Zoekresultaten voor: Lucebert Hazeu

Leiden, 23 mei 2019: Symposium Lucebert opnieuw lezen, maar hoe? Het zwijgen van de dichter en zijn oorlogsverleden

Op 8 februari 2018 publiceerde Wim Hazeu zijn biografie van Lucebert, en dat leverde nogal wat commotie op. In de biografie onthulde Hazeu dat de de dichter in zijn tienerjaren nazisympathieën koesterde. Ook bleek Lucebert tijdens de Tweede Wereldoorlog antisemitische brieven te hebben geschreven, waarin hij het bijvoorbeeld had over hoe ‘de Joodse sjacherige zwetsaard (…) ons Nederduitsers erg, erg besmet’ heeft en die hij ondertekende met ‘Sieg Heil’ en ‘Heil Hitler’. Naar aanleiding van deze controverse kwam eind april het boek Door de schaduwen bestormd uit bij Uitgeverij Oevers, dat reflecties bevat op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert.

In de nasleep van die publicatie zal aan de Universiteit Leiden op 23 mei van 13.00-17.00 het symposium “Lucebert opnieuw lezen, maar hoe? Het zwijgen van de dichter en zijn oorlogsverleden” plaats vinden. Op het symposium zullen verschillende sprekers reflecteren op zowel de letterkundige als maatschappelijke betekenis van de controverse die ontstond rond Luceberts oorlogsjaren. Lees verder >>

Lucebert valt niet ver van de boom

Door Jos Joosten

Karel Appel tentoonstelling in Haags Gemeentemuseum
*22 januari 1982

Gisteren schreef Marc van Oostendorp op  Neerlandistiek een verstandig stuk over Wim Hazeu’s biografie van Lucebert, strekking: had de biograaf niet bezonkener te werk moeten gaan en zijn materiaal verdergaand moeten analyseren? Ik denk dat Van Oostendorp een goed punt heeft. Hazeu’s eigen verhaal is dat hij, nadat hij de beruchte brieven van de jonge Lucebert in handen kreeg, zijn hele boek heeft herschreven. In werkelijkheid vallen de lezer vooral evident ingevoegde passages (vaak tussen haakjes) op in het genre: zou hij hier niet hebben teruggedacht aan zijn eigen misstap?

Veel curieuzer dan die, vaak nogal hineininterpretierende, overwegingen is de schets van de historische context. In het oog springt bijvoorbeeld Hazeu’s omgang met Karel Appel.

‘Karel Appel dacht niet aan gevaar.’, schrijft Hazeu. Om meteen daarop een karakterisering van de held in kwestie te geven: ‘Om pragmatische redenen was hij lid geworden van de Kultuurkamer, een variant van de Duitse Reichskulturkammer. (…) Het Departement van Voorlichting en Kunsten gaf hem financiële ondersteuning voor kostgeld en studie: 65 gulden (430 Euro in 2018) per maand. Het departement kocht van hem bovendien zes impressionistische schilderijen (…).’ Ten slotte meldt Hazeu dat Appel ‘een protégé was van de matige portretschilder en NSB-er Ed Gerdes, prominent heerschap van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten’.[p.78] Lees verder >>

Hoe nu verder met Lucebert?

Door Sander Bax

De jonge Lucebert was in de ban van het nazisme. Dat kopten de kranten op de dag waarop het boek Lucebert verscheen, de kersverse biografie die Wim Hazeu schreef over de ‘keizer der vijftigers’. De biograaf had zijn boek zo goed als af toen hij brieven in handen kreeg die de 19-jarige Bertus Swaanswijk (die toen nog geen Lucebert heette) schreef aan zijn jeugdvriendin Tiny Koppijn. De brieven waren geschreven in Duitsland en onthulden dat de toekomstige dichter niet tegen zijn wil was opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, maar dat hij zich uit vrije wil en vol enthousiasme had aangemeld.

De aanmelding vond plaats in 1943. Op dat moment was de vervolging van de joden al in volle gang. De Februaristaking had al plaatsgevonden, uit Amsterdam werden de joden in trams weggevoerd en overal liepen joden met Jodensterren op. In die dagen raakte Swaanswijk volgens zijn biograaf in de ban van Nietzsche. Daardoor kwam hij – net als veel schrijvers uit het interbellum voor hem deden – in de ban van een utopie voor een nieuwe gemeenschap: ‘M’n ideeën aangaande het leven en de wereld worden gesteund door een zeer groot, erg groot vertrouwen in enkele mensen, uitverkorenen, die in staat zijn, en bereid, met mij te vechten om een grote nieuwe cultuur en een nieuwe gemeenschap.’ (p. 69) Lees verder >>

Lucebert en Mephisto

Door Marc van Oostendorp

Wim Hazeu is een fijne biograaf als je kortstondige maar heftige aandacht wil na je dood. Aandacht die je dan wel met je biograaf delen moet. Wanneer hij zijn boek geschreven heeft, trekt hij als een storm door de media, want hij kan heel goed geïnterviewd worden. Hij doet precies wat journalisten willen: over zichzelf vertellen, dat hij eigenlijk ook een dichter is, en dat hij vroeger tv-programma’s maakte en hoe hij reageerde toen hij een jaar geleden ontdekte dat je je in brieven antisemitisch hebt uitgelaten terwijl hij zijn boek eigenlijk net had afgerond. Dat zijn verhalen waar journalisten van smullen.

De ontdekking krijgt daardoor de dynamiek van een mediagebeurtenis. Snelle emoties, hapklare conclusies. En nu, een paar dagen, later ebt het alweer weg.

Ook het boek Lucebert draagt de sporen van grote haast om naar buiten te komen met dit pijnlijke, maar onmiskenbaar spectaculaire verhaal. Lees verder >>

stom draaien de laatste woorden om de oude hete brij

Door Marc van Oostendorp

“De Joodse sjacherige zwetsaard,” schreef de grote dichter Lucebert, “heeft ons Nederduitsers erg, erg besmet, in plaats van een rustig kalm, langs stille grachten wandelende en in middags onbeschenen kamers peinzende stam, zijn we 136 een klap en kletsvolkje, een grote groep machtjoden geworden.”

Vorig jaar onthulde de biograaf Wim Hazeu deze en nog een paar andere heel nare passages in zijn biografie van de dichter. Die klap dreunt nog steeds na.

Het is een mooi initiatief van de jonge literatuurwetenschappers en essayisten Yi Fong Au en Tommy van Avermaete dat zij nu, ruim een jaar na dato met een bundel komen over de kwesties: Door schaduwen bestormd. De kern van die bundel vormt een ‘kettingbrief’ die een aantal critici en onderzoekers elkaar vorig jaar schreven over de hele kwestie, maar er staan ook essays in van onder andere Cyrille Offermans, Sander Bax en Piet Gerbrandy. Lees verder >>

Pas verschenen: Door de schaduwen bestormd

Over Lucebert en zijn oorlogsverleden

Recentelijk verscheen bij Uitgeverij Oevers Door de schaduwen bestormd, dat reflecties in de vorm van brieven en essays bevat op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert. Die controverse ontstond nadat Wim Hazeu op 8 februari 2018 zijn biografie van Lucebert (1924-1994) publiceerde. Daarin onthulde Hazeu dat de dichter in zijn tienerjaren nazisympathieën koesterde. Ook bleek Lucebert tijdens de Tweede Wereldoorlog antisemitische brieven te hebben geschreven, waarin hij het bijvoorbeeld had over hoe ‘de Joodse sjacherige zwetsaard (…) ons Nederduitsers erg, erg besmet’ heeft en die hij ondertekende met ‘Sieg Heil’ en ‘Heil Hitler’.

Dat alles leidde tot een sterk gepolariseerde publieke discussie, waarin sommigen pleitten voor een morele afrekening met Lucebert. Zo concludeerde de Bergense schrijver Bob Polak dat Lucebert in het licht van de onthullingen een bedrieger was en vond Mario Molegraaf dat het ‘van goed fatsoen’ zou getuigen als Luceberts ‘prestigieuze prijzen alsnog worden ingetrokken.’ Anderen wierpen zich juist op als verdediger van Lucebert en benadrukten dat de onthullingen niet meer dan een kanttekening waren bij een verder onaangetast dichterschap en kunstenaarschap. ‘Aan zijn gedichten is door de onthulling bij mijn weten geen letter veranderd,’ schreef bijvoorbeeld Ilja Leonard Pfeijffer. De polarisatie die optrad is weliswaar begrijpelijk, maar juist deze kwestie lijkt vooral ook om genuanceerde reflectie te vragen. Lees verder >>

oh grote adem laat de stenen nog niet opstaan

Een geschiedenis van het Nederlands in 196 sonnetten (170)
Het Nederlandse sonnet bestaat 453 jaar. Hoe is het de taal in die tijd vergaan?

Door Marc van Oostendorp

Illustratie: Susanne van der Kleij

nazomer

ik heb in het gras mijn wapens gelegd
en mijn wapens gaan geuren als gras
ik heb in het gras mijn lichaam gelegd
mijn lichaam is geurig als hout bitter en zoet

dit liggen dit nietige luchtige liggen
als een gele foto liggend in het water
glimmend gekruld op de golven
of bij het bos stoffig van lichaam en schaduw

oh grote adem laat de stenen nog niet opstaan
maak nog niet zwaar hun wangen hun ogen
kleiner gebrilder en grijzer

laat ook de minnaars nog liggen en stilte
zwart tussen hun zilveren oren en ach
laat de meisjes hun veertjes nog schikken en glimlachen

(Lucebert, 9000 jakhalzen zwemmen naar Boston)

Lucebert had een gecompliceerde relatie met het sonnet. Hij was de dichter van het kortste sonnet uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur: ‘Ik/ Mij/ Ik/ Mij// Mij/ Ik/ Mij/ Ik// Ik/ Ik/ Mijn// Mijn/ Mijn/ Ik’.  Dat wordt doorgaans beschouwd als een parodie, als een afrekening met het sonnet. Lees verder >>

Meelynchen

Door Marc Kregting

Geen vrees – niet nog een mening over de scoop dat Lucebert op 19-jarige leeftijd verregaande nazisympathieën koesterde. Wel toonde het bericht, en de ontvangst ervan, op meer manieren dat de orde der dingen nogal ingrijpend is veranderd.

Om te beginnen onderstreepte het een maatschappelijke verdeeldheid, die lang met het begrip ‘polarisatie’ is aangeduid. Terwijl dat echter vruchtbaar kon zijn voor een debat en voor ruimte aan dissensus, is het begrip opgevolgd door een metafoor, van de ‘loopgraaf’. Er wordt niet gedebatteerd over en weer, maar de eigen positie wordt versterkt.

Na het bericht over Lucebert was de ‘rechtse’ site ThePostOnline er zo snel bij dat er een tikfout in de kop sloop die een dag later nog niet hersteld is: ‘Grote paniek in babyboomerland: dichter Lucebert dweepte met nazisme en was anitsemiet.’ Dat hier antisemiet had moeten staan, stoffeerde een gangbare verontwaardiging over de actualiteit. ‘Linkse’ mensen zouden tegenwoordig uitsluitend onrecht aanklagen dat wordt aangedaan aan moslims, niet aan joden. Lees verder >>

23 maart 2018: biografiedag, Leiden

Vrijdag 23 maart 2018
Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW Leiden

Programma
9.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie
10.00 – 10.10 uur Welkomstwoord door Annebeth Simons, voorzitter Louis Couperus
Genootschap

Plenaire lezingen ‘Pijnpunten in de biografie’
10.10 – 10.35 uur Elisabeth Leijnse: De ‘bruine’ jaren van Cécile de Jong van Beek en Donk
10.45 – 11.10 uur Michèl de Jong: De vriendschap met Drs. P.
11.20 – 11.45 uur Petra Teunissen-Nijsse: De ridder met de harde handen. Clare Lennart en
Frans Coenen.
11.55 – 12.20 uur Wim Hazeu: De oorlog, de dichters (Achterberg, Vestdijk, Lucebert) en hun biograaf.
12.30 – 13.30 uur lunch met informatiemarkt

Lees verder >>

Nieuwe Parelduiker 2017/5: Jan Cremer

De nieuwe Parelduiker is er bijna en bevat behalve de vertrouwde artikelen over schrijvers, zoals een ode aan Peter van Straaten en een duik in de nalatenschap van C.C.S. Crone, nog twee opmerkelijke stukken:

Jan Cremer en de Prozaprijs van Amsterdam 1967

Rumoer rond Cremer: precies 50 jaar geleden kwam de jury van de Prozaprijs van de gemeente Amsterdam niet tot een eensluidend oordeel aan wie de prijs moest worden toegekend. Twee leden waren voor Jan Cremer, één voor Renate Rubinstein. Het leidde tot een conflict tussen de Amsterdamse Kunstraad en B&W van Amsterdam. Jurylid H.U. Jessurun d’Oliveira klapt uit de school. Lees verder >>

Parelduiker-nummer over Campert

Op 8 oktober a.s. krijgt Remco Campert de Prijs der Nederlandse Letteren uitgereikt. In dit eerbetoon zag de redactie van De Parelduiker een extra reden om met dit dubbeldikke nummer een strik op het oeuvre en de persoonlijkheid van Nederlands meest geliefde schrijver van dit moment te spelden. Speciaal voor De Parelduiker heeft Campert zijn persoonlijke archief ter beschikking gesteld. De redactie diepte daaruit vele parels uit zijn roemruchte verleden op en vroeg auteurs bijdragen over zijn relatie met film en tv, zijn liefde voor jazz, de Antwerpse jaren (1964-1966), het officieuze debuut in 1950 in Parijs (Ten Lessons with Timothy) en de vriendschap met Lucebert. Een primeur is de briefwisseling tussen Simon Vinkenoog en Campert, een heftig dispuut over poëzie, hier voor het eerst gepubliceerd. Verder zien we Campert in dit rijk geïllustreerde nummer ook nog als poëzieredacteur, hoorspelschrijver, tekenaar en vertaler. Nooit eerder gepubliceerde foto’s en documenten maken het nummer tot een absolute must have voor liefhebbers van het werk van Remco Campert. Dichters van nu ten slotte schreven een ode op de met de staatsprijs gelauwerde auteur.

Nummer van de Parelduiker over Remco Campert

Op 8 oktober a.s. krijgt Remco Campert de Prijs der Nederlandse Letteren uitgereikt. Een extra reden voor DeParelduiker om met een dubbeldik nummer Nederlands meest geliefde schrijver eens van zijn minder bekende kanten te bekijken! 

De Parelduiker stelde Campert zijn persoonlijke archief ter beschikking. De redactie diepte daaruit vele parels op uit zijn roemruchte verleden en vroeg auteurs om bijdragen over zijn relatie met film en tv, zijn liefde voor jazz, de Antwerpse jaren (1964-1966), het officieuze debuut in 1950 in Parijs (Ten Lessons with Timothy) en de vriendschap met Lucebert. Een primeur is de publicatie van de briefwisseling tussen Simon Vinkenoog en Campert, over een heftig in het openbaar gevoerd dispuut over poëzie. Verder zien we Campert in dit rijk geïllustreerde nummer ook nog als poëzieredacteur, hoorspelschrijver, tekenaar en vertaler. Tal van nooit eerder gepubliceerde foto’s en documenten maken het nummer tot een absolute must have voor liefhebbers van het werk van Remco Campert.

M.m.v. Hein Aalders, C.J. Aarts, Mischa Andriessen, Jaap van der Bent, Charlotte Van den Broeck, Martine Cuyt, Marco Entrop, René Franken, Nol Gregoor, Wim Hazeu, Marsha Keja, Hans Keller, K. Michel, Marieke Rijneveld, Tom Rooduijn, Alfred Schaffer en Nick ter Wal.

Neder-L, no. 0706.a

Subject: Neder-L, no. 0706.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 10 Jun 2007 00:26:27 +0200
Content-Type:text/plain
                            *********************
*-Zestiende-jaargang------- Neder-L, no. 0706.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0706.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Poezieavond met o.a. Willem Jan Otten,  |
|           di 12 juni 2007                   |
|          - Amsterdam: Paul Sebes geinterviewd over diens    |
|           literaire makelaardij, vr 15 juni 2007       |
|          - Amsterdam: Poeziecafe met Ted van Lieshout, di 19  |
|           juni 2007                      |
|          - Damwoude: Wandeltocht 'In de voetsporen van Piet  |
|           Paaltjens', za 16 juni 2007             |
|          - Haarlem: Lezing Olf Praamstra over zijn biografie  |
|           van Busken Huet, do 14 juni 2007          |
|          - Keulen: Oratie prof. Ann Marynissen, wo 27 juni 2007|
|          - Utrecht: Auctie Beijers van boeken, prenten en   |
|           autografen, di 12 - wo 13 juni 2007         |
|          - Utrecht: Woorden bij Van Wegen: 'Debuteren! Maar  |
|           hoe?' - vijf nieuwe Utrechtse schrijvers, ma 18   |
|           juni 2007                      |
|          - Utrecht: Poezie-estafette Leidsche Rijn, za 30 juni |
|           2007                        |
| (2) Vra: 0706.02: Nicoline van der Sijs: Help de Statenbijbel 1637!   |
|          (Een oproep tot deelname aan een nieuw project dat de |
|          tekst van de Statenbijbel 1637 digitaal beschikbaar  |
|          wil gaan stellen)                   |
| (3) Vac: 0706.03: Vacature voor assistent(e) literatuurwetenschap aan de|
|          universiteit van Munster (deadline: zo 1 juli 2007)  |
| (4) Rub: 0706.04: Hora est!: promotie Sven Birkemeier, Amsterdam, do 7 |
|          juni 2007                       |
| (5) Rub: 0706.05: Hora est!: promotie Mark Pluymaekers, Nijmegen, do 7 |
|          juni 2007                       |
| (6) Rub: 0706.06: Hora est!: promotie Marielle Leijten, Utrecht, vr 22 |
|          juni 2007                       |
| (7) Rub: 0706.07: Hora est!: promotie Astrid Houthuys, Brussel, ma 2  |
|          juli 2007                       |
| (8) Med: 0706.08: Bijeenkomst in Spui25 n.a.v. verschijnen 'Vestdijk,  |
|          zijn werk, zijn liefde, zijn leven', Amsterdam, ma 2 |
|          juli 2007                       |
| (9) Med: 0706.09: Zomeractiviteiten Camerata Trajectina: heropvoering  |
|          opera 'Bacchus, Ceres en Venus' van Johan Schenck (Den|
|          Haag, za 16 juni 2007); nieuwe cd 'Theatermuziek uit |
|          de Gouden Eeuw'; opvoeringen Starters zingende klucht |
|          'Lijsje Flepkous' (Utrecht, zo 26 augustus 2007)   |
|(10) Med: 0706.10: Boekencollectie Universiteit Gent op Google-bieb   |
|(11) Med: 0706.11: Verrassende boekbanden in Nijmeegs depot       |
|(12) Med: 0706.12: Nieuwsbrief De Slegte Antwerpen over Leonard Nolens  |
|(13) Med: 0706.13: Studiemiddag over boekgeschiedenis KB t.g.v. afscheid |
|          Clemens de Wolf, Den Haag, wo 4 juli 2007       |
|(14) Med: 0706.14: Persbericht Nederlandse Taalunie: Schoolbegeleiders: |
|          zonder taalbeleid geen effectieve onderwijsvernieuwing|
|(15) Ten: 0706.15: Tentoonstelling 'Jan Kruis tekent Woutertje Pieterse',|
|          Van Gogh Museum, Amsterdam, t/m zo 26 augustus 2007  |
|(16) Web: 0706.16: Nieuwe titels DBNL, juni 2007             |
|(17) Web: 0706.17: Nieuwsbrief Rudy Cornets de Groot           |
|(18) Lit: 0706.18: Pas verschenen: Louis Lehmann als homo universalis.  |
|          Inl. en samenst. Ilse Starkenburg. (Middelburg 2007) |
|(19) Lit: 0706.19: Pas verschenen: Adriaan van der Weel. Onbehagen in de |
|          schriftcultuur. Leesrevoluties in de negentiende en  |
|          twintigste eeuw. (Amsterdam 2007)           |
|(20) Lit: 0706.20: Pas verschenen: Pieter van der Kuil. Jan Kneppelhout |
|          en zijn tijdgenoten. Een wandeling door het      |
|          Oosterbeek van de 19de eeuw. (Oosterbeek 2007)    |
|(21) Lit: 0706.21: Pas verschenen: Driehonderd brieven over muziek van, |
|          aan en rond Constantijn Huygens. Bijeengebr., ingel. |
|          en vert. door Rudolf Rasch. (Hilversum 2007)     |
|(22) Lit: 0706.22: Pas verschenen: Ton den Boon (hoofdred.). 'Never a  |
|          dull moment'. (Modern gevleugeldewoordenboek,)    |
|          (Utrecht 2007)                    |
|(23) Lit: 0706.23: Pas verschenen: Gerrit Krol: Werken op het snijpunt. |
|          Ingeleid en samengesteld door Bart Vervaeck en Ad   |
|          Zuiderent. (Amsterdam 2007)              |
|(24) Lit: 0706.24: Pas verschenen: Corriejanne Timmers. Prisma e-mails  |
|          en brieven schrijven in het Nederlands. (Utrecht 2007)|
|(25) Lit: 0706.25: Pas verschenen: 'Een spel van sinnen hoe Goodts    |
|          Ordonancij elck mensch een staet stelt om in te    |
|          leven.' Toneelspel uit 1583 van Lauris Jansz. Bew. en |
|          hertaald door Anita Dreef. (Amsterdam en Munster 2007)|
|(26) Lit: 0706.26: Pas verschenen: Joost van Driel. De stilistische   |
|          diversiteit in de Middelnederlandse verhaalkunst.   |
|          (Zutphen 2007)                    |
|(27) Lit: 0706.27: Pas verschenen: Ton den Boon. In de geest van deze  |
|          zee. Allusies op het werk van Hendrik Marsman. (Varik |
|          2007)                         |
|(28) Lit: 0706.28: Pas verschenen: Hugo Claus & Roger Raveel. Brieven  |
|          1947-1962. (...) door Katrien Jacobs. (Gent 2007);  |
|          boekpresentatie op zo 17 juni 2007 in het Roger    |
|          Raveelmuseum te Machelen-aan-de-Leie         |
|(29) Lit: 0706.29: Te verschijnen: Leo Vroman, Jan Lauwereyns, Jos    |
|          Juchtmans. Ik, systeem, de werkelijkheid. (Gent 2007) |
|(30) Rec: 0706.30: Recensie 'Hoeveel scherper ziet een vreemde de dingen'|
|          door Adrienne Zuiderweg van: Laszlo Szekely en Istvan |
|          Radnai. 'Dit altijd alleen zijn. Verhalen over het  |
|          leven van planters en koelies in Deli (1914-1930)'.  |
|          Vert. en ingel. door G. Pusztai en G. Termorshuizen. |
|          [Boekerij 'Oost en West'.] (Leiden 2007)       |
|(31) Sym: 0706.31: Studiedag 'De tekst en de drager. Nieuwe en oude media|
|          in de Nederlandse literatuur'. Leuven, do 11 okt. 2007|
|(32) Sym: 0706.32: Congres 'Klank van de stad. Muziek, literatuur en   |
|          stadscultuur in de zeventiende eeuw', Antwerpen, vr  |
|          24 augustus 2007                   |
|(33) Sym: 0706.33: Symposium '60 jaar dagboek van Anne Frank',      |
|          Amsterdam, ma 25 juni 2007              |
|(34) Sym: 0706.34: Colloquium Amsterdams Centrum voor de Studie van de  |
|          Gouden Eeuw met lezing dr. M.J. Bok over       |
|          handelspraktijken op de Nederlandse kunstmarkt in de |
|          17e eeuw, incl. afscheid van prof. Johan Koppenol,  |
|          Amsterdam, do 14 juni 2007              |
|(35) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           ------------za-9-juni-2007-*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 0705.a

Subject: Neder-L, no. 0705.a
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 9 May 2007 04:23:50 +0200
Content-Type:text/plain
                            *********************
*-Vijftiende-jaargang------ Neder-L, no. 0705.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0705.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Bilderdijkmiddag, vr 11 mei 2007     |
|          - Den Bosch: Festival 'Geen Daden Maar Woorden!', za |
|           19 mei 2007                     |
|          - Leiden: Auctie van boeken, prenten en manuscripten, |
|           Burgersdijk en Niermans, di 15 en wo 16 mei 2007  |
|          - Oosterbeek: Poeziefestival 'Het Park Vertelt', zo  |
|           27 mei 2007                     |
|          - Rotterdam: Internationaal poeziefestival 'Ortel   |
|           Dunya', zo 27 mei 2007               |
|          - Utrecht: Theaterrestaurant Zindering, met grote   |
|           Vlaamse literaire talenten, vr 11 mei 2007     |
|          - Utrecht: Salon Saffier: 'Vervolgd en verstoord, een |
|           oorlogstriptiek', vr 11 en za 12 mei 2007      |
|          - Utrecht: Poezie-entiteit Blauw: 'Narcissus',    |
|           Utrechtse literaire presentatoren presenteren    |
|           zichzelf en elkaar, zo 20 mei 2007         |
|          - Utrecht: 'Woorden bij Van Wegen': Rudy Kousbroek en |
|           Stephan Enter, ma 21 mei 2007            |
|          - Utrecht: Selexyz Broese: Lezing door Karin Anema  |
|           over 'De groeten aan de koningin', di 22 mei 2007  |
|          - Utrecht: 'Poetisch drielandenpunt' - een avond met |
|           de Amerikaanse dichter Mark Strand, vr 25 mei 2007 |
| (2) Med: 0705.02: Overleden: Jacobus Cornelis Hubregtse (31 maart    |
|          1944 - 1 mei 2007)                  |
| (3) Rub: 0705.03: Hora est! Promotie Bart Slijper, Groningen, do 10 mei |
|          2007                         |
| (4) Rub: 0705.04: Hora est! Promotie Meta de Vries, Nijmegen, wo 16 mei |
|          2007                         |
| (5) Rub: 0705.05: Hora est! Promotie Greet Draye, Leuven, wo 16 mei 2007|
| (6) Rub: 0705.06: Hora est! Promotie Nele Bemong, Leuven, wo 30 mei 2007|
| (7) Med: 0705.07: Uitnodiging presentatie drietalige bloemlezing uit de |
|          poezie van Anton van Wilderode, Wenen, do 31 mei 2007 |
| (8) Med: 0705.08: Tolhuis Tuinfestival met onder meer Luceberts     |
|          oratorium 'Troost de hysterische robot', Amsterdam,  |
|          zo 13 mei 2007                    |
| (9) Med: 0705.09: Workshops met illustratoren in het Kinderboekenmuseum,|
|          Den Haag, vr 25 mei, vr 8 juni, vr 22 juni 2007    |
|(10) Med: 0705.10: Premiere 'Dank u heren - vijf vrouwen over Elsschot', |
|          Antwerpen, za 12 en zo 13 mei 2007          |
|(11) Med: 0705.11: Leesbevorderingsactie 'Nederland Leest 2007' nu ook  |
|          voor leerlingen van 4 havo en 4 vwo          |
|(12) Med: 0705.12: Boek 'The Dutch Trading Companies as Knowledge    |
|          Networks' - Call for contributions          |
|(13) Med: 0705.13: Digitalisering biobibliografie Paquot; vraag om    |
|          medewerking voor een wiki               |
|(14) Med: 0705.14: Uitnodiging openbare lezing door de Scaliger/Brill-  |
|          Fellow 2007 Dr. J.H.F. Dijkstra (University of    |
|          Ottawa), Leiden, do 31 mei 2007            |
|(15) Web: 0705.15: Nieuwe titels DBNL, mei 2007             |
|(16) Lit: 0705.16: Pas verschenen: Van een liefde die vriendschap bleef. |
|          Briefwisseling tussen J. Slauerhoff en Heleen Hille  |
|          Ris Lambers, 1923-1936. Bezorgd en ingeleid door Wim |
|          Hazeu. (Den Haag 2007)                |
|(17) Lit: 0705.17: Pas verschenen: Jacob Cats. Spiegel van den ouden en |
|          nieuwen tydt. [Digitale editie op cd-rom met     |
|          registers door Arno van der Plank.] (Lettele 2007)  |
|(18) Sym: 0705.18: Seminar 'Ontregelde woorden. Literatuur en verzet',  |
|          Nijmegen, vr 25 mei 2007               |
|(19) Sym: 0705.19: Internationale streektaalconferentie 'Streektaalbeleid|
|          en duurzaamheid: waartoe, waarheen en hoe!',     |
|          Noordwolde, vr 25 mei 2007              |
|(20) Sym: 0705.20: Tabudag: eendaags taalkundecongres (Call for papers), |
|          Groningen, vr 8 juni 2007               |
|(21) Sym: 0705.21: Conferentie 'Spinoza and the Sciences', Amsterdam,  |
|          vr 8 juni 2007                    |
|(22) Sym: 0705.22: Anansi-symposium (rond Anansi de spin), in het    |
|          Meertens Instituut, Amsterdam, vr 15 juni 2007    |
|(23) Sym: 0705.23: Symposium 'Kwantitatieve benaderingen in het taal- en |
|          letterkundige onderzoek en elders in de        |
|          geesteswetenschappen. Een kennismaking', in het    |
|          Meertens Instituut, Amsterdam, do 28 juni 2007    |
|(24) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------------wo-9 mei-2007-*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9909.d: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9909.d: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 29 Sep 1999 18:50:42 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 9909.d -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (1) Tyd: 9909.39: Leuvense Bijdragen, jrg. 88, no. 1-2, juni 1999    |
| (2) Tyd: 9909.40: Literatuur, jrg. 16, no. 4, juli/augustus 1999    |
| (3) Tyd: 9909.41: Moer, jrg. 31, no. 4, augustus 1999          |
| (4) Tyd: 9909.42: Ons Erfdeel, jrg. 42, no. 2, maart-april 1999     |
| (5) Tyd: 9909.43: Onze Taal, jrg. 68, no. 9, september 1999       |
| (6) Tyd: 9909.44: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, jrg. 5,     |
|          no. 2, Desember 1998                 |
| (7) Tyd: 9909.45: Volkskundig Bulletin, jrg. 25 (1999), no. 1      |
| (8) Tyd: 9909.46: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (9) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>

Neder-L, no. 9605.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9605.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 30 May 1996 00:49:13 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-------------------------- Neder-L, no. 9605.c -----------ISSN-0929-6514-*
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9605.17: It Beaken, jrg. 58, no. 1, 1996            |
| (2) Tyd: 9605.18: Meesterwerk, no. 6, mei 1996             |
| (3) Tyd: 9605.19: Neerlandica Extra Muros, jrg. 34, no. 2, mei 1996   |
| (4) Tyd: 9605.20: Musaeus, jrg. 4, no. 1, april 1996          |
| (5) Tyd: 9605.21: Ons Erfdeel, jrg. 39, no. 2, maart - april 1996    |
| (6) Tyd: 9605.22: Vonk, jrg. 25, no. 4, maart - april 1996       |
| (7) Tyd: 9605.23: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html  |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
|  (dit geldt ook voor Internet-gebruikers die bijdragen willen leveren) |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************
Lees verder >>