Categorie: call

Call for papers: Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940

Congres Werkgroep De Moderne Tijd. Keynote spreker: Prof. dr. Beatrice de Graaf

De coronapandemie heeft ons lange tijd in de greep gehouden, maar langzaam lijkt er zicht op verbetering en misschien zelfs een einde van de crisis. Het ‘nieuwe normaal’ heeft een groot beroep gedaan op onze mentale en fysieke veerkracht. Veerkracht omvat het vermogen om terug te buigen, te weerstaan en te herstellen en kan zowel op het individuele als collectieve niveau betrekking hebben: niet alleen een persoon, maar ook een samenleving kan veerkrachtig zijn. Het begrip is niet nieuw, maar circuleerde al in de negentiende eeuw. Tijdens de choleracrisis van 1832 was het zelfs trending topic: de kranten stonden bol van de oproepen om veerkracht te tonen. Men kon zelfs poeder kopen dat de veerkracht zou verhogen.

Lees verder >>

Workshop: Revisiting Revenge. New Perspectives for the Study of Revenge Tragedies (late 16th–early 18th century)

Ghent University (Belgium), 16-17 September 2021

Keynote speakers: Prof. Russ Leo (Princeton University) and Prof. Helen Watanabe-O’Kelly (University of Oxford)

In the early modern period, revenge tragedies and related Senecan plays dealing with revenge flooded the European theatres, especially in England (The Spanish Tragedy, Titus Andronicus, The Revenger’s Tragedy, Hamlet), but also in the Dutch Republic (Wraeckgierigers treur-spel, Aran en Titus, De veinzende Torquatus, Medea) and Germany (Ermordete Majestät, Rache zu Gibeon, Cleopatra). Because of the plays’ abundant display of horror, audiences flocked to them in large numbers, rendering the revenge tragedy the most popular dramatic genre of its time.

Lees verder >>

Oproep MNL-fellowships

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. De Maatschappij heeft als doel de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Vanaf 2019 reikt de Maatschappij fellowships uit aan maximaal twee onderzoekers per jaar.

Lees verder >>

Cultural perceptions of safety. Reflecting on modern and pre-modern feelings of safety in literature, philosophy, art and history

Het congres ‘Cultural perceptions of safety. Reflecting on modern and pre-modern feelings of safety in literature, philosophy, art and history’ vindt plaats in het Academiegebouw, te Utrecht, op 21 en 22 januari 2021.

Dit is een congres georganiseerd door de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit in samenwerking met het Huizinga Instituut met als doel: ‘to bring together scholars from various humanities disciplines in order to stimulate an interdisciplinary reflection on and contribute to our cultural understanding of the experience of safety and its larger societal impact.’

Lees verder >>

Call: Liefde, Passie & Erotiek

Themadossier Jaarboek De Achttiende Eeuw 2021

Als de rede de slaaf is van de passies, zo Hume het wil, wat is dan de plaats van de passies in de eeuw van de rede? In 2021 gaat het themadossier van het Jaarboek De Achttiende Eeuw over liefde, hartstocht en erotiek tijdens de Verlichting. We zijn op zoek naar bijdragen die ingaan op diverse – literaire, historische, artistieke of filosofische – aspecten van amoureuze praktijken, gaande van kerkelijke huwelijken tot libertijnse losbandigheden en alles ertussenin. Hoe werden liefde en seks beleefd, bekeken en beoordeeld in de achttiende eeuw, en beschreven en verbeeld in, onder meer, wetenschappelijke teksten, brieven, romans, juridische documenten en de visuele cultuur? Welke verschuivingen vonden plaats in de opvattingen over liefde, seks en erotiek, en wat was hierbij de rol van de kerk, de staat en andere controlerende instanties? De liefde laat zich niet begrenzen, dus welkom zijn artikelen over liefde in al haar (gender- en seksuele) diversiteit in de lange achttiende eeuw (1670-1830) zonder geografische beperkingen.

Lees verder >>

Om erbij te horen: transtaligheid, saamhorigheid en het maken van Zuid-Afrikaanse sociale gemeenschappen

Oproep voor papers
Universiteit van Amsterdam en Universiteit Gent, 12-13 november 2020, Amsterdam

Tijdens de vorming van natiestaten in de 19de en 20ste eeuw waren gestandaardiseerde en officiële talen essentieel om in het publieke domein (public sphere) een saamhorigheidsgevoel te ontwikkelen bij sociale gemeenschappen. Romantische ideeën zoals thuisgevoel, samenzijn en cultuur, die als bouwstenen van nationale identiteiten zijn gaan dienen, staan tegenwoordig door neoliberale globalisering onder druk. Daarnaast is er vanuit discussies over postkolonialisme en dekolonisatie kritiek geleverd op het veronderstelde eentalige karakter van gemeenschappen en naties door hun taalkundige heterogeniteit aan te tonen (Yildiz 2012; Mignolo 2003). De complexe taalkundige realiteit van Zuid-Afrika biedt een goed beginpunt om de veranderende verhoudingen tussen taal, de vorming van sociale identiteiten, saamhorigheidspolitiek en groepsformatie (Yuval-Davis, 2006; Meinhof en Galasinski, 2005) te onderzoeken.

Lees verder >>

Befrijing yn ’e Fryske literatuer

3e Dei fan ‘e Fryske Letterkunde

Yn 2020 wurdt betocht dat it 75 jier ferlyn is dat Fryslân befrijd waard. Sadwaande organisearje Tresoar en de Fryske Akademy in kongres oer it tema Befrijing yn ’e Fryske Literatuer. It kongres wurdt op freed 6 novimber 2020 holden by Tresoar yn Ljouwert, de stêd dy’t sûnt dit jier de titel UNESCO City of Literature hat.

Lees verder >>

Oproep MNL-fellowships (herhaald)

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. De Maatschappij heeft als doel de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Vanaf 2019 reikt de Maatschappij fellowships uit aan maximaal twee onderzoekers per jaar.

Lees verder >>

Call for contributions: Francophone Literature in the Low Countries (ca. 880 -1600)

A special issue of Queeste, Journal of Medieval Literature in the Low Countries

In 2015, we concluded the introduction of our special issue on Literature and Multilingualism in the Low Countries with a renewal of Queeste’s ‘commitment to the varied and multilingual culture of the Low Countries’. And indeed, in the five years since then, Queeste has continued to publish scholarly articles on the production and circulation of literature in Dutch, French, and Latin, on translation, and on multilingual text collections and reading culture in the Low Countries.

Lees verder >>

Call for papers: Interdisciplinair onderzoek naar taalvariatie in vroegmoderne West-Germaanse talen (ca. 1500-1800)

In verband met de coronacrisis wordt deze workshop verplaatst naar 2021. Klik hier voor actuele informatie over de workshop.

De onderzoekers van het project Language Dynamics in the Dutch Golden Age (Universiteit Utrecht) nodigen u graag uit om deel te nemen aan de workshop ‘Interdisciplinair onderzoek naar taalvariatie in vroegmoderne West-Germaanse talen’ (2-3 juli 2020, Utrecht).

Deze workshop vertrekt vanuit de hypothese dat taalvariatie wordt bepaald door (de interactie tussen) grammaticale restricties en communicatieve factoren. De workshop richt zich specifiek op variatie in de drie grootste West-Germaanse talen (Engels, Duits en Nederlands) gedurende de vroegmoderne tijd (ca. 1500-1800). Deze periode kende belangrijke veranderingen die invloed hadden op taalgebruik en taalontwikkeling: politieke, wetenschappelijke, culturele en religieuze ontwikkelingen leidden bijvoorbeeld tot het gebruik van taal in nieuwe domeinen (wetenschap, religie, literatuur), taalverspreiding door grootschalige migratie en (actieve) taalstandaardisatie. In deze dynamische taalsituatie veranderden talen radicaal en trad taalvariatie niet enkel op tussen taalgebruikers (inter-auteur-variatie), maar ook binnen individuele taalgebruikers (intra-auteur-variatie).

Deze workshop wil onderzoekers uit verschillende disciplines samenbrengen – waaronder sociolinguïsten, formeel taalkundigen, computationeel taalkundigen en letterkundigen – om een beter beeld te krijgen van morfosyntactische variatie in de vroegmoderne West-Germaanse talen. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld variatie in negatie, naamval of werkwoordgebruik. We focussen specifiek op de vraag hoe (de interactie tussen) grammaticale en sociaal-culturele en literaire factoren deze taalvariatie beïnvloedden. Om deze vraag te beantwoorden, worden interdisciplinaire onderzoekslijnen verkend en verschillende onderzoeksmethoden bediscussieerd, waaronder kwantitatieve data-analyse met behulp van computationele technieken. Keynotelezingen worden verzorgd door prof. dr. Anita Auer, prof. dr. Anne Breitbarth, prof dr. UlrikeDemske en prof. dr. Eva Pettersson.

Geïnteresseerden kunnen een abstract indienen tot uiterlijk 1 april 2020 via deze link.

Call for Papers: Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw

De culturele dimensie van de Nederlandse expansie overzee

Universiteit Utrecht, vrijdag 28 augustus 2020

“Het is alleen gelt en geen wetenschap die onse luyden soeken aldaer [in Indië], ’t gunt is te beklagen”, treurde de Amsterdamse burgemeester en VOC-bestuurder Nicolaes Witsen in 1712. De Nederlandse handelscompagnieën staan om veel bekend, maar niet om hun interesse in cultuur. Zo merkte niet een van de VOC-dienaren op dat zich op Java de grootste Boeddhistische tempel ter wereld bevindt (de Borobudur), en duurde het tot 1814 voordat deze werd herontdekt (door de Engelsen). Evenmin ambieerden Nederlandse dichters een navolging van de epische lofzang door Luís de Camões op de Portugese wereldwijde zeevaart. De Nederlandse expansie had een aantoonbare invloed op natuurwetenschap en geneeskunde, zoals Harold Cook aantoonde in Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age (2007). Maar wat waren de gevolgen – als die er al waren – voor cultuur en geesteswetenschappen?

Lees verder >>

Call for abstracts: Afrikaans Grammar Workshop III – Amsterdam, October 1 and 2, 2020

Afrikaans is unique among the Germanic languages in several ways: Notably, it is the only language of the Germanic family that originated outside of Europe and that is spoken primarily in Africa. Due to the unique historical context in which Afrikaans developed, it has grammatical features setting it apart from the rest of the Germanic family. Afrikaans is also the first language of over seven million people and the third largest language in South Africa.

Lees verder >>

21/22 januari 2021, Utrecht: International Conference Cultural perceptions of safety

On Thursday 21st and Friday 22nd of January 2021 the Humanities Department of the Open University of the Netherlands organizes the international conference ‘Cultural perceptions of safety’. The conference will be held in Utrecht, at the Academiegebouw, and is supported by the Huizinga Institute (Research Institute and Graduate School of Cultural History).

Lees verder >>

Taalbeheersing maakt het verschil

Oproep voor bijdragen VIOT 2021

Op 20, 21 en 22 januari 2021 vindt aan de Universiteit Gent het vijftiende taalbeheersingscongres plaats van de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT). Het thema voor dit congres is “Taalbeheersing maakt het verschil”. De congresorganisatie nodigt u van harte uit om een bijdrage aan het congres te leveren.

Lees verder >>

Call for Abstracts: De toekomst

Publiceren in Vooys? Stuur nu je abstract in!

Tijdschrift Vooys nodigt wetenschappers en aanstormend talent uit om hun wetenschappelijke inzichten te delen rondom het thema de toekomst en hoe dit verbeeld wordt in literatuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar science-fiction, utopieën of dystopieën, of aan climate-fiction en het ‘antropoceen’, maar ook aan onderwerpen als de nabije toekomst of toekomstbeelden uit het verleden. Het thema mag dus breed opgevat worden, we zijn vooral heel benieuwd naar jóuw ideeën.
N.B. We zijn zowel op zoek naar artikelen in relatie tot de moderne als de historische (Nederlandse) letterkunde.

Lees verder >>

Call for papers. Vloeibare verhalen: Neerlandistiek onder laatmoderne condities

Universiteit Leiden, 17-18-19 Juni 2020

We staan op de drempel van het derde decennium van de 21ste eeuw en de neerlandistiek bevindt zich in een heikele situatie. Het aantal studenten is sterk teruggelopen en er vindt een verregaande literaire ontlezing plaats over de volle breedte van de bevolking. Als wetenschappers worstelen we met de vraag hoe we ons zinvol kunnen verhouden tot de grote ecologische, mediale,  politieke en andersoortige veranderingen van onze tijd. 

De voorwaarden en condities die tot deze situatie hebben geleid zijn het gevolg van een complexe mondiale ontwikkeling – maar ze grijpen in op onze cultuur en literatuur en dus moeten we er ons toe verhouden. 

Daartoe hebben we als moderne letterkundigen ook zeker de mogelijkheid. Niet alleen zijn verhalen in de breedste zin van het woord ons domein van expertise – verhalen over nationaliteit verloren en herwonnen, verhalen over globalisering en economische suprematie, nieuwe verhaalstructuren in een nieuw medialandschap, en verhalen over culturele identiteit en toe-eigening – we weten die verhalen ook in historisch, politiek, en mediaal licht te plaatsen. 

Lees verder >>

Call for papers: Nederduits en Nederlands in contact

De 133e jaarvergadering van de Vereniging voor Nederduitse taal- en letterkunde (Verein für niederdeutsche Sprachforschung, VndS) focust op de veelvuldige eeuwenlange contacten tussen het Nederlands en het Nederduits vanuit een methodologisch gevarieerd perspectief, dat zowel contactlinguïstische als taal- en literatuurhistorische onderwerpen beslaat. De interesse gaat hierbij in hoofdzaak uit naar nieuwe inzichten met betrekking tot de vraag of de verschillende contacten eerder asymmetrisch of wellicht toch symmetrisch waren of zijn.

Vanuit taalhistorisch perspectief zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan de invloed van Vlaamse kolonisten op de ontwikkeling van de Oostnederduitse dialecten, de Nederduits-Nederlandse taalcontactsituatie in Brugge in de tijd van de Hanze, of de rol van het Nederlands als kerktaal in sommige Westnederduitse streken. Een ander thematisch veld is het ontstaan van een Duits-Nederduitse taalgrens ten gevolge van het ontstaan van de natiestaten, en de daarmee verbonden onderbreking van het traditionele dialectcontinuüm.

Lees verder >>

Sponsorgeld voor onderwijsinitiatieven van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Wat is het MNL-onderwijsfonds?  

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag van 10.000 euro ter beschikking voor inhoudelijk en/of didactisch vernieuwende onderwijsinitiatieven op het gebied van de neerlandistiek, geschiedenis en/of Nederlandstalige letterkunde in Nederland, Vlaanderen alsook in de zogenaamde ‘extramurale’ gebieden.

Op dit fonds kan een beroep worden gedaan door al wie onderwijs verstrekt op de genoemde gebieden, zoals U(H)D’s en hoogleraren aan universiteiten, middelbare school-docenten, basisschooldocenten en anderen. MNL moedigt aan dat de projecten worden uitgevoerd in samenwerking met studenten/leerlingen/stagiairs. 

Lees verder >>

Call for abstracts: themanummer ‘Als we elkaar maar verstaan: spraakverstaanbaarheid en communicatie in het Nederlands als tweede taal’

Graag nodigen we u uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan een themanummer over  ‘spraakverstaanbaarheid en communicatie in het Nederlands als tweede/vreemde taal’. We beogen een themanummer dat in 2021 in het tijdschrift Nederlandse Taalkunde zal verschijnen. 

Gastredactie: Chloé Lybaert, Ellen Simon & Mathijs Debaene. De gastredacteurs werken alle drie als onderzoekers aan de Universiteit Gent, Vakgroep Vertalen, Tolken & Communicatie, en zijn verbonden aan de het onderzoekscentrum MULTIPLES (Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society).

Lees verder >>

Perspectieven op Breytenbach

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 word ’n digitale publikasie voorberei waarin die aandag uitgaan na afsonderlike gedigte in sy omvangryke oeuvre. Die idee is dat gedigte uit hulle bundelkonteks gehaal word en aan ‘n teksgerigte lesing onderwerp word. Hierdie versameling van tekste waarin enkelgedigte geïnterpreteer word, kan naas stiplees- of close reading-oefeninge byvoorbeeld ook tematiese, poëtikale of politiek-ideologiese interpretasies van enkelgedigte bevat. Die interpretasies moet ongeveer 1000 woorde (uitgesonderd dié van die gedig wat bespreek word) beslaan. Die plan is dat die publikasie nie net net multidissiplinêr nie, maar ook transnasionaal ingevul sal word. Lesers en vertalers van Breytenbach se poësie, in Suid-Afrika en Europa, word dus uitgenooi om te fokus op ’n spesifieke gedig wat hulleself gekies het vir interpretasie. Die tekste word in die week van die Breytenbach se tagtigste verjaardag op LitNet gepubliseer, moontlik later gebundel en ook in harde kopie gepubliseer. Tydens die Tuin van Digters (Breytenbachsentrum, 13 en 14 September 2019) en later tydens die colloquium van die Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika) (Universiteit Gent, 17-18 Oktober 2019) word die projek in die teenwoordigheid van die digter bekendgestel.

Lees verder >>

Call for papers – Congres Werkgroep ‘De Moderne Tijd’ – Doelenzaal (UBA) Amsterdam, 20 december 2019

Rampzalig Nederland
De omgang met rampen in Nederland, 1780-1940

(Let op: gewijzigde datum: 20 december 2019)

Door de opwarming van de aarde en de toenemende dreiging van klimaatrampen heeft het historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking een hoge vlucht genomen. Het besef is doorgedrongen dat overstromingen, aardbevingen, hittegolven, droogtes, en de gevolgen daarvan (hongersnoden, epidemieën, insectenplagen etc.) een grote en vaak blijvende invloed hebben gehad op de ontwikkeling van lokale en nationale gemeenschappen.

Pieter Gerardus van Os, De buskruitramp te Leiden, 12 januari 1807, ca. 1807. Rijksmuseum

  Lees verder >>

Oproep voor de 10e Dag van de Friese taalkunde (25-10-2019)

10e Dag van de Friese taalkunde / 25-10-2019

Bestand:Friese vlag provincie Friesland.svg
Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de tiende Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, kindertaalverwerving, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren. Lees verder >>

Academische jaarprijzen: Nederlandse taalkunde 2017 en 2018

Mededeling Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Jonge neerlandici doen spannend, actueel en wetenschappelijk hoogstaand onderzoek, en schrijven daarover in sterke scripties, artikelen en proefschriften. Omdat we in Nederland geen cultuur hebben waarin we veel prijzen of beurzen uitreiken, is de kwaliteit van hun werk helaas niet voor iedereen zichtbaar.

Om daar verandering in te brengen, en aankomende academici een goede kans te geven op de arbeidsmarkt en bij subsidieaanvragen, zijn de Academische jaarprijzen ingesteld: afwisselend voor taal- en voor letterkundig onderzoek. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt voor de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie, in termen van veelbelovend vervolgonderzoek. Lees verder >>