Categorie: vacature

Vacatures Institut für Niederlandistiek

In der Fakultät III – Sprach- und Kulturwissenschaften – sind im Institut für Niederlandistik zum 01.04.2021 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 3 Jahre zwei Stellen im Umfang von jeweils 65% einer Vollzeitstelle als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin /
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d)
(Entgeltgruppe 13 TV-L)

zu besetzen. Im Rahmen des Projekts wird Gelegenheit zur eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation (Promotion) gegeben.

Die zentrale Aufgabe der Einzustellenden ist die Mitarbeit im DFG-Projekt „Literaturkonzepte der juristischen und politischen Eliten in den Niederlanden im 20. Jahrhundert“ (GR 1875/9-1). Dieses Projekt hat eine juristische und ein politische Komponente, die jeweils einer der beiden Stellen zugeordnet werden.

Lees verder >>

Oproep: nieuwe leden Raad van advies

Het Nederlands Letterenfonds verwelkomt met ingang van 2021 graag nieuwe mensen in zijn Raad van advies. Zij zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de advisering over aanvragen.

Er is behoefte aan mensen met deskundigheid of ervaring op een van deze gebieden: de boekhandel, digitale cultuur, literair educatieve activiteiten (gericht op primair of voortgezet onderwijs en/of mbo), literaire manifestaties en festivals, schrijversbiografieën, en hedendaagse Nederlandse literatuur in de genres non-fictie, proza en/of poëzie.

Lees verder >>

Vacature: doctoraatsbursaal variatielinguïstiek en constructiegrammatica Universiteit Gent – deadline 22 oktober 2020

Aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent is er een vacature voor een 100% doctoraatsbursaal (m/v) op een onderzoeksproject met een gemengde constructiegrammaticale en variatielinguïstische insteek. De bedoeling is om patronen van variatie te onderzoeken in de mate waarin sprekers van het hedendaagse (Belgische en Nederlandse) Nederlands “creatieve” of “ongewone” toepassingen van verschillende types grammaticale constructies aanvaarden en spontaan produceren. Daarbij wordt niet alleen de potentiële rol van (traditionele en minder traditionele) sociolinguïstische variabelen onderzocht, maar ook die van persoonlijkheidsvariabelen. Het project maakt deel uit van een breder, interdisciplinair onderzoeksproject over “Language productivity at work”. Een uitgebreide projectbeschrijving is te verkrijgen op verzoek.

Lees verder >>

Vacature: Leraar Nederlands (eerstegraads)/adviseur aansluiting VO-WO

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de UvA verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad.

De FGw neemt haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de geesteswetenschappelijke schoolvakken serieus en vindt de wisselwerking tussen voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs belangrijk. De faculteit en de afdeling Neerlandistiek willen daar een extra impuls aan geven en zijn daarom op zoek naar een leraar Nederlands die optreedt als brug tussen wetenschap en voortgezet onderwijs op het gebied van de Geesteswetenschappen. Deze leraar versterkt voor de opleiding het netwerk van contacten met leraren Nederlands, geeft de faculteit advies over de aansluiting tussen voortgezet en wetenschappelijk onderwijs en organiseert professionele activiteiten.

Lees verder >>

Vacature: assistent (m/v) Nederlandse Taalbeheersing en Taalkunde

Door de uitval op korte termijn van een van onze medewerkers is het departement Moderne talen van de UCLouvain (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) dringend op zoek naar een nieuwe assistent of assistente Nederlandse Taalbeheersing en Taalkunde.

Het gaat om een éénjarig mandaat als onderwijsassistent(e), voltijds, van 1 oktober 2020 tot 14 september 2021. Het mandaat biedt uitzicht op een voltijds onderzoeks- en onderwijsassistentschap in de Nederlandse Taalbeheersing en Taalkunde vanaf 15 september 2021.

Lees verder >>

Vacature: doctoraatsbursaal – opnieuw geopend: nieuwe deadline 7/10

Doctoraatsbursaal (voltijds)

Historische sociolinguïstiek en historische pragmatiek van het Nederlands:
Standaardisatie en entekstualisering van getuigenverhoren (1700-1900)

Vacature opnieuw opengesteld – nieuwe deadline 7 oktober 2020 (15:00 uur)

Het Centrum voor Linguïstiek (CLIN) van de Vrije Universiteit Brussel en de onderzoeksgroep Grammar and Pragmatics (GaP) van de Universiteit Antwerpen zoeken een voltijds bursaal om een doctoraatsonderzoek uit te voeren en een proefschrift voor te bereiden binnen het domein van de historische sociolinguïstiek en historische pragmatiek van het Nederlands.

Lees verder >>

Vacature: directeur-bestuurder, Fryske Akademy

De Fryske Akademy siket om in

direkteur-bestjoerder

dy’t de wittenskiplike taak fan it ynstitút fuortsterkje kin op it mêd fan de Fryske taal, skiednis en kultuer, minderheidsstúdzjes en meartaligens.

Taken

De direkteur-bestjoerder hat in funksje mei bestjoerlike en wittenskiplike taken. Jo kinne jo eigen wittenskiplike dissipline foar in part útfieren bliuwe. Yn ’e mande mei de Ried fan Tafersjoch, de meiwurkers en oare belutsen partijen, jouwe jo foarm oan it strategysk belied en binne jo ferantwurdlik foar de tarieding en útfiering dêrfan. Dêrby steane jo noed foar de wittenskiplike kwaliteit, it maatskiplik draachflak en de finansjele fuortgong fan ’e organisaasje.

Lees verder >>

Vacature: Doctoraatsbursaal (4 jaar) Contactlinguïstiek/sociolinguïstiek

Binnen de onderzoeksgroep ‘Quantitative Lexicology and Variational Linguistics’ (QLVL) van de faculteit Letteren zoeken wij een voltijdse junior onderzoeker (4 jaar) voor een nieuw onderzoeksproject gefinancierd door KU Leuven. De titel van het project is: “Spelen met het Engels: een ontwikkelingsstudie naar het gebruik van en de reflectie over sociopragmatisch betekenisvolle Engelse lexicale middelen bij Vlaamse kinderen”.

Lees verder >>

Vacature coördinator-eindredacteur website les plats pays (m/v/x)

Ons Erfdeel vzw zoekt een nieuwe coördinator-eindredacteur (halftijds) voor haar Franstalige website les plats pays.

De onafhankelijke Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw wil wereldwijd een bepalende rol spelen in de berichtgeving over kunst, cultuur en maatschappij van de Lage Landen. Met een eigenzinnige mix van actualiteit, verdieping en kritische reflectie wil Ons Erfdeel vzw de toegangspoort zijn tot Vlaanderen en Nederland. Dat doet ze via meertalige publicaties in gedrukte en in digitale vorm en door het organiseren van evenementen.

Lees verder >>

Vacature: Doctoraatsbursaal (voltijds) Historische sociolinguïstiek en historische pragmatiek van het Nederlands

Standaardisatie en entekstualisering van getuigenverhoren (1700-1900)

Het Centrum voor Linguïstiek (CLIN) van de Vrije Universiteit Brussel en de onderzoeksgroep Grammar and Pragmatics (GaP) van de Universiteit Antwerpen zoeken een voltijds bursaal om een doctoraatsonderzoek uit te voeren en een proefschrift voor te bereiden binnen het domein van de historische sociolinguïstiek en historische pragmatiek van het Nederlands.

Lees verder >>

Vacature: Universitair Docent Oudere Nederlandse Letterkunde, Groningen

Je verzorgt in de eerste plaats onderwijs in de vroegmoderne Nederlandse letterkunde (zeventiende en achttiende eeuw) binnen de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Verder participeer je in enkele multidisciplinaire modules van deze opleiding. Je hebt ook een aandeel in de interdisciplinaire cursussen van de masteropleiding Neerlandistiek en begeleidt zowel bachelor- als masterscripties. Verder lever je bijdragen aan cursussen van het facultaire programma Dutch Studies en het Honours College. Je verricht in het oog springend en actueel onderzoek over vroegmoderne Nederlandse literatuur. Je werkt op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied samen met collega’s binnen en buiten de opleidingen NTC/Neerlandistiek en toont op beide visie en initiatief (mede door het ontwikkelen van nieuwe cursussen en onderzoeksplannen). Je zet je actief in voor de voorlichting aan en werving van potentiële studenten Nederlands.

Lees verder >>

Vacature: Assistant (100%) – Langue et littérature néerlandaises (n°50015784)

Description de la fonction

Enseignement

L’assistant·e accomplira des tâches d’encadrement dans les enseignements relevant du domaine de la langue et littérature néerlandaises, spécialisation littératures de langue néerlandaise (programmes de bachelier et /ou de master).

La fonction inclut des tâches d’encadrement des exercices, séminaires et travaux pratiques pour les cours de littérature néerlandaise, ainsi qu’un soutien au secteur de néerlandais au sein de la formation en langues et lettres. Les tâches peuvent également comprendre la conception de supports pédagogiques.

Lees verder >>