelen een rol bij het uitbreiden van de collectie? Op welke manier communiceer je naar het publiek? En wat is de link naar onderzoek?

Op woensdag 9 juni staan de competenties van de erfgoedbibliothecaris centraal. Samen met u willen we nadenken over het specifieke profiel van zo’n bibliothecaris: wat moet hij of zij kennen en kunnen en wat maakt deze job nu precies zo uniek? We steken voor deze denkoefening het licht op in binnen- en buitenland en laten verschillende bestaande opleidingen aan het woord.

Het programma ziet er als volgt uit:
Voormiddag 10.00 – 12.00 uur
We starten met reflecties van twee eminente erfgoedbibliothecarissen, namelijk An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen) en Garrelt Verhoeven (Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Amsterdam).
Daarna bent u zelf aan het woord en gaan we aan de hand van stellingen op zoek naar de competenties van de erfgoedbibliothecaris
Namiddag 13.00 – 16.30 uur
In de namiddag geeft Caroline Peach (hoofd van het Preservation Advisory Centre van de British Library) toelichting bij het vormingsprogramma voor behoud en beheer van papieren dragers in Engeland
Guy De Witte (conservator/restaurateur van papier en boek en master in Preventive Conservation) formuleert daarna zijn opmerkingen bij het Britse model
We sluiten af met een panelgesprek met de bestaande bibliotheekopleidingen en de opleiding conservatie/restauratie van papier.

Praktisch
Woensdag 9 juni 2010, 10.00 – 16.30 uur, FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel.
De studiedag maakt deel uit van het reflectietraject Erfgoedgeleerden en wordt georganiseerd in samenwerking tussen FARO, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de Universiteit Antwerpen, Artesis Hogeschool afdeling conservatie en restauratie, de Bibliotheekschool Gent en de VVBAD.
Deelname kost 10 euro, studenten kunnen gratis deelnemen, maar moeten zich dan wel vooraf aanmelden. Inschrijven kan via het formulier op het volgende adres:
http://www.faronet.be/kalender/erfgoedbibliothecaris-gezocht-over-competenties-voor-het-beheren-van-erfgoedcollecties-in-b

prof. dr. Pierre Delsaerdt
Universiteit Antwerpen Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
Vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap
Venusstraat 35, lok. 003
BE­­­–2000 Antwerpen
tel. ++32–(0)3–265.44.49
e-mail: pierre.delsaerdt@ua.ac.be

Column 74: Graf van Karel de Grote onvindbaar

Hoorde ik op de radio. Was drie jaar naar gezocht, maar niet gevonden.
Ik citeer het NOS nieuwsoverzicht van dinsdag 18 mei jl.:

In de dom van Aken is een speurtocht van drie jaar naar het graf van keizer Karel de Grote zonder succes beëindigd. Zijn stoffelijk overschot ligt sinds de 12e eeuw in de dom, maar het graf is nooit teruggevonden.
Er is uitgebreid gezocht in de voorhal van de kerk, die de afgelopen jaren werd gerestaureerd. De stadsarcheoloog van Aken zegt dat het vaststaat dat Karel de Grote in 814 werd begraven op het terrein van de dom, die deel uitmaakte van het paleiscomplex van de keizer.
Archeologen noemen het onwaarschijnlijk dat het graf van keizer Karel de Grote ooit wordt gevonden.

Lees verder >>

Overleden: Driek van Wissen (1943-2010)

Op 66-jarige leeftijd is voormalig Dichter des Vaderlands Driek van Wissen overleden. Van Wissen is in 1943 geboren in Groningen. Hij studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en was werkzaam als docent Nederlands aan dr. Aletta Jacobscollege in Hoogezand. Daarnaast was Van Wissen actief als dichter. In 1987 ontving hij de Kees Stip Prijs voor zijn poëzie. In 2005 werd hij gekozen tot de nieuwe Dichter des Vaderlands en volgde daarmee Gerrit Komrij op. Driek van Wissen overleed afgelopen vrijdag 14 mei te Istanbul aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zie voor meer informatie over zijn leven en werk: http://www.driekvanwissen.nl/

Agenda: Onderzoeksseminarie Plantin-Moretus Museum

De onderzoeksgroep Boek, Bibliotheek en Informatie van de Universiteit Antwerpen en het Museum Plantin-Moretus organiseren een boekhistorisch onderzoeksseminarie door

Dr. Margaret M. Smith, University of Reading, Department of Typography and Graphic Communication, met als titel Exploring the design of early printed books: observation, speculation, research needs

op vrijdag 2 juli 2010, in het Museum Plantin-Moretus, Antwerpen.

Dr. Margaret M. Smith was tot voor kort verbonden aan het departement Typografie & Grafische Communicatie van de Universiteit van Reading. Zij is o.m. voorzitter van de Printing Historical Society en lid van de Cambridge Bibliographical Society, de Oxford Bibliographical Society, en de American Printing History Association. Zij is de auteur van de welbekende monografie The title-page: its early development, 1460–1510 (London: The British Library & New Castle: Oak Knoll, 2000) en ze publiceerde talrijke artikelen over de vormgeving van de vroegste gedrukte boeken.

Abstract
“This seminar will introduce various aspects of the design of printed books of the 15th and 16th centuries. It will draw upon the presenter’s long study of these books and it will focus on a number of case studies from the collection in the Museum’s extensive library. Direct observation of examples will be used to formulate questions about these books, including the reasons that lie behind their size, the types they use, the amount of colour they have, their illustrations, their page layout, their methods of opening and closing, their use of readers’ aids. Of particular focus will be questions of textual articulation and how the hand finishing that had been done by the rubricator at the beginning of the printed book era was gradually taken over by the printer.
It is hoped that the seminar will raise as many questions as it answers, because study of the history of book design is as yet only an under-researched sub-field of bibliography and book history.”

Dit (Engelstalige) onderzoeksseminarie is het tweede in de internationale reeks onder de titel The Antwerp Chapters.

Programma
10.00u. ontvangst en koffie
10.30u. lezing door Margaret Smith
11.30u. analyse van verschillende oude drukken uit het Museum
12.30u. broodjeslunch
13.30u. analyse, rondetafelgesprek, discussie
16.00u. afsluitende receptie

Doelpubliek
Het onderzoeksseminarie richt zich tot iedereen met een actieve belangstelling voor de geschiedenis van het gedrukte boek: historici, kunsthistorici, literatuurhistorici, boekwetenschappers, bibliothecarissen, doctoraatsstudenten… Wie deelneemt leest verschillende artikelen die vooraf bezorgd zullen worden, en participeert actief aan de discussie.
De voertaal voor de hele dag is het Engels.

Inschrijven
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Snel aanmelden is dus geboden.
Inschrijven kan tot en met 1 juni 2010 en kost 25 euro (incl. documentatie, drank en broodjeslunch).
U meldt zich via e-mail aan bij pierre.delsaerdt@ua.ac.be, met opgave van uw naam, affiliatie en correspondentie-adres. U ontvangt bevestiging van inschrijving en opdracht tot betaling.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling. Inschrijvingsgelden worden niet teruggestort.

Een initiatief van de Onderzoeksgroep Boek, Bibliotheek en Informatie van de Universiteit Antwerpen en het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet unesco werelderfgoed, met de steun van Cultura stichting van openbaar nut (Brussel).

prof. dr. Pierre Delsaerdt
Universiteit Antwerpen Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
Vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap
Venusstraat 35, lok. 003
BE­­­–2000 Antwerpen
tel. ++32–(0)3–265.44.49
e-mail: pierre.delsaerdt@ua.ac.be

Agenda: Symposium centsprenten Rotterdam

Geplaatst op verzoek van Jeannette Kok (KB)

ATLAS VAN STOLK – DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS IN BEELD

In de Atlas Van Stolk is nog t/m 13 juni de tentoonstelling over centsprenten te zien, getiteld Kinderprent voor 1 cent.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling en de publicatie van Centsprenten: massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal organiseert de Atlas Van Stolk, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, op woensdag 2 juni een symposium over centsprenten.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 13.30 uur Inloop
14.00 uur Welkomstwoord door Hans Walgenbach, directeur Historisch Museum Rotterdam
14.05 uur Een maatschappelijke organisatie als volksopvoeder. Correcte schoolprenten voor de minvermogende klasse door Jo Thijssen
14.25 uur De gouden periode van de Rotterdamse kinderprent door Nico Boerma
14.45 uur Pauze
15.15 uur Centsprenten: een massaproduct? door Aernout Borms
15.35 uur Uitreiking eerste exemplaar van het boek van Aernout Borms, Centsprenten: massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal aan Nelleke Noordervliet, door Martin Bossenbroek van de Koninklijke Bibliotheek
15.45 uur Presentatie van de collectie centsprenten van de KB op het Geheugen van Nederland door Dennis Schouten
15.55 uur Centsprenten in de Atlas Van Stolk door Carl Nix
16.05 uur Bezichtigen tentoonstelling en borrel

Het symposium wordt gehouden in het Schielandshuis (Korte Hoogstraat 31 te Rotterdam). Uiteraard is er ook gelegenheid tot een bezoek aan de tentoonstelling Kinderprent voor 1 cent.
U kunt voor deze lezing plaatsen reserveren via e-mail (info@atlasvanstolk.nl) of telefonisch (010-2176724).
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. De kosten bedragen €10,- per persoon, welke u kunt voldoen bij de kassa van het museum.
Het boek van Aernout Borms is uitgegeven door d’Jonge Hond en verschijnt als vierde uitgave in een reeks over de geschiedenis van de boekillustratie in Nederland en België onder redactie van Saskia de Bodt, Bijzonder Hoogleraar Illustratie aan de Universiteit van Amsterdam. ISBN 978 90 89101 70 9; verkoopprijs €22,50.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten tijdens dit symposium.
Met vriendelijke groet,
Emilie van der Maas en Carl Nix
Atlas Van Stolk

Agenda: Historische kranten online

Symposium: Historische kranten online

Vanaf 28 mei zal het eerste deel van de acht miljoen pagina’s voor iedereen online doorzoekbaar en te downloaden zijn via http://kranten.kb.nl/. Deze eerste miljoen pagina’s zijn afkomstig uit kranten uit de periode 1618-1940. Ter gelegenheid van de lancering van de Historische Kranten-website organiseert de Koninklijke Bibliotheek op donderdag 27 mei 2010 een symposium. Verschillende sprekers zullen ingaan op de waarde van kranten voor (historisch) onderzoek en de nieuwe mogelijkheden die online databanken bieden.

Programma
Het programma start om 13.30 uur (ontvangst om 13.00 uur) met bijdragen van onder andere:
– prof. dr. Frank van Vree – Hoogleraar Journalistiek & Voorzitter Afdeling Mediastudies Universiteit van Amsterdam Faculteit Geesteswetenschappen: Het verleden als multimediale omgeving. Met de digitalisering van de publieke krantencollecties worden miljoenen bouwsteentjes aangedragen voor de constructie van het verleden als een multimediale omgeving. De voortschrijdende techniek maakt het mogelijk om op een fundamenteel andere manier met het historische materiaal om te gaan, bronnen met elkaar te verbinden en te laten ‘werken’ – en ons het verleden dus op een heel andere wijze te doen ervaren.
– Sjuul Paradijs – Hoofdredacteur van de grootste krant van Nederland lanceert de webdienst van het grootste krantendigitaliseringsproject van Nederland.
– Luc Panhuysen – Historicus en auteur van onder ander ‘Rampjaar 1672’: Zeventiende-eeuwse kranten als bron. De Nederlandse Republiek tijdens de zeventiende eeuw was een nieuwsnatie. In tijden van oorlog was de nieuwshonger nog groter dan normaal. Kranten vormden dan ook een schitterende bron tijdens het schrijven van het boek Rampjaar 1672. Hoe de Nederlandse Republiek aan de ondergang ontsnapte.
– prof. dr. Marcel Broersma – Universitair docent journalistiek, Rijksuniversiteit Groningen: Nooit meer bladeren? Kranten online en onderzoek naar journalistiek. Wie in historische kranten zoekt naar namen of gebeurtenissen bladert zich suf. De bestudering van de ontwikkeling van vorm- en stijlconventies is in de papieren kranten bijzonder arbeidsintensief. Nu biedt de website vele nieuwe mogelijkheden voor het onderzoek naar journalistiek en haar ontwikkeling. Dat betekent: andere onderzoeksstrategieën, andere vragen èn – hoogstwaarschijnlijk – ook andere antwoorden.
– Ewoud Sanders – Taalhistoricus en journalist: Dagbladen als bron voor taalhistorisch onderzoek. Dagbladen zijn een goudmijn voor taalhistorisch onderzoek. Als je weet waar je naar moet zoeken (en hoe), dan kun je met deze bronnen allerlei taalhistorische disputen oplossen. En veel meer dan dat: dagbladen zijn ideale bronnen om de groei en veranderingen van een woordenschat mee te documenteren.
– Jurryt van de Vooren – Sporthistoricus, eigenaar van Sportgeschiedenis.nl, persvoorlichter Olympisch Stadion, VPRO Geschiedenis: Graven in de mijnen van de geschiedenis. Vanaf het moment dat krantenbestanden via internet toegankelijk zijn gemaakt, is Jurryt van de Vooren hierin gedoken. Het zijn de mijnen van de geschiedenis, waarin het historische goud voor het opscheppen ligt. Vergeten familieleden worden teruggevonden, een vergeten bijna-vliegramp tijdens de Olympische Spelen van 1928 wordt gereconstrueerd en vergeten sporthelden worden tot vreugde van hun nazaten opnieuw tot leven gebracht.

Het programma wordt rond 17.00 uur afgesloten met een borrel.
Aanmelden: U kunt zich tot 21 mei 2010 per e-mail (historischekranten@kb.nl) aanmelden, deelname is gratis.
Locatie
Aula Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Bereikbaarheid: http://www.kb.nl/hpd/wegwijzer/adres.html

Agenda: Nederlandse uitgeversbanden – tentoonstelling en symposium

Op woensdag 2 juni zal in Nijmegen de opening plaatsvinden van de tentoonstelling
Kunstenaars, ontwerpers en boekbanden; Nederlandse uitgeversbanden (1890-1930) in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
Voor deze tentoonstelling zal geput worden uit twee speciale collecties op dit terrein en uit wat verder in het boekenmagazijn is aangetroffen.

De tentoonstelling zal zich speciaal richten op bekende kunstenaars als Heukelom, Van Hoytema, Lion Cachet, Neuhuys, Rueter, Sluyters, Thorn Prikker, Toorop en De Vries, en op wat minder breed bekende als Baanders, Van Caspel, Van der Hart, Riemersma, Sipkema en Vlaanderen.
Bij de tentoonstelling zal een eenvoudige catalogus verschijnen.
Voorafgaande aan de opening organiseren de Universiteitsbibliotheek Nijmegen en het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap een mini-symposium waarin de uitgeversband centraal staat. Wij nodigen u van harte uit bij mini-symposium en opening aanwezig te zijn. Het programma vindt u in de bijlage.
 
Met vriendelijke groet,
Johan van Wyngaerden Jan Storm van Leeuwen
plv. directeur UB Nijmegen voorzitter Bandengenootschap,
gastconservator UB Nijmnegen

BIJLAGE

Mini-symposium ‘Nederlandse uitgeversbanden 1890-1930’

Plaats: Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Erasmuslaan 36, Nijmegen
Datum: woensdag 2 juni 2010
Tijd: 13.15 uur- 17.15 uur

Programma:
13.15 – 13.30 uur: ontvangst
13.30 uur: opening mini-symposium door Johan van Wyngaerden, plv. directeur UB Nijmegen
13.45 – 14.00 uur: Robert Arpots “Bijzondere collecties in de UB: de uitgeversbanden”.
14.00- 14.30 uur: Geert van Daal “Technische facetten van de Nederlandse uitgeversband in de late negentiende en de vroege twintigse eeuw”
14.30-14.45 uur: thee / koffie
14.45-15.15 uur: Tonnis Musschenga “Verzorgd uiterlijk: over de industriële uitgeversbanden van de Bibliotheek der RuG”
15.15-15.45 uur: Rens Top “Handboekbanden rond 1900 uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek”
15.45-16.15 uur: Jan Storm van Leeuwen “Door kunstenaars ontworpen boekbanden”
16.15-16.45 uur: discussie
16.45-17.15 uur: bezoek tentoonstelling, gevolgd door afsluitende borrel
 
Aanmelden:
Wegens het beperkte aantal plaatsen in de zaal waar de lezingen gehouden worden, verzoeken wij u zich van te voren op te geven bij de heer L. Stapper (UB Nijmegen).
Bij voorkeur via email : l.stapper@ubn.ru.nl
Eventueel schriftelijk naar:
Universiteitsbibliotheek
Drs. L. Stapper
Postbus 9100
6500 HA Nijmegen
Routebeschrijving: http://www.blogger.com/www.ru.nl/bereikbaarheid/

Pas verschenen: George Kettmann, De verdrevene

Na de Duitse inval in mei 1940 meenden Nederlandse na­tio­naal-socialistische auteurs als Jan van der Made en Henri Bruning de tijd rijp voor een grondige herziening van het ‘Huis der Nederlandse let­te­ren’. Het tijdperk van de over-individualistische, psychologiserende ‘asfalt-literatuur’ van Menno ter Braak en Simon Vestdijk was voorbij, zo meenden zij. De nationaal-socialist George Kettmann (1898-1970) was een van hen.

Naast schrijver was hij journalist en uitgever. Jarenlang was hij hoofdredacteur van het NSB-weekblad Volk en Vaderland. Vanaf 1932 was hij eigenaar-directeur van Uitgeverij ‘De Amsterdamsche Keurkamer’, waar hij in 1939 de Nederlandse vertaling van Hitlers Mein Kampf uitgaf. In 1944 pu­bli­ceer­de hij de novelle De verdrevene. Dit verhaal is het stilistische en thematische hoogtepunt van de Ne­der­land­se nationaal-socialistische letterkunde. Deze novelle wordt in juni 2010 opnieuw uitgegeven, voorzien van een literair-historische inleiding en plaatsbepaling. Deze uit­gave is bezorgd door Willem Huberts, biograaf van Kettmann.

De prijs van het boek (14 x 20 cm, 94 pagina’s, meerdere kleurenillustraties, ISBN 978-90-73202-74-0) bedraagt EUR 19,50. Het is te verkrijgen door overmaking van EUR 19,50 op ING-bankrekening 19.12.112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van ‘Kettmann’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Voor betalingen vanuit het buitenland geldt: het IBAN-rekeningnummer is: NL20INGB0001912112. De BIC-code van ING-bank is: INGBNL2A. Daarnaast vraagt ING-bank het vermelden van het bankrekeningnummer (19.12.112) en de volledige adresgegevens van Uitgeverij Flanor (zie hieronder).

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Jan J. van Herpen (†), Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Zie hieronder voor de nadere (adres)gegevens. Een fondslijst is beschikbaar op de website.

In memoriam John Peereboom (1924-2010)

Mieke Smits-Veldt

Op 27 maart 2010 overleed te Amsterdam de schrijver, criticus en journalist John James Peereboom (*Londen 14 november 1924). Van veel mensen spijt het mij dat ik ze niet eerder heb leren kennen, maar John kon dat goedmaken. Met zijn milde zelfspot en subtiel geformuleerde waarnemingen is ook zijn jongere ik nog steeds aanwezig in zijn gebundelde journalen en in de autobiografische overdenkingen in al die afleveringen van Hollands Maandblad die wij hier thuis hebben bewaard. Lees verder >>

Agenda: Theatervoorstelling over Max Havelaar en de kredietcrisis

Batavus Droogstoppel zwicht voor Leen van Frisia
Theatervoorstelling over Max Havelaar en de kredietcrisis

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat het beroemde boek Max Havelaar van Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli, werd gepubliceerd. De Universiteit van Amsterdam viert dit jubileum groots met een tentoonstelling rondom het manuscript, een reeks lezingen en een speciale academie waar studenten de thema’s uit het boek naar het nu vertalen. Deze academie presenteert op zaterdag 15 mei de voorstelling Max Havelaar of de kredietverstrekkingen van een Nederlandsche bankmaatschappy.

Waar zou Multatuli over geschreven hebben als hij nu had geleefd? Dit is één van de centrale vragen waar de studenten van de Max Havelaar Academie zich over buigen. Eén van de studenten, theatermaker Patrick Nederkoorn, denkt dat Multatuli zou schrijven over de kredietcrisis: “Deze crisis gaat niet alleen over cijfers, omvallende banken en onbetaalde hypotheken. Maar het gaat vooral om vertrouwen. Of juist het gebrek daaraan. Als blijkt dat banken er trucjes en gladde marketingstrategieën op nahouden om mensen in de schulden te steken, uit te buiten, dan is de link met de Max Havelaar snel gelegd.” In de voorstelling van de Academie zwicht het beroemde personage Batavus Droogstoppel voor de verleidingen van Leen van Frisia. Als Multatuli dat zou zien, zou hij dan nog steeds roepen ‘Stik in koffie en verdwijn’? Of zou het een reden zijn om een nieuwe aanklacht te schrijven tegen de hebzucht?

De voorstelling Max Havelaar of de kredietverstrekkingen van een Nederlandsche bankmaatschappy wordt gespeeld door Jaap Robben en Patrick Nederkoorn. Het stuk speelt op zaterdag 15 mei om 20u30 in theater Perdu (Kloveniersburgwal 86 in Amsterdam). De Universiteit van Amsterdam biedt de voorstelling gratis aan voor mensen die zich opgeven via info@maxhavelaaracademie.nl

Agenda: Tentoonstelling Boekengeluk in Meermanno

Naar aanleiding van de publicatie Boekengeluk. Vijftig hoogtepunten uit het Museum Meermanno, een rijk geïllustreerde ‘museumgids’ met teksten van Ewoud Sanders, wordt deze zomer van 26 juni tot en met 24 oktober een tentoonstelling geheel gewijd aan de topstukken die hierin zijn beschreven. Tegelijk wordt de nieuwe website van het museum gepresenteerd, waarvan deze vijftig objecten één van de highlights vormen.
Nooit eerder werden al deze topstukken samen geëxposeerd. De boeken bevinden zich immers veelal in het depot en worden uitsluitend ter gelegenheid van tijdelijke tentoonstellingen (vaak ook in het buitenland) tevoorschijn gehaald. Onder de topstukken bevinden zich bijzondere middeleeuwse handschriften zoals de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, maar ook archiefstukken, zoals de proeven voor letterontwerpen van Jan van Krimpen.
Uit de bijzondere boekenkasten van het museum, zoals het zgn. Kelmscottkastje met alle uitgaven van de pers van William Morris, het Nieuwenhuiskastje en het Elzevierkastje worden de mooiste uitgaven uitgestald. Tevens zijn twee delen te zien uit de vermaarde Atlas van Blaeu, waarvan Meermanno een met de hand ingekleurd exemplaar bewaart.
De tentoonstelling ‘Boekengeluk’ stelt de bezoeker bovendien in de gelegenheid deze vijftig topstukken in een geheel nieuwe context te bekijken. Zo zijn de Griekse en Romeinse oudheden doorgaans in hun 19de-eeuwse setting op de eerste verdieping te zien, maar worden ze bij deze gelegenheid als unica in de schijnwerpers gezet. Daarnaast is er ruim aandacht voor de stichter van het museum, de Baron van Westreenen, het monumentale museumpand en de tuinen. Op de vernieuwde website van het museum (www.meermanno.nl) zijn vanaf 26 juni alle vijftig topstukken te bekijken.

Nieuws: Catalogus UB Gent op je mobiel

De UB Gent maakt het mogelijk te zoeken in de catalogus, bibliotheekadressen te vinden, te chatten met de bibliotheek, UGent blogs en tweets te lezen en nog meer via je mobiele telefoon. Zoeken in de catalogus met je Smartphone is heel eenvoudig. Het is niet nodig volledige woorden of zinnen te gebruiken om een resultaat te behalen. Typ enkel de eerste letters van je zoekwoorden en je ziet onmiddellijk de resultaten verschijnen. Een zoekopdracht als “verd bel clau” zal ook als resultaat “het verdriet van België” van Hugo Claus geven. Wanneer je een boek hebt gevonden kan je het aanvragen of het adres van de bibliotheek op een kaart bekijken. Om de applicatie te starten kun je met je mobiele telefoon surfen naar de volgende URL: http://lib.ugent.be/m/
De UB Gent mobile applicatie is compatibel met de meest voorkomende mobiele platformen zoals: Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile en Java.

Thilde Stuiveling overleden

Op 24 april 2010 overleed in het Rosa Spier Huis te Laren Mathilde Stuiveling, geboren jkvr. Van Vierssen Trip, geboren te Rotterdam op 28 maart 1907. Sinds Thilde van Vierssen Trip begin jaren ’30 in de Groningse collegebanken Garmt Stuiveling ontmoette, heeft zij – dochter van een Rotterdamse rechter – zich ogenschijnlijk gedragen als de vrouw van de zoon van de Gronings-Friese schoolmeester met SDAP-voorkeur, Pieter Stuiveling. Lees verder >>