Categorie: evenementenagenda

23 juni 2019, Utrecht: Avond over Paul van Ostaijen

Portret van de Vlaamse dichter en schrijver – zijn leven, zijn werk en de jazz lezing, voordracht, livemuziek, beeldmateriaal

door Matthijs de Ridder, biograaf Van Ostaijen,en Ben Sluijs, jazz-saxofonist

Paul van Ostaijen(1896-1928) is vooral bekend als een schrijver die begin jaren twintig de traditionele verstechniek overboord gooide en experimenteerde met nieuwe vormen: typografie, schrijfwijze, klank, ritme en kleur, bijvoorbeeld in de bundel Bezette stad (1921). Bekend ook om zijn verzen als ‘Marc groet’s morgens de Dingen’ en ‘Alpejagerslied’. Maar hij was veel meer dan een vernieuwer van poëzie, hij was ook baanbrekend met zijn bijzonder satirisch proza, grotesken genoemd; daarnaast een scherpzinnig essayist, bevlogen (kunst)criticus en politiek commentator. Verslingerd aan de film en de jazz schreef hij ca.1921 het (dadaïstische) filmscenario De bankroet jazz. Van Ostaijen vertegenwoordigde in zijn tijd een nieuw geluid op veelzijdige wijze.

Lees verder >>

21 juni 2019, Amsterdam: Lancering integrale hertaling Nederlandsche Historien

Op vrijdag 21 juni 2019 lanceert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis een website met de integrale vertaling van P.C. Hoofts Nederlandsche Historien, vervaardigd door Frank van Gestel, Eddy Grootes en Arjan van Leuvensteijn. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Wanneer:       Vrijdag 21 juni, 14.30 – 16.30 uur

Waar:                         Huygens ING, Oudezijds Achterburgwal 185, 1012 DK Amsterdam

Lees verder >>

14 juni 2019, Leiden: lezingenmiddag Werkgroep Nederlands-Indische Letterkunde

Op vrijdag 14 juni 2019 organiseert de Werkgroep Nederlands-Indische Letterkunde weer een lezingenmiddag. 

Programma

14.00 Opening door de voorzitter
14.05 Marijke Roukens, De verbeelding van de Indisch-Nederlandse letteren door de illustrator Menno van Meeteren Brouwer
14.30 Anton Stolwijk, Geweld in Atjeh. Over heden en verleden
14.55 Harry A Poeze, Presentatie van zijn boek Ds. Jac. Jonker, Job Sytzen en de soldaat in Indië
15.20 Theepauze
15.50 Herman Keppy, Nederlands-Indië tegen de nazi’s
16.15 Victor Laurentius, In de schaduw van de Soldaat van Oranje. Peter Tazelaar als Indische verzetsheld
16.40 Discussie
17.00 Afsluiting

Plaats: Universiteit Leiden, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden, zaal 5.De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

12 juni 2019, Amsterdam: presentatie My Mother’s Mother’s Mother

Op 12 juni wordt in Amsterdam het  boek My Mother’s Mother’s Mother. South African Women’s Writing from 17th Century Dutch to Contemporary Afrikaans’.. gepresenteerd, geschreven door Pieta van Beek (researcher UU en US) en Annemarié van Niekerk. 

Het boek telt 962 bladzijden en schetst aan de hand van originele vrouwenteksten in het Nederlands en Afrikaans (met een vertaling in het Engels) de ontwikkeling van de eigentijdse Afrikaanse vrouwenliteratuur uit de Nederlandstalige schrijftraditie in de Kaap vanaf 1652.

De veelbewogen geschiedenis van Zuid-Afrika als kolonie, republiek en apartheidsstaat naar een moderne democratie ontvouwt zich in deze aangrijpende teksten in het Nederlands en Afrikaans.

Lees verder >>

Veldraadpleging KNAW-adviescommissie Neerlandistiek

Op 13 juni aanstaande organiseert de KNAW-adviescommissie Neerlandistiek een discussie over de vraag wat er te doen is aan de teruglopende belangstelling voor het vak Nederlands. Wij willen u van harte voor deze bijeenkomst uitnodigen.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Als u van plan bent deel te nemen, wilt u zich dan vanwege het beperkte aantal plaatsen zo spoedig mogelijk registreren via het aanmeldformulier op de website van de KNAW, bij voorkeur voor woensdag 29 mei 2019?

Datum & tijd: donderdag 13 juni 2019, van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur en na afloop borrel)
Plaats: De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam 

Lees verder >>

Amsterdam, 3 juni 2019: avond over SchrijfAkademie

Op maandag 3 juni organiseert de Akademie van Kunsten van de KNAW een informatie- en discussieavond over de inrichting van een SchrijfAkademie voor middelbare scholieren. Iedereen die hierover als docent, leerlingen, beleidsmaker of schrijver mee wil denken, is van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de website van de Akademie.

Bekendstellings van Die storie van Afrikaans, deel 2 in Europa

Die tweede deel van die boekereeks Die storie van Afrikaans:Uit Europa en van Afrika. Biografie van ’n taal (Protea Boekhuis, Pretoria) deur proff WAM Carstens en EH Raidt word volgende week in Europa bekendgestel, sowel in Amsterdam as in Gent. Deel 2 is onlangs gepubliseer. 

In die boeke is probeer om ʼn omvattende en inklusiewe geskiedenis van Afrikaans weer te gee. In hierdie opsig is die boeke anders as ander boeke oor die geskiedenis van Afrikaans omdat dit kyk na die verlede, die hede en ook die toekoms van die taal en hoe al die sprekers van die taal (d.w.s. die volle spektrum van sprekers van Afrikaans) hierin ʼn rol gespeel en ook ʼn bydrae gelewer het.

Lees verder >>

20 juni 2019, Utrecht: Debat over empathie en literatuur

Door het lezen van fictie kun je je verplaatsen in de ander. Een bijna vanzelfsprekende en vooral mooie gedachte voor wie graag leest, want ze voorziet die activiteit van een zekere (maatschappelijke) relevantie. Maar hoe vanzelfsprekend is het eigenlijk dat literatuur inlevingsvermogen oplevert? En welke implicaties heeft zo’n ‘empathische’ leeshouding voor de hiërarchische verhouding tussen lezer, personage, auteur en werkelijkheid? Tijdens Vooys’ debatavond over empathie en literatuur zal vanuit verschillende perspectieven over deze kwesties worden nagedacht. De aanleiding voor de keuze van dit thema is het essay ‘The Banality of Empathy’ van Namwali Serpell. Tijdens de debatavond worden literaire fragmenten over thema’s als waanzin, armoede en postkolonialisme voorgelezen. Literatuur is op die manier steeds het uitgangspunt van het gesprek.

Lees verder >>

Call for papers – Congres Werkgroep ‘De Moderne Tijd’ – Doelenzaal (UBA) Amsterdam, 20 december 2019

Rampzalig Nederland
De omgang met rampen in Nederland, 1780-1940

(Let op: gewijzigde datum: 20 december 2019)

Door de opwarming van de aarde en de toenemende dreiging van klimaatrampen heeft het historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking een hoge vlucht genomen. Het besef is doorgedrongen dat overstromingen, aardbevingen, hittegolven, droogtes, en de gevolgen daarvan (hongersnoden, epidemieën, insectenplagen etc.) een grote en vaak blijvende invloed hebben gehad op de ontwikkeling van lokale en nationale gemeenschappen.

Pieter Gerardus van Os, De buskruitramp te Leiden, 12 januari 1807, ca. 1807. Rijksmuseum

  Lees verder >>

Leiden, 23 mei 2019: Symposium Lucebert opnieuw lezen, maar hoe? Het zwijgen van de dichter en zijn oorlogsverleden

Op 8 februari 2018 publiceerde Wim Hazeu zijn biografie van Lucebert, en dat leverde nogal wat commotie op. In de biografie onthulde Hazeu dat de de dichter in zijn tienerjaren nazisympathieën koesterde. Ook bleek Lucebert tijdens de Tweede Wereldoorlog antisemitische brieven te hebben geschreven, waarin hij het bijvoorbeeld had over hoe ‘de Joodse sjacherige zwetsaard (…) ons Nederduitsers erg, erg besmet’ heeft en die hij ondertekende met ‘Sieg Heil’ en ‘Heil Hitler’. Naar aanleiding van deze controverse kwam eind april het boek Door de schaduwen bestormd uit bij Uitgeverij Oevers, dat reflecties bevat op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert.

In de nasleep van die publicatie zal aan de Universiteit Leiden op 23 mei van 13.00-17.00 het symposium “Lucebert opnieuw lezen, maar hoe? Het zwijgen van de dichter en zijn oorlogsverleden” plaats vinden. Op het symposium zullen verschillende sprekers reflecteren op zowel de letterkundige als maatschappelijke betekenis van de controverse die ontstond rond Luceberts oorlogsjaren. Lees verder >>

Middag Schrijvers en politiek (Leiden, 25 mei 2019)

Het is in 2019 vijftig jaar geleden dat de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een beruchte bijeenkomst organiseerde: de huldiging van P.C. Hooftprijswinnaar Gerard Reve in de Allerheiligste Hart-kerk in Amsterdam. Een jaar later vond een minstens even interessante avond plaats, die wat minder legendarisch is geworden: een debat met grote auteurs over het thema schrijvers en politiek. Onder meer Hella S. Haasse en Harry Mulisch discussieerden mee en het hele debat werd uitgezonden op televisie door de VPRO. Op 25 mei 2019 wil de Maatschappij terugblikken op die fascinerende periode van 1969-1970 en tegelijk het thema ‘schrijvers en politiek’ opnieuw op de agenda plaatsen. Hoe zou een schrijver zich vandaag tot het publieke debat moeten verhouden? Moet je als schrijver buiten de (partij)politiek blijven om je werk goed te kunnen doen, of juist niet? Wat is nog de reële macht of impact van de schrijver en de literaire tekst? In 1970 hing de Vietnamoorlog als een donderwolk boven het ‘schrijvers en politiek’-debat. Vandaag draait het literatuur-politieke debat onder meer over conservatisme en populisme, over diversiteit in de breedste zin van het woord en over crisis natuurlijk (vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, financiële crisis…). 

De schrijvers Karin Amatmoekrim, Rachida Lamrabet, Annelies Verbeke en Joost de Vries gaan met elkaar in debat. Uitgangspunt van ieder debat: uitspraken van politici en fictieve politici over de relatie tussen kunst en politiek.

Kevin Absillis (Universiteit Antwerpen) en Laurens Ham (Universiteit Utrecht) geven een introductie op het thema. Esther Op de Beek (Universiteit Leiden) geeft een afsluitende beschouwing.  

Zaterdag 25 mei, 14-16 uur, Academiegebouw Leiden (aansluitend receptie)

De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst en kan via liesklumper@casema.nl.

Talen kleuren de wereld

Zooëgezeed – symposium over de Wase dialecten

Het Wase dialect is kostbaar immaterieel erfgoed. Maar hoe is het er eigenlijk mee gesteld? Is het ten dode opgeschreven? Is het nog wel levensvatbaar? Of is reanimatie hoognodig? Kunnen we het laten verder leven in nieuwe vormen? Laten we het voortbestaan op een andere manier? IN het namiddaggedeelte is er ook aandacht voor de taal van jongeren en voor meertaligheid in het onderwijs. Talen kleuren immers de wereld.

De Erfgoedcel Waasland, Variaties vzw en Bib Sint-Niklaas nodigen een aantal experten uit die je meenemen door de geschiedenis van het Wase dialect. Aan de hand van concrete voorbeelden krijg je een stand van zaken van het lopende onderzoek. Maar we kijken ook vooruit: wat biedt de toekomst voor het Wase dialect? Lees verder >>

Oproep voor de 10e Dag van de Friese taalkunde (25-10-2019)

10e Dag van de Friese taalkunde / 25-10-2019

Bestand:Friese vlag provincie Friesland.svg
Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de tiende Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, kindertaalverwerving, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren. Lees verder >>

Nascholing Nederlands Universiteit Leiden

Op donderdag 6 juni is er een nascholingsprogramma van de opleiding Nederlands in Leiden: een ochtendprogramma over Stilistiek in de neerlandistiek en een middagprogramma over Burgerschap en literatuur. Hieronder vindt u nadere informatie en conceptprogramma’s. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen deelnemers een uitgebreider programma met achtergrondliteratuur en materialen die worden gebruikt.

Inschrijving kan voor beide delen afzonderlijk of voor de hele dag. Docenten die geregistreerd zijn bij het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) kunnen zich via die website aanmelden. Alle overige docenten kunnen zich aanmelden bij ondergetekende. Voor hen geldt dat deelname aan één programma €50,- kost, en aan beide €85,-, in alle gevallen inclusief lunch. Wie wil deelnemen, maar geen scholingsbudget heeft (studenten van het ICLON zijn ook zeer welkom, bijvoorbeeld): graag even contact opnemen met ondergetekende. Lees verder >>

Scholingsmogelijkheden Radboud Universiteit

Tweejarige educatieve master Nederlands

De Radboud Universiteit biedt tweejarige educatieve masters aan die vakinhoud en vakdidactiek integreren. Studenten lopen twee jaar stage en ontvangen kleinschalig onderwijs. Het resultaat? Uitstekende docenten van academisch niveau met een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands. Wil je in september 2019 beginnen? Meld je dan snel aan, want de inschrijftermijn loopt tot 1 mei. Ga naar de website..

Nascholing docenten Nederlands

Wil je je lespraktijk en/of curriculum verrijken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten? De Radboud Universiteit biedt docenten met een eerstegraads bevoegdheid de mogelijkheid actuele mastercursussen te volgen op het terrein van de Nederlandse letterkunde, de Nederlandse taalkunde en de taalbeheersing. Samen met studenten uit de tweejarige educatieve master Nederlands verdiep je je in recente vakinhoudelijke ontwikkelingen, en onderzoek je hoe deze zich verhouden tot het schoolvak Nederlands. Ga naar de website.

April/mei 2019, Gent: Lezingenreeks over de literaire canon.

In 2015 stelden de KANTL en het Vlaams Fonds voor de Letteren een dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur op. Die lijst bevat 50 (+ 1) essentiële werken uit onze literatuur: van Hendrik van Veldeke tot Hendrik Conscience, van Hadewijch tot Hella Haasse.

Hoe en waarom kwam die lijst tot stand? Welke hartverscheurende keuzes zijn er gemaakt om tot die selectie te komen? Wat maakt Vondel en Hugo Claus zo bijzonder dat ze twee keer in de canon voorkomen? Waarom blijft het verhaal van Reinaert de vos na al die eeuwen zo ontzettend grappig en relevant? En welke regels uit de poëzie van Lucebert blijven ook vandaag nog intrigeren en ontroeren? Lees verder >>

25 april 2019, Gent: Studieavond Het talenonderwijs in crisis?

De Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent, de MULTIPLES-LL-onderzoeksgroep, uitgeverij Garant en Tijdschrift Over Taal nodigen u graag uit op de studieavond

Het talenonderwijs in crisis?

Donderdag 25 april 2019
Studieavond voor leerkrachten moderne talen in het secundair onderwijs
Waar? auditorium A108 (A-gebouw  Campus Mercator – eerste verdieping) – Abdisstraat 1 – 9000 Gent Lees verder >>

Utrecht, 2019: Straatpoëziewandelingen en straatpoëziefietstochten

Door Kila van der Starre

Na de succesvolle straatpoëziewandelingen die Tim van den Hoed van De Utrechtse Boekenbar en ik (Universiteit Utrecht), in 2018 organiseerden (acht uitverkochte edities), hebben we besloten om ook voor 2019  zonnige poëzieplannen te maken!

Dit voorjaar kun je niet alleen mee op een straatpoëziewandeling door Utrecht, ik heb ook een straatpoëziefietstocht uitgestippeld, zodat we straatgedichten buiten de singel kunnen bezoeken.

Tijdens de wandeling en de fietstocht vertel ik over de gedichten die we tegenkomen. Wie heeft die daar geplaatst? Waarom? Wat weten we over de dichter? En over het gedicht? Ook vertel ik over het fenomeen ‘straatpoëzie’ in bredere zin. Is het een nieuw fenomeen? En waarom bestaat het eigenlijk? Lees verder >>

Taalkunde, literatuur en onderwijs: Nederlandse taal in contact

Oproep voor bijdragen CARAN-conferentie
27 – 30 november 2019 – Paramaribo, Suriname

Het bestuur van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek nodigt u van harte uit om een bijdrage te leveren aan de vijfde CARAN-conferentie die gehouden wordt van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 november aanstaande in Paramaribo.

Voor  de conferentie verwelkomen we bijdragen over taalkunde, literatuur en onderwijs van en over de Caribische context. Het thema van de conferentie is ‘Taalkunde, literatuur en onderwijs: Nederlandse taal in contact’. Bijdragen over de invloeden van en op het Nederlands, meertaligheid, en de raakvlakken in de verschillende domeinen van de Nederlandse taal zijn van harte welkom. Daarnaast worden drie bijzondere sessies georganiseerd: Lees verder >>

Biografische, literairhistorische en tekstuele perspectieven in heden en verleden van de trans-Atlantische neerlandistiek

Literatuuronderzoekers aan beide zijden van de Atlantische oceaan worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de volgende editie van de Cross-Over conferentie. Zoals de vorige editie aan de Universiteit van Aruba sluit Cross-Over aan bij de bijeenkomst van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek (CARAN) die op 27, 28 en 29 november plaatsvindt in Paramaribo, Suriname. Het overkoepelende thema van de CARAN-bijeenkomst is Nederlands in contact.

De organisatoren creëren qua onderwerp en benadering een zo breed mogelijk internationaal platform voor de uitwisseling van gedachten over literatuur in al haar contexten. Vandaar dat er gekozen is zowel voor biografische, transnationale en literairhistorische als voor tekstgerichte benaderingen. Cross-Over maakt eveneens ruimte voor lezingen van academici, rondetafelgesprekken (waarbij geïnteresseerden een thema kunnen voorleggen) en studentenpresentaties met een literair panel. Lees verder >>

Laatste bijeenkomst Nascholingsreeks Grote Vragen van het Nederlands

Op dinsdag 9 april vindt de vierde en laatste bijeenkomst van de UU-nascholingsreeks Grote vragen van het Nederlands plaats. Deze reeks is bedoeld als bedoeld als inspiratiebron en nascholing voor docenten Nederlands en voor leerlingen met een interesse voor taal en lezen. Op 9 april is het de beurt aan Marjo van Koppen en Sterre Leufkens, die spreken over het thema ‘De Nederlandse taal: chaos of toch niet?’ Er zijn nog plekken beschikbaar, dus meld je aan! Lees verder >>

6 april 2019, Leiden: Genootschapsdag Louis Couperus Genootschap

Echtpaar Couperus in riksja’sCollectie Spaarnestad Photo

De jaarlijkse Genootschapsdag van het Louis Couperus Genootschap vindt dit jaar plaats in Museum Volkenkunde in Leiden, op zaterdag 6 april. Het thema van dit jaar is ‘Couperus in Azië’. Coen van ’t Veer vertelt op deze dag over de zes overtochten naar Azië die Couperus binnen een bestek van vijftig jaar maakte. De reis per mailboot veranderde in die halve eeuw drastisch van karakter. Simon Mulder (redacteur van ons tijdschrift Arabesken) reisde Couperus bijna honderd jaar later na, ter gelegenheid van zijn voordracht over Couperus in de Nederlandse ambassade in Tokyo in december 2018. Hij zal ons deze middag leiden door het Japan dat Couperus hoopte te vinden, het Japan dat Couperus daadwerkelijk vond en het Japan van nu. Het volledige programma kunt u vinden op de website van het genootschap.

Wilt u zich ook onderdompelen in Aziatische sferen? Meld u zich dan snel aan! Iedereen is van harte welkom. De entreeprijs bedraagt  27,50 euro per persoon (donateurs en doza’s van het Louis Couperus Genootschap en amices van het Louis Couperus Museum betalen 22,50 euro per persoon), inclusief alle consumpties. U kunt zich aanmelden door op onze website een ticket te kopen. (Ga naar betalen.louiscouperus.nl, kies de knop ‘webshop’ en selecteer uw ticket.) Wij adviseren u dringend om u tijdig, maar in ieder geval vóór 25 maart aan te melden. Wij reserveren de plaatsen in volgorde van betaling. U ontvangt geen bevestiging van uw betaling, wij zetten u direct op de deelnemerslijst.

28 maart 2019, Rotterdam: Dag van de Literatuur

Tijdens de Dag van de Literatuur in de Boekenweek op 28 maart komen ruim 4.500 havo/vwo-leerlingen uit de bovenbouw met hun docenten naar Rotterdam. Tijdens dit uitverkochte evenement gaan de jongeren met de auteurs in gesprek, genieten zij van voordrachten en volgen zij diverse workshops die in het teken staan van literatuur en andere verhalende kunst. De dag wordt om 10.00 uur geopend door de heer Said Kasmi, wethouder Onderwijs en Cultuur van Rotterdam. Lees verder >>

Gent, 7 mei 2019: Studiemiddag Rouw en poëzie

Tussen poëzie en rouw bestaat al eeuwen een hechte band. Niet alleen vormen de dood en de emoties die hij oproept het thema van veel belangrijke gedichten, poëzie speelt ook een ondersteunende rol tijdens funeraire rituelen en momenten van rouw. Tijdens een studiemiddag onderzoeken we die wisselwerking tussen rouw en poëzie.

Hoe brengen dichters gevoelens van rouw onder woorden? Welke rol spelen cultuurhistorische visies op de dood? Hoe verhouden afzonderlijke rouwgedichten zich tot het prestigieuze genre van de elegie? Hoe gebruiken de lezers zelf, van kinderen tot volwassenen, gedichten in hun eigen rouwproces?

Zulke vragen staan centraal in vier academische lezingen: Lees verder >>