Categorie: oproep

Oproep: onderzoek naar Marokkaans accent in het Nederlands

Door Bartłomiej Serek

Ik studeer Nederlands in Poznań en dit jaar schrijf ik mijn BA-scriptie. Het gaat over het Marokkaanse accent in het Nederlands. Om mijn onderzoek te kunnen doen heb ik Nederlanders nodig die een korte enquête kunnen invoelen. Het duurt ongeveer tien tot twintig minuten. Zouden bezoekers van Neerlandistiek me er misschien mee willen helpen? Het onderzoek staat hier.

AWIA symposium 2018

Op 4 en 5 oktober 2018 organiseert de Anéla Werkgroep Interactieanalyse (AWIA) haar 14e symposium. Deze keer is het symposium te gast bij de Radboud Universiteit Nijmegen. De buitenlandse gast die centraal staat tijdens de eerste dag van het symposium is Prof. Anssi Peräkylä (University of Helsinki), die heeft gekozen voor het volgende thema : ‘Psychotheraypy, psychiatry and emotions’. Hij zal twee lezingen geven passend bij het thema en een datasessie leiden. De tweede dag is gereserveerd voor onderzoekspresentaties.

Lees verder >>

Als je om Maria van Gelre geeft, als je van muziek houdt!

Door Johan Oosterman

Omdat ik enorm van muziek houd en omdat ik een goede vrouwenschola ken, Voces Caelestes, heb ik Daan Manneke gevraagd een compositie te maken voor Voces op teksten die te maken hebben met Maria van Gelre. Tombeau pour Maria van Gelre, heet het werk. De compositie is gereed en in oktober gaat het in première, in Museum Het Valkhof. Van dit werk moet er ook een mooie uitgave komen, en dat kost geld. Wie wil bijdragen? Ik zoek twintig mensen die 100 Euro willen bijdragen. Wat krijg je daarvoor? De uitgave, gesigneerd en met een opdracht van Daan Manneke, en een uitnodiging voor de première. Je wordt daar ontvangen door Daan Manneke, door Voces Caelestes en door mij.

Wie wil bijdragen kan dit doen door €100 over te maken op:
Stichting Radboud Fonds, NL84 ABNA 0248 6906 55. Vermeld hierbij als omschrijving: “Maria van Gelre – Tombeau”. Geef verder graag adresgegevens door via mariavangelre@ru.nl

Nieuws van het schrijverskabinet

Door Lieke van Deinsen en Ton van Strien

Op 13 oktober 2016 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Rijksmuseum de website www.schrijverskabinet.nl gelanceerd. Deze bevat een digitale reconstructie van het legendarische Panpoëticon Batavum, een achttiende-eeuws sierkabinet met een unieke collectie van Nederlandse auteursportretten, allemaal geschilderd op medaillons van hetzelfde formaat en in vergulde lijstjes gevat. De website biedt onder meer een afbeelding van de portretten die nog bewaard zijn, en een groot aantal beknopte biografieën en karakteristieken van het werk van de afgebeelde auteurs, geschreven door specialisten en liefhebbers van de Nederlandse taal- en literatuurgeschiedenis uit binnen- en buitenland.

Het hernieuwde onderzoek naar het Panpoëticon heeft al verschillende verloren gewaande portretten opgeleverd. Recentelijk kregen Roemer Visscher (1547-1620) en de vermaarde neolatinist Joan van Broekhuizen (1649-1707) weer een gezicht: binnenkort op de site te bewonderen. Lees verder >>

Manifest Buurtalen

Op 31 januari heeft de Visiegroep Buurtalen het manifest ‘Geef Frans en Duits de ruimte in het onderwijs!’ gelanceerd. Dit manifest roept op tot versterking van de positie van Frans en Duits in het Nederlandse onderwijs.

De Visiegroep Buurtalen constateert dat de kennis van onze buurtalen Duits en Frans sterk achteruitgaat en dat dat grote gevolgen heeft. Nederland is als klein land namelijk afhankelijk van internationale samenwerking op het gebied van economie, politiek en cultuur. Het manifest vraagt om sterke sturing van overheidswege om de positie van de buurtalen Duits en Frans terug te winnen en te bewaken.

Het manifest is gepubliceerd op www.buurtaalonderwijs.nl en kan daar ook digitaal ondertekend worden.

Oproep: onderzoek beleefheidsvormen

Dr. Katarzyna Wiercińska van de vakgroep Nederlands en Afrikaans van de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Polen, doet onderzoek naar beleefdheidsvormen: of deze anders worden geïnterpreteerd in Nederland en in Polen. Wat haar op dit moment vooral bezighoudt, is wat er allemaal mis kan gaan in de informele communicatie. Soms is het zo dat mensen uit Slavische landen problemen ondervinden met sociale contacten in Nederland omdat ze te bot overkomen. En dit gebeurt ook als ze goed Nederlands spreken want het ‘communicatieschema’ blijft Pools (heel veel imperatieve vormen, geen partikels zoals ‘maar’, ‘eens’ of ‘even’).

Dr. Wiercińska heeft twee enquêtes opgesteld. Een neemt ze af in Polen. Voor de andere zoekt ze informanten in Nederland en Vlaanderen. Vandaar haar verzoek aan zoveel mogelijk collega’s in Nederland en Vlaanderen om haar korte vragenlijst (max. tien minuten) in te vullen.

Dat kan hier.

Oproep tot het indienen van een inzending ten behoeve van de Elise Mathilde-prijs 2018

De Elise Mathilde-prijs is genoemd naar Elise Mathilde (Hilda) van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds dat algemeen sociale, culturele of ideële doelen ondersteunt.

Deze prijs is per 1 januari 2018 ingesteld op initiatief van de Stichting in samenspraak met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal. Het betreft een prijs voor een essay dat beurtelings ligt op het gebied van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis. Lees verder >>

Ligt of staat het boek op tafel?

Help mee met het in kaart brengen van de keuze tussen liggen en staan

Door Heleen de Vries

Anderstaligen verbazen zich vaak over het Nederlandse gebruik van de werkwoorden ‘liggen’, ‘staan’ en ‘zitten’ voor levenloze dingen. Zo zit een boek in je tas, ligt het op tafel, maar staat het op de boekenplank. In veel andere talen worden deze werkwoorden alleen voor mensen gebruikt en combineren voorwerpen met het werkwoord zijn, Dus in het Engels kan Trump wel op een stoel zitten, maar een boek kan daar niet in je tas zitten: die is erin. Die verplichte keuze tussen liggen, zitten en staan is voor tweedetaalverwervers lastig. Moet je nu zeggen het boek op tafel staat,ligt of zit, en waarom? Lees verder >>

J.H. Halbertsma’s Lexicon Frisicum (1872) wordt vertaald

Door Anne Dykstra

Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) wordt gezien als de founding father van de lexicografie van het moderne Fries. Daar valt wat voor te zeggen, want zijn postuum uitgegeven Lexicon Frisicum (1872) heeft uiteindelijk geleid tot het wetenschappelijke Woordenboek der Friese taal (1984-2011) van de Fryske Akademy, en daarmee tot allerlei andere woordenboeken die bij de Fryske Akademy zijn verschenen.

Toch schreef Halbertsma het Lexicon Frisicum uitdrukkelijk niet voor de Friese bevolking, maar voor een internationaal publiek van (taal)wetenschappers. Om zijn doelgroep te bereiken, heeft hij als metataal voor zijn woordenboek het Latijn gekozen, terwijl het Latijn als wetenschapstaal toentertijd eigenlijk al op zijn retour was. Lees verder >>

Oproep scriptieprijs 2018 werkgroep De Zeventiende Eeuw

In het jaar 2000 heeft de Werkgroep De Zeventiende Eeuw de DZE-scriptieprijs ingesteld. Sindsdien wordt deze prijs jaarlijks – en vanaf 2007 tweejaarlijks – uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, in de ruime betekenis van het woord.

Ook in 2018 wordt de tweejaarlijkse prijs (€500,-) weer uitgeloofd. De jury roept leden-docenten op om de prijs onder de aandacht te brengen van studenten die een goede (onderzoeks) MA-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De jury bestaat uit Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam), Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) en Femke Diercks (Rijksmuseum). Lees verder >>

Letterenfonds: Nieuwe leden voor de Raad van advies gezocht

Met ingang van 2018 zoekt het Nederlands Letterenfonds nieuwe leden voor de Raad van advies. Er is behoefte aan deskundigen hedendaagse Nederlandse literatuur (alle genres), een vertaaldeskundige Frans, een vertaaldeskundige Duits, een deskundige met productie-ervaring bij (literaire) festivals en/of culturele manifestaties, een deskundige met ervaring bij een literaire uitgeverij en brede kennis van de internationale literatuur, en aan twee deskundigen op het gebied van de geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur (met accent op tekst of beeld).

De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om reguliere (bezoldigde) functies.

De nieuwe leden voor de Raad van advies zullen met name gaan functioneren binnen de volgende commissies:

Voor de commissie Projectsubsidies voor publicaties (v/h werkbeurzen schrijvers) zoekt het Letterenfonds deskundigen in één of meer literaire genres (te weten poëzie, proza, kinder- en jeugdliteratuur en/of literaire non-fictie). De commissieleden adviseren over de projectvoorstellen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. Naast genoemde specifieke kennis is ook een brede kennis van de Nederlandstalige literatuur, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst. Lees verder >>

Oproep LOT Populariseringsprijs 2018, deadline inzendingen: 9 november 2017

(Bericht bestuur Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap)

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap de Populariseringsprijs uit. Hiermee wil LOT stimuleren dat taalwetenschappelijke onderwerpen onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht. Vanaf 2017 zal LOT ofwel een aanmoedigingsprijs, ofwel een oeuvreprijs uitreiken. De omvang van de prijs bedraagt in beide gevallen 1000 euro.

De prijs van 2018 zal een aanmoedigingsprijs zijn. Deze is bedoeld voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse universiteit die incidenteel een populariseringsactiviteit ontwikkelen. De prijs is gericht op het helpen realiseren van zo’n populariseringsactiviteit, en is dus bedoeld voor nog niet gepubliceerde of gerealiseerde plannen. Voorbeelden zijn het maken van een korte video, een spel, of het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel. Lees verder >>

Gezocht: ‘Engelse’ voorzetsels in het Nederlands

Door Heleen Kleiboer

Laatst las ik een artikel met de titel Kan ik dierlijke eiwitten ook vervangen met plantaardige?. Na even googelen vond ik ook een ouder artikel met dezelfde voorzetselcombinatie in de titel, die luidde Deze app vervangt dagdagelijkse woorden in je sms’en met geleerde termen. Volgens Van Dale en de Taalunie is vervangen met echter niet de juiste combinatie van werkwoord en voorzetsel: het zou vervangen door moeten zijn. Waarschijnlijk is het gebruik van het voorzetsel met hier een letterlijke vertaling van het Engelse to replace with.

Ik vind deze ‘Engelse voorzetsels’ in het Nederlands een heel interessant fenomeen, onder andere omdat vaak gezegd wordt dat grammaticale woorden zoals voorzetsels niet snel ontleend worden uit een andere taal. Hier volgt nog een aantal andere voorbeelden waar het Engels mogelijk invloed heeft uitgeoefend op het voorzetselgebruik: Lees verder >>

Crowdfunding voor eerste wetenschappelijke kinderboek over dyslexie

(Persbericht Radboud Universiteit Nijmegen)

Een spannend kinderboek dat ook de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie bevat. Gedragswetenschapper Liesbeth Tilanus wil dat mogelijk maken met crowdfunding. Tilanus werkt als orthopedagoog bij Marant en doet daar onderzoek waarop ze promoveert aan de Radboud Universiteit. Als de crowdfunding succesvol is, wordt haar kinderboek uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Zwijsen.

Liesbeth Tilanus onderzoekt de effectiviteit van de huidige behandelmethode voor dyslexie. Nu haar promotie dichterbij komt – ze hoopt begin 2018 te promoveren – heeft ze één grote wens: haar onderzoeksresultaten vertalen naar een kinderboek, zodat kinderen op een leuke manier meer leren over dyslexie. Tilanus: ‘Ik wil graag mijn resultaten delen met mensen uit de praktijk, niet alleen orthopedagogen, leerkrachten en ouders, maar juist ook met kinderen, op een manier die hen aanspreekt.’ Lees verder >>

Petitie meer geld naar wetenschappelijk onderwijs

De Amsterdamse hoogleraar Rens Bod is op internet een petitie begonnen waarin de regering wordt opgeroepen meer te investeren in het wetenschappelijk onderwijs. De tekst van deze petitie staat hieronder. Ondertekenen kan hier.

Wij. het personeel van de Nederlandse universiteiten

constateren

  • dat er steeds minder wordt geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald. Hierdoor is de werkdruk onder het universitaire personeel naar onacceptabele hoogte gestegen. De kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek is daardoor ernstig in het geding.
  • Wat dreigt zijn nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student.
  • Er vindt op dit moment een uitputtingsslag plaats onder het personeel van de Nederlandse universiteiten. Zes op de tien medewerkers hebben fysieke en psychische klachten.
  • Als er geen realistische financiering van de huidige taakstelling komt zullen de studenten niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en komt de internationale positie van ons hoger onderwijs in gevaar. Dit kan en mag niet gebeuren in een kennisland als Nederland!

Lees verder >>

Herken je het accent? 

Doe mee aan een spel over de verschillende accenten binnen Nederland. Kan je ze op de kaart terugplaatsen? Daar help je ook de wetenschap mee, want de resultaten zullen anoniem worden gebruikt voor taalkundig onderzoek.

Iedereen mag meedoen: geen restrictie van moedertaal, woonplaats, leeftijd oid.
Aarzel niet om te delen!

Doe mee

Let op: het werkt niet met Safari, wel met Firefox of Google Chrome.

Word na 180 jaar abonnee van De Gids!

Door Edzard Mik
hoofdredacteur van De Gids

Dit jaar viert literair tijdschrift De Gids zijn 180-jarige bestaan. Al sinds 1837 wordt de redactie gevormd door schrijvers. Zij maken een scherpe, eigenzinnige selectie van verhalen, gedichten en essays, voor lezers die het experiment op waarde weten te schatten. Want dat is de missie van De Gids: ruimte bieden aan literaire vernieuwing in een tijd dat deze ruimte steeds verder wordt beperkt.

Misschien bent u nog geen lid van De Gids. In dat geval kunt u nu voor slechts 7,50 een proefabonnement nemen: u ontvangt dan drie keer De Gids, krijgt toegang tot onze internet Gids en daagt bij aan de vitaliteit van het oudste literaire tijdschrift van Nederland.

Als u nu abonnee wordt, ontvangt u het jubileumnummer over het Nederlandse landschap met bijdragen van P.F. Thomése, Tommy Wieringa, Piet Gerbrandy, Niña Weijers en Marcel Moring. Bovendien krijgt u in het najaar een uitnodiging voor een bijzondere jubileumavond mét optredens van onder meer: Maria Barnas, Sasja Janssen en Maarten van der Graaff.

Ik hoop van harte dat wij u als nieuw lid mogen verwelkomen.

Dagboeken van schrijvers

(Bericht Literatuurmuseum)

Een intiem inkijkje in een schrijversleven. Het Literatuurmuseum wil dagboeken van schrijvers toegankelijk maken voor literatuurliefhebbers en zoekt daarom hulp.

Van liefdesbrieven tot kattebelletjes; in het archief van het museum zijn vele persoonlijke papieren van schrijvers te vinden. En wat is er persoonlijker dan dagboeken? Het museum is een ambitieus project gestart om de dagboeken van verschillende schrijvers toegankelijk te maken. Niet alleen als mooie plaatjes, maar als goed doorzoekbare documenten die niet alleen een licht werpen op het leven en werk van een schrijver, maar ook een stukje cultuurhistorie schetsen. Daarom moeten ze overgetikt worden. Het museum vraagt hiervoor de hulp van enthousiaste literatuurliefhebbers. Lees verder >>

Inzicht in het mentale lexicon

Door Nicoline van der Sijs

Afgelopen week heeft een groep Nederlandse en Vlaamse taalkundigen, letterkundigen, historici, psycholinguïsten en taaltechnologen zich tijdens een inspirerende workshop op het Leidse Lorentz Center gebogen over de vraag hoe we door interdisciplinaire samenwerking meer inzicht kunnen krijgen in het mentale lexicon.

Uitgangspunt van de discussie was dat de woordenschat zowel een psychologische als een sociaal-historische dimensie heeft: enerzijds wordt de woordenschat immers via eerstetaalverwerving doorgegeven en ontwikkelt hij zich in het hoofd van de taalgebruiker, anderzijds is hij het gevolg van historische ontwikkelingen waarbij o.a. externe factoren als tweedetaalverwerving een rol spelen. Dit levert een aantal interessante vragen op, zoals: Wat is de interactie tussen de psychologische en sociaal-historische dimensie? Welke lexicale elementen zijn stabiel in verschillende talen en dialecten, of door de tijd heen, en welke zijn onderhevig aan verandering? Welke factoren bepalen dat? In hoeverre weerspiegelen semantische indelingen in (geleerde) traditionele woordenboeken een psychologische realiteit? Lees verder >>

Oproep: Medeauteur gezocht Arabisch-Nederlands idioomboek

Ik zoek een medeauteur voor het samenstellen van een Nederlands corpus dat de basis moet vormen voor een Arabisch – Nederlands idioomboek. Het Nederlandse corpus zal door de Arabist Mohammed Idoe naar het Standaard Arabisch worden vertaald. Het boek is in de eerste instantie bedoeld voor syrische inburgeraars, kan echter ook gebruikt worden door studenten Arabische Taal- en Cultuurwetenschappen. Het boek zal deel uitmaken van een bestaande methode die door de meeste inburgeraars wordt gebruikt. Dit corpus kan in een later stadium tevens gebruikt worden voor andere talen. Tevens zal een grammaticaal compendium van het Nederlands moeten worden gemaakt, dat of afzonderlijk of als bijlage bij het idoomboek zal verschijnen.

Profiel: Neerlandicus liefst uit de wetenschappelijke gemeenschap, taalkundig goed onderlegd, liefst gespecialiseerd in Nederlands als Tweede Taal, toepassing van de woordfrequentielijsten en een overtuigd aanhanger van idioomverwerving mede als basis voor een goede taalbeheersing. Lees verder >>

Onderzoek taal en muziek

Omdat er iets mis was met de eerdere links, plaatsen we dit onderzoek vandaag opnieuw.

Door Yke Schotanus

In het kader van mijn promotie-onderzoek heb ik een kleine vragenlijst en een kort luisterexperiment online gezet. Nu ben ik op zoek naar respondenten. Wie doet mee?

Voor wie mij niet kent: ik, Yke Schotanus, werk aan een promotie-onderzoek over de vraag of een tekst anders overkomt als hij gezongen wordt. Het antwoord op die vraag is volgens mij van belang voor leraren, muziektherapeuten, tekstschrijvers, voorlichters, muzikanten, etcetera. Ik zou het erg op prijs stellen als jij deelnam aan een van beide onderzoekjes (of allebei natuurlijk), en/of als je dit bericht wilt doorspelen aan familieleden of vrienden die wellicht mee willen doen. Beide onderzoeken vragen ongeveer 10 minuten van je tijd. Of je wel of niet iets hebt met muziek of met teksten is niet van belang. Ik kan ieders reactie gebruiken.

Wie deelneemt aan het korte experiment krijgt twee liedjes/gedichten voorgeschoteld en krijgt vervolgens een paar vragen over jouw beleving van tekst en muziek. Lees verder >>

Nog enkele enthousiaste docenten gezocht voor docentontwikkelteams

Door Erwin Mantingh

Nog enkele belangstellenden kunnen zich aansluiten bij de docentontwikkelteams (DOT’s) waarin docenten onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ samen met enkele vakwetenschappers en vakdidactici inspirerend onderwijs zullen gaan ontwerpen. Verspreid over het land gaan er het komend schooljaar zes docentontwikkelteams met verschillende onderwerpen aan de slag in de geest van het Manifest Nederlands op school (een pleidooi van de Meesterschapsteams Nederlands voor ‘bewuste geletterdheid’ in het schoolvak Nederlands). Heeft u interesse? Klik hier voor meer informatie. Aanmelding is nog mogelijk tot 15 juni a.s.

Call for Papers – 4de Gentse Colloquium over het Afrikaans

INTERNATIONAAL CONGRES
4de GENTSE COLLOQUIUM OVER HET AFRIKAANS
10 & 11 OKTOBER 2017

Inleiding
Tijdens dit internationale congres, georganiseerd door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, zullen twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt worden, zoals uiteengezet in de samenvattingen hieronder. De twee lijnen zullen parallel behandeld worden tijdens het colloquium en ze verwijzen beide naar innovatief navorsingswerk waarmee men onder andere aan de Universiteit Gent druk bezig is.

Als keynote sprekers zijn Prof. Rufus Gouws, Prof. Ronel Foster (beiden van Stellenbosch Universiteit) en Prof. Frank Hendricks (UWK) uitgenodigd.

Deelnemers worden uitgenodigd abstracts (in Afrikaans of Nederlands) van maximum 300 woorden in te dienen voor 1 juni 2017 (afrikaans@ugent.be). Gelieve daarbij aan te geven of uw abstract aansluit bij het letterkundige of taalkundige deel.

Taalkunde van het Afrikaans: Woordenschat
Het taalkundige thema van het 4de colloquium over het Afrikaans is gewijd aan woordenschat. Het is de bedoeling een overzicht te bieden van de stand van zaken i.v.m. lexicografisch werk en plannen in verband met lexicografie van het Afrikaans en de middelen (corpora) die daartoe worden ontwikkeld. Ook contrastief werk (twee- of meertalige woordenboeken) is welkom, evenals bijdragen over gespecialiseerde lexicografie (terminografie, lexicografie van sub-standaarden, groepstalen enz.). Tot slot wordt ook plaats ingeruimd voor lexicologische bijdragen. Lees verder >>

François van Hoogstraten, van mystiek naar humanisme

Door Ton Harmsen

Van mystiek naar humanisme – hoe groot is die stap? In ieder geval klein genoeg om door één auteur genomen te worden. François van Hoogstraten (1632-1696) is (behalve als lid van een familie van boekhandelaars, kunstschilders en literatoren) vooral bekend omdat hij in 1676 de Lof der Zotheid in het Nederlands vertaalde, en een jaar daarna Erasmus’ Handboexken van den christelijken ridder en de Utopia van Erasmus’ vriend Thomas More. Maar deze humanist is begonnen als vertaler en bewerker van mystieke werken. In 1659 werd hij (naar eigen zeggen) gegrepen door het Libro de la vanidad del mundo (1562) van Diego de Estella, dat hij vertaalde als De versmading der wereltsche ydelheden (door hemzelf uitgegeven in 1659). Deze mystieke, katholieke literatuur fascineerde hem lange tijd. In 1668 inspireerde het leven voor God hem tot een bijzondere embleembundel onder de titel Het voorhof der ziele, waarin hij Estella herhaaldelijk citeert. Lees verder >>