Categorie: nieuws

Nederlandse literatuur op de Caribische archipel

Door Yves T’Sjoen (Universiteit Gent) en Eric Mijts (Universiteit van Aruba)

Dezer dagen had aan de Universiteit van Aruba de interdisciplinaire, inmiddels transnationaal opgevatte conferentie Cross-over plaats. Het letterkundig neerlandistiekcongres heeft na passages in de Lage Landen (Amsterdam, Leuven, Leiden en Gent) en in 2015 aan de Adam Mickiewicz Universiteit van Poznań een plaats gevonden in Caribisch gebied. In Oranjestad zijn de banden gesmeed met CARAN (Caribische Associatie voor de Neerlandistiek). De dubbelconferentie waar de intra- en extramurale neerlandistiek elkaar treft, richt zich op de Nederlandse taal- en letterkunde in en van het Caribisch gebied.

In de overzeese gebieden, in het bijzonder de Benedenwindse eilanden (Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen als deel van het Koninkrijk der Nederlanden), heeft in koloniale en postkoloniale tijden het Nederlands een rol van betekenis gespeeld en doet dat in veel mindere mate vandaag nog steeds. De literaturen in Engels, Spaans en vooral Papiaments zijn in het Caribische gebied evenzeer vertegenwoordigd als de Nederlandse literatuur. Toch neemt in de ABC-eilanden het Nederlands (nog steeds) een belangrijke positie in en bestaat een ruime literaire productie die op enkele uitzonderingen na nauwelijks bekend is in de Lage Landen. De Engelse en Papiamentse Caribische literatuur is helemaal onbekend. Al in 2002 opperde Wim Rutgers in Europa buitengaats. Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen (red. Theo D’haen) dat een “vergelijkende studie van de taal en de literatuur van enerzijds Suriname, anderzijds de zes Antilliaanse eilanden en de rol daarbij van Nederland als kolonisator” dringend moet worden ondernomen. Lees verder >>

Ena Jansen krijgt eredoctoraat van de Noordwest Universiteit in Zuid-Afrika

Op 20 oktober 2017 is een eredoctoraat toegekend aan Jansen door de Universiteit Noordwes in Potchefstroom, Zuid-Afrika. Jansen werkte als universitair docent aan de VU (2001-2016) en was vanaf 2002 tot haar emeritaat in september 2016 bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Volgens hoogleraar Wannie Carstens (2e van rechts op foto onder) ontvangt Ena het eredoctoraat vanwege haar uitstaande bijdrage om de stem van het Afrikaans in de Lage Landen te zijn, haar bijdrage om de status van het Afrikaans als vak in Amsterdam te doen herleven, en haar bijzonder activistische rol om het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam als een bate voor Afrikaans en Zuid-Afrika te behouden en uit te bouwen.

Eredoctoraat_EnaJansen_Groot
Van links naar rechts: Prof. Rantse Letsosa, Prof. Refilwe Phaswana-Mafuya, Ena Jansen (midden), prof. Wannie Carstens en Prof. De la Rey van der Walt

 

Vanaf volgend jaar: Master Nederlands als Tweede Taal in Nijmegen

In september 2018 begint aan de Radboud Universiteit Nijmegen een nieuwe master Nederlands als Tweede Taal. Elk jaar weer zijn er veel volwassenen met een andere moedertaal dan Nederlands die graag onze taal onder de knie willen krijgen. Of het nu gaat om een laagopgeleide Eritrese vluchteling die in Nederland een nieuw bestaan wil opbouwen, een Russische student die hier een master fiscale economie gaat volgen of een ICT’er uit India die voor een Nederlands bedrijf gaat werken: allemaal zijn ze op zoek naar cursussen Nederlands als tweede taal (NT2). En voor deze cursussen zijn hooggekwalificeerde docenten én experts nodig.

De behoefte aan wetenschappelijk geschoolde docenten NT2 is in Nederland groter dan ooit. Ook zit de samenleving te springen om experts die zich buigen over het leren van een tweede taal, de kennismaking met een nieuwe cultuur en allerlei daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Het mooie van deze masterspecialisatie is dat we je opleiden voor beide banen: docent én expert NT2. Zo verwerf je een uitstekende positie op de arbeidsmarkt.

Meer informatie op de website van de Radboud Universiteit

Lotte Jensen benoemd tot hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis

Lotte Jensen is met ingang van 1 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Jensen doet onderzoek naar nationale identiteitsvorming en nationalisme in Nederland vanuit een cultuurhistorisch perspectief.

Lotte Jensen (1972, Hillerød, Denemarken) studeerde Nederlands en Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 1996 cum laude haar doctoraaldiploma Nederlandse historische letterkunde haalde en in 1997 haar doctoraaldiploma Geschiedenis van de Wijsbegeerte. In 2001 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar vrouwentijdschriften en journalistes in de achttiende en negentiende eeuw in Nederland.

Hierna werkte Jensen als docent en beleidsmedewerker aan de Universiteit Utrecht (Wijsbegeerte, Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences); als postdoc aan de Universiteit van Amsterdam en als gasthoogleraar aan de Universiteit Gent (België). Lees verder >>

18 oktober 2017: installatie nieuwe leden KANTL en uitreiking Prijs voor Taalkunde

De openbare bijeenkomst van de KANTL op 18 oktober 2017 wordt een feestelijke aangelegenheid. Er worden twee nieuwe leden ‘geïnstalleerd’ en er is ook de uitreiking van de vierjaarlijkse prijs voor taalkunde.

Terwijl auteur Annelies Verbeke en letterkundige Marc Van Vaeck op 18 oktober officieel worden ‘geïnstalleerd’ als nieuwe leden van de Academie, ontvangen zowel Eline Zenner (KULeuven) als Anne-Sophie Ghyselen (UGent) de KANTL-prijs voor taalkunde.

Al in 2016 werd bekend dat er dit jaar vier nieuwe leden tot de Academie zouden toetreden. Twee van hen werden nog niet officieel in de KANTL ‘geïnstalleerd’. Op 18 oktober valt die eer tijdens de operbare bijeenkomst van de KANTL te beurt aan Annelies Verbeke en Marc van Vaeck. Lees verder >>

Poëzie in Nederland: wijdverspreid genre & gedeelde ervaring

(Persbericht Letterenfonds)

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) onderzocht hoe volwassenen in Nederland met poëzie in aanraking komen. Poëzie wordt vaak gezien als een niche-binnen-een-niche, maar het blijkt een zeer wijdverspreid genre: 97% van de volwassen Nederlanders komt weleens in aanraking met poëzie. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de openbare ruimte, bij speciale gelegenheden of op televisie, social media en radio. Bovendien worden deze ervaringen positief gewaardeerd: meer dan de helft geeft het zomaar tegenkomen van poëzie een 7 of hoger (op een schaal van 1 tot 10). En: voor veel mensen smaakt de poëzie die zij zomaar tegenkomen naar meer.

Vrijwel alle Nederlanders komen in aanraking met poëzie. Dat blijkt uit het onderzoek dat Kila van der Starre samen met bureau Markteffect onder 1.003 Nederlanders van 18 jaar en ouder uitvoerde in het kader van haar promotieonderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’ in Nederland. Maar liefst 97,4% leest, luistert, schrijft of deelt poëzie, of komt poëzie zomaar tegen, bijvoorbeeld tijdens speciale gelegenheden, op televisie, in de openbare ruimte, of in een tijdschrift, krant of op internet. Lees verder >>

Koen Jaspaert overleden

Ons bereikt het bericht dat afgelopen nacht prof. dr. Koen Jaspaert (1956-2017) na een ziekbed is overleden. Jaspaert was opgeleid in de germanistiek aan de Katholieke Universiteit Leuven en was daarna verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Leuven als specialist op het gebied van de sociolinguïstiek, taalonderwijs, minderheidstalen en taalpolitiek.

Van 1990-1998 was hij in Leuven directeur van het Steunpunt Nederlands als tweede taal. Van 1998-2004 werkte hij vervolgens als Algemeen Secretaris bij de Nederlandse Taalunie, waar hij sommige van zijn ideeën over taalbeleid in praktijk kon brengen. Hierna keerde hij terug naar Leuven, waar hij tot zijn dood aan de universiteit verbonden bleef. Binnenkort zal nog een boek van hem en Carolien Frijns verschijnen over het leren van het Nederlands als tweede taal: Taal leren. Van kleuters tot volwassenen

Dit interview uit 2002 geeft meer inzicht in Jaspaerts leven en ideeën.

Vertaalwoordenschat: Nederlands – Nieuwgrieks

Het Instituut voor de Nederlandse Taal heeft een nieuwe applicatie ontwikkeld voor tweetalige woordenboeken met Nederlands als bron- of doeltaal: de Vertaalwoordenschat. Nederlands – Nieuwgrieks is het eerste taalpaar dat gratis beschikbaar is via de website vertaalwoordenschat.ivdnt.org.

Rond de eeuwwisseling zijn er verschillende tweetalige bestanden ontwikkeld voor talen die voor de Nederlandstalige wel relevant zijn, maar op de commerciële markt niet spontaan aan bod kwamen, zoals Nederlands – Deens, Nederlands – Nieuwgrieks en Nederlands – Arabisch. Die bestanden zijn gemaakt in opdracht van een speciale Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen, ingesteld door de toenmalige ministers van Onderwijs van Nederland en Vlaanderen. Lees verder >>

De wondere wereld van streektaalgrenzen

Indelingskaart Nederlandse dialecten
Indelingskaart Nederlandse dialecten. Jo Daan, 1968

Op 13 oktober 2017 organiseren de Stichting Nederlandse Dialecten (SND), Variaties vzw en het Meertens Instituut de jaarlijkse streektaalconferentie in de Posthumuszaal in het Internationaal instituut voor sociale geschiedenis (IISG) in Amsterdam (Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam). Tijdens deze conferentie gaan wetenschappers, beleidsmensen en dialectliefhebbers op zoek naar welke criteria er bestaan om van een dialectgebied of een streektaal te kunnen spreken. Lees verder >>

Brusselmans en Lanoye terug naar de universiteit. Iedereen UGent!

Door Yves T’Sjoen

De media hebben de voorbije maanden uitgebreid bericht over de tweehonderdste verjaardag van de universiteiten van Gent en Luik. In het najaar van 1817, ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder het gezag van koning Willem I, ging in een beperkte bezetting met naar verluidt zestien professoren en 190 studenten aan de Gentse universiteit het eerste academiejaar van start. Als deel van de taalpolitiek van de Nederlandse vorst, bekend als “neerlandisatie”, is in Gent, Luik en Leuven de leerstoel Nederduitsche letterkunde en welsprekendheid opgericht. De eerste professor welsprekendheid, tegen wil en dank promotor van het Nederlands in Gent, was de Amsterdamse predikant J.M. Schrant. Nadat hij het rectorschap weigerde, is de Nederlandse arts Jean-Charles van Rotterdam aangesteld. Het is bekend dat in de tijd van Schrant in Vlaanderen nauwelijks Nederlands werd gesproken en het Latijn fungeerde als academische onderwijstaal aan de pas opgerichte Vlaamse universiteiten en in Leuven. De bekende dichter Johannes Kinker was overigens in Luik aangesteld voor hetzelfde vak. Op Community Day 2017, de officiële start van velerlei herdenkingsmomenten, presenteert historica Gita Deneckere haar lang verwachte boek Uit de ivoren toren. 200 jaar Universiteit Gent, waarin de oprichtingsgeschiedenis gedetailleerd beschreven staat.

Lees verder >>

Benoeming: prof. dr. Marjo van Koppen

Met ingang van vandaag is prof. dr. Marjo van Koppen benoemd tot hoogleraar Variatielinguïstiek van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Ook treedt Van Koppen als senior-onderzoeker (0,5 fte) in dienst van het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam. De gecombineerde aanstelling kwam tot stand in goed overleg tussen de nieuwe hoogleraar en alle betrokkenen (Meertens Instituut, Uil OTS, TLC en Faculteit GW).

Marjo van Koppen werkt sinds 2005 als postdoc en later als UD in Utrecht. In 2010 won ze de universitaire prijs “jong docent van het jaar”, op voordracht van studievereniging Awater. Marjo verwierf voor haar taalkundig onderzoek diverse subsidies, waaronder een NWO-Vidi. In 2016 startte een onderzoeksproject dat ze samen met historisch letterkundige Feike Dietz, ook van de Universiteit Utrecht, bij NWO verwierf: Taaldynamiek in de Nederlandse Gouden Eeuw: Taalkundige en sociaal-culturele aspecten van variatie binnen auteurs

Haar onderwijs en onderzoek richten zich vooral op de taalkunde van het Nederlands. Zij is geïnteresseerd in de syntactische variatie binnen het Nederlands: de zinsbouw van Nederlandse dialecten en oudere fasen van het Nederlands. Zij bekijkt die varianten vanuit een generatief taalkundig perspectief.

Verder is Van Koppen onder andere bekend als redacteur van Neerlandistiek. De voltallige redactie feliciteert haar van harte met deze mooie stap in haar carrière.

 

Docentontwikkelteams op 5 juli jl. van start gegaan

Door Erwin Mantingh

Op een broeierige zomermiddag op de valreep van het schooljaar toog een vijftigtal onvermoeibare docenten Nederlands naar Utrecht voor de startbijeenkomst van vijf docentontwikkelteams (DOT’s)>.

Vakmeesters Theo Witte en Peter-Arno Coppen lichtten het kader en de uitgangspunten van de DOT’s toe, ervarings­deskundigen Clary van Tilborg en Riek Hazenbosch gaven een persoonlijke indruk van de praktijk zoals zij die als docenten al hadden beleefd. Daarna gingen de aanwezigen uiteen om binnen de docentontwikkelteams met elkaar kennis te maken en het onderwerp af te tasten.

Afgaand op de korte pitches bij de gezamenlijke maaltijd borrelt het van de goede ideeën en geestdrift om lesmateriaal te gaan ontwikkelen. In acht bijeenkomsten moet dat in de loop van het komend schooljaar zijn beslag krijgen. Begin juli 2018 komen de DOT’s weer bij elkaar om de opbrengsten uit te wisselen. Tegen die tijd laten wij zeker weer van ons horen.

Blended MA-cursus Mij maak je niets wijs! Cultuuranalyse en representatiekritiek, Leiden

Ben je student Nederlands? Volg nu 10 ECTS MA-onderwijs in Leiden op afstand! Inschrijven tot 8 september.

Op 11 september start aan de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden een blended MA-cursus Cultuuranalyse. Dat betekent dat de opdrachten en colleges digitaal te volgen zijn vanuit je eigen woonplaats. Een unieke kans om 10 EC op master-niveau te volgen in Leiden als je niet in staat bent om iedere week naar college te komen.

De cursus heet: “Mij maak je niets wijs! Cultuuranalyse en representatiekritiek”. Lees verder >>

4 oktober 2017: Presentatie ‘Majoor van het menselijk leed’

Hermans Brusselmans, de Mooie Jonge Oppergod van de Vlaamse Letteren, wordt in oktober zestig jaar. En in 2017 is het ook dertig jaar geleden dat hij besloot om professioneel auteur te worden. Ter gelegenheid van dit dubbele kroonjaar verschijnt Majoor van het Menselijk Leed, een studie over leven, werk en imago van Herman Brusselmans, geschreven door Rick Honings, universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij voerde hiervoor diverse gesprekken met de schrijver en met personen uit zijn omgeving. Zo rijst er een beeld op van een complexe persoonlijkheid, een veelzijdig en onvermoeibaar schrijver en een literair fenomeen. Lees verder >>

Beter denken en praten over geuren in geur-kleursynesthesie

(Persbericht Radboud Universiteit Nijmegen)

Mensen die kleuren waarnemen als ze geuren ruiken zijn beter in het onderscheiden en het benoemen van kleuren en geuren dan mensen zonder deze vorm van synesthesie. Dat hebben onderzoekers van de Radboud Universiteit ontdekt.

‘De heersende opvatting was eeuwenlang dat het reukvermogen van mensen er niet echt toe doet. Bovendien zijn mensen in de westelijke wereld slecht in het benoemen van geuren’, zegt Laura Speed, onderzoekster bij het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. ‘Maar er zijn wel individuen die levendige kleurassociaties hebben bij het ruiken van bepaalde geuren.’ Lees verder >>

Het belang van de zomercursus voor de internationale neerlandistiek

De 62e editie van de Taalunie Zomercursus Nederlands is onlangs feestelijk afgesloten, en heeft een nieuwe lichting ambassadeurs voor het Nederlands voortgebracht.

Maar wat wordt er van de studenten gevraagd tijdens deze intensieve zomercursus? Twee ervaren taaldocenten aan het woord over de professionalisering en het belang van deze cursus voor de internationale neerlandistiek (video).

“Zonder de zomercursus zou de internationale neerlandistiek, zoals die nu is, niet bestaan. Tijdens de zomercursus wordt de basis gelegd voor allerlei netwerken. Toekomstige wetenschappers en docenten die in het buitenland de neerlandistiek weer verder verspreiden worden gecreëerd op zomercursussen.” – Jaap Faber, docent Nederlands – Károli-universiteit Boedapest

Project laat Britse kinderen kennismaken met Reynaert de Vos

(Licht aangepast persbericht Universiteit van Bristol)

Terwijl de meeste Britse kinderen waarschijnlijk van de Fantastische Meneer Vos hebben gehoord, hebben zeer weinig Britse volwassenen, laat staan kinderen, gehoord van Reynaert, de Nederlandse listige bedrieger, op wie het geliefde karakter van Roald Dahl is geïnspireerd.

Dankzij een subsidie van £163,100 van de National Lottery zal een nieuwe generatie Britse kinderen en jongeren kennis maken met Reynaert de Vos, het onderwerp van veel Nederlandse en Engelse fabels.

Het North Sea Crossings Project, geleid door de University of Bristol in samenwerking met Aardman, Flash of Splendour, en de Bodleian Libraries (University of Oxford), gaat werken met scholen voor speciaal onderwijs en met openbare scholen, in Bristol en Oxford. Kinderen met diverse vaardigheden en onderwijsbehoeften zullen Reynaert leren kennen, alsook andere literaire juwelen die door Engels-Nederlandse relaties zijn gevormd. Lees verder >>

Ambassadeurs voor onze moedertaal, dat zijn jullie!

Door Anne de Paepe, rector Universiteit Gent en Yves T’Sjoen (Vakgroep Letterkunde – Afdeling Nederlands)

Onderstaande tekst werd vrijdag uitgesproken tijdens de slotbijeenkomst van de Taalunie Zomerschool Nederlands voor buitenlandse studenten in Gent.

Geachte dames en heren,
beste studenten van de Taalunie Zomercursus Nederlands,

Sta ons toe ter gelegenheid van de slotmanifestatie van de 62e Taalunie Zomercursus Nederlands een huizenhoog cliché te formuleren. Omdat het een cliché is, bevat het ontegensprekelijk een grond van waarheid. Anderstaligen die ervoor kiezen in het buitenland een taal te leren, de literatuur van die taal te ontdekken en zich onder meer te verdiepen in de woordenschat en de grammatica, zijn de beste ambassadeurs van die taal. Het selecte gezelschap van 120 studenten, hier in feeststemming verzameld en de voorbije twee weken enthousiaste en bijzonder betrokken zomercursisten aan de Universiteit Gent, is niet minder dan een staalkaart van die vele ambassadeurs voor het Nederlands.

Lees verder >>

Oplossing voor taalkundig probleem van 100 jaar oud

(Persbericht Radboud Universiteit)

Wist je dat in iedere taal het meest voorkomende woord ongeveer twee keer zo vaak voorkomt als het op een na meest voorkomende woord? Deze wet genaamd ‘Zipf’s law’ is al ruim een eeuw oud, maar tot nu toe lukte het wetenschappers niet om het verschijnsel precies te verklaren. Taalwetenschapper Sander Lestrade van de Radboud Universiteit publiceerde een oplossing voor dit notoire probleem in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Zipf’s law beschrijft hoe de frequentie van een woord in natuurlijke taal afhankelijk is van zijn rangorde in een frequentietelling. Het meeste voorkomende woord komt twee keer zo vaak voor als het op een na meest voorkomende woord, drie keer zo vaak als het woord daarna, en zo door tot aan het minst voorkomende woord (zie Figuur 1). De wetmatigheid is vernoemd naar de Amerikaanse linguïst George Kingsley Zipf die deze rond 1935 als eerste probeerde te verklaren. Lees verder >>

Feest van de internationale neerlandistiek in Gent

Door Yves T’Sjoen

Van 30 juli tot 12 augustus organiseren de Taalunie en het Universitair Centrum voor Talenonderwijs de 62e zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep. In totaal honderdtwintig niet-moedertaalsprekers Nederlands volgen gedurende twee weken aan de Universiteit Gent een reeks workshops van het vaste docententeam en lezingen door gastsprekers. Ze lopen daarnaast twee dagen stage in bedrijven, culturele instellingen en op krantenredacties. Aan het einde van de stageweek, tijdens het slotevenement, presenteren de studenten hun posters waarin verworven competenties en stageopdrachten voor een breed belangstellend publiek aanschouwelijk worden gemaakt. Tijdens de immer feestelijke slotmanifestatie reiken de docenten en het publiek prijzen uit voor de meest aantrekkelijke posterpresentaties.

Nederlandse taalvaardigheid

Na een intensief voorbereidingstraject met videocolleges, taalcursussen en specifieke werkopdrachten door eigen docenten zijn de buitenlandse studenten de voorbije weken en maanden klaargestoomd voor een taalbad Nederlands en – voor de meesten – eerste contacten met de maatschappelijke en culturele omgeving van de Lage Landen. Lees verder >>

Nieuws van Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (Gent)

Recente edities van TLIV (voorjaar 2017)

Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 (Academia Press): Victor Brunclair, Gedichten (nawoord Anneleen De Coux). Gent 2017. 

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf): Gust Gils, Voor onpersoonlijk gebruik. Poëzie van Gust Gils (1965-1969) (nawoord tekstediteurs). Antwerpen 2017. 

Experimentele literatuur in Vlaanderen (W∞lf): Paul Snoek en Hugues C. Pernath, Soldatenbrieven. Met een inleiding van Jan Walravens (nawoord Joris Gerits). Antwerpen 2017. Lees verder >>

Leerstoel Zuid-Afrika aan de Universiteit Gent

Door Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika

Het Bestuurscollege van de Universiteit Gent heeft vorige vrijdag het voorstel goedgekeurd om vanaf het nieuwe academiejaar 2017-2018 een ambtelijke leerstoel op te richten met de titulatuur Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. De leerstoel Zuid-Afrika richt zich expliciet op het Afrikaans in een meertalige maatschappij, op de Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde als een polyfoon en complex geheel en op andere geesteswetenschappelijke vakgebieden met betrekking tot Zuid-Afrika.

Korte historiek

Na de afschaffing van apartheid (1990) en de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika (1994) sloot de Universiteit Gent met de Universiteit Stellenbosch een institutioneel raamakkoord. Het bilaterale contract stipuleert onder meer de uitwisseling van docenten en studenten. In de postapartheidsperiode zijn in de Lage Landen sindsdien de banden aangehaald met méér academische instituten op de zuidelijke punt van Afrika (Namibië en Zuid-Afrika). Aan de Universiteit van Amsterdam bestaat zoals bekend al sedert de jaren dertig van de vorige eeuw een bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde. Na het hoogleraarschap van NP van Wyk Louw (1950-1958) is in de jaren tachtig ten tijde van de apartheidsboycot het ambt tijdelijk opgeheven. Vanaf 2002 tot haar emeritaat (2016) bekleedde Ena Jansen de nieuw ingestelde leerstoel. Lees verder >>

Meer teksten DBNL digitaal beschikbaar

(Persbericht KB)

In de middag van 8 mei ondertekenden Lily Knibbeler, algemeen directeur KB, en Kees Schaepman, vicevoorzitter van de Nederlandse auteursrechtorganisatie Stichting Lira, een overeenkomst waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn voor de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) collectief geregeld worden. De overeenkomst markeert een belangrijk moment voor de DBNL: eerder gedigitaliseerde teksten (voornamelijk uit tijdschriften) kunnen nu online beschikbaar worden gesteld.

Collectieve overeenkomst biedt uitkomst

De KB wil vanuit haar maatschappelijke doelstellingen zoveel mogelijk teksten digitaal beschikbaar stellen. Lees verder >>

Verkiezing van de ‘Beste leraar Nederlands van 2017’

De afgelopen maanden hebt u in het KRO-NCRV radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1 en het programma De Bende van Annemie op VRT Radio 1 kunnen kennismaken met twaalf docenten die door hun omgeving kandidaat waren gesteld voor de titel ‘Beste leraar Nederlands van Nederland en België 2017’. Een vakjury, bestaande uit Trudy Coenen, Peter-Arno Coppen en Frans Daems, heeft drie van die docenten genomineerd voor de titel.

Nu is de keus aan u! Stem hieronder op de genomineerde die volgens u de titel ‘Beste leraar Nederlands van 2017’ verdient. Dit kan tot vrijdag 19 mei, 18.00 uur. De uitslag wordt op zaterdag 20 mei in een bijzondere uitzending van De Taalstaat bekendgemaakt. De prijs zal worden uitgereikt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker. Lees verder >>