Categorie: tijdschriften

Verschenen: Parelduiker 24/5 Camus in Nederland

Albert Camus in Nederland 

65 jaar geleden, in oktober 1954, kwam Albert Camus naar Nederland. Hij was door de Haagse Boekhandelaars Vereeniging gevraagd een lezing te houden. Voor het eerst verschijnt er een zo volledig mogelijke reconstructie van de enige keer dat Camus ons land bezocht, met gebruik van bekende en vooral nog onbekende brieven, foto’s en getuigenissen. Met name de briefwisseling van Camus met actrice María Casares en de meer dan driehonderd documenten van de boekhandelaarsvereniging uit het Haags Gemeentearchief. De reconstructie laat als het ware een blauwdruk zien voor de compositie van Camus’ roman La Chute (De Val), die zich in Amsterdam afspeelt.

Lees verder >>

Het sympathiekste blad van Nederland

Door Marc van Oostendorp

Misschien heb ik nog een bijzonder aardig krantje van een volkstuinvereniging in het oosten van het land over het hoofd gezien, maar het sympathiekste tijdschrift van Nederland lijkt mij tot nader order De Parelduiker.

De titel is al sympathiek. Hij verwijst naar het motto van het blad, dat ontleend is aan Multatuli: “De parelduiker vreest de modder niet”. Het betekent dat men zelf als het uiteindelijke doel van het tijdschrift ziet: parels op te duiken. Zoveel trots, kom daar maar eens om.

Lees verder >>

Verschijning De Gids 2019/5: Het geslachtelijke onbehagen

Menselijk leven is vooralsnog onmogelijk zonder een geslacht. Dat is een bron van plezier en avonturen, maar ook van verwarring, vragen en verdriet. Biologisch gezien zijn er al meer dan twee sekse-varianten, en de harde tweedeling tussen de sociale rol van Man en Vrouw blijkt in de werkelijkheid van gewone mensenlevens ronduit ongemakkelijk en wreed uit te pakken. Voor een groot deel is dat een machtskwestie. Van oudsher is onze maatschappij overheerst door het heteroseksuele mannelijke perspectief. De bevrijding en gelijkberechtiging van iedereen die zich niet herkent in de simpele en dwingende tweedeling tussen man en vrouw is op gang gekomen, maar nog lang niet vanzelfsprekend. Maar hoe normaal we ook denken te zijn, in ieders leven, al dan niet in het geheim, schuurt en wringt de eigen beleving met de eisen en verwachtingen van familie, collega’s, media of religie over ons gedrag als man of vrouw.

Voor het nieuwe nummer van literair tijdschrift De Gids (verschijnt op 17 oktober) reflecteerden verschillende schrijvers en dichters op dit thema: rolpatronen, diversiteit en het ongemak van een al te afgebakende seksuele rol. Dit Gidsnummer biedt: een cinema-essay van Basje Boer over de spiegeling en de constructie van de rol als vrouw; een lichaam kiezen in een virtuele wereld (gedicht van Maria Barnas); mannelijkheid als een absurde en onmogelijke opgave (essay van Dirk van Weelden over Gertrude Stein); een analyse van de termen sekse, geslacht en gender (taalcolumn van Ewoud Sanders); de zoektocht naar een vrij en bevrijdend vrouwelijk spreken (essay van Niña Weijers); en een essay over het proza van Eileen Myles door Matthew Stadler. Verder zijn er bijdragen van Simon(e) van Saarloos, Ellen Deckwitz en Marte Kaan, en verzorgden kunstenaars Berend Strik en Melanie Bonajo de beeldbijdragen in het midden van het blad.

Lees verder >>

Verschenen: nieuw nummer Onze Taal

Mag je iets waar geen vlees in zit nog wel een ‘schnitzel’ noemen? En mag een slager het wel hebben over ‘diervriendelijk vlees’? De discussie over vlees en vleesvervangers is ook een taaldiscussie, zo blijkt uit het prikkelende omslagartikel van het oktobernummer van Onze Taal.

In dit nummer ook aandacht voor de klimaatdiscussie, en de opmerkelijke nieuwe woorden die daarin kwamen bovendrijven, zoals plastictariër, ecorexia en vliegtuigschaamte. Verder in de nieuwe Onze Taal: de betekenis van ‘betekenisloze’ stopwoordjes als eh, de gevolgen voor het schoolvak Nederlands van het ambitieuze onderwijsrapport van ‘Curriculum.nu’, en het bijzondere werk van schrijver en illustrator Ted van Lieshout, die in de Kinderboekenweek de prestigieuze Boekensleutel ontvangt.

Lees verder >>

Verschenen: Parelduiker 2019/4

Het kind en ik. De jeugd van Martinus Nijhoff
Het leven van Martinus Nijhoff is voor een groot deel in nevelen verborgen, met name zijn jeugdjaren. Kort geleden dook een tekst uit 1912 op, waarin de 18-jarige dichter zijn leven schetst. Hoewel zijn woorden luchtig blijven wordt het duidelijk dat er grote moeilijkheden waren. Nijhoff-biograaf Bart Slijper onthult het document waaruit het beeld rijst van een jongen die er het beste van wist te maken.

Het feministische toneel van Marcellus Emants
Is er in de vorige eeuw al niet genoeg geschreven over Marcellus Emants, de schrijver van Een nagelaten bekentenis, de romancier van het Nederlandse naturalisme, de Emants van de reizen, de essays en de epische gedichten? Maar ook de edele literatuurgeschiedenis kent haar zwakheden – ook daarin kunnen bronnen wel eens lang op ontsluiting wachten. Wie dat wat schrijvende vrouwen in de tijd van Emants hebben nagelaten niet versmaadt, zoals Wilhelmina Drucker-biograaf Marianne Braun, ontdekt nog de Emants van een novelle die een toneelstuk werd, drie brieven van zijn hand en een dankbaar publiek voor zijn minder succesvolle toneelstukken. 

Lees verder >>

Vooys 37.3 ‘Digital Humanities’ is uit!

In de derde editie van het jaar legt Vooys de aandacht op de digitalisering binnen de geesteswetenschappen. Het gebruik van digitale methodes en de computer is ook binnen de Neerlandistiek bijna niet meer weg te denken. De belangrijke rol die de DBNL daarbinnen speelt staat centraal in deze editie.

Het nummer trapt af met een artikel van de drie digital humanities-wetenschappers Wouter Haverals, Folgert Karsdorp en Mike Kestemont, die door middel van een ‘scansierobot’ ritme toekenden aan Nederlandstalige poëzie. Letterkundige Vanessa Joosen presenteert vervolgens in haar bijdrage de eerste resultaten van haar onderzoek naar het construeren van leeftijd binnen kinderboeken. Ton van Kalmthout, werkzaam als onderzoeker bij het Huygens ING, licht in een historisch artikel het belang en de waarde van de DBNL als instituut toe. Ook bespreekt hij de discussies die geleid hebben tot het ontstaan van een digitale bibliotheek. Letterkundige Thomas Crombez draagt bij door middel van een artikel over digitalisering en auteursrechten. Hij betoogt dat het tijd wordt dat digitale teksten weer eigendom worden van de digitale lezer.

Verder bevat dit nummer een interview met de voorzitter van de Werkgroep Content van de DBNL, hoogleraar Geert Buelens, toont Servische neerlandica Jelica Novakovic de onmisbaarheid van de DBNL en reflecteert hoogleraar computationele literatuurwetenschappen Karina van Dalen-Oskam op het vakgebied van de digital humanities. Tot slot telt deze Vooys een tweetal recensies.

Dit nummer van Vooys is tot stand gekomen door een samenwerking met de Taalunie,de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Deze drie organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de DBNL.

Een selectie van deze artikelen kunt u binnenkort online lezen op onze website, www.tijdschriftvooys.nl.

Verschijning De Gids 2019/4: Vergeet het!

Donderdag 5 september verscheen het nieuwe nummer van literair tijdschrift De Gids, dit keer een themanummer over herinneren en vergeten. 

Hebben we eigenlijk controle over ons geheugen? Nooit eerder is alles wat gebeurt zo minutieus in ‘archieven’ opgeslagen als nu, maar impliceert die eindeloze toename van informatie ook dat we meer greep hebben op onze eigen herinnering en op die van de wereld als object van ons collectief geheugen? Worden we gecorrigeerd door al die externe opslagplaatsen, of maken ze ons alleen maar lui? Alle hulpmiddelen ten spijt is niets zo feilbaar als het menselijk geheugen. Psychologisch onderzoek heeft aan het licht gebracht dat we er vaak op los fabuleren in de volle overtuiging dat we niets dan objectieve feiten op een rijtje zetten. Juist die inherente onbetrouwbaarheid maakt het geheugen tot een literair thema bij uitstek; uiteindelijk is elk verhaal dat zich op het geheugen beroept ten diepste fictief. Dat geldt overigens niet alleen voor ons individuele brein, want ook het collectieve geheugen weet ons telkens weer verrassend in de steek te laten.

Lees verder >>

‘Ons Erfdeel’ wordt ‘de lage landen’

Vanaf 2020 krijgt het tijdschrift Ons Erfdeel een nieuwe naam. Het blad zal dan, net als de website, de lage landen heten.

Op 1 april 2019 heeft de onafhankelijke culturele instelling Ons Erfdeel vzw drie ambitieuze websites gelanceerd: een Engelstalige (www.the-low-countries.com), een Franstalige (www.les-plats-pays.com) en een Nederlandstalige (www.de-lage-landen.com).

De naamgeving is helder, coherent en consistent. De Lage Landen zijn dat deltagebied aan de Noordzee. De term heeft geen negatieve of politieke connotaties. In alles wat we doen, ligt de focus op dit gebied, dat in de praktijk meestal samenvalt met het Nederlandse taalgebied, Vlaanderen en Nederland.

We zijn dan ook van plan voortaan met deze naamgeving te communiceren. Daarom nemen we vanaf 2020 afscheid van de naam Ons Erfdeel voor het gelijknamige blad.

Lees verder >>

Nieuwe artikelen in Over Taal over basisgeletterdheid en grammaticale kennis

Twee nieuwe bijdragen in het online Tijdschrift Over Taal (ISSN 2593-8347 – jaargang 57 – september 2019):

  • Een replicaonderzoek naar de kennis van Nederlandse spelling en grammatica bij laatstejaarsleerlingen aso en vwo (door Filip Devos en Judit De Vilder)
  • Basisgeletterdheid. Of hoe het verzet tegen laaggeletterdheid een daling van het taalniveau zou kunnen veroorzaken (door Jordi Casteleyn)

Beide bijdragen zijn gratis downloadbaar op https://overtaal.be/.

Inhoudsopgave Nederlandse Taalkunde 24(1)

Raadpleeg dit nummer ook online

Discussie: hoeveel voorzetselvoorwerpen in een zin?

Waarom zou een zin geen twee voorzetselvoorwerpen kunnen bevatten? Over de invloed van een grammaticamodel
Ina Schermer-Vermeer

Waarom (ik denk dat) een deelzin slechts één voorzetselvoorwerp kan bevatten. Een antwoord aan Ina Schermer-Vermeer
Hans Broekhuis

Nogmaals: de invloed van een grammaticamodel op de keuze voor het aantal voorzetselvoorwerpen in een deelzin. Een reactie op het antwoord van Hans Broekhuis
Ina Schermer-Vermeer

Lees verder >>

Nieuwe Mededelingen Jacob Campo Weyerman

Zojuist verscheen het nieuwe nummer van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, de eerste aflevering van jaargang 42. In de bijna honderd bladzijden komt de Amsterdamse horeca van Weyerman (‘Koninklijke gaarkeukens en driestuivers ordinarissen’) in een bijdrage van Maarten Hell aan de orde. In een klein artikeltje wordt het Amsterdams faillissement van Weyerman hernomen. Verder aandacht voor de Daltons van Elst, drie broers Van Santen die het Groene Hart teisterden met hun gewelddadige diefstallen. Lotte Jensen wijdt haar bijdrage aan gezangen over watersnoodrampen. Verrassend is verder de hervonden bijdrage van André Hanou over Feith, Van Hoogeveen (en Vreede) en de vrijmetselarij. Voorts nieuws over een pornografisch boekje, de ‘robe à la polonaise’ en asperges. Wie hierover meer wil weten of lezen, kan voor een luttel bedrag lid worden van de Stichting: post@weyerman.nl 

Moedwil en misverstand: de neerlandistiek in het publieke debat

Door Redactie Boekengids

Het gebeurt al jaar en dag: schrijvers, critici en andere lieden uit ‘het veld’ verwijten academisch letterkundigen dat ze te veel met theorie bezig zijn en te weinig met ‘echt lezen’. Nu de academische neerlandistiek steeds minder studenten trekt, klinkt dit verwijt weer vaak op: eigen schuld, neerlandici! Hadden jullie, met theorie als die van Bourdieu in de hand, de waarde van je eigen onderzoeksobject, de literaire canon, maar niet moeten ondermijnen!

Hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit Leiden, Yra van Dijk, keek de discussie de afgelopen tijd met lede ogen aan. In een lange, bevlogen maar vooral heldere bijdrage aan een essayreeks in de Nederlandse Boekengids 2019#4 reconstrueert ze de belangrijkste argumenten in de discussie, en scheidt ze – onderbouwd met cijfers – zin van onzin. Ze laat zien welke échte oorzaken van de problemen in het Nederlands-onderwijs worden verdoezeld door de discussie over Bourdieu: ‘Na deze opsomming van misverstanden resteert de vraag aan de vermoeide Witteman, de bezorgde Gerbrandy en de miskende Pfeijffer of hun vijand werkelijk de neerlandistiek is. Of misschien eerder een cynische houding van een overheid die verzuimt om een degelijk taal- en cultuurbeleid te maken?’ Aan het eind formuleert Van Dijk een aantal duidelijke taken voor de neerlandistiek. 

Volg de essayreeks over de urgente taak van de hedendaagse neerlandistiek en een heleboel andere actuele discussies door onder deze link abonnee te worden van de Nederlandse Boekengids, een jong, tweemaandelijks, oprecht intellectueel maar toegankelijk tijdschrift, gerund door twintigers.

Verschenen: speciaal nummer Verslagen & Mededelingen over Anton van Wilderode

Anton van Wilderode. Bron: Wikipedia

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) in Gent organiseerde op 14 november 2018 een colloquium gewijd aan Anton van Wilderode. Intussen bewerkten de sprekers van dit colloquium hun bijdrage tot artikelen, die gebundeld verschijnen in de vorm van een themanummer van het KANTL-tijdschrift Verslagen & Mededelingen. Dit nummer, dat werd samengesteld door Patrick Lateur en Frank Willaert, verschijnt vandaag, 24 juni, ter herdenking van zowel zijn geboorte- als sterfdag, en bevat volgende artikelen:

  • ‘Anton van Wilderode, de laatste der priester-dichters?’ door Dirk de Geest
  • ‘Vaderbinding? Moederbinding? Van Wilderode als identificatiefiguur’ door Erik Spinoy
  • ‘De dubbelfluit in het licht van de literatuurdidactiek toen en nu’ door Johan van Iseghem
  • ‘Vertolker? Vertaler? Dichter? De klassieken in de woorden van Anton van Wilderode’ door Wim Verbaal

Geïnteresseerden kunnen het themanummer bestellen via de website van KANTL. Dit kost 12 euro voor verzending naar een adres in België, 16 euro voor verzending naar een adres in Nederland.

Nieuwe artikelen Over Taal

Twee nieuwe bijdragen in het (vernieuwde) online Tijdschrift Over Taal (ISSN 2593-8347 – jaargang 57 – juni 2019):

– Natiolecten: het beleid en de praktijk in de naslagwerken (door Reglindis De Ridder en Miet Ooms).

“Wij wilden nagaan of de naslagwerken die momenteel beschikbaar zijn voor het Nederlands, voldoende bekend zijn en ook volstaan.”

Reglindis De Ridder is postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Neerlandistiek van de Universiteit van Stockholm. Miet Ooms is vertaler, expert taalvariatie en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven, campus Leuven.

Lees verder >>

Piet Gerbrandy wil terug naar de stoffige filologie

‘Natuurlijk, het kan geen kwaad je zo nu en dan de vraag te stellen in welke grote existentiële kwesties je onderzoek en onderwijs zijn ingebed, maar permanente zelfkritiek is dodelijk. Het is om moedeloos van teworden. Nee, op nog meer metadiscours zitten we absoluut niet te wachten. Wat we nodig hebben, is stoffige filologie, close reading en eruditie,’ aldus Piet Gerbrandy. Het aantal studenten dat zich jaarlijks aan een studie Nederlands waagt is teruggelopen, zo erg zelfs dat de bacheloropleiding aan de VU inmiddels is opgeheven. En dat terwijl er in de huidige Nederlandse samenleving de nodige problemen spelen waaraan juist door de neerlandistiek het hoofd kan worden geboden. In een reeks essays in De Nederlandse Boekengids over de urgente taak van de hedendaagse neerlandistiek identificeren verschillende specialisten de problemen en stippelen ze de koers uit die het vakgebied zou moeten varen om die problemen te adresseren. Na Frans-Willem KorstenSaskia Pieterse en Marc van Oostendorp is het nu dus de beurt aan Piet Gerbrandy, classicus aan de Universiteit van Amsterdam, criticus, essayist, dichter en redacteur bij De Gids.

In nummer 2019#4 van de Nederlandse Boekengids zal Gerbrandy van repliek worden gediend door Yra van Dijk, die haar eigen ideeën over de urgente taak van de neerlandistiek zal verdedigen. Volg de essayreeks en een heleboel andere actuele discussies door onder deze link abonnee te worden van de Nederlandse Boekengids, een jong, tweemaandelijks, oprecht intellectueel maar toegankelijk tijdschrift, gerund door twintigers.

Nieuwe Parelduiker: ‘Schierbeek en de oorlog’

De oorlogsdagboeken van Bert Schierbeek
Tot zijn verrassing trof biograaf Graa Boomsma ze aan in het Literatuurmuseum: de oorlogsdagboeken van Bert Schierbeek. Fascinerende, openharige lectuur van de latere Vijftiger en levenslange vriend van Lucebert. Schierbeek was in 1942-’43 niet alleen voedselbonnenleverancier aan Joden, die hij zelf bij duikadressen onderbracht, maar hij had ook zeer nauwe contacten met de Amsterdamse verzetsgroep CS-6. Schierbeek ontsnapte ternauwernood aan liquidatie. Na lezing van deze dagboekjes blijkt: het verhaal over de Vijftigers, stuk voor stuk getekend door de Tweede Wereldoorlog, is nog steeds niet volledig verteld. (foto omslag © Giny Oedekerk / Leo Klatser, 1953)

Lees verder >>

Vacatures voor studenten bij Vooys, tijdschrift voor letteren

Vooys, tijdschrift voor letteren, is vanaf begin juni op zoek naar enthousiaste nieuwe redacteurs. Vooys is een literairwetenschappelijk tijdschrift over letteren en het raakvlak met andere disciplines, dat vier keer per jaar verschijnt. Er staan verschillende posten open voor sollicitatie. Vanaf juni kunnen meerdere studenten de positie van PR-redacteur of eindredacteur bekleden. Daarnaast staat ook de functie van penningmeester open voor sollicitatie. De posities zijn geschikt voor alle geesteswetenschappenstudenten van Nederland die zich graag bezighouden met literatuur.

Solliciteren voor een functie bij Vooys kan tot en met zaterdag 18 mei. De sollicitaties vinden plaats in de avonduren van week 21 en 22 (20 t/m 31 mei), de nieuwe redacteurs zullen vanaf begin juni aanschuiven bij de redactievergaderingen. Meer informatie over het tijdschrift, de verschillende posten en de sollicitatieprocedure is te vinden op de website van Vooys.

Verschenen: Vooys 2019, aflevering 1

In de eerste Vooys van 2019 ligt de nadruk op de nostalgie. Nostalgie is te vinden in verschillende hoeken van de maatschappij, of het nu politiek is, beeldhouwkunst, propaganda of literatuur. Zodoende laat dit nummer juist de veelzijdigheid van cultureel onderzoek zien. Promovendus Tijl Nuyts trapt af met een analyse van Marc. Eemans’ poëziebundel Vergeten te worden (1930). Hij onderzoekt hoe de Middelnederlandse mystiek hierin wordt ingezet als nostalgisch project en richt zich op de surrealistische positionering van Eemans. Letterkundige Niels Springveld bespreekt vervolgens hoe nostalgie in werk van Pim Fortuyn gebruikt wordt om een gemeenschappelijk gevoel op te roepen. Vooral in de retoriek van nieuw-rechtse bewegingen speelt het gebruik van een multiculturealistisch schijnverleden een grote rol. Promovenda Evelyne Shamier analyseert de decoratiekeuzes van de Amsterdamse Beurs van Berlage. Zodoende probeert zij vast te stellen in hoeverre er sprake is van nostalgische persoonsverheerlijking ten opzichte van de daden en de persoon van Jan Pieterszoon Coen. Voorts beschrijft hoogleraar wijsbegeerte Roland Breeur op een essayistische wijze hoe het concept ‘tijd’ werkt en wat verschillende filosofen over de voorbijgaande tijd geschreven hebben. Vooys 37.1 bevat verder een interview met emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde Marita Mathijsen, waarin zij reflecteert op haar Gouden Huwelijk met de negentiende eeuw. Lees verder >>

Verschijning nieuw nummer De Gids (2019-2)

Afgelopen donderdag verscheen het nieuwe nummer van literair tijdschrift De Gids, waarin schrijvers, dichters en essayisten het begrip ‘rivier’ onderzoeken. Rivieren scheiden en brengen samen, creëren een kant en een overkant, scheppen verschil en vormen aldus zowel een grens als een verbinding. Hierop wordt gereflecteerd in de gedichten van Hannah van Wieringen (lees alvast Cry me a river), Piet Gerbrandy, Najwan Darwish, Jan Baeke en Pieter Boskma; in de essays van Willem Jan Otten en Joke J. Hermsen; en in een verhaal van Saskia De Coster. In de stukken van Maria Barnas en Alfred Schaffer vervloeien poëzie en essayistiek. (Voor de hele inhoudsopgave kijkt u hier.) Lees verder >>

25 jaar Nederlandse Taalkunde – Oproep tot bijdragen

In 2020 bestaat Nederlandse Taalkunde / Dutch Linguistics 25 jaar. Daarmee zullen we het eerste van de drie tijdschriften waaruit NT voortkwam in levensduur overtreffen: de Spektatorkende 24 jaargangen (vanaf 1971). We zijn op de goede weg om ook Forum der Letteren (36 jaargangen vanaf 1960) en wie weet De nieuwe taalgids (88 jaargangen vanaf 1907) nog in te halen. Een kwart eeuw NT vraagt natuurlijk om een feest. We willen dat feest graag vieren met onze auteurs en lezers. Lees verder >>

Pas verschenen: Zacht Lawijd, 18.1

Zopas verscheen van Zacht Lawijd, literair-historisch tijdschrift het 1ste nummer van de 18de jaargang.

  • Piet Kralt heeft het in zijn artikel over water en religie in De waterman van Arthur van Schendel.
  • Yves T’Sjoen belicht in zijn bijdrage met als titel ‘Drieéénig groot’ de Afrikaner Boeren, Zuid-Afrika en Groot-Nederland in de Eerste Wereldoorlog.
  • Niels Bokhove brengt een aanvulling bij de correspondentie tussen Gerrit Achterberg en Gerrit Kamphuis.
  • In ‘Sabbat of socialisme’ belicht Jacqueline Bel het vergeten genre van de Joodse stadsroman.

Bestelinformatie kan de geïnteresseerde lezer op onze website vinden.

30 maart 2019, Amsterdam: Parelduikmiddag

Kom op de laatste dag van de Boekenweek naar de jaarlijkse Parelduikermiddag

zaterdag 30 maart 2019 om 16 uur

Openbare Bibliotheek Amsterdam aan de Oosterdokskade
Theaterzaal, 7de verdieping

Bart Slijper, biograaf van J.C. Bloem en Willem Kloos, zal vertellen over de biografie van M. Nijhoff waar hij aan werkt

Petra Teunissen, biografe van Clare Lennart, spreekt over Frans Coenen en #MeToo (literaire relaties in het interbellum)

Elisabeth Tonnard leest voor uit haar debuutbundel Voor het ideaal, lees de schaal

Toegang vrij en na afloop een gratis drankje aangeboden door de Vrienden van De Parelduiker

Meld u voor de zekerheid aan via de agenda van de oba.

 

Ons Erfdeel 1/2019 over het AfricaMuseum, de taalpolitie, bedreigde neerlandistiek en Vlaams geflirt

Het AfricaMuseum in Tervuren is weer open. Is de dekolonisatie geslaagd? De neerlandistiek zit in een impasse. Hoe raakt ze eruit? Staat de taalpolitie voor de deur? Wat is het verband tussen extreemrechts en moslimextremisme? En de Vlaamse literatuur staat centraal op de Foire du Livre in Brussel onder de titel Flirt Flamand, maar mag dat iets meer worden dan een losse flirt? Veel vragen – de antwoorden lees je in Ons Erfdeel 1/2019.

Lees verder >>

Verschijning themanummer De Gids over Volk & Natie

14 februari verschijnt het nieuwe nummer van literair tijdschrift De Gids, met bijdragen binnen het thema Volk & Natie. Elf auteurs leggen in essays, verhalen en gedichten de tijdsgeest op de snijtafel. Wat gebeurt er als je met een literaire blik kijkt naar wat begrippen als volk, natie en vaderland tegenwoordig omvatten? Zo probeert het literaire tijdschrift een onvermoede stem te laten spreken over de onrust en onvrede die onze tijd kenmerken. Met bijdragen van o.a. Arnon Grunberg, Désanne van Brederode, Maria Barnas en Tijs Goldschmidt.

Lees uit Volk & Natie alvast het korte verhaal Inv. nr. 873, ministerie van Cultuur & Opvoeding door Claire Weeda en het essay Iedereen wil Menno ter Braak zijn van Jan Postma. Voor een toelichting op het nummer kijkt u hier.

U kunt een jaarabonnement (€40/€24) nemen op De Gids via deze link, of een los exemplaar kopen bij de betere boekhandel bij u in de buurt. Het volgende nummer verschijnt in april.