Categorie: oproep

Academische jaarprijzen: Nederlandse taalkunde 2017 en 2018

Mededeling Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Jonge neerlandici doen spannend, actueel en wetenschappelijk hoogstaand onderzoek, en schrijven daarover in sterke scripties, artikelen en proefschriften. Omdat we in Nederland geen cultuur hebben waarin we veel prijzen of beurzen uitreiken, is de kwaliteit van hun werk helaas niet voor iedereen zichtbaar.

Om daar verandering in te brengen, en aankomende academici een goede kans te geven op de arbeidsmarkt en bij subsidieaanvragen, zijn de Academische jaarprijzen ingesteld: afwisselend voor taal- en voor letterkundig onderzoek. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt voor de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie, in termen van veelbelovend vervolgonderzoek. Lees verder >>

25 jaar Nederlandse Taalkunde – Oproep tot bijdragen

In 2020 bestaat Nederlandse Taalkunde / Dutch Linguistics 25 jaar. Daarmee zullen we het eerste van de drie tijdschriften waaruit NT voortkwam in levensduur overtreffen: de Spektatorkende 24 jaargangen (vanaf 1971). We zijn op de goede weg om ook Forum der Letteren (36 jaargangen vanaf 1960) en wie weet De nieuwe taalgids (88 jaargangen vanaf 1907) nog in te halen. Een kwart eeuw NT vraagt natuurlijk om een feest. We willen dat feest graag vieren met onze auteurs en lezers. Lees verder >>

Onderzoek naar Nederlandse aanspreekvormen in Suriname en het Caribisch Gebied

Er is veel variatie in het taalgebruik van mensen die Nederlands spreken, onder andere omdat er verschillende normen zijn in de diverse delen van het Nederlandse taalgebied. Die variatie komt onder meer tot uiting bij het gebruik van aanspreekvormen. Daaronder vallen de voornaamwoorden je en u, voor- en achternamen, titels en woorden als mevrouw en meneer. Over het gebruik van aanspreekvormen in het Surinaams Nederlands en het Caribisch Nederlands is weinig bekend, zeker in vergelijking met Nederland en Vlaanderen. Daarom voeren wij nu een onderzoek uit om er meer over te weten te komen. We nodigen alle sprekers van het Nederlands uit Suriname en het Caribisch gebied deel te nemen aan onze enquête over aanspreekvormen. Het invullen ervan duurt niet langer dan 10 minuten. Door op deze link te klikken, belandt u op de startpagina van enquête, waar u ook meer informatie vindt. We stellen het op prijs als u dit bericht kunt doorsturen naar studenten, familie, vrienden en bekenden, en als u de enquête onder de aandacht kunt brengen van andere (onderwijs)instanties.

Onderzoek Belgisch en Nederlands Nederlands

Door Miet Ooms en Reglindis De Ridder

Tien jaar geleden introduceerde het Prisma Handwoordenboek (2009) een label voor woorden en uitdrukkingen die vooral of bijna uitsluitend in Nederland gebruikt worden. De redactie van Van Dale begon enkele jaren later ook met het labelen van zulke woorden en uitdrukkingen. Zo staat er vandaag in de online-versie van het Groot woordenboek van de Nederlandse taal bijvoorbeeld bij het lemma vluchthuis het label “BE”, een verklaring en het Nederlands-Nederlandse equivalent blijf-van-mijn-lijfhuis met het label “NL”.

Wij willen graag weten welke naslagwerken taalprofessionals of taalliefhebbers gebruiken. Zijn ze bewust met verschillen tussen het Belgische en Nederlandse Nederlands bezig? Zoeken ze soms op of een woord of uitdrukking geschikt is voor een tekst voor een bepaalde regio of net voor het hele taalgebied? Hebben ze eventueel behoefte aan andere naslagwerken?

Daarom hebben wij deze korte enquête opgesteld. Zou u deze willen invullen?

Oproep: Hoe kunnen we het taalbewustzijn van leerlingen vergroten?

Door Gijs Leenders

In een onderzoek onder taalkundigen inventariseerden Van Rijt en Coppen (2017) welke linguïstische concepten taalkundigen het belangrijkst vinden voor de taalkunde zelf en voor het onderwijs op middelbare scholen.

In mijn promotieonderzoek stel ik als eerste stap vast hoe docenten Nederlands hier zelf over denken en of ze daarin verschillen van docenten Duits en Engels. Zijn het dezelfde grammaticale concepten en begrippen die relevant zijn voor het moedertaalonderwijs en voor het vreemdetalenonderwijs? Of juist niet?

Mede op grond van mijn bevindingen wordt in het vervolg van dit onderzoek (in de periode 2019-2022) een grammaticadidactiek ontwikkeld en getoetst ter verbetering van de bewuste taalvaardigheid van leerlingen in de vakken Nederlands, Engels en Duits.

Ter beantwoording van mijn vragen heb ik jullie hulp nodig! Zou je me willen helpen door deze vragenlijst in te vullen?

 

Oproep MNL-fellowships

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gaat vanaf 2019 van start met MNL-fellowships. Deze fellowships bieden steun aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. MNL-fellowships zijn mede bedoeld om de continuïteit van het werkterrein van de Maatschappij te garanderen. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. MNL-fellows hebben de beschikking over een werkplek (met Wifi, zonder computer) in de Universiteitsbibliotheek Leiden, waar de collectie van de MNL aanwezig is. Lees verder >>

Oproep: Wat is een goede leerling Nederlands?

Wat maakt een leerling bij Nederlands tot een goede leerling? Moet je goed van de tongriem gesneden zijn? Moet je vooral foutloos kunnen schrijven of is creativiteit belangrijker? Moet je een wetenschappelijke instelling hebben of moet je vooral kunstzinnig zijn?

Het tijdschrift Vaktaal van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek komt in maart 2019 met een themanummer over ‘excellentie’ in de neerlandistiek. Voor dat nummer zoeken we bijdragen van docenten én leerlingen over de vraag wat een leerling op de middelbare school nu goed maakt in het schoolvak Nederlands.

Bijdragen zijn liefst 150-200 woorden lang zijn, en kunnen voor 15 januari 2019 worden ingestuurd naar de redactie. We plaatsen maximaal 10 bijdragen. Daarnaast worden een ruimere selectie geplaatst op Neerlandistiek. Auteurs van een in Vaktaal geplaatste bijdrage krijgen natuurlijk een bewijsexemplaar.

 

Wat is de Staat van het Nederlands?

Help ons het gebruik van het Nederlands opnieuw in kaart te brengen

Twee jaar geleden hebben duizenden mensen er mee voor gezorgd dat het gebruik van het Nederlands en andere talen in bepaalde maatschappelijke situaties voor het eerst in kaart kon worden gebracht voor Nederland, Friesland, Vlaanderen en Brussel.

Op basis van de uitkomsten van het eerste onderzoek naar de Staat van het Nederlands was het mogelijk feitelijk onderbouwde uitspraken te doen over de positie van onze taal binnen onze samenleving. De resultaten konden dan ook rekenen op heel wat media-aandacht.

Hier kunt u alles nog eens nalezen.

Het is nu opnieuw mogelijk om aan het onderzoek deel te nemen, en wel aan de eerste herhaling van specifieke deelgebieden binnen het sociaal verkeer, het online gebruik en de wetenschap. Op deze manier kunnen we ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik opvolgen en bekijken waar eventueel nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn om de positie van het Nederlands te behouden of te verstevigen. Met deze eerste herhaling zal meer aandacht worden besteed aan talige variatie binnen het Nederlands en al dan niet erkende streektalen en zullen voor het eerst ook de talenkeuzes in Suriname worden geïnventariseerd. Lees verder >>

14 december 2018: lancering crowdsourcing project brieven uit de Republiek der Letteren

CEMROL (Collecting Epistolary Metadata of the Republic of Letters) is een crowdsourcingproject waaraan iedereen met belangstelling voor geschiedenis of voor brieven kan meedoen. Het project richt zich op brieven van de 15e tot en met de 18e eeuw met een geleerd karakter.

Het doel is om in kaart te krijgen wie brieven schreef met wie, vanaf welke plek en op welke datum. Wij roepen de hulp in van het publiek om de gegevens over brieven over te typen uit gescande boeken waarin deze brieven zijn afgedrukt. Wij dagen het publiek uit om op hun eigen computerscherm aan te geven waar in deze boeken brieven beginnen en eindigen, en waar de namen van briefschrijvers en ontvangers staan, de datum en de plaats van verzending, en liefst ook de plaats van adressering. We vragen het publiek ook om de namen en data over te typen. Je kunt zelf kiezen voor de taal van de brieven waar je mee wilt werken. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in Franse brieven uit de Verlichting? Of misschien ken je Latijn en wil je je tanden zetten in het ontsluiten van gegevens van Latijnse brieven uit de 17e eeuw? Of heb je een cursus Spaans of Italiaans gevolgd en wil je meer weten over 16e-eeuwse brieven in die talen? Alle hulp is welkom! Lees verder >>

Nieuwe DOT literatuurgeschiedenis (start: januari 2019)

Door Marijke Meijer Drees

Wie helpt mee een aansprekende leergang historische letterkunde te ontwerpen voor de onderbouw en bovenbouw (HAVO, VWO)? Doel is leerlingen vanaf 12-13 jaar vertrouwd te maken met de literatuur en literatuurgeschiedenis van ca. 1100-1900 (middeleeuwen tot de twintigste eeuw). Hierbij zal het cultuurhistorische beginsel van de toe-eigening leidend zijn. Toegepast op het literatuuronderwijs is toe-eigening het (leer)proces van groepsgewijs verbonden raken met en internaliseren van het literaire verleden.  Als zodanig zal de nieuwe leergang bijdragen aan de identiteits- en burgerschapsvorming van de leerlingen. Bij de keuze en ontwikkeling van geschikte lesmaterialen  zullen we zo (veel) mogelijk gebruik maken van wat er al aan didactische hulpmiddelen bestaat, zoals: de website Literatuurgeschiedenis, Lezen voor de lijst, LitLab, de reeksen Tekst in Context en Taal & Teken, en  Lessenreeksen over middeleeuwse literatuur.

In januari 2019 wil ik graag starten met een groep van ca. 8 deelnemers. Lees verder >>

Oproep: Ding mee naar de Elise Mathilde-prijs 2019

Wie schrijft het beste essay over de Nederlandse taal? Degene die dat voor elkaar krijgt, wint de Elise Mathilde-prijs, een initiatief van een aantal gerenommeerde organisaties, waaronder het Elise Mathilde Fonds. Dat fonds stelt ook de prijs ter beschikking, een bedrag van € 10.000,–. Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in het tijdschrift Onze Taal en op de websites van de mede-organisatoren van de prijs.

De in het Nederlands geschreven inzending mag maximaal 2000 woorden omvatten en moet aanhaken bij het thema ‘Nederlands in kosmopolitisch perspectief’. De jury kijkt uit naar vlotgeschreven, overtuigende en goed onderbouwde stukken over dit onderwerp. Iedereen kan meedoen; uw inzending is uiterlijk 1 maart 2019 welkom via mnl@library.leidenuniv.nl. Lees verder >>

Breyten Breytenbach en de Lage Landen

Oproep voor bijdragen

De redactie van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift presenteert in oktober 2019 een themanummer over de aanwezigheid en receptie van Breyten Breytenbach in Nederland en Vlaanderen (jaargang 18, nummer 3). De samenstellers Bertram Mourits en Yves T’Sjoen nodigen belangstellenden uit om uiterlijk op 1 januari een voorstel in te dienen voor een bijdrage. De aflevering biedt naast persoonlijke getuigenissen en becommentarieerde documenten artikels over particuliere relaties tussen Breytenbach en literaire actoren en instituties in de Lage Landen. Vooral de beeldvorming over en het circuleren van het werk van Breytenbach in het Nederlandse taalgebied (uitgeverijen, literaire kritiek, tijdschriften, vertalingen) komt aan bod. Graag een abstract van circa 200 woorden richten aan de redactiesecretaris Geert Swaenepoel: geertswaenepoel@hotmail.com.

 

Gezocht: vrijwilligers transcriptieproject Wikiscripta Neerlandica II

Als doorstart van het transcriptieproject Wikiscripta Neerlandica dat liep binnen het NWO-onderzoeksprogramma ‘Brieven als Buit’, hebben de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Leiden met steun van het ANV nu een nieuw transcriptieproject gelanceerd: Wikiscripta Neerlandica II. Met de hulp van vrijwilligers willen we handgeschreven Noordelijke en Zuidelijke bronnen uit voornamelijk de 18de en 19de eeuw ontsluiten voor taalkundig onderzoek.

Concreet heeft het project als doel om met de hulp van vrijwilligers handgeschreven bronnen uit de 18de en 19de eeuw te transcriberen en zo beschikbaar te maken voor onderzoek. Het geselecteerde materiaal sluit met name aan bij verschillende lopende onderzoeken in de historische sociolinguïstiek, waarbij er nadruk ligt op egodocumenten zoals brieven, dagboeken, reisjournaals, enz. Dit soort bronnen is nog in te beperkte mate beschikbaar voor taalhistorisch onderzoek, terwijl minder formele en minder gestileerd tekstsoorten ons net kunnen helpen om ons beeld van het Nederlands in die periode bij te stellen. Zo werken we bijvoorbeeld met armenbrieven uit Zeeland en West-Vlaanderen – unieke bronnen die een interessante inkijk geven in het leven en taalgebruik van de onderkant van de samenleving in de negentiende eeuw. Lees verder >>

Onderzoek onder alumni en studenten van taalopleidingen

Het Nationaal Platform voor de Talen is opgericht om de talenstudies in Nederland meer op de kaart te zetten. Het uiteindelijke doel van het Platform is het opstellen van een Deltaplan voor alle talenopleidingen. Daarbij kunnen wij de hulp van alumni (afgestudeerd na 2012) en studenten goed gebruiken. Help ons door een korte enquête in te vullen en maak daarmee kans op een mooie prijs. Ook delen van de enquêtes wordt zeer gewaardeerd.

Enquête voor alumni van talenstudies

Onze alumni-enquête is bedoeld voor iedereen die na 2012 een universitaire taalbachelor heeft afgerond. Dat kan Nederlandse Taal & Cultuur zijn, een vreemde taal of een studie als Communicatie- en Informatiewetenschappen. Dankzij deze enquête krijgen wij een goed beeld van hoe alumni hun studie en de overgang naar het werkveld hebben ervaren. Invullen van de enquête kost maximaal 15 minuten. Onder de deelnemers verloten we 10 bol.com-cadeaukaarten t.w.v. € 50,-. Lees verder >>

Enquête over schrijftoetsen in het onderwijs Nederlands

Door Uriël Schuurs
toetsdeskundige Nederlands bij Cito

Sinds deze week staat er een enquête online over schrijftoetsen in het onderwijs Nederlands. Met deze enquête willen we peilen welk belang docenten hechten aan verschillende soorten toetsen op het gebied van Nederlandse schrijfvaardigheid.
Deze enquête is hier bereikbaar.

Wilt u als docent zo vriendelijk zijn de enquête in te vullen? Dit kan tot 16 november 2018.

Op verzoek zal een samenvatting van de resultaten aan de respondenten worden toegestuurd, u kunt dit desgewenst aangeven in de enquête. Ook is het de bedoeling om op basis van de resultaten een artikel te schrijven dat aan Levende Talen Magazine wordt aangeboden.

Werkt u (opnieuw) mee om het gebruik van het Nederlands en andere talen in onze samenleving in kaart te brengen?

(Bericht Nederlandse Taalunie)

Twee jaar geleden hebben duizenden mensen er mee voor gezorgd dat het gebruik van het Nederlands en andere talen in bepaalde maatschappelijke situaties voor het eerst in kaart kon worden gebracht voor Nederland, Friesland, Vlaanderen en Brussel.

Op basis van de uitkomsten van het eerste onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ was het mogelijk feitelijk onderbouwde uitspraken te doen over de positie van onze taal binnen onze samenleving. De resultaten konden dan ook rekenen op heel wat media-aandacht.

Hier kunt u alles nog eens nalezen.

Lees verder >>

Tweede enquête voor Vertrokken Nederlands 

Door Nicoline van der Sijs 

Al eerder heb ik in Neerlandistiek gemeld over het project Vertrokken Nederlands, dat als doel heeft te inventariseren wat er gebeurt met de Nederlandse taal en cultuur van geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen en hun nazaten. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Meertens Instituut en de Taalunie. Eind juli is de eerste enquête uitgestuurd. Hierin werden vragen gesteld over het taalgebruik, die inmiddels door ongeveer 4500 informanten helemaal of gedeeltelijk is ingevuld. De enquête is inmiddels beschikbaar in het Nederlands, Engels en Portugees.

Zojuist is er een tweede enquête opengesteld. Deze enquête gaat over de Nederlandse cultuur in den vreemde en over behoeftes aan ondersteuning. De enquête staat hier.

Opnieuw doe ik graag een beroep op de lezers van Neerlandistiek. Het zou erg fijn zijn als u beide  enquêtes massaal wilt delen en doorsturen aan geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen. En als u zelf bent geëmigreerd: vul dan eerst de enquête even in voordat u hem verder verbreidt in uw netwerk! Lees verder >>

Kennis over taal voor ons allemaal: LOT-populariseringsprijs

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) weer een stimuleringsprijs uit. Deze prijs is bedoeld voor de wetenschapper met het beste plan om een taalwetenschappelijk onderwerp bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. Taalwetenschappers (junior of senior) die hun werk willen vertalen naar een populariseringsactiviteit, kunnen hiervoor een plan indienen bij LOT. Wil je bijvoorbeeld je bevindingen in een populair-wetenschappelijk artikel bespreken, een korte video of spel maken over je onderzoek, een pilot ontwikkelen voor een app, of heb je een ander idee om kennis over taal naar een breder publiek te brengen? Schrijf hiervoor een opzet en mail je inzending vóór 22 oktober naar lot@uu.nl. De prijs van 1000 euro zal worden uitgereikt op het Taalgala van LOT, Anéla en AvT, dat plaatsvindt in Utrecht op 2 februari 2019. De volledige oproep is te vinden op de website van LOT. We hopen op vele reacties!  

Een uur Nederlands… méér, alstublieft

Door Carl De Strycker en Yves T’Sjoen

Docenten Nederlands die maandagochtend vanuit de hele wereld naar Leuven reisden waar dezer dagen het internationale Colloquium Neerlandicum plaatsvindt, en die de krant kochten, moeten onderweg daarheen wel versteld hebben gestaan. Zij hebben gelezen dat het vak dat zij in de wereld uitdragen, en waarvoor groeiende interesse is (DS, 29/8), in het eigen taalgebied moet inkrimpen.

De katholieke onderwijskoepel maakte bij monde van de directeur-generaal bekend dat idealiter vanaf 1 september 2019 een vak “mens en maatschappij” zal worden georganiseerd in de eerste graad van het secundair onderwijs. Aangezien het aantal lesuren beperkt is, zal die ingreep ten koste gaan van wat anders in het curriculum. Naast plastische opvoeding, waarover we dezer dagen niemand horen, is in dat plan Nederlands het kind van de rekening. Lees verder >>

Gezocht: respondenten die spreektaal spreken

Door Miet Ooms

Ooit was ik een dialectologe. Voor het Woordenboek van de Brabantse Dialecten tikte ik gegevens uit oude en minder oude vragenlijsten over in een databank. Ik stelde ook zelf nieuwe vragenlijsten op en tikte die antwoorden ook over. Met die gegevens maakte ik lemma’s en, als die interessant genoeg waren, kaarten. Dat laatste vond ik fijn werk, want op een kaart zie je in één oogopslag meteen wat je met duizend woorden niet zo nauwkeurig kunt uitleggen: wat wie waar precies zegt. Zo maakte ik op 8 jaar tijd, tot in 2005, meer dan 600 dialectkaarten voor de meest uiteenlopende begrippen.

Sinds 2015 stuur ik mijn eigen enquêtes uit. Tegenwoordig wil ik niet alleen dialecten in kaart brengen, maar alles wat in het Nederlandse taalgebied gezegd wordt. Spreektaal dus. Dat staat voor mij los van de vraag of het standaardtaal is, tussentaal, Poldernederlands, straattaal, dialect, jongerentaal … Het kan allemaal, zolang het maar daadwerkelijk in het dagelijkse leven gezegd wordt. Lees verder >>

Enquête voor Vertrokken Nederlanders

Door Nicoline van der Sijs

Wetenschappers van het Meertens Instituut hebben, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect dan wel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.

Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch en via de Facebookgroep Vertrokken Nederlands, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Lees verder >>

Wie doet er mee met een nieuwe ronde DOT’s?

Door Erwin Mantingh
namens de Meesterschapsteams Nederlands

Op 19 september a.s. ronden zes docentontwikkelteams (DOT’s) Nederlands hun werk af met een presentatie van lesmateriaal dat zij hebben ontwikkeld. Tegelijkertijd vormt deze dag de (door)start voor een aantal docentontwikkelteams die ditmaal een looptijd van een half of heel jaar zullen hebben. In drie teams is er voor het schooljaar 2018-2019 nog plaats voor een aantal enthousiaste docenten die samen met ons het schoolvak Nederlands willen vernieuwen. Onder het motto van de Meesterschapsteams Nederlands, ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’, zullen docenten, vakwetenschappers en vakdidactici in deze zogenoemde DOT’s samen inspirerend onderwijs gaan ontwerpen.

Van september 2018 tot januari 2019 zijn er twee kortlopende DOT’s (vijf bijeenkomsten; kosten €250,-; aanmelding t/m 31 augustus a.s.): Lees verder >>

Meertens Instituut laat informatie over dialectgebruik en volksgebruiken digitaliseren door vrijwilligers

(Persbericht Meertens Instituut)

Op 9 juli is een nieuw project ‘Meertens-vragenlijsten Taal en Cultuur (1931-2005)’ gestart op het crowdsourcingplatform VeleHanden. Het doel van het project is de antwoorden op de vragenlijsten van het Meertens Instituut te ontsluiten. Die vragenlijsten bevatten informatie over dialectgebruik, volksgebruiken en namen in Nederland en Vlaanderen vanaf 1931.

Al sinds 2012 maakt het Meertens Instituut dankbaar gebruik van de enthousiaste inzet van vrijwilligers die helpen met het toegankelijk maken van de beroemde vragenlijsten van het Meertens Instituut. Vanwege de belangrijke resultaten die al beschikbaar zijn gekomen, wordt dit werk nu voortgezet via het platform VeleHanden. VeleHanden is een website waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Het Meertens Instituut doet nu voor het eerst ook een beroep op dit platform. Lees verder >>

Oprop: Skripsjepriis 2016-2018

(Parseberjocht Fryske Akademy)

De Fryske Akademy hat in twajierlikse priis foar it bêste skripsjeûndersyk op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer. De Skripsjepriis waard ynsteld by it fyftichjierrich bestean fan ’e Fryske Akademy yn 1988, mei as doel om studinten dy’t wittenskiplik ûnderwiis folgje in oantrún te jaan har ûndersyk op Fryske tema’s te rjochtsjen. De priis is in som fan 1000 (tûzen) euro.

Studinten fan ’e universiteit kinne oant 1 juny 2018 harren masterskripsje ynstjoere foar de Skripsjepriis. Der binne in tal betingsten: Lees verder >>

Oproep: onderzoek bewegingswoorden in het Nederlands

Door Jeffrey Pheiff en Lea Schäfer

Wij onderzoeken de verschillende mogelijkheden om beweging uit te drukken in de Nederlandse omgangstaal. Het zou ons zeer helpen als u 10 minuten de tijd zou kunnen nemen om de volgende anonieme enquête in te vullen.

U heeft tot taak een aantal zinnen te completeren. Bij elk zinnetje staat een bijbehorend plaatje dat de bedoelde situatie weergeeft. Wij vragen u de vragen zodanig te beantwoorden alsof u met iemand spreekt met wie u bent opgegroeid. Uw antwoorden mogen dus van het officiële schriftelijke Nederlands afwijken.

U kunt de enquête hier vinden. Aan het einde van de vragenlijst hebt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een loterij voor vier € 5- vouchers van de HEMA.