Categorie: oproep

Enquête: evaluatie examen Nederlands

Over het examen Nederlands is veel discussie (geweest). Binnen de lerarenverenigingen Levende Talen en Nederlands Nu! hebben wij nagedacht over wensen voor het schoolvak en de examens Nederlands. Maar wij willen graag peilen in hoeverre docenten onze voorlopige ideeën ondersteunen. En over de uitkomsten van die peiling willen we ook nog graag op korte termijn met docenten overleggen. Daarvoor willen wij een tweetal regiobijeenkomsten in juni 2017 met docenten organiseren.

Elke vraag wordt voorafgegaan door een korte toelichting. De vragen met een groene asterisk (*) zijn verplicht. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Over de resultaten en het vervolg krijg je bericht. De resultaten worden anoniem verwerkt. Je kunt de enquête invullen tot 15 mei 2017.

Naar de enquête

Uitnodiging tot deelname aan het veldonderzoek internationale neerlandistiek

Bent u als neerlandicus werkzaam buiten Nederland, Vlaanderen en Suriname? De IVN wil graag meer weten over uw werk of studie als neerlandicus en daarnaast zouden we graag willen weten hoe de IVN hierbij ondersteuning kan bieden. Beter zicht op de activiteiten van internationale neerlandici helpt ons de belangen van de neerlandistiek wereldwijd nog beter te behartigen. In december 2017 verschijnt ten behoeve van die belangenbehartiging een rapport waarvoor deze enquête een belangrijke basis legt.

Het invullen van de enquête duurt 10-15 minuten en uw antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt. U kunt de enquête invullen tot en met 30 april 2017.

Als u vragen hebt over de enquête, stuur dan een e-mail naar bureau@ivn.nu.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de link naar de enquête verder te verspreiden binnen uw netwerk? We stellen uw inzet zeer op prijs!

Start enquête

CFP: Literature without Frontiers?

Next year (9-10 February, 2018) a conference will be organised at Ghent University  about perspectives for a transnational literary history of the Low Countries. This conference – Literature without Frontiers? – aims to bring together a number of telling examples that advocate a transnational perspective for the construction and writing of the literary history (histories?) of the Low Countries in the period 1200-1800. We invite scholars of the periods involved to address case studies (authors, texts, translations, mechanisms of textual production, motifs, tropes, genres) that on account of their ‘transnational’ character have fallen outside the scope of the current attempts of literary historiography.

Lees verder >>

Spreek en win!

Heb jij een mening die je graag eens voor een groot publiek zou verkondigen? Weet jij heel goed wat er anders moet, wat niet langer genegeerd mag worden? Of wat we juist nu moeten koesteren?

Maak van je hart geen moordkuil en deel het met de rest van de stad! Doe mee aan de Haagse speechwedstrijd.

De Nacht van de Filosofie Den Haag organiseert samen met het Debatbureau een speechwedstrijd voor jongeren (16 – 29 jaar).

Lees verder >>

Call for papers HSN Conferentie

De conferentie HSN-31 (24 en 25 november 2017 in Zwolle) beoogt alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt: basisschool, secundair onderwijs op alle niveaus (vwo, havo, (v)mbo, resp. aso, bso, kso, tso), hogeschool/universiteit en lerarenopleidingen. Wij verwachten weer een tachtigtal presentaties / workshops te kunnen plaatsen in de parallelle programmakolommen. De stichting HSN Conferenties Onderwijs Nederlands roept docenten, didactici en anderen op om zich als spreker of workshopleider te melden met een inhoudelijk voorstel. Er wordt in het algemeen vooral belang gehecht aan praktijkgerichtheid en het vernieuwende karakter van de presentatie. Gedacht wordt aan programmakolommen die gericht zijn op onderwijstypen (bv. primair onderwijs, hoger onderwijs, mbo – i.e. in  Vlaanderen bso en tso – lerarenopleidingen) en aan themakolommen als:

  • literatuuronderwijs
  • taalvaardigheid, resp. een der taalvaardigheden
  • innovatie en digitale geletterdheid
  • taalbeschouwing
  • Nederlands in een meertalige context
  • taal- en letterkunde (mag iets minder praktijkgericht)

Lees verder >>

Verborgen verleden : Rodd’rick ende Alphonsus

Door Willem Kuiper

Aangekomen bij hoofdstuk 105 van mijn feuilleton editie van Palmerijn van Olijve doet zich een onverwacht probleem voor. Waar de Franse brontekst als hoofdstuktitel voert:

Comme Palmerin et ses compagnons nauigans en la mer Mediterranée, furent pris par Olimaël Amiral du grand Turc : et des courses qu’ilz firent en la Grece, ou Palmerin sauua Lorene Princesse de Durace. Chapitre CVI.

lees ik tot mijn verbazing in de Nederlandse vertaling:

Hoe Palmerin ende zijn gheselschap door groot onweder aen quam int coninckrijck van Spanien, ende van de ongheluckighe liefde ende getrouwe vrientschap van twee brave ridderen. Het .cv. capittel.

En wat volgt, staat volkomen los van de Franse brontekst. Het is het ongelukkige verhaal van twee ridders, wier vriendschap vergeleken wordt met die van Pilades en Grestes, die leefden in hun eerste “saysoene”, dat wil zeggen dat zij nog jong waren, “ten tijde als in Spanien regeerde eenen coninck Ferdinandus ende een coninginne Ysabella ghenoempt”. De een is genaamd Don Roderick en de ander Don Alphonse. “Grestes” is geen tik- of leesfout van mij, dat staat er echt. Bedoeld wordt het exemplarische Griekse vriendenpaar Pylades en Orestes. Lees verder >>

Onderzoek naar Bonita Avenue: doe mee!

Wij, Roel Smeets (RU) en Lucas van der Deijl (UvA), hebben afgelopen week een mini-experiment opgezet over leeservaringen van de roman Bonita Avenue van Peter Buwalda, bestaande uit een vragenlijst met vier korte vragen. Wij zullen deze data verwerken in een wetenschappelijk artikel.

Graag zouden we zoveel mogelijk respondenten verzamelen. Daarom zouden we het zeer op prijs stellen als u aan ons experiment wilt deelnemen. U kunt bij de vragenlijst terecht komen via deze verkorte url: https://goo.gl/forms/9WPHEU2DX63szJP13

 

Gerrit Komrij-prijs 2016

Door Bas Jongenelen

Gerrit Komrij-prijs 2016?Sinds 2012 organiseert Neder-L / Neerlandistiek.nl de Gerrit Komrij-prijs. De prijs is bedoeld voor de beste / leukste / origineelste / etceteraste popularisering van de oudere literatuur. Nederlandse Arthurverhalen in modern Nederlands, de biografie van Bilderdijk, vieze oude liedjes en het online dagboek van Odilia Beck waren de eerdere winnaars. Maar wie wint deze prestigieuze prijs die almaar prestigieuzer wordt?

De jury moet natuurlijk nog een keuze maken. Er zingen al wel wat ideetjes rond, maar u kunt invloed uitoefenen door hieronder te schrijven wie u nomineert (en graag ook waarom).

Lancering www.schrijverskabinet.nl en oproep voor bijdragen

Door Lieke van Deinsen en Ton van Strien

kastOp 13 oktober werden tijdens het namiddagsymposium ‘De literaire canon in de vroegmoderne tijd’ in het Rijksmuseum de website www.schrijverskabinet.nl en het boek The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity gepresenteerd.

Het Panpoëticon Batavûm was een sierhouten kabinet uit de achttiende eeuw waarin de portretten van honderden Nederlandse dichters en dichteressen waren opgeborgen. Het was een unieke verzameling waarin het Nederlandse literaire verleden als tastbaar object werd gepresenteerd. 

Hoewel het Panpoëticon gedurende de achttiende eeuw bijzonder populair was en menig schrijver inspireerde tot het dichten van lofzangen, valt de verzameling in de negentiende eeuw uiteen. Tijdens de Leidse buskruitramp van 1807 raakte het houten kabinet zwaar beschadigd, en ging een deel van de portretten verloren. Na wat omzwervingen is ongeveer een kwart van de oorspronkelijke achttiende-eeuwse schilderijen momenteel te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Lees verder >>

Oprichting Nijmeegs Netwerk Neerlandistiek (NNN)

Door Nicoline van der Sijs

De afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen vindt het belangrijk dat de banden tussen docenten Nederlands in het academisch en middelbaar onderwijs worden aangehaald. We zijn van mening dat beide partijen veel van elkaar kunnen leren en veel gemeenschappelijke belangen hebben. Daarom willen we een Nijmeegs Netwerk Neerlandistiek (NNN) oprichten, waarvan alle leraren Nederlands lid kunnen worden. In de praktijk zullen de meeste leraren woonachtig zijn in het achterland van de Nijmeegse universiteit: Gelderland en de aangrenzende provincies.

Het doel van het Nijmeegs Netwerk Neerlandistiek is om te komen tot dialoog en kennisuitwisseling tussen neerlandici in het middelbaar en academisch onderwijs en om samenwerkingsverbanden te smeden, zodat we gezamenlijk het vak Nederlands in zowel het middelbaar als het wetenschappelijk onderwijs kunnen verdiepen en verrijken. Dat klinkt misschien abstract maar we willen het heel praktisch aanpakken. We denken onder andere aan de volgende activiteiten: Lees verder >>

Dt. P.A. Tiele-stichting Scriptieprijs 2016

In 2016 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit onder andere door middel van het instellen van leerstoelen, het (doen) uitvoeren wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia en  lezingen  en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties. Lees verder >>

Deelnemers gezocht voor onderzoek in Roermond

Momenteel is de Universiteit Leiden bezig met een onderzoek naar het Roermonds . Ze zijn op zoek naar sprekers van het Roermonds tussen de 18-40 jaar die mee willen doen aan hun onderzoek.

Het onderzoek zal bestaan uit een simpele computertaak waarbij de participant aan de hand van geluidsfragmenten in het Roermonds en een andere taal een oordeel moet geven door een toets in te drukken. Dit zal in totaal ongeveer één uur duren: 45-55 minuten voor het echte experiment en 10-15 minuten voor de voorbereidingen (korte vragenlijst o.a.). De participant zal hiervoor een bijdrage ontvangen van 8.5 euro. Het experiment zal plaatsvinden in Nijmegen of Roermond.

Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Gouming Martens, hij zal het experiment afnemen. U kunt mailen naar: g.martens@umail.leidenuniv.nl.