Auteur: Redactie Neerlandistiek

Nieuw nummer VakTaal verschenen

De nieuwe VakTaal is verschenen. Een uiteenlopend nummer met veel aandacht voor de internationale neerlandistiek vanuit verschillende invalshoeken. Op allerlei manieren zijn neerlandici in de afgelopen decennia hun grenzen gaan verleggen. Dat komt in de eerste plaats door de specialisering: wie taalkunde doet, is ook geïnteresseerd in de vergelijking tussen het Nederlands en andere talen. Wie zich als mediëvist beschouwt, wil ook weten hoe het elders in Europa toeging in een tijd dat er nog geen grenzen van natiestaten waren.

Als u lid bent van de IVN, kunt u (nadat u bent ingelogd op de website) VakTaal hier bekijken. Nog geen lid van de vereniging? Bezoek dan de lidmaatschapspagina voor meer informatie over het lidmaatschap.

Etymologie: zuring

Door Michiel de Vaan

zuring zn. ‘plant met zure smaak, rumex

Vroegmiddezuringlnederlands Surinc (1280–1290), Zuerinc (1281), Zueringhe (1281, dat.sg.), bijnaam, mogelijk ‘zuurpruim’; Mnl. zuerinc ‘zuring’ (1401–1450), zuyrinck (1477); Nnl. suring (1500–1525), suringhe (1560), suerinc (16e e.), zurinck (1608), suyring (1642), zuuring (1701).

zurik zn. ‘zuring’

Vnnl. zurick (1567), suerick (1599) ‘zuring’.

zurkel zn. ‘zuring’

Vmnl. surcle (1226–1250), Mnl. surkele (1351), sulcker (1401–1600), suerkel, soerkele, Vnnl. surckele (1543), surckel (1551), suerckel (1599), sulcker (1561), zurkel (1743).

In moderne dialecten is zurkel kenmerkend voor het zuiden (Zeeland, Vlaanderen, Brabant, Limburg), in Brabant en West-Limburg ook zulker met metathese van r en l. Daarnaast bestaan de varianten zulper in Noordoost-Brabant en zurel, zeurel, zorel in Noord- en Midden-Limburg. De k-variant zonder l-suffix komt door het hele taalgebied sporadisch voor: Groningen zoerke, Drente zuurke, Overijssel zoerek, Zuid-Beveland zuurrek, en Zuidoost-Nederlands zurik, zoerek, zurk. De vorm zuring of zoering komt vooral in Limburg en Noord-Brabant voor, maar ook in Drente. Zie de PLAND, www.meertens.knaw.nl/pland/woordenboekartikel.php?term=Zuring.

Verwante vormen: MoWFri. surk, Mnd. sure f. ‘zuring’, sur(e)ke, –n f. ‘zuring; wilde appel’, suringh ‘zuringʼ, Oudengels sūre, gen. –an f. ‘zuring’, sȳring f. ‘karnemelkʼ, Oudijslands sūra ‘zuringʼ.

Allemaal evidente afleidingen van zuur uit PGm. *sūra-. De oudste vorm *sūrōn– f. is niet in het Nederlands voortgezet. Een afleiding daarvan was WGm. *sūrakōn-, *sūrikōn-, waaruit Nl. zurik, Mnd. sureke, en Fries surk. Daarvan is in het Nederlands dan weer zurkel afgeleid met l-suffix dat umlaut veroorzaakt in de centrale en oostelijke dialecten. De ouderdom van zuring als plantnaam is onzeker, aangezien het Oudengels woord voor ‘karnemelk’ losstaat en de oudste Mnl. vormen allemaal ‘Zuurpruim’ als bijnaam betekenen, met het productieve suffix -ing-. Denkbaar is dus dat de plantnaam op –ing pas in de loop van het Middelnederlands is opgekomen; het ontbreken van umlaut in veel oostelijke dialecten lijkt daar ook op te wijzen (al kan het umlautloze bn. ook steeds weer zijn hersteld).

 

Afscheidsrede Anneke Neijt

Door Anneke Neijt

“Maar taalkunde is een prachtig vak”, dat zeg ik aan het begin van de rede waarmee ik afgelopen vrijdag afscheid nam van de Radboud Universiteit Nijmegen. De rede, getiteld “Zelf taalkundige worden” is hier te vinden. De voorpublicatie van de uitgebreidere tekst staat hier.

Met “geen mooier vak dan Nederlands” sluit ik af. Voor iedereen een aanrader: zelf taalkundige worden.

Dialectologie voor thuisblijvers

 

Door Marcel Plaatsman

Een kwart miljoen dialvlinder-RNDectzinnetjes staat online. Dat las ik gisteren op Neerlandistiek.nl en meteen plaatste ik daar een enthousiaste reactie op. Ook op Twitter liet ik me niet onbetuigd. Met de juiste apparatuur waren deze reacties als juichkreten te detecteren geweest. Wie over die apparatuur beschikt moet dan toch even vreemd opgekeken hebben, want zo vanzelfsprekend is dat toch niet, gejuich om dialectzinnetjes van vele decennia geleden. Maar voor mij bleken ze echt een uitkomst.

De universiteitsbibliotheek online

Had ik die zinnetjes dan nooit eerder gezien? Lees verder >>

Paardekooper postuum: Nagelaten wetenschappelijk werk van Piet Paardekooper

PaardekooperOp woensdag 15 juni wordt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent tijdens een openbare zitting het jongste nummer van Verslagen & Mededelingen voorgesteld. Het is een speciaal nummer geworden, met twee postume artikels van de in 2013 overleden P.C. Paardekooper, over negatie: een ervan gaat over de stapeling van negatie, het andere over ‘negatieve woorden en hun positieve tegenhangers’. De redactie van dit speciale, 259 bladzijden tellende nummer, was in handen van Georges de Schutter en Martien Roose, de partner van de overleden taalgeleerde. De Schutter bezorgde een aanvullende bibliografie van Paardekooper, voorafgegaan door een inleiding op het werk van ‘De structuralist P.C. Paardekooper en de variatielinguïstiek’. Lees verder >>

Blog Opgravingen ontsluit ‘dagboekbrieven’ van Willem Witsen

Blog ‘Opgravingen’ ontsluit ditmaal ‘dagboekbrieven’ van Willem WOIMenukaart-743x1024Witsen over zijn reis naar Amerika, bedreigd door mijnenvelden en onderzeeërs. Zijn gedetailleerde beschrijvingen van het luxe leven aan boord geven een fraai beeld van La Belle Époque, waarin de fatale oorlog zich steeds verder opdrong. Bij terugkeer acht maanden later trof hij een ander Europa aan. Volg en lees de nieuwe blog op Opgravingen.huygens.knaw.nl.

 

 

Vacature: bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis

Aard en inhoud van de leerstoel

De bijzondere leerstoel is in 2000 ingesteld in de Faculteit der Geesteswetenschappen. Aanvankelijk richtte de leerstoel zich voornamelijk op de letterkunde, maar het profiel is in 2016 verbreed naar de huidige leeropdracht. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting ZASM. Deze stichting heeft o.a. ten doel het bevorderen van de studie van de Afrikaanse taal- en letterkunde en de cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika. Lees verder >>

Woordenboek van Overijssel online beschikbaar

In het Woordenboek van Overijssel kunt u de woordenschat van de taal van Overijssel opzoeken. Het bevat woordmateriaal uit ruim 80 grotere en kleinere plaatsen in Overijssel en het aangrenzende Duitse gebied. Het woordenboek is te benaderen via onderzoekoverijssel.nl (klik op Taaldatabase) of via detaalvanoverijssel.nl (via het rode tabblad).

Taaldatabase in de steigers
Het elektronische Woordenboek van Overijssel is op dit moment nog niet af. Vaak zult u bij de zoekresultaten de mededeling zien: “Dit item is nog niet goedgekeurd”. Dat wil zeggen dat er nog iets gedaan moet worden aan de spelling van de woorden, of dat de voorbeeldzinnen of toelichtende tekst nog geredigeerd moeten worden. Daar werken we voortdurend aan verder, het is een taaldatabase die nog in de steigers staat. Lees verder >>

Meer dan een kwart miljoen dialectzinnetjes op het internet.

De Gentse dialectologie kan bogen op een rijke traditie die in 1890 begon met prof. J. Vercoullie, die voor Vlaanderen de allereerste wetenschappelijke dialectbeschrijving in het licht gaf – uiteraard over het West-Vlaams. Het was echter prof. E. Blancquaert die de Gentse dialectologie beroemd maakte door het grootscheepse project Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND), waarbij 141 zinnetjes voor 1956 plaatsen in het Nederlandse en Friese taalgebied door dialectsprekers werden vertaald en nauwkeurig fonetisch werden genoteerd. Het project duurde ongeveer 60 jaar en resulteerde in meer dan een kwart miljoen vertaalde zinnetjes. Ze staan nu voor de eerste keer allemaal op een website.

Een nieuw nummer van Indische Letteren

Onlangs verscheen het nieuwe nummer van het tijdschrift Indische Letteren, met als thema ‘eten en drinken’. Eten en drinken stillen niet alleen hoger en dorst, maar ook het verlangen naar vroegere en/of betere tijden. En het gaat gepaard met allerlei voorschriften waarbij het ene gerecht wél getjampoerd moet worden en het ander juist níet, of waarbij de ingrediënten heel precies afgemeten worden met katties of juist kira-kira. Bovendien is er ook altijd een sociale component: welstand en rijkdom of armoede en ontbering spelen ook een belangrijke rol. Dit themanummer beoogt een goed samengestelde rijsttafel te zijn waarin alle smaken tot hun recht komen. Van zoete wraak naar bitter verlangen en van milde observaties naar scherpe kritiek.

Het themanummer bevat artikelen van Gerard Temorshuizen, José Buschman, Esther Captain, Paulien Schuurmans en Edy Seriese. Het tijdschrift kunt bestellen via deze link.

Indische Letteren, 31 (2016) 2, 88 pagina’s met illustraties, € 12,50.

25e Bert van Selm-lezing door Frits van Oostrom: Van geletterd naar gepixeld

Op dinsdag 6 september 2016 zal de vijfentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Frits van Oostrom onder de titel: ‘’Van geletterd naar gepixeld. Over de missie van de letterkundige neerlandistiek’.

Bert van Selm was een man van het klassieke boek, maar ook een pionier van digitalisering. Sinds Berts overlijden in 1991 zijn de ontwikkelingen op laatstgenoemd gebied meer dan stormachtig geweest: ze hebben fundamenteel veranderd hoe wetenschap en (jonge) mensen in het leven staan. In verhouding daartoe heeft de letterkundige neerlandistiek nog maar schoorvoetend meebewogen met deze ontwikkeling, laat staan dat zij daarin leidend of uitgesproken inspirerend is geweest.

Wat zijn de tegenkrachten daarvoor, intellectueel en institutioneel? En is het niet de hoogste tijd dat wij die gaan doorbreken, juist in het onderwijs en voor de valorisatie van ons vak? Over verschillende facetten van die missie zal de lezing gaan. Met aan de horizon zelfs afbraak van het heiligste huisje in het letterkundig landschap: de eenheid van het literaire kunstwerk. Maar er gloort ook hoop voor – en vooral: bij – Vondel en Multatuli.

Lees verder >>

Reciprociteitsprincipe. Of Quo vadis, nederlandistica extra muros?

Jellica NovakovicDoor Jelica Novaković, Universiteit Belgrado 

Als voorzitter van het regioplatform Comenius verbaas ik me erover dat in de beleidsreactie van het Comité van Ministers op het zojuist verschenen AFO-rapport de schaal en het effect van de opgelegde bezuinigingen wordt gebagatelliseerd. Met name in de regio Midden-Europa hebben wij op dit moment te maken met posten die verdwijnen door de korting op de suppleties voor moedertaalsprekers. Mensen verliezen hun baan; secties Nederlands staan onder zware druk; studenten melden zich niet aan voor zomercursussen. De gevreesde krimp wordt realiteit.

En dan heb ik het nog niet eens over het effect van het reciprociteitsprincipe.  Lees verder >>

‘Taalbeleid: hoe maken we keuzes voor taal in het universitaire onderwijs?’

Datum:
Donderdag 30 juni 2016

Tijd:
U bent welkom vanaf 14.00 uur.
De discussie vindt plaats van 14.30 tot 16.30 uur. Aansluitend is er een borrel.

Waar:
Trippenhuis, KNAW
Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

De Engelse taal is bezig aan een opmars in het hoger onderwijs. Door internationalisering van de universiteiten is de lingua franca van de wetenschap ook steeds vaker de taal in de collegezaal. Waarom kiezen opleidingen voor het Engels als voertaal? Beheersen academici het Nederlands straks nog voldoende? Welke waarborgen voor de kwaliteit van het onderwijs zijn van belang? Middels dit symposium wil de VSNU het debat over universitair taalbeleid over de grenzen van de instellingen heen stimuleren en informeren.

Lees verder >>

Archieven Neder-L naar Meertens Instituut

De verhuizing van Neder-L naar Neerlandistiek, van Blogger naar de servers van het Meertens Instituut hebben we ook aangegrepen om ons te bekommeren om de archivering van alle nummers van het moedertijdschrift. De oprichter en hoofdredacteur van Neder-L, Ben Salemans, bleek deze gelukkig nog allemaal gearchiveerd te hebben tot de weblogperiode. Samen met de blogarchieven zijn deze nu opgeslagen op de servers van het Meertens Instituut, waar nu dus alle artikelen bewaard zullen blijven. Lisette van Dinther en Douwe Zeldenrust schrijven erover in de nieuwsbrief van het Meertens Instituut.

Vacature Duitsland, Oldenburg (deadline: 24-06-2016)

In der Fakultät III – Sprach- und Kulturwissenschaften – ist im Institut für Niederlandistik zum 01.10.2016 befristet für zunächst 3 Jahre die Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Wissenschaftlichen Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L)

im Umfang der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (z. Z. 19,9 Std. wöchentlich) zu besetzen.

Aufgaben:

Die Stelle beinhaltet

  • Beteiligung an Forschungsprojekten des betreuenden Hochschullehrers
  • Pflege der Kontakte mit Schulen und Studienseminaren in Niedersachsen
  • Lehre im Institut für Niederlandistik entsprechend der Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO), derzeit im Umfang von 2 LVS

Lees verder >>

Meer artikelen van tijdschriften Trotwaer en De Tsjerne online toegankelijk

Vanaf vandaag zijn van de Friese tijdschriften Trotwaer (1969-2002) en De Tsjerne (1946-1968) zo’n 900 artikelen voor het eerst toegankelijk op de DBNL-website. De komende maanden zal dat aantal nog verder toenemen.

Sinds 2008 brengt DBNL op grote schaal tijdschriften online op het gebied van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur, zowel afgesloten als nog lopende periodieken. Enkele duizenden jaargangen zijn inmiddels beschikbaar, naast ruim duizend jaargangen waarvan alleen een scan te raadplegen is.

Om zo veel mogelijk artikelen waarop rechten rusten digitaal te kunnen tonen, worden rechthebbenden individueel benaderd om hiervoor toestemming te geven. De KB streeft er overigens naar om deze praktijk spoedig te vervangen door collectieve afspraken met belangenorganisaties.

Lees verder >>

De Dag van de Friese Letterkunde

Op vrijdag 7 oktober vindt De Dag van de Friese Letterkunde plaats in Tresoar te Leeuwarden. Dan is het op de kop af 350 jaar geleden dat het testament van Gysbert Japicx werd voorgelezen. De hoofdlezing van deze dag, verzorgd door dr. Piet Gerbrandy, zal dan ook in het teken staan van het vakmanschap van Gysbert Japicx.

Het gevarieerde programma omvat verder lezingen van Alpita de Jong, Abe de Vries, Piter Boersma, Marc van Oostendorp, Friduwih Riemersma en Henk van der Liet. De dag zal worden afgesloten met een borrel. De organisatie is in handen van: de Fryske Akademy, De Moanne, de NHL en Tresoar.

Het volledige programma kunt u raadplegen op de website van de Fryske Akademy.

De toegang is gratis, maar u wordt wel verzocht zich aan te melden via baly@fryske-akademy.nl. Dit is mogelijk tot tot 1 september aanstaande.

Etymologie: zomp

Door Michiel de Vaan

zomp zn. ‘moeras’

Oudnederlands Sumpel onbekende plaats in Zeeland, letterlijk ‘kleine zomp’, bij Cadzand (1171), Middelnl. die zompe veldnaam ‘moeras, poel’ (1266), in de sumpe (1289), beide in West-Vlaanderen, vanden somple toenaam afgeleid van een toponiem (1280), in enen diepen tsomp (Brabant, 1390–1410), sumpich ‘moerassig’, verckensump ‘varkenspoel’, watersomp ‘moeras’ (1477). Nieuwnl. sompe (1599), somp (1630–1634) ‘poel, drassige plek’, sompelinghe ‘poel’ (1567), sompigh ‘moerassig’ (1599). In moderne noordoostnederlandse dialecten zomp ‘voer- of drinkbak voor het vee’.

Verwante vormen: Mnd. sumpt, zump m. ‘moeras; baktrog’, Oudhoogduits sunft, sūft, sumff ‘moeras’, Mhd. sumpf m. ‘moeras’, sumpfel ‘vloeibare maat’, Nhd. Sumpf ‘moeras’, Middelengels sump ‘moeras’, MoE sump ‘natte laagte in een mijn of grot’. Deze woorden gaan terug op Westgermaans *sumpa- m. ‘moeras’. Het hangt samen met zwam, dat uit PGm. *swamba(n)-, *swampa- komt en als basisbetekenis ‘spons’ had, vanwaar vaak ‘paddestoel, zwam’: Gotisch swamms ‘spons’, Oudnoors svǫppr ‘zwam’ (*swampu-), Ohd. swam(p) ‘zwam’, Engels swamp ‘moeras’. Dat laatste woord laat een betekenisovergang van ‘spons’ naar ‘sponsachtige grond’, ‘moeras’ zien.

Lees verder >>

KANTeLing, een jaarlijks literair-wetenschappelijk feest in Kasteel Beauvoorde (Veurne)

Charlotte-Van-den-Broeck-c-foto-Koen-Broos-ZNOR - kopieSinds jaar en dag houdt de KANTL op de eerste woensdag van juli haar openbare vergadering in en rond het kasteel Beauvoorde te Wulveringem (Veurne).

Vorig jaar werd op die zonovergoten woensdag de Dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief voorgesteld. Ondanks stakende havenarbeiders, gestrande vrachtwagens en dichtgeslibde wegen werd het een drukbezocht en fel gesmaakt literair feest.

Dit inspireerde de KANTL om hier een sterk merk van te maken. Onder de noemer KANTeLing wil het voortaan jaarlijks een literair en of wetenschappelijk publieksevenement organiseren in en om het Kasteel Beauvoorde.

Ieder jaar zal een thema centraal staan.  Lees verder >>

Nederlands wereldtaal

Reactie bestuur IVN op artikelen over het rapport van de AFO

Vandaag zijn er in de NRC en de NRC Next en de Standaard artikelen verschenen over het rapport van de Adviesgroep Financiële Openheid (AFO) dat begin april aan het Comité van Ministers is aangeboden. Dit rapport van de AFO is niet openbaar.

Als initiatiefnemer van de AFO speelt de IVN een prominente rol in de berichtgeving. Ook het Witboek dat de IVN heeft samengesteld naar aanleiding van de afgekondigde bezuinigingen in april 2015 wordt uitgebreid genoemd. De ontsteltenis en de boosheid die onder andere spraken uit uw bijdragen aan het Witboek, heeft het bestuur van de IVN na de zomer van 2015 geprobeerd te vertalen in overleg en samenwerking met de Taalunie.

Lees verder >>

Promotie Gertrud Cornelissen

cornelissen_maar als je erover nadenktGertrud Cornelissen, ‘Maar als je erover nadenkt…’ Een jaar literatuuronderwijs in groepen 7 en 8 van de basisschool | Dinsdag 31 mei 2016, 9.45 uur | Aula, hoofdgebouw VU | Promotoren: Dick Schram en Maarten Dolk

Leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool die met elkaar in gesprek gaan over boeken die ze allemaal gelezen hebben, ontwikkelen zich in het verwoorden van hun belevingen, interpretaties en beoordelingen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Gertrud Cornelissen waarvoor zij een onderwijsleertraject ontwikkelde waarin kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool literaire gesprekken met elkaar voerden over eenzelfde boek. Door het verwoorden van hun leesbeleving groeien jonge lezers sterk in het beargumenteren van hun interpretaties maar ook in het verwoorden van hun beoordelingen. Opvallend was dat jongens en meisjes hierin een vergelijkbare ontwikkeling doormaken. Lees verder >>

In memoriam prof. dr. Leopold Peeters

Door Els Ruijsendaal

Op 26 maart 2016 is prof. dr. Leopold Peeters, de bescheiden, maar zeer gedegen en zeer breed georiënteerde docent en gekend geleerde, heengegaan.

Pol Peeters werd op 14 februari 1925 geboren in Heppen (thans deelgemeente van Leopoldsburg) in de Belgische provincie Limburg. Na de middelbare school ging hij studeren aan de Universiteit van Leuven: Germaanse filologie, waar hij ‘met grote onderscheiding’ afstudeerde. Na zijn studie werd hij leraar in het middelbaar onderwijs en behaalde hij achtereenvolgens de doctoraalexamens Nederlands én Duits aan de Universiteit van Utrecht.

Het jaar erop werd Peeters docent aan de Nutsacademie in Rotterdam (MO) en in 1967 volgde een benoeming tot wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Historische Taalkunde van het Nederlands. Hij promoveerde in 1968 op het proefschrift Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos bij prof. dr. Jan Huisman.

Lees verder >>

Call for papers ‘Nederlands tussen Duits en Engels’ (A Germanic Sandwich 2017)

In zijn bekende boek uit 1956 toonde C.B. van Haeringen overtuigend aan dat het Nederlands niet alleen geografisch gezien het midden houdt tussen het Duits en het Engels, maar dat het ook taalstructureel een tussenpositie inneemt. Van Haeringen beklemtoonde in z’n verklaring van deze tussenpositie de historische verschuiving in het Nederlands in de richting van meer analytische structuren. Latere taalvergelijkende onderzoeken hebben echter niet alleen meer linguïstische fenomenen in de analyse betrokken, maar ook gewezen op structurele en typologische aspecten ter verklaring, en daarnaast inspiratie gezocht in psycholinguïstische en sociolinguïstische theorievorming.

Sinds 2005, het jaar waarin het verschijnen van Van Haeringens boek werd herdacht in Berlijn, bestaat er een conferentie die is gewijd aan de vergelijkende studie van Nederlands, Duits en Engels, nl. de ‘Germanic Sandwich’. Na edities in Sheffield (2008), Oldenburg (2010), Leuven (2013) en Nottingham (2015) wordt de volgende editie georganiseerd in Münster (Duitsland), op 17 en 18 maart 2017.

Lees verder >>

Etymologie: zwelgen

Door Michiel de Vaan

zwelgen ww. ‘zich te buiten gaan’

zwelgenOudnederlands farsuuelgit ‘verzwelgt’, farsuelge ‘verzwelge’ (Wachtendonckse Psalmen, 901–1000), Middelnederlands swelgen (swalch, geswolgen) ‘doorslikken, verslinden’ (1240), gesuelgen ‘doorslikken’ (1265–1270), ghesuelch ‘keel’ (1276–1300), verswelghen ‘doorslikken, opslokken’ (1265–1270), Suelghemast toenaam ‘die voedsel verbrast’ (1270).

Vnnl. swelghen ‘gulzig opeten of -drinken; doorslikken’ (1516), variant swilghen (1582); afgeleiden betekenissen ‘brassen, losbandig leven’ (1573), zwelgen in ‘baden in, opgaan in’ (1814). Dialectvarianten zwalgen (WVla.), zwilgen (OVla., WBrab.).

Verwante vormen: Mnd. swelgen, Oudhoogduits swelgan, swalh, -swolgan, Mohd. schwelgen, MoWFri. swolgje, Oudengels swelgan, MoE swallow ‘doorslikken’, Oudijslands svelga (sterk ww.), svelgja (zwak ww.) ‘inslikken, verslindenʼ.

Lees verder >>