Categorie: letterkunde

De literatuur als zandbak

Door Marc van Oostendorp


Hugo Claus wilde het steeds anders. Van veel van zijn gedichten zijn veel verschillende varianten overgebleven; als hij maar even de kans had, herschreef Claus een gedicht, of bracht op zijn minst kleine correcties aan.

Ook van het werk van anderen bleef Claus niet af. Hier is bijvoorbeeld het begin van het gedicht ‘At Melville’s Tomb’ van Hart Crane, en het corresponderende begin van het gedicht ‘Bij het graf van Melville’ door Claus (de rest van de gedichten loopt op een soortgelijke manier parallel):

Often beneath the wave, wide from this ledge
The dice of drowned men’s bones he saw bequeath
An embassy. Their numbers as he watched,
Beat on the dusty shore and were obscured.

De dobbelstenen van de beenderen der verdronkenen
Een gezantschap.

Wat hoort er nu precies allemaal bij het oeuvre van Claus? Moet je iedere variant van ieder gedicht ertoe rekenen? En dan ook de varianten van andermans gedichten? Dat zijn vragen die de Gentse letterkundige Yves T’Sjoen stelt in zijn nieuwe boek Zoals een grens op de kaart.

Lees verder >>

Liederen en poëzie uit de Eerste Wereldoorlog

Door Bart FM Droog

Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Een oorlog waarin in vele talen gedichten werden geschreven die de emoties en ervaringen uit die tijd naar het nu overbrengen. Maar meer nog dan in gedichten komt de hel van 14-18 tot leven in liederen die destijds door soldaten aan het front gezongen werden.

Eén contemporaine opname van een zingende soldaat is bewaard gebleven:  korporaal Edward Dwyer VC die in 1915 verslag doet van zijn ervaringen aan het front en daarin deze door merg en been gaande liedfragmenten zingt (op 2′. 16 sec. in deze opname [MP3]):
We’re here because, we’re here because we’re because we’re here
We’re here because, we’re here because we’re because we’re here
We’d be far better of in our [onverstaanbaar].

Here we are, here we are, here we are again
How long? How long? How long-a-long-a-long. hello, helllo, hello-o-wo…
Edward Dwyer stierf op 20-jarige leeftijd in de loopgraven, september 1916.
Lees verder >>

26 t/m 28 maart 2014: Achter de verhalen 5: Terug naar de tekst?


Achter de verhalen, het algemene congres voor de moderne Nederlandse literatuurstudie, is aan zijn vijfde editie toe. Na twee afleveringen in België (Leuven en Gent) en twee in Nederland (Nijmegen en Utrecht) is Brussel aan de beurt. Het congres vindt plaats van woensdag 26 tot vrijdag 28 maart 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel, onder de auspiciën van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) en het Centrum voor Literatuur, Intermedialiteit en Cultuur (CLIC).

Elke congresdag begint en eindigt met een keynote-lezing. De sprekers zijn Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen), Ralf Grüttemeier (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Frans-Willem Korsten (Universiteit Leiden / Erasmus Universiteit Rotterdam), Pieter Verstraeten (KU Leuven), Sven Vitse (Universiteit Utrecht) en Nachoem M. Wijnberg (Universiteit van Amsterdam).

De centrale vraag van het congres is welke plaats de tekst in de modern-letterkundige neerlandistiek inneemt, met andere woorden in welke vormen teksten vandaag bestudeerd worden, of zij hun plaats moeten heroveren in de literatuurstudie dan wel nooit weggeweest zijn en zonder complexen met andere onderzoeksobjecten gecombineerd kunnen worden. In concreto staan zowel een aantal aspecten van de tekst centraal en allerlei transformaties ervan als de mogelijke invalshoeken. Aan elk van die thema’s wordt een congresdag besteed. Enerzijds komen verkenningen van nieuwe onderzoeksgebieden en methodologische reflecties aan bod en anderzijds worden concrete tekstanalyses gepresenteerd. Elke congresdag legt andere accenten.
Lees verder >>

KANTL-conferenties voorjaar 2014


De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent organiseert conferenties waarin haar leden recent werk onder de aandacht brengen van een breed publiek. De KANTL-conferenties 2014 worden gehouden door Miriam Van hee, Marcel de Smedt, Monika van Paemel en Stefaan van den Bremt.
Als eerste is het de beurt aan dichteres en slaviste Miriam Van hee op woensdag 19 maart. Zij presenteert haar nieuwe bundel Ook daar valt het licht en draagt voor.
Verder staan dit voorjaar op het programma:
Woensdag 16 april
Marcel de Smedt
 
Briefwisseling Stijn Streuvels (1871-1969) – Ernest Claes (1885-1968)
Woensdag 21 mei
Monika van Paemel
 
Weduwenspek
Woensdag 18 juni
Stefaan van den Bremt
 
Blauw slik & De oude wereld moe

Lees verder >>

Henriëtte Kuyper, Nederlands oorlogscorrespondente in W.O. I

Door Bart FM Droog

Bij het samenstellen van het jaaroverzicht 1934 stuitte ik in de catalogus van het Poëziecentrum Gent op dit werk: H.S.S. Kuyper. Verzamelde verzen. Kok, Kampen, 1934. 54 pagina’s.

Omdat ik nooit eerder van deze dichter gehoord had (wat o.a. betekent dat werk van deze poëet nooit in de bekende overzichtsbloemlezingen terecht is gekomen) zocht ik wat verder en ontdekte dat H.S.S. Kuyper de reisboekenschrijver en dichter Henriëtte Kuyper (1870-1933) was, dochter van de bekende politicus Abraham Kuyper (1837-1920).

In de jaren 1900-1920 bezocht ze onder meer Amerika en Rusland. In 1916 deed ze Boedapest aan en daarover schreef ze: Hongarije in oorlogstijd. In en om de Nederlandsche ambulance te Boedapest (benevens een uitstapje naar Weenen), uitgegeven door E.J. Bosch Jbzn. te Baarn, 1918, 352 pagina’s.

Het heeft er de schijn van dat haar leven en werken sinds haar dood ietwat in de vergetelheid zijn geraakt. Hoewel ze voorkomt op de DBNL (als Henriëtte S.S. Kuyper), stamt de recentste informatie daar over haar  uit 1935. P.J. Risseeuw (1901-1968) publiceeerde circa 1930 een zeer informatieve biografische schets over haar, die in 2004 ‘herdrukt’ is op www.neocalvisime.nl: H.S.S. Kuyper.

Omdat ze als dichter weinig impact heeft gehad, zal haar toekomstige NPE-lemma betrekkelijk summier worden. Wat jammer is – want haar leven en werken lijken op het eerste oog zeer boeiend. Welke onderzoeker gaat zich over haar ontfermen?

Congres: The Ten Commandments in Medieval and Early modern Culture (10-11 april, Gent)


Op donderdag 10 en vrijdag 11 april 2014 organiseert de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent het congres The Ten Commandments in Medieval and Early modern Culture, een internationale conferentie over de Tien Geboden in de middeleeuwse en vroegmoderne cultuur.
Op het congres vinden onder meer sessies plaats op het gebied van theologische perspectieven op de Tien Geboden, de rol van de Tien Geboden in preken en andere tekstuele vormen van godsdienstonderricht, en in middeleeuwse en vroegmoderne literatuur. Keynote speakers zijn Lesley Smith van de University of Oxford (donderdag) en Robert J. Bast van de University of Tennessee, Knoxville (vrijdag). Voor het complete programma, zie: http://www.tencommandments.ugent.be/node/3.

Lees verder >>

Blogbiografie R.A. Cornets de Groot

Op De open ruimte, website gewijd aan leven en werk van de letterkundige R.A. (Rudy) Cornets de Groot (1929-1991), is onlangs het volledige werk opgeleverd. Vijftien boeken, 150 ongebundelde essays, tientallen kritieken, ongepubliceerd werk, dagboeken, correspondentie met schrijvers, uitgevers, redacteuren en anderen, foto’s, geluidsopnamen, een video, plus een uitgebreide afdeling met commentaar van anderen: bij elkaar meer dan 1,5 miljoen woorden.

Hiermee is een ideale omgeving gecreëerd voor een blogbiografie: een uniek project waarop u zich per e-mail kunt abonneren. De site wordt met gemiddeld 60 bezoekers per dag inmiddels druk bezocht en ook de pagina op Facebook wordt door meer dan 200 mensen gevolgd.

Lees verder >>

Pas verschenen: Yves T’Sjoen – Zoals een grens op de kaart


Onlangs is verschenen bij uitgeverij Academia Press: Zoals een grens op de kaart. Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. In vijftien ‘gevalstudies’ staat de receptie van moderne literatuur centraal.

In het eerste deel van het boek onderzoekt T’Sjoen transnationale relaties tussen Nederlandstalige en buitenlandse literatuur die door middel van vertalingen, adaptaties, essays en andere bronnen is geïntroduceerd in het Nederlandse taalgebied. Aan bod komen bijvoorbeeld Herman de Coninck & Edna St. Vincent Millay, J. Bernlef & Marianne Moore en Rutger Kopland & Breyten Breytenbach. Daarnaast biedt het boek twee gevalstudies die tot het klassieke historisch-documentaire onderzoek kunnen worden gerekend. De casussen over Jonker, Krog en Kamfer respectievelijk Cussons en Stockenström handelen over de aanwezigheid en de receptie van Afrikaanstalige poëzie in Nederland en Vlaanderen.

Lees verder >>

Een raadsel uit 1912 opgelost

Door Bart FM Droog

Vorig jaar stootte ik op het allervroegste mij bekende Nederlandstalige autogedicht. Het stamt uit 1912 en is afgedrukt in de debuutbundel Offervonkjes van Frederika Stoer. Heel opmerkelijk is dat in dit gedicht de overgang van paard naar gemotoriseerd vervoer en de daaraan gepaard gaande problematiek wordt aangesneden:

 
Er is een paard overreden,
Het paard van mijn vrome gebeden.
De auto’s rijden gedempt en zacht.
Er wordt een paard begraven vannacht.
 
Hoewel het niet expliciet gezegd wordt, moet het paard in kwestie  door een auto overreden zijn. Paarden overrijden immers geen andere paarden en een mogelijke andere dader, een locomotief, komt in heel het gedicht niet voor. Dat overigens nog meer sterfgevallen herbergt:
 
Er rijzen vage geluiden:
Dat zijn de doode bruiden.
 
Maar niets is wat het lijkt. Hoewel een Frederika Stoer bestaan heeft, van 22 april 1882 tot 26 maart 1941, was zij beslist niét de schrijfster van de bundel. Het werk is namelijk een persiflage op het bijna gelijknamige boek Offervlammen van de dichteres Hendrika Boer (1884-1935). Als de gegevens van beide bundels naast elkaar gezet worden vallen de overeenkomsten goed op:
 
Boer, HendrikaOffervlammen. Met een voorwoord door Marie Metz-Koning. [Meindert Boogaerdt Jun.], Krimpen aan de Lek, 1912.
Stoer, FrederikaOffervonkjes. Met een voorwoord van Sofie Flets-Honing. Bureau “De Berner Conventie”, Deventer, [1912]. 46p. 

Pas verschenen: De Parelduiker 2014/1


Op zaterdag 8 maart wordt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) het nieuwe nummer van De Parelduiker gepresenteerd. Thema van dit boekenweeknummer is: ‘Schrijvers reizen thuis’.
Tekening omslag: Peter van Straaten

Inhoud

Geen kwaad woord over reizen, maar het is niet zonder meer juist om aan te nemen, dat reizigers zichzelf automatisch op vooruitgang trakteren en spelenderwijs een open mind verwerven, terwijl thuisblijvers en stilstaanders onontkoombaar aan achteruitgang en benepenheid ten prooi vallen.’ 
Aldus René Gude, Denker des Vaderlands, in dit speciale Boekenweeknummer over de zin en onzin van reizen voor schrijvers en lezers. Met bijdragen over de Duitse filosoof Immanuel Kant, die zijn geboorteplaats nooit verliet. Verder over de nimmer gemaakte reizen van Fernando Pessoa, over Emmanuel Bove en de noodzaak van het beschrijven uit stilstand, een mislukte reis in het voetspoor van George Orwell en de teleurstellende reis die Charles Dickens door Amerika maakte. En met een reisverhaal van A.L. Snijders. (‘De volgende jaren reisde Arthur over een groot deel van de wereld, maar hij kwam steeds thuis om bij zijn moeder boerenkool met worst te eten en haar uit te leggen wat hij wilde ontdekken op zijn reizen. Het lukte hem niet.’)

Lees verder >>

Van varen, vechten, plunderen en plagiaat

Door Bart FM Droog

In 1942 stelde Jan H. Eekhout de bloemlezing  Hart van Holland. Een keur uit onze historische zee-lyriek samen. Dit boekje bevatte veel anti-Britse gedichten en liederen uit de diverse Engels-Nederlandse oorlogen – op zich niet zo vreemd, want Van Eekhout had zich openlijk tot de Nieuwe Orde bekeerd.

Kort na de verschijning publiceerde dagblad Het Vaderland een vlammend protest van Wouter Nijhoff, van uitgeverij Martinus Nijhoff, tegen dit werk. Het boek van Eekhout bleek een geplunderde versie van de eerder in de 20ste eeuw bij Nijhoff verschenen alomvattende overzichtsbloemlezing van Nederlandstalige zeelyriek: Van varen en van vechten (1914)      

Nijhoff: “Ik moet opnieuw een ernstig protest doen hooren ten opzichte van geoorloofde handelingen gepleegd tegen mijn uitgave Van Varen en van Vechten, verzameld door D.F. Scheurleer.

Lees verder >>

Aandacht voor literair erfgoed bij OU Erfgoedplatform


Het OU Erfgoedplatform – een initiatief van de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit – heeft een nieuwe pagina over literair erfgoed gelanceerd. Met deze pagina wil het Erfgoedplatform bredere aandacht geven aan het Nederlandstalige literaire erfgoed.
Op de nieuwe literair-erfgoedpagina is onder meer een overzicht van belangrijke bewaarplaatsen op het gebied van de Nederlandse letteren te vinden. Daarnaast wil het Erfgoedplatform op basis van voordrachten de Top 10 van Onvergankelijke Zinnen uit de Nederlandse literatuur samenstellen: zinnen uit de Nederlandse literatuur die bij de lezer altijd wel een keer naar boven komen. Iedereen kan zijn favoriete zin voordragen via de Facebookpaginavan het Erfgoedplatform of via e-mail: erfgoedplatform@ou.nl.

http://www.ou.nl/web/erfgoedplatform/literair-erfgoed

Poëzie, politiek en meeuwen

Door Bart FM Droog

In 1909 schreef de Vlaamse priester/dichter Cyriel Verschaeve het gedicht ‘De meeuw‘. Dat gedicht werd jaren later het lievelingsgedicht van een Vlaams meiske. Ze vond het zo mooi dat ze het op haar 88ste nog uit het blote hoofd kon voordragen. Inmiddels was dit meiske schoonmoeder van de Belgische politicus, poëzieliefhebber en haikuïst Herman van Rompuy geworden. Om zijn schoonmama te plezieren plaatste hij in 2007 het gedicht ‘De meeuw’ op zijn site http://hermanvanrompuy.typepad.com/.  

Begin dit jaar ontdekt de Franstalige journalist Jean Quatremer dat gedicht. Dat mag beslist apart genoemd worden, want volgens diverse Belgische bronnen is Quatremer het Nederlands niet machtig. Desalniettemin schreeuwt Quatremer moord en brand, want Cyriel Verschaeve was in de Tweede Wereldoorlog nogal op de Duitse hand en werd daarom na afloop van de wereldbrand ter dood veroordeeld. Hij vluchtte naar Oostenrijk, waar hij in 1949 stierf.
Lees verder >>

Van Poëzie- naar Boekenweek

Door Bart FM Droog

Inmiddels is de Poëzieweek 2014 passé en kan de oogst worden opgemaakt:

Een trits nieuwe stadsdichters, met o.a. Anna Enquist vooor Amsterdam en Lies van Gasse voor Brugge.
Een nieuwe Dichter des Vaderlands voor België, te weten Charles Ducal.
Tenminste negentien dichtbundels en vijf poëziebloemlezingen.
Tenminste één nieuw online poëzieperiodiek: Het Gezeefde Gedicht – alleen voor nog bundelloos dichttalent.
 
Genoeg leesvoer om de barre reis te overbruggen die we in de Boekenweek, medio maart, van het CPNB moeten maken. De collectieve propagandisten voor het Nederlandse boek willen ons geteisterd volk namelijk relocaliseren in Leeuwarden, waar op 14 en 15 maart het Boekenbal voor Lezers wordt gehouden. Dit omdat Tommy Wieringa, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, eens in Drenthe woonde en het thema dit jaar ‘Ondertussen ergens anders’ is.

Digitaal Afrikaans

Internet en de Afrikaanse literatuur

De Commissie voor Zuid-Afrika van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde en het Afrika-
Studiecentrum organiseren een klein symposium.

Tijd en plaats:

Vrijdag 21 maart 2014 in het Afrika-studiecentrum, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden. Dit is 5 minuten lopen vanaf het station Leiden Centraal. Zaal 3A06. De toegang is gratis.  (Route.)
Lees verder >>

Lezingenmiddag Indische Letteren


Op vrijdag 14 februari 2014 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Tijd: 15.00-18.00 uur
Het programma is als volgt:
15.00 uur: Opening
15.10 uur: Peter van Zonneveld in gesprek met Fred Lanzing over zijn boek Toean Nippon.
15.40 uur: Marco Goud: ‘Van zon verzadigd en van geuren zwaar’. Over de Indische
                  gedichten van Jan Prins
16.10 uur: Presentatie van het Album van de Indische poëzie, samengesteld door Bert
                 Paasman en Peter van Zonneveld
16.30 uur: Theepauze
17.00 uur: Nina Bouwmeester: De Indische wereld van Dé-Lilah
17.30 uur: Discussie
18.00 uur: Sluiting

Lees verder >>

Dichtoogst 2014

Door Bart FM Droog

Momenteel is het Poëzieweek. Een week waarin een vloedgolf aan dichters en gedichten over de lage landen spoelt. In deze golf is ook een aanwas van nieuwe dichters waar te nemen. Maar wat blijft na al dit massale gewas, gespoel en geweek? Jawel, de nieuwe dichtbundels van 2014!

Daarvan zijn tot dusverre veertien solobundels en drie bloemlezingen van het reguliere soort verschenen en gedetecteerd. Een (groeiend) overzicht staat op het jaaroverzicht 2014 van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie. Een kleine greep:

Thomas Blondeau,  (1978-2013). Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen. Nawoord Ellen Deckwitz. De Bezige Bij, Amsterdam, 2014. Debuut.
Delphine 
LecompteDe baldadige walvis. De Bezige Bij Antwerpen, Antwerpen, 2014. 144p.
De veertig van Heytze
[Samenstelling] Ingmar HeytzePodium, Amsterdam, [2014]. 109p. Heytze’s veertig favoriete door anderen geschreven gedichten. 

Als de productiestroom hetzelfde blijft betekent dit dat in 2014 circa 168 dichtbundels zullen verschijnen. Dit is niet significant meer of minder dan de oogst van de voorgaande jaren.

Pas verschenen: TNTL (Vol. 129, Nr. 4)


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 129 (2013), nr. 4. ISSN: 0040-7550. eISSN (online): 2212-0521.

Het thema van dit nieuwe nummer is Computationele benaderingen in de literatuurwetenschap.

Inhoud

Artikelen

Inleiding             

Karina van Dalen-Oskam

Digital Humanities: the Next Big Thing? Enkele notities bij een ontluikend debat           

Stephan Besser, Thomas Vaessens

De afstand tussen close en distant. Methoden en vraagstellingen in computationeel letterkundig onderzoek        

Els Stronks

Online boekdiscussie van een afstand gelezen               

Peter Boot

Lees verder >>

Het Venijnig Gebroed

Door Bart FM Droog

Niets zo zeldzaam als dichtersgroepen. In de afgelopen honderdenveertien jaar is er maar een handvol van gesignaleerd. En dan heb ik het niet over toevallig bijeengeplukte dichters waar naderhand een stempel op werd gedrukt (zoals bij De Vijftigers het geval was) of groepen die door reclamejongens bedacht zijn, nee, ik heb het over dichters die jarenlang in hecht groepsverband hebben samengewerkt. Een van die zeldzame échte dichtersgroepen is Het Venijnig Gebroed. Geboren in Brugge in 1997 en nu, zeventien jaar later, nog steeds actief.

De leden – albrecht b. doemlicht (1975), Frederik Lucien de Laere (1971), Jan Wijffels (1979), Ann Slabbinck (1978) Denis S.M. Vercruysse (1975) – schrijven natuurlijk in de eerste plaats… gedichten. Maar in de wijze waarop ze met hun werk naar buiten treden, in  groepsverband, met ruime aandacht voor de multimediale mogeliijkheden die sinds de uitvinding van de elektriek binnen ons bereik zijn gekomen, dat maakt ze bijzonder.

Lees hun boek Opgezet spel (Poëziecentrum, Gent, 2012), bezoek hun site www.venijniggebroed.be, woon een van hun vele  optredens bij, of – voor wie in de toekomst niet naar Ieper, Brugge, St.-Agatha-Berchem, St.-Anna-ter-Muiden of  Damme kan afreizen, huur ze in voor uw  feestavond.  

Zie ook: www.nederlandsepoezie.org/dichters/v/venijnig_gebroed.html

Call for Papers The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815

Radboud University Nijmegen, The Netherlands

22-23 January 2015

Did nations and nation states exist in the early modern period? In the field of nationalism studies, this question has created a rift between the so-called ‘modernists’, who regard the nation as a quintessentially modern political phenomenon, and the ‘traditionalists’, who believe that nations already began to take shape before the advent of modernity. While the modernist paradigm has been very dominant, it has been challenged in recent years by a growing number of case studies that situate the origins of nationalism and nationhood in earlier times. Furthermore, scholars from various disciplines, including anthropology, political history and literary studies, have tried to move beyond this historiographical dichotomy by introducing new approaches.
Lees verder >>

Pas verschenen: De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda

De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda.
Onder redactie van Hanno Brand, Ben Groen, Eric Hoekstra en Cor van der Meer.
Ljouwert: Fryske Akademy & Afûk, 2013, 500 pp.
ISBN 978-90-62739-67-7. Fryske Akademy nr. 1075
Prijs: 39,95 euro
Te verkrijgen: Afûk Fryske boekwinkel,
Bûterhoeke 3, 8911 DH Ljouwert
Postbus 53, 8900 AB Leeuwarden
Contact: Afûk-webwinkel
ynfo@afuk.nl. Telefoon: 058-234 3070

Lees verder >>

Knagen en rommelen in de achttiende eeuw

Door Marc van Oostendorp


De achttiende eeuw! De Nederlandse letteren in de achttiende eeuw! Wie eenmaal het indrukwekkende boek Worm en donder van Inger Leemans en Gert-Jan Johannes heeft gelezen, het nieuwste deel in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, hoeft een tijdje lang geen ander tijdperk meer. In die honderd jaar tussen 1700 en 1800 gebeurde zo overstelpend veel: alles wat je zou willen. Er werden bijtende satires geschreven en persoonlijke ontboezemingen; de roman kwam op, terwijl er mensen elkaar in de haren vlogen over de rol van de gebroeders De Witt of de noodzaak om de psalmen op hele noten te zingen; er werden erotische toneelstukken geschreven met Willem V in de hoofdrol en schrijvers verzonnen fantasiereizen.

Worm en donder is een boek met vooral veel energie.
Lees verder >>

J.H. de Veer

Door Bart FM Droog

Dankzij de toenemende digitalisering en online-plaatsing van allerhande archieven kon gisteren eindelijk een beter beeld ontstaan van een van die meest ongrijpbare dichters uit de recente poëziegeschiedenis: J.H. de Veer.

Gerrit Komrij publiceerde in 1979 drie gedichten uit De Veers bundel De Vliet (1901) in de bekende bloemlezing De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten. Komrij had echter geen idee wie J.H. de Veer was of wanneer hij geleefd had. Rond 2000 verrichte ik daarom al enig onderzoek naar De Veer en kwam tot deze ruwe schatting: circa 1850-circa 1910. 

Gisteren kwam ik J.H. de Veer weer tegen, bij het samenstellen van de overzichten van de jaarlijkse dichtbundelproductie 1900-1910. Het besluit een lemma over hem aan te maken was snel genomen – het zou, dacht ik, vanwege zijn obscure status maar weinig werk inhouden. Gelukkig had ik het mis. Want via de DBNL, de online Burgerlijke Stand-archieven en www.delpher.nl kwam een schat aan informatie boven water.
Lees verder >>

Provinciale prijs voor Letterkunde 2013 voor Gie Bogaert en Gaston Durnez

De Provinciale prijs voor Letterkunde 2013 is in twee luiken opgesplitst en bekroont een individueel prozawerk en het complete oeuvre van een Antwerps auteur. Gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens: “Schrijver Gie Bogaert wordt bekroond voor zijn intimistisch prozawerk ‘Luchtgezichten’ uit 2010, terwijl ‘literaire duizendpoot’ Gaston Durnez voor zijn rijke carrière gelauwerd wordt. Met deze prijzen willen we de heren belonen voor hun belangrijke bijdrage aan onze literatuur en het rijke cultuurleven in de provincie Antwerpen nog eens in de verf zetten.”

Lees verder >>