Auteur: Redactie Neder-L

Vacature directeur-bestuurder Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft besloten het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden om te vormen tot een breder Instituut voor de Nederlandse  Taal (INT). Het INT zal een centrale positie innemen in het Nederlandse taalgebied op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal.

Uitgebreidere advertentietekst: www.inl.nl/vacatureINT
Meer informatie: Hans Bennis e-mail hans.bennis@meertens.knaw.nl / telefoon 020 4628 523; Martin Everaert e-mail m.b.h.everaert@uu.nl/ telefoon 0630738016.

Profielschets: secretariaat@inl.nl/m.b.h.everaert@uu.nl

Lezing Marc van Oostendorp in Leiden: Taalkundige zijn is het mooiste wat er is

Hoera, de Leidse vereniging voor studenten taalwetenschap T.W.I.S.T. en de Leidse vereniging voor studenten Nederlands NNP organiseren samen een lezing!

Onze spreker is niemand minder dan Marc van Oostendorp, die niet over een taalkundig verschijnsel gaat vertellen, maar over de taalkunde zelf. De titel van de lezing is ‘Taalkundige zijn is het mooiste wat er is’. In zijn woorden is “de taalkunde het mooiste, interessantste en belangrijkste vak dat er bestaat. Dat komt door het onderwerp dat bestudeerd wordt: de menselijke taal die het menselijk denken, de menselijke samenleving en de menselijke cultuur bepaalt. Bijna niets dat belangrijk is in ons leven zou kunnen bestaan zonder taal. Het komt ook doordat het vak je leert op heel verschillende manieren na te denken: als een natuurwetenschapper, als een sociale én als een geesteswetenschapper. Er zijn zoveel verschillende dimensies aan taal dat je als taalkundige vanzelf gedwongen wordt om ieder probleem op heel veel manieren te bekijken.
Waarom zou je taalkundige willen zijn? Tijdens de studie wordt er weinig aandacht aan besteed, maar eigenlijk is het een vraag die iedere student zich wel eens stelt. Mijn antwoord is: niet omdat het leuk is of interessant – al is dat allebei ook waar –, maar omdat het vreselijk belangrijk is dat de mens de taal begrijpt waarmee hij zo is vergroeid. De vraag is dus eerder waarom er mensen zijn die geen taalkundige willen zijn.”

De lezing begint op 3 mei om 17:00 in Lipsius 0.11 en na afloop zal er een borrel zijn in de Grote Beer (Rembrandtstraat 27). Iedereen is welkom!
(Je kunt je belangstelling voor dit evenement kenbaar maken via Facebook.)

Etymologie: warempel

Door Michiel de Vaan

warempel bw. ‘waarlijk, voorwaar’
Nieuwnederlands warempel (oudste attestatie uit een klucht uit 1720: Warempel, t is om long en leever uit te braaken). Waarschijnlijk een vervorming van waratje of warendig, waarvoor zie hieronder. De bron van het element -empel is onduidelijk, aangezien er geen suffix van die vorm bestaat. Een suggestie: warempel komt het eerst in Noordhollandse bronnen voor. Mogelijk bestaat er een verband met Noordhollands remp ‘visafval’ (1661), rempen ‘vis afkeuren’ (1585, Enkhuizen), en/of rempeling ‘er slecht uitziend’ (van gewas) (1791, een dialectvariant van rimpelig).

waratje bw. ‘warempel’
Nnl. weratjen (1694: ’k Loov ’t weratjen ook‘Ik geloof het warempel ook’), waaratje (1721),  warattje (1776), waratje (1840), waaratjes (1865).
Een gereduceerde vorm van warentig of waarachtig als modaal bijwoord. Waratje zou van waarachtig kunnen zijn afgeleid met wegval van ch in –achtig, maar een dergelijke wegval is wel ongebruikelijk. De reductie in wer- lijkt eerder op een afleiding van weréntig (zie hieronder) te wijzen, waarbij de -n in de oudste attestatie kan aanduiden dat de schrijver weratjen als verkleinwoord zag. Dan is een reductie van –tig tot *-tie denkbaar, dat als schrijftalig –tje(n) werd opgevat.

warentig bw. ‘warempel’
Nnl. werentigh (1611), werrentich (1646), waerendich (1653), warendig (1714), warentig (1781). Boekenoogen 1897 vermeldt zowel de uitspraak wárentech (met beginklemtoon) als vrentech.

Lees verder >>

Online: Cor van Bree, Historische Klankleer van het Nederlands

Kort geleden (april 2014) verscheen het eerste deel van het Leerboek voor de Historische Grammatica van het Nederlands. Het is een herziene en uitgebreide uitgave van het leerboek van 1977. Dit eerste deel bevat een beknopte grammatica van het Gotisch, inleidende hoofdstukken en de klankleer. In vergelijking met het boek van 1977 zijn de bibliografische aantekeningen aanmerkelijk uitgebreid en is er ook veel meer aandacht besteed aan regionale ontwikkelingen. De auteur is emeritus hoogleraar historische taalkunde en taalvariatie van het Nederlands aan de Universiteit Leiden. 

Het boek is gratis toegankelijk via https:/openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/38870. Via de catalogus van de UB Leiden, onder “content”, kan men er gemakkelijk bij komen.  

Deelnemers onderzoek leeservaring gezocht

Wanneer we literatuur lezen, gaan we vaak helemaal op in het verhaal en vergeten de wereld om ons heen. Soms zijn we slechts toeschouwers van de scènes die zich ontvouwen op de pagina’s, anders leven we ons zo in dat we de gebeurtenissen door de ogen van een personage zien. Hoe ontstaan beelden in ons hoofd als we zo geabsorbeerd raken tijdens het lezen van fictie? Hoe komt het dat we ons écht de held uit het verhaal voelen?

Op het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en het Donders Instituut voor Brain, Cognition, and Behaviour in Nijmegen wordt onderzocht welke hersenprocessen betrokken zijn bij het lezen van verhalen. Zo vonden de onderzoekers dat de manier van vertellen sterk beïnvloedt hoe we ons inleven in een verhaal. Ook is het bekend dat literaire teksten de snelheid van lezen kunnen remmen en dat we die teksten daarom juist mooi vinden (zie blog). Uit een recent onderzoek blijkt dat de hersenenactiviteit tijdens het begrijpen van personages laat zien dat we onszelf daadwerkelijk in de personages verplaatsen (zie onze blog).

Voor een nieuw onderzoek naar leeservaring is Franziska Hartung in samenwerking met de jonge Nederlandse schrijver Martin Rombouts op zoek naar deelnemers voor een kort online experiment (10 minuten). Houdt u van lezen, of juist niet zo, maar kijkt u graag films of series? Dan zou uw bijdrage aan dit onderzoek van veel waarde zijn! In het online experiment gaat u een kort verhaal lezen, waarop u een aantal vragen wordt gesteld over uw leeservaring. Alvast bedankt voor uw deelname!

http://ems12.mpi.nl/leeservaring

Hulp gezocht bij migratie

Neder-L gaat binnenkort ‘migreren’: we verhuizen van de servers van Google (waar de blogposts nu zijn opgeslagen) naar een server van het Meertens Instituut, en daarmee ook van Blogger naar WordPress.

Nu hebben we wat problemen met de verhuizing van de archieven. Is er een lezer die ervaring heeft met het verplaatsen van (relatief grote) Blogger-archieven naar WordPress en ons kan helpen? Reacties welkom op redactie.nederl@gmail.com

Transmission of Tunes and Tales

Dates: May 12th-13th, 2016
Place: Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Web: http://tunes-and-tales.github.io/TTT/

In this symposium, we focus on understanding and modeling the cultural transmission of stories and songs. Topics include the (computational) modeling of narrative contents of stories, the identity and stability of melodies in oral transmission, relationships between melody and text in singing and chanting, and so on. The symposium will demarcate the conclusion of the Tunes and Tales project, which was carried out at the Meertens Institute, Amsterdam, 2012-2016.

Keynote lectures will be given by Jamie Tehrani (Durham University), Philip Bohlman (University of Chicago), and Victoria Williamson (University of Sheffield). For abstracts, please consult the website of the symposium.

Lees verder >>

Vacature in Polen – docent Nederlands

De Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies van de Faculteit Engels aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań (AMU), Polen, zoekt per 1 oktober 2016 een voltijds docent Nederlands.
Algemene informatie

Aan de AMU worden sinds 1992 lessen Nederlandse taal aangeboden waarvan in 1999 een Nederlandse specialisatie is uitgegroeid. Sinds 2007  hebben we een zelfstandige BA- en MA-opleiding Nederlands. De Vakgroep is dus relatief jong, maar zeer dynamisch. Op dit moment hebben we meer dan 150 studenten en 17 medewerkers waarvan de helft moedertaalspreker is.
Functie

De leerkracht geeft lessen taalverwerving aan onze BA- en MA-studenten in niveaus die uiteenlopen van A1 tot C1. Ook geeft hij enkele cultuurgerelateerde vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands in het bedrijfsleven. Al deze lessen worden gegeven in kleine groepen (10-25 studenten) en zijn in het Nederlands. Naast de lessen zijn er de volgende werkzaamheden:
  • het creëren van lesmateriaal dat aansluit bij de studenten,
  • verschillende organisatorische en administratieve werkzaamheden,
  • verwacht wordt ook vaardigheid in het redigeren van wetenschappelijke publicaties, o.a. de bijdragen voor het door de vakgroep uitgegeven tijdschrift Werkwinkel,
  • deelname aan promotieactiviteiten en activiteiten voor studenten.

Lees verder >>

Dag van de Friese taalkunde 2016

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de achtste Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren.
Wanneer: vrijdag 21 oktober 2016
Waar: de locatie wordt later bekend gemaakt
De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie).

Lees verder >>

Vacatures taalasisstenten Université Lille 3

Bij de sectie Nederlands van de Université Lille 3, Frankrijk, heeft twee vacatures voor twee taalassistenten (maître de langue, full time) voor Nederlandse taalvaardigheid.

Ingangsdatum: 1 september 2016

Taken:

  • colleges mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid aan hoofd- en bijvakstudenten 
  • opstellen en correctie van huiswerk en examens 
  • het mede-beheren van het talenlaboratorium 
  • het mede-verzorgen van het onderwijs op afstand 
  • enkele taken in de organisatie van de afdeling Nederlands 

Lees verder >>

Verschenen: Praagse Perspectieven 10

Praagse Perspectieven 10, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 30 en 31 oktober 2014. Onder redactie van Ellen Krol, Jan Pekelder en Albert Gielen. Praag: Universitaire pers 2015. 184 blz. 

Begin 2016 verscheen de bundel van Praagse Perspectieven 10, met in totaal acht lezingen over Nederlandse taal- en letterkunde. Vier lezingen op letterkundig gebied behandelen het onderwerp ‘De circulatie van de Nederlandstalige literatuur’ en vijf taalkundige lezingen bespreken ‘Codewisseling’.  Verder bevat de bundel een interview met hoofddocent letterkunde, dr. habil. Ellen Krol, die na dertien jaar afscheid van de Karelsuniversiteit nam wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Lees verder >>

Nieuwe functionaliteit bij Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

‘Calendarium’ maakt zoeken op datum of periode mogelijk
Vanaf vandaag is het mogelijk om bij de DBNL te zoeken op datum of periode in de duizenden gedigitaliseerde teksten, zoals brieven en dagboeken, en in de auteursgegevens. Deze nieuwe functie maakt het eenvoudiger om specifiek te zoeken. Welke schrijvers zijn geboren op 25 december? Wie schreven er in of over de Eerste Wereldoorlog of over 11 september 2001 (‘9/11’)?
Moderner uiterlijk, nieuwe mogelijkheden
Vorige maand is de vormgeving van de DBNL-site gemoderniseerd en zijn de zoekfunctie en navigatie verbeterd. Het was al mogelijk te zoeken op auteurs, titels, woorden in teksten en met behulp van topografische kaarten. Met het Calendarium is daar het aspect tijd bijgekomen. Dat levert extra mogelijkheden op om de gewenste informatie te vinden en interessante ontdekkingen te doen.
Getuigen van de Eerste Wereldoorlog
Een voorbeeld van werken met het Calendarium: Op zoek naar getuigenissen over het begin van de Eerste Wereldoorlog is de periode ‘juli 1914 – juli 1915’ van belang. Interessante (oog)getuigeverslagen geven Virginie Loveling in haar Oorlogsdagboek, en auteurs als Stijn Streuvels, Karel van de Woestijne en Frederik van Eeden.

Uitnodiging voor eerste Louis Peter Grijp lezing, getiteld: ‘Wie schreef het Wilhelmus?’

Op dinsdag 10 mei verzorgt Mike Kestemont de eerste Louis Peter Grijp-lezing. De lezing zal gaan over het onderzoek naar het auteurschap van het Wilhelmus. Is het met computationele technieken mogelijk de auteur daarvan te achterhalen?
 
De lezing wordt gehouden ter ere en herdenking van musicus en musicoloog Louis Peter Grijp, die op 9 januari jongstleden op 61-jarige leeftijd overleed. Vanaf nu zal elk jaar zal op of rond 10 mei, de dag dat in 1932 het Wilhelmus het Nederlandse volkslied werd, door het Meertens Instituut in samenwerking met de Universiteit Utrecht georganiseerd worden.
 
Louis Grijp studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en gitaar en luit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1990 was hij als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, vanaf 2001 was hij ook hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht de Nederlandse liedcultuur in heden en verleden. Hij was sinds 2003 lid van de KNAW, en stond meer dan 40 jaar lang aan de basis van het muziekgezelschap Camerata Trajectina.
 

Lees verder >>

Etymologie: wauwelen

Door Michiel de Vaan
wauwelen ww. ‘kletsen’
Vroegnieuwnederlands wauwelen (1612), wauwlen (1614), waulen (1614), waauwelen (1623) ‘kauwen, knabbelen’; wauwelen(1701–1750), waawelen (1782) ‘zwetsen’, wauwelpinte ‘kletskous’ (Gent, 1672); zy verwaauwelen hun geld ‘verdoen’ (1789); waeuweling ‘schommeling, fluctuatie’ (1733). In moderne dialecten Noordhollands wauwelen ook ‘treuzelen, dralen’, Zeeuws wauwauwen ‘kletsen’. Die laatste variant, met verdubbeling van wau-, bestaat al in de 18e eeuw in een kleyn waauwaauwertje ‘een klein kindje’ (1731). Als variant op wauwauwen mag het Vlaams-Zeeuwse kawauwen mogen worden beschouwd, dat zijn k- van kauwen zal hebben.
Verwante vormen: Vroegmodernengels wawill (16e e.), wawle (1558), MoE waul ‘huilen van katten of baby’s’, Nieuwhoogduits waueln ‘blaffen’.

Lees verder >>

PhD Candidate “Multilingualism at the work place: the use of Dutch and German in the Meuse-Rhine Euregion” 1.00 fte

ITEM is an initiative developed by the interfaculty Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE), in cooperation with the province of Limburg and the municipality of Maastricht as part of the “Limburg Knowledge/Axis” cooperation. The aim of this PhD project is to examine good and bad practices in intercultural communication at the multilingual workplace in cross-border mobility between Limburg and North-Rhine Westphalia. In this type of mobility, individuals and groups can choose in their interactions at the workplace between (i) the national language of the other which is German or Dutch, (ii) code-mixing between Dutch and German (iii) English as a lingua franca, (iv) dialect that is spoken throughout this Euregion and (v) a lingua receptive which is a mode of multilingual communication in which speakers employ a language (variety) different from their partner(s) but still are able to understand each other.

The proposed PhD project will observe daily linguistic practices at work places, using classic sociolinguistic and ethnographic methods with audio- and self-recordings and qualitative semi-structured interviews. In addition, the project will explore how the findings can be incorporated in a large-scale quantitative survey conducted by Statistics Netherlands (SN) to assess the impact of (un)successful language interactions on social participation and trust.

Lees verder >>

Funeraire poëzie: tekstbijlage P.C. Hooft

Door Ton Harmsen

    Heemskerck die dwars door’t ys en’t yser dorste streven
    Liet d’eer aen’t land, hier’t lyf, voor Gibraltar het leven.

 Net als het lange gedicht van Daniel Heinsius op de dood van Jacob van Heemskerck, die in 1607 de slag bij Gibraltar won maar die overwinning betaalde met zijn leven, bevat dit distichon van P.C. Hooft vrijwel uitsluitend lof. Hij doet dat heel kunstig en opvallend: ‘ys’ en ‘yser’ zijn woorden die bij een grote overeenkomst in klank een heel verschillende betekenis hebben (wat de stijlleer paronomasia noemt); ‘eer’, ‘lyf’ en ‘leven’ zijn drie objecten van ‘Liet’ (een tricolon). Het allitererende ‘liet-land-lijf-leven’ maakt het tweede vers ook bijzonder welluidend. Met recht siert dit gedicht het grafmonument van de zeeheld.

Het lijkt of Hooft een vergissing maakt in het metrum, omdat in Gibraltar de eerste en de laatste lettergreep beklemtoond zijn. In de zeventiende eeuw sprak men het echter uit zoals in het Spaans en het Frans, zoals we ook zien in het gedicht van Vondel op het portret van Gerard Hulft. Die uitspraak is etymologisch beter verantwoord dan de onze: Gibraltar is een verspaansing van de Arabische naam Jabal Ṭāriq (جبل طارق), de Tariqberg. Een andere bijzonderheid is de trochee ‘Heemskerck’ – hier maakt Hooft gebruik van een vrijheid, die in het eerste woord van een jambisch vers niet ongebruikelijk is.

Lees verder >>

Taalkunde in Nederland: systematisch uitgekleed!

Emeritus hoogleraar Vergelijking van Grammaticamodellen, Universiteit Tilburg
In de jaren 70 en 80 ontwikkelde zich de moderne theoretische taalwetenschap in Nederland in hoog tempo en stond aan de top van Europa. Een ministeriele nota in de 80er jaren stelde vast dat van alle aan Nederlandse universiteiten bedreven takken van wetenschap de sterrenkunde en de theoretische taalwetenschap mondiaal veruit de meest zichtbare en succesvolle vakgebieden waren.  Wat doen de universitaire bestuurders en de politici en ambtenaren op het ministerie daarmee? Je zou verwachten dat ze in overleg met de coryfeeën van de desbetreffende disciplines zouden zoeken naar manieren om hun toppositie veilig te stellen, uit te bouwen, te belonen met financiële injecties. Wat gebeurt er in werkelijkheid? Het tegendeel. 

De taalwetenschap, deel van de politiek niet bepaald sterk staande letteren en geesteswetenschappen in tijden van financiële bezuinigingen, is stukje bij beetje om zeep geholpen.  De wellicht grootste boosdoener was en is het financieringsmodel  van de universiteiten. Studentenaantallen en uitgereikte diploma’s bepalen het budget in belangrijke mate terwijl wetenschappelijke prestaties, internationale zichtbaarheid, aantallen publicaties in toptijdschriften, binnengehaalde subsidies en dergelijke nauwelijks in het gewicht vallen. Mijn eigen kleine maar fijne vakgroep Vergelijking van Grammaticamodellen aan de Universiteit Tilburg werd luttele jaren nadat wij het derde millennium binnengestapt waren opgeheven: te weinig undergraduate studenten die allemaal modieuze en vooral makkelijke vakken kiezen en te veel activiteit in de Ph.D. opleiding. 

Lees verder >>

Oekraïense studenten Nederlands over het associatieverdragHallo Nederland! Wij zijn vierdejaarsstudenten van de Kyiv Nationale Linguïstische Universiteit. Op 6 april stemmen jullie in het referendum over het associatieverdrag met ons land. Hier hebben wij een Nederlandstalige boodschap voor jullie. Stem voor ons!

Olia Sokovich, Anja Yanochkina, Viktoria Volosjina, Maria Namolova, Viktoria Artiushchenko, Angelina Kononenko en Ira Vasylyk

Pas verschenen: Syntax of Dutch. 
Verbs and Verb Phrases, Volume 3

The Syntax of Dutch book series aims at presenting a synthesis of the currently available syntactic knowledge of Dutch. It is primarily concerned with language description and not with linguistic theory, and provides support to all researchers interested in matters relating to the syntax of Dutch, including advanced students of language and linguistics.


Syntax of Dutch: Verbs and Verb Phrases consists of three volumes. Volume 3 has just been published!

Volume 1 opens with a general introduction to verbs, including a review of various verb classifications and discussions on inflection, tense, mood, modality and aspect. This is followed by a comprehensive discussion of complementation (argument structure and verb frame alternations).

Volume 2 continues the discussion of complementation, but is more specifically focused on clausal complements: the reader will find detailed discussions of finite and infinitival argument clauses, complex verb constructions and verb clustering.

Volume 3 concludes with a description of adverbial modification and the overall structure of clauses in relation to, e.g., word order (verb placement, wh-movement. extraposition phenomena, scrambling, etc.)


De week van de drive

Door Arnoud Kuijpers


Komende week is dé week van de Drive voor de leraar Nederlands! Op die virtuele map op internet delen leraren Nederlands uit heel Nederland (en Vlaanderen) lesmateriaal met elkaar. 
Elke dag van deze week zal op de Facebook-groep Leraar Nederlands een bericht verschijnen meteen voorbeeld van fantastisch lesmateriaa. Jij kunt, als je leraar bent, jouw lessen met dit gratis lesmateriaal via http://drive.hetschoolvaknederlands.nl/bestanden verrijken!

Maar daar hebben we ook jouw hulp bij nodig. Als je dit leest, aarzel niet en besluit deze week in ieder geval 1 bestand, presentatie, werkvorm of project te uploaden in de drive (immers: halen is brengen)! Zo helpen we elkaar ons onderwijs nog mooier te maken.

Eind deze week posten we een bericht hoeveel materiaal er afgelopen week in de drive is geüpload. We kunnen toch ook op jouw steun rekenen?

Namens het drive-team, een heel fijne inspirerende week toegewenst!

Opening ‘Omdat ik iets te zeggen had’

In de maand april wordt in de vitrines van Atria fascinerend materiaal tentoongesteld van en over Nederlandse schrijfsters uit de negentiende eeuw. Dit in het kader van de reizende tentoonstelling ‘Omdat ik iets te zeggen had’, die eerder te zien was in Den Haag en Haarlem, en die deel uitmaakt van het Europese HERA project Travelling TexTs 1790-1914. Weinig moderne lezers kennen de schrijfsters die in de negentiende eeuw actief waren in het literaire bedrijf. Die onbekendheid verdienen zij niet. Petronella Moens, Amy de Leeuw, Elise van Calcar en vele anderen schreven geschiedenis, en zij schreven ook geschiedenis over elkaar. Midden in de bibliotheek brengt Atria nu deze vrouwen in beeld als ‘verbonden schakels’: onderling verbonden én, dankzij recent onderzoek, ook verbonden met ons.

De hele maand zal er aandacht worden besteed aan de beweegredenen en de boodschap van deze schrijfsters. Wat bewoog deze vrouwen? Wat hadden ze te zeggen? En: werden ze gehoord?

Tijdens de opening, op 5 april, gaat organisator Suzan van Dijk in op de redenen die er zijn om deze auteurs weer aandacht te geven. Filosoof en neerlandica Lotte Jensen houdt een presentatie over literaire fancultuur. Aansluitend is er een borrel.

Lees verder >>

Taalunie: de bedelorde voor het Nederlands

Door Arie Pos

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW doen hun sloopwerk graag in stilte. Via het Comité van Ministers van de Taalunie, waarin Vlaanderen gelijkwaardig vertegenwoordigd heet maar niets heeft in te brengen, bezuinigen ze er onverbiddelijk op los. De Taalunie voert die bezuinigingen stipt door en doet dat ook graag in stilte. Directie en medewerkers van het Erasmus Taal Centrum in Jakarta – inmiddels geschrapt van de Taaluniebegroting en ‘teruggegeven aan de markt’ – kregen een zwijgplicht opgelegd toen de bijl in de organisatie ging. Ook directie en medewerkers van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) – dat sinds 1 januari 2016 Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) heet maar daar naar buiten toe nog niets van laat merken – moeten zwijgen over het hak- en sloopwerk dat daar wordt verricht. Met veel minder geld gaat men daar veel meer doen, met veel minder mensen voor veel meer mensen, en niemand weet nog wat, maar zwijgen is goud. Het is tenhemelschreiend maar je hoort er geen hond over. Zwijgplicht. Zo gaat dat in de voorheen democratische Nederlandse rechtsstaat waar transparantie ooit hoog stond aangeschreven. Kop dicht of je kop gaat eraf.

Waarom zijn wij in Nederland niet erg trots op onze vaderlandse helden?

Willem van Oranje, Pim Fortuyn en Michiel de Ruyter: ze stonden allemaal in de top tien van de verkiezing van de “Grootste Nederlander Allertijden” in 2004. Allemaal leuk en aardig – Fortuyn zou nu waarschijnlijk niet meer zo hoog eindigen – maar eigenlijk zijn wij Nederlanders niet zo van de heldenverering. Wanneer je in ons land van “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” gezien wordt als een échte held, dat hoor je van Lotte Jensen (Radboud Universiteit) in dit college.

PhD project The distribution of Dutch-language literature to Germany

Voor de Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Campus Brussel zoeken wij een doctoraatsbursaal (m/v)

PhD project The distribution of Dutch-language literature to Germany

De OG Vertaling en Interculturele Transfer van de KU Leuven verenigt onderzoekers uit Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk die zich bezighouden met de complexe en dynamische verhoudingen binnen en tussen culturen. De doctorandus zal deel uitmaken van deze OG, binnen het grotere geheel van de OE Vertaalwetenschap van de Faculteit Letteren.