Categorie: call

Call for papers. Vloeibare verhalen: Neerlandistiek onder laatmoderne condities

Universiteit Leiden, 17-18-19 Juni 2020

We staan op de drempel van het derde decennium van de 21ste eeuw en de neerlandistiek bevindt zich in een heikele situatie. Het aantal studenten is sterk teruggelopen en er vindt een verregaande literaire ontlezing plaats over de volle breedte van de bevolking. Als wetenschappers worstelen we met de vraag hoe we ons zinvol kunnen verhouden tot de grote ecologische, mediale,  politieke en andersoortige veranderingen van onze tijd. 

De voorwaarden en condities die tot deze situatie hebben geleid zijn het gevolg van een complexe mondiale ontwikkeling – maar ze grijpen in op onze cultuur en literatuur en dus moeten we er ons toe verhouden. 

Daartoe hebben we als moderne letterkundigen ook zeker de mogelijkheid. Niet alleen zijn verhalen in de breedste zin van het woord ons domein van expertise – verhalen over nationaliteit verloren en herwonnen, verhalen over globalisering en economische suprematie, nieuwe verhaalstructuren in een nieuw medialandschap, en verhalen over culturele identiteit en toe-eigening – we weten die verhalen ook in historisch, politiek, en mediaal licht te plaatsen. 

Lees verder >>

Call for papers: Nederduits en Nederlands in contact

De 133e jaarvergadering van de Vereniging voor Nederduitse taal- en letterkunde (Verein für niederdeutsche Sprachforschung, VndS) focust op de veelvuldige eeuwenlange contacten tussen het Nederlands en het Nederduits vanuit een methodologisch gevarieerd perspectief, dat zowel contactlinguïstische als taal- en literatuurhistorische onderwerpen beslaat. De interesse gaat hierbij in hoofdzaak uit naar nieuwe inzichten met betrekking tot de vraag of de verschillende contacten eerder asymmetrisch of wellicht toch symmetrisch waren of zijn.

Vanuit taalhistorisch perspectief zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan de invloed van Vlaamse kolonisten op de ontwikkeling van de Oostnederduitse dialecten, de Nederduits-Nederlandse taalcontactsituatie in Brugge in de tijd van de Hanze, of de rol van het Nederlands als kerktaal in sommige Westnederduitse streken. Een ander thematisch veld is het ontstaan van een Duits-Nederduitse taalgrens ten gevolge van het ontstaan van de natiestaten, en de daarmee verbonden onderbreking van het traditionele dialectcontinuüm.

Lees verder >>

Sponsorgeld voor onderwijsinitiatieven van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Wat is het MNL-onderwijsfonds?  

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag van 10.000 euro ter beschikking voor inhoudelijk en/of didactisch vernieuwende onderwijsinitiatieven op het gebied van de neerlandistiek, geschiedenis en/of Nederlandstalige letterkunde in Nederland, Vlaanderen alsook in de zogenaamde ‘extramurale’ gebieden.

Op dit fonds kan een beroep worden gedaan door al wie onderwijs verstrekt op de genoemde gebieden, zoals U(H)D’s en hoogleraren aan universiteiten, middelbare school-docenten, basisschooldocenten en anderen. MNL moedigt aan dat de projecten worden uitgevoerd in samenwerking met studenten/leerlingen/stagiairs. 

Lees verder >>

Call for abstracts: themanummer ‘Als we elkaar maar verstaan: spraakverstaanbaarheid en communicatie in het Nederlands als tweede taal’

Graag nodigen we u uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan een themanummer over  ‘spraakverstaanbaarheid en communicatie in het Nederlands als tweede/vreemde taal’. We beogen een themanummer dat in 2021 in het tijdschrift Nederlandse Taalkunde zal verschijnen. 

Gastredactie: Chloé Lybaert, Ellen Simon & Mathijs Debaene. De gastredacteurs werken alle drie als onderzoekers aan de Universiteit Gent, Vakgroep Vertalen, Tolken & Communicatie, en zijn verbonden aan de het onderzoekscentrum MULTIPLES (Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society).

Lees verder >>

Perspectieven op Breytenbach

By geleentheid van die tagtigste verjaardag van Breyten Breytenbach op 16 September 2019 word ’n digitale publikasie voorberei waarin die aandag uitgaan na afsonderlike gedigte in sy omvangryke oeuvre. Die idee is dat gedigte uit hulle bundelkonteks gehaal word en aan ‘n teksgerigte lesing onderwerp word. Hierdie versameling van tekste waarin enkelgedigte geïnterpreteer word, kan naas stiplees- of close reading-oefeninge byvoorbeeld ook tematiese, poëtikale of politiek-ideologiese interpretasies van enkelgedigte bevat. Die interpretasies moet ongeveer 1000 woorde (uitgesonderd dié van die gedig wat bespreek word) beslaan. Die plan is dat die publikasie nie net net multidissiplinêr nie, maar ook transnasionaal ingevul sal word. Lesers en vertalers van Breytenbach se poësie, in Suid-Afrika en Europa, word dus uitgenooi om te fokus op ’n spesifieke gedig wat hulleself gekies het vir interpretasie. Die tekste word in die week van die Breytenbach se tagtigste verjaardag op LitNet gepubliseer, moontlik later gebundel en ook in harde kopie gepubliseer. Tydens die Tuin van Digters (Breytenbachsentrum, 13 en 14 September 2019) en later tydens die colloquium van die Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika) (Universiteit Gent, 17-18 Oktober 2019) word die projek in die teenwoordigheid van die digter bekendgestel.

Lees verder >>

Call for papers – Congres Werkgroep ‘De Moderne Tijd’ – Doelenzaal (UBA) Amsterdam, 20 december 2019

Rampzalig Nederland
De omgang met rampen in Nederland, 1780-1940

(Let op: gewijzigde datum: 20 december 2019)

Door de opwarming van de aarde en de toenemende dreiging van klimaatrampen heeft het historisch onderzoek naar rampen en rampverwerking een hoge vlucht genomen. Het besef is doorgedrongen dat overstromingen, aardbevingen, hittegolven, droogtes, en de gevolgen daarvan (hongersnoden, epidemieën, insectenplagen etc.) een grote en vaak blijvende invloed hebben gehad op de ontwikkeling van lokale en nationale gemeenschappen.

Pieter Gerardus van Os, De buskruitramp te Leiden, 12 januari 1807, ca. 1807. Rijksmuseum

  Lees verder >>

Oproep voor de 10e Dag van de Friese taalkunde (25-10-2019)

10e Dag van de Friese taalkunde / 25-10-2019

Bestand:Friese vlag provincie Friesland.svg
Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de tiende Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, kindertaalverwerving, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren. Lees verder >>

Academische jaarprijzen: Nederlandse taalkunde 2017 en 2018

Mededeling Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Jonge neerlandici doen spannend, actueel en wetenschappelijk hoogstaand onderzoek, en schrijven daarover in sterke scripties, artikelen en proefschriften. Omdat we in Nederland geen cultuur hebben waarin we veel prijzen of beurzen uitreiken, is de kwaliteit van hun werk helaas niet voor iedereen zichtbaar.

Om daar verandering in te brengen, en aankomende academici een goede kans te geven op de arbeidsmarkt en bij subsidieaanvragen, zijn de Academische jaarprijzen ingesteld: afwisselend voor taal- en voor letterkundig onderzoek. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt voor de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie, in termen van veelbelovend vervolgonderzoek. Lees verder >>

25 jaar Nederlandse Taalkunde – Oproep tot bijdragen

In 2020 bestaat Nederlandse Taalkunde / Dutch Linguistics 25 jaar. Daarmee zullen we het eerste van de drie tijdschriften waaruit NT voortkwam in levensduur overtreffen: de Spektatorkende 24 jaargangen (vanaf 1971). We zijn op de goede weg om ook Forum der Letteren (36 jaargangen vanaf 1960) en wie weet De nieuwe taalgids (88 jaargangen vanaf 1907) nog in te halen. Een kwart eeuw NT vraagt natuurlijk om een feest. We willen dat feest graag vieren met onze auteurs en lezers. Lees verder >>

Call for papers – 6de Colloquium over het Afrikaans – UGent

Na vijf succesvolle edities, vindt het UGent Colloquium over het Afrikaans 2019 plaats op donderdag en vrijdag 17-18 oktober 2019.

De thema’s die zullen worden behandeld zijn ‘Taalvariatie in het Afrikaans’ op het vlak van de taalkunde en ‘Literair oeuvre van Breyten Breytenbach’ wat betreft de letterkunde. De oproep vir referate staat hieronder

Aan de vooravond van het colloquium (op woensdagavond 16 oktober) zal Breyten Breytenbach een centrale rol spelen in de jaarlijkse Mandela Lezing van de UGent.

We kijken uit naar jullie inzendingen voor 15 april 2019 (naar afrikaans@ugent.be). Lees verder >>

Call for papers: Congres Werkgroep De zeventiende eeuw, Antwerpen, 30 augustus 2019

Deugd & Ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden

Jan Steen, In Weelde Siet Toe (of: ‘De omgekeerde wereld’)

Deugd en ondeugd waren alomtegenwoordig in de zeventiende eeuw. Morele lessen zaten verpakt in de literatuur van Jacob Cats, in Bredero’s toneel, in Arnout van Overbeke’s moppen, in de beelden van Artus Quellinus en in de schilderijen van Jan Steen. Normen over zedelijk gedrag werden ook vrolijk rondgebazuind in schuine liedjes en stuiverromans, in vertrouwelijke brieven, roddel en achterklap. Katholieke priesters uit het zuiden ontketenden een nieuw zedelijkheidsoffensief doormiddel van donderpreken, biecht en catechese, terwijl predikanten in het noorden hun schaapjes vanuit de kerkenraad op koers probeerden te houden. Daarbij werd het doel lang niet altijd bereikt. Deugd en ondeugd waren eveneens belangrijk thema’s in de ordonnanties van stad en staat, in de reglementen van ambachten, gilden en schutterijen, en in humanistisch geïnspireerde etiquetteboekjes. Doormiddel van exemplae uit de Klassieke Oudheid of de meer recente vaderlandse geschiedenis probeerden biografen hun lezers een spiegel met voorbeelden van deugdzaam gedrag voor te houden. Datzelfde gold voor de vele reisbeschrijvingen over allerlei uithoeken des werelds, waarin het gedrag van Indianen, Oosterlingen, Arabieren en andere vreemde volkeren soms als navolgenswaardig, maar vaker als het tegenbeeld van beschaafd en keurig gedrag geportretteerd werd. Lees verder >>

Call for papers: 13th ALCS Conference Worlding the Low Countries

University College London, 6–8 November 2019

Marking the occasion of the centenary of neerlandistiek in the anglophone world (the first Chair for Dutch Studies was founded in 1919 at University College London, with historian Pieter Geyl as its first incumbent), the 13th international and interdisciplinary conference of the Association for Low Countries Studies (ALCS2019) will be held at UCL from Wednesday to Friday, 6–8 November 2019.

This means that our normally biennial conference will be a year early. Not only is a centenary too good to pass on, this also puts the ALCS conference in alternate years with the INCS conference of the American Association for Netherlandic Studies. Colleagues will be in a better position to visit both conferences.

The full Call for Papers can be found on the conference website.

Call for abstracts: Globalisering

Publiceren in Vooys? Stuur nu je abstract in

Tijdschrift Vooys nodigt wetenschappers én aanstormend talent uit om hun wetenschappelijke inzichten te delen rondom het thema globalisering en de effecten daarvan in relatie tot de literatuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tegenstelling tussen stad en platteland, lokaliteit en globaliteit, maar ook aan onderwerpen als de vluchtelingenproblematiek of kosmopolitisme. Het thema mag dus breed opgevat worden, we zijn vooral heel benieuwd naar jóuw ideeën.
Lees verder >>

Breyten Breytenbach en de Lage Landen

Oproep voor bijdragen

De redactie van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift presenteert in oktober 2019 een themanummer over de aanwezigheid en receptie van Breyten Breytenbach in Nederland en Vlaanderen (jaargang 18, nummer 3). De samenstellers Bertram Mourits en Yves T’Sjoen nodigen belangstellenden uit om uiterlijk op 1 januari een voorstel in te dienen voor een bijdrage. De aflevering biedt naast persoonlijke getuigenissen en becommentarieerde documenten artikels over particuliere relaties tussen Breytenbach en literaire actoren en instituties in de Lage Landen. Vooral de beeldvorming over en het circuleren van het werk van Breytenbach in het Nederlandse taalgebied (uitgeverijen, literaire kritiek, tijdschriften, vertalingen) komt aan bod. Graag een abstract van circa 200 woorden richten aan de redactiesecretaris Geert Swaenepoel: geertswaenepoel@hotmail.com.

 

Aankondiging en uitnodiging: A Germanic Sandwich 2019

Op 23 en 24 mei 2019 organiseren het Meertens Instituut en de Universiteit van Amsterdam de volgende aflevering van A Germanic Sandwich, een (ongeveer) tweejaarlijkse conferentie waarop, in de onderzoekslijn ingezet door van Haeringens Nederlands tussen Duits en Engels (1956), het Nederlands beschouwd wordt in contrast met de buurtalen Duits en Engels. Eerdere afleveringen werden gehouden in Berlijn, Sheffield, Oldenburg, Leuven, Nottingham en Münster, voertalen zijn Nederlands, Duits en Engels, de officiële call for papers staat hier onder, meer informatie is te vinden op de website. Lees verder >>

Call for Papers: Foreign Eyes on the Republic. European Perspectives on the Republic and the Dutch in the Long Eighteenth Century

Radboud University Nijmegen, the Netherlands
21 — 22 February, 2019

What images did the Dutch evoke during the long eighteenth century? By examining both the international importance of the Republic as well as the development and dissemination of European stereotypes about the Dutch, such as cleanliness or frugality, this conference aims to overlap and juxtapose a plethora of perspectives on the eighteenth-century Northern Nether-lands.

This conference offers scholars a platform to engage with various European perspectives on the Dutch and the Dutch Republic in the long eighteenth century. We encourage the use of a diversity of sources, ranging from ego-documents and travelogues to poetry and historiography, as well as visual material such as paintings and engravings, in order to produce a comparative, kaleidoscopic view of national images and map their dissemination across genres, languages and borders. We especially welcome papers that discuss the political and cultural use of stereotypes, as well as papers that depart from lesser-known perspectives, e.g. from Central and Eastern Europe and Scandinavia. Lees verder >>

ANBF Onderzoeksmarkt 2018: call for papers

Op vrijdag 7 december 2018 vindt de onderzoeksmarkt van de ANBF (Association des Néerlandistes en Belgique francophone et en France) plaats in Roubaix (Université de Lille – UFR des Langues Étrangères Appliquées).

Op deze bijeenkomst krijgen neerlandici de kans hun onderzoek voor te stellen aan collega’s en andere geïnteresseerden. Heel diverse onderwerpen komen in aanmerking: taalkunde, letterkunde, cultuurkunde, vertaalwetenschap, didactiek van het Nederlands als vreemde taal… We willen in het bijzonder beginnende onderzoekers motiveren om hun project te presenteren, maar ook ervarener collega’s zijn van harte welkom om hun lopende of pas afgeronde onderzoek voor te stellen. Inspirerende papers over de onderwijspraktijk kunnen eveneens een plaatsje krijgen op het programma. Lees verder >>

Oproep vir referate – 5de Colloquium over het Afrikaans: verlenging deadline

De deadline voor abstracts voor de editie-2018​ van het Gentse colloquium over het Afrikaans is verlengd tot 6 mei 2018, zowel voor de taalkundige als voor de letterkundige component van het colloquium.

We hebben al een aantal mooie voorstellen ontvangen, maar we hopen met deze verlenging nog meer collega’s de kans te geven om een abstract in te sturen. We kijken uit naar jullie inzendingen, en naar jullie aanwezigheid op het colloquium. Abstracts (bij voorkeur van 300 à 500 woorden) zijn welkom op afrikaans@UGent.be.

5-6 oktober 2018, Gent: Afrikaans Grammar Workshop

Het Gentse Centrum voor Afrikaans organiseert ieder jaar een colloquium met taal- en letterwetenschap. De taalkundige component van het Gents colloquium is dit jaar tevens de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop, waarvan de eerste editie in augustus 2016 plaatsvond in Johannesburg. De bedoeling van de workshop is om onderzoekers samen te brengen die zich vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven bezighouden met de studie van de grammatica van het Afrikaans. We verwelkomen bijdragen over enig aspect van de grammatica van het Afrikaans (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek), al dan niet in vergelijking met het Nederlands en/of andere, al dan niet verwante talen. Eveneens welkom zijn bijdragen over de geschiedenis van de Afrikaanse grammatica, over de rol van taalcontact en/of over hedendaagse variatie in de grammatica. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), de University of Michigan en het Meertens Instituut. Keynote-sprekers zijn Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). De werktaal is het Engels.

Meer op de website van de organisatie.

Call for papers: Parallels Between Phonology and Syntax

Amsterdam, Meertens Instituut, July 9, 2018

Call for papers

Date: July 9, 2018
Venue: Oudezijds Achterburgwal 185, Amsterdam
Aula 2.18

Although syntax and phonology at first sight seem to study very similar objects – modules of human cognition involved with the form of language – the two disciplines seem to have grown apart, employing formal tools that differ radically.

According to some scholars, this is a logical and even desirable development, and a consequence of the methodological assumption that the mind is modular. There is then no need to believe that different ‘modules’ of grammar have a similar architecture or refer to similar objects. Others point out however, that it seems unlikely that modules that have such similar tasks and furthermore clearly have to interface would be so different. Lees verder >>

AWIA symposium 2018

Op 4 en 5 oktober 2018 organiseert de Anéla Werkgroep Interactieanalyse (AWIA) haar 14e symposium. Deze keer is het symposium te gast bij de Radboud Universiteit Nijmegen. De buitenlandse gast die centraal staat tijdens de eerste dag van het symposium is Prof. Anssi Peräkylä (University of Helsinki), die heeft gekozen voor het volgende thema : ‘Psychotheraypy, psychiatry and emotions’. Hij zal twee lezingen geven passend bij het thema en een datasessie leiden. De tweede dag is gereserveerd voor onderzoekspresentaties.

Lees verder >>

Call for papers: Congres over Maria van Gelre en haar gebedenboek

Het gebedenboek van Maria van Gelre (Berlijn SBB-PK Ms Germ qu 42 / Wenen ÖNB Cod. 1908), geschreven door Helmich die Lewe en in 1415 voltooid, en heel rijk verlucht, is om diverse redenen uitzonderlijk: de omvang van oorspronkelijk meer dan 600 folia, de rijke verluchting, de keuze voor de Nederrijnse volkstaal, en de bijzondere compilatie van gebeden en getijden. De afgelopen jaren heeft het boek centraal gestaan in een project waarin de Staatsbibliothek zu Berlin en de Radboud Universiteit hebben samengewerkt in het onderzoek, en dat geleid heeft tot een tentoonstelling die van 13 oktober 2018 – 6 januari 2019 plaatsvindt Museum Het Valkhof te Nijmegen. Het onderzoek heeft veel aan het licht gebracht over het omvangrijke en complexe gebedenboek, over het leven van Maria, hertogin van Gulik en Gelre, en over de cultuur in de hertogdommen Gelre, Gulik en Berg. Lees verder >>

Call for abstracts – TABU Dag 2018

The Center for Language and Cognition Groningen is pleased to announce the 39th TABU Dag, which will take place at the University of Groningen on June 14th & 15th, 2018.

TABU Dag is an annual international broad linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research. Graduate students and (post)doctoral researchers in particular are encouraged to present their work. We are very pleased to announce that the keynote speakers of this year’s edition are:

  • Barbara Partee (University of Massachusetts Amherst)
  • Felix Hill (DeepMind)
  • Sidney Segalowitz (Brock University)
  • Paul Warren (Victoria University of Wellington)

Lees verder >>

Oproep vir referate: 5de Colloquium over het Afrikaans, Universiteit Gent

Na vier succesvolle edities, vindt het UGent Colloquium over het Afrikaans 2018 plaats op vrijdag en zaterdag 5-6 oktober 2018.

De thema’s die zullen worden behandeld zijn ‘Grammatica’ op het vlak van de taalkunde en ‘Cultuurtransmissies van Afrikaans en Nederlands’ wat betreft de letterkunde. De oproep vir referate vindt u hieronder.

Belangrijk: de taalkundige component van het Gentse colloquium is tevens de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop, waarvan de eerste editie in augustus 2016 plaatsvond in Johannesburg.

We kijken uit naar jullie inzendingen voor 15 april 2018 (naar afrikaans@ugent.be). Lees verder >>

Oproep vir Referate: ALV-Kongres 2018

ALV-kongres 2018
Antjie Krog en die vele raamwerke van die Afrikaanse literatuurwetenskap
EERSTE OPROEP VIR REFERATE

U word hartlik uitgenooi om voorstelle vir bydraes tot die agtiende hoofkongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV) voor te lê. Kongresgangers kom in 2018 van 12 tot 14 September by die Universiteit Stellenbosch se Wallenberg-navorsingsentrum van die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS, http://stias.ac.za) byeen. Hierdie kongres is deel van die eeufeesviering van die Universiteit Stellenbosch.

In 2018 word die kongres op twee onderwerpe toegespits, naamlik die werk van Antjie Krog en die verskeidenheid raamwerke waarbinne die Afrikaanse literatuurwetenskap beoefen word (en ook in die verlede beoefen is): Lees verder >>