Categorie: vacature

Vacature: directeur-bestuurder, Fryske Akademy

De Fryske Akademy siket om in

direkteur-bestjoerder

dy’t de wittenskiplike taak fan it ynstitút fuortsterkje kin op it mêd fan de Fryske taal, skiednis en kultuer, minderheidsstúdzjes en meartaligens.

Taken

De direkteur-bestjoerder hat in funksje mei bestjoerlike en wittenskiplike taken. Jo kinne jo eigen wittenskiplike dissipline foar in part útfieren bliuwe. Yn ’e mande mei de Ried fan Tafersjoch, de meiwurkers en oare belutsen partijen, jouwe jo foarm oan it strategysk belied en binne jo ferantwurdlik foar de tarieding en útfiering dêrfan. Dêrby steane jo noed foar de wittenskiplike kwaliteit, it maatskiplik draachflak en de finansjele fuortgong fan ’e organisaasje.

Lees verder >>

Vacature: Doctoraatsbursaal (4 jaar) Contactlinguïstiek/sociolinguïstiek

Binnen de onderzoeksgroep ‘Quantitative Lexicology and Variational Linguistics’ (QLVL) van de faculteit Letteren zoeken wij een voltijdse junior onderzoeker (4 jaar) voor een nieuw onderzoeksproject gefinancierd door KU Leuven. De titel van het project is: “Spelen met het Engels: een ontwikkelingsstudie naar het gebruik van en de reflectie over sociopragmatisch betekenisvolle Engelse lexicale middelen bij Vlaamse kinderen”.

Lees verder >>

Vacature coördinator-eindredacteur website les plats pays (m/v/x)

Ons Erfdeel vzw zoekt een nieuwe coördinator-eindredacteur (halftijds) voor haar Franstalige website les plats pays.

De onafhankelijke Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw wil wereldwijd een bepalende rol spelen in de berichtgeving over kunst, cultuur en maatschappij van de Lage Landen. Met een eigenzinnige mix van actualiteit, verdieping en kritische reflectie wil Ons Erfdeel vzw de toegangspoort zijn tot Vlaanderen en Nederland. Dat doet ze via meertalige publicaties in gedrukte en in digitale vorm en door het organiseren van evenementen.

Lees verder >>

Vacature lector Nederlands (Universiteit van Luik, België)

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Taal- en Letterkunde van de Universiteit van Luik zoekt, voor indiensttreding per 1 oktober 2020, een lector Nederlands.

De kandidaat (m/v/x) dient moedertaalspreker te zijn en doctor in de Taal- en Letterkunde, gepromoveerd op een proefschrift in het domein van de taalkundige neerlandistiek.

Lees verder >>

Vacature: Doctoraatsbursaal (voltijds) Historische sociolinguïstiek en historische pragmatiek van het Nederlands

Standaardisatie en entekstualisering van getuigenverhoren (1700-1900)

Het Centrum voor Linguïstiek (CLIN) van de Vrije Universiteit Brussel en de onderzoeksgroep Grammar and Pragmatics (GaP) van de Universiteit Antwerpen zoeken een voltijds bursaal om een doctoraatsonderzoek uit te voeren en een proefschrift voor te bereiden binnen het domein van de historische sociolinguïstiek en historische pragmatiek van het Nederlands.

Lees verder >>

Vacature: Universitair Docent Oudere Nederlandse Letterkunde, Groningen

Je verzorgt in de eerste plaats onderwijs in de vroegmoderne Nederlandse letterkunde (zeventiende en achttiende eeuw) binnen de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Verder participeer je in enkele multidisciplinaire modules van deze opleiding. Je hebt ook een aandeel in de interdisciplinaire cursussen van de masteropleiding Neerlandistiek en begeleidt zowel bachelor- als masterscripties. Verder lever je bijdragen aan cursussen van het facultaire programma Dutch Studies en het Honours College. Je verricht in het oog springend en actueel onderzoek over vroegmoderne Nederlandse literatuur. Je werkt op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied samen met collega’s binnen en buiten de opleidingen NTC/Neerlandistiek en toont op beide visie en initiatief (mede door het ontwikkelen van nieuwe cursussen en onderzoeksplannen). Je zet je actief in voor de voorlichting aan en werving van potentiële studenten Nederlands.

Lees verder >>

Vacature: Assistant (100%) – Langue et littérature néerlandaises (n°50015784)

Description de la fonction

Enseignement

L’assistant·e accomplira des tâches d’encadrement dans les enseignements relevant du domaine de la langue et littérature néerlandaises, spécialisation littératures de langue néerlandaise (programmes de bachelier et /ou de master).

La fonction inclut des tâches d’encadrement des exercices, séminaires et travaux pratiques pour les cours de littérature néerlandaise, ainsi qu’un soutien au secteur de néerlandais au sein de la formation en langues et lettres. Les tâches peuvent également comprendre la conception de supports pédagogiques.

Lees verder >>

Vacature: Direkteur-bestjoerder, Fryske Akademy

Wolle jo in bydrage fan betsjutting leverje oan wittenskiplik ûndersyk foar en oer Fryslân? Binne jo immen dy’t ferbynt en in ynspirearjend lieder dy’t it boechbyld wêze kin foar de ûntwikkeling fan ‘e Fryske Akademy nei in robúst ûndersyksynstitút dat klear is foar de takomst, in wittenskiplik sintrum dat weardefolle ynsichten en brûkbere tapassingen leveret foar Fryslân en de Fryske taal en kultuer?

De Ried fan Tafersjoch fan de stichting Fryske Akademy siket om in:
Direkteur-bestjoerder

Lees verder >>

Vacature: Universitair docent vertalen Frans-Nederlands (50%), Luik

De Université de Liège is op zoek naar een docent vertalen Frans-Nederlands (50%). De opdracht omvat onderzoek, onderwijs (120u college) en dienstverlening. Kandidaten moeten doctor zijn en onderzoek hebben verricht in het domein van de vertaalkunde en/of de neerlandistiek, en/of een gedegen ervaring bezitten in het vertalen van het Frans naar het Nederlands. De sollicitaties worden ingewacht tegen 28 februari e.k. De indiensttreding is voorzien op 1 september 2020.

Voor alle verdere informatie zie deze link.

Vacature: Doctoraatsbeurs Strofische gedichten van Maerlant

Fragment van de Martijngedichten van Jacob van Maerlant (Montigny-le-Bretonneux, Archives départementales des Yvelines, 1F 180). Foto: Remco Sleiderink

door Remco Sleiderink

Het Departement Letteren van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een veelbelovend talent voor een voltijds doctoraatsbeurs (100%, 4 jaar) in het domein van de oude Nederlandse letterkunde.

Lees verder >>