Oproep: nieuwe leden Raad van advies

Het Nederlands Letterenfonds verwelkomt met ingang van 2021 graag nieuwe mensen in zijn Raad van advies. Zij zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de advisering over aanvragen.

Er is behoefte aan mensen met deskundigheid of ervaring op een van deze gebieden: de boekhandel, digitale cultuur, literair educatieve activiteiten (gericht op primair of voortgezet onderwijs en/of mbo), literaire manifestaties en festivals, schrijversbiografieën, en hedendaagse Nederlandse literatuur in de genres non-fictie, proza en/of poëzie.

De Raad van advies bestaat uit maximaal 50 personen. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om betaalde functies.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

Diversiteit en kwaliteit zijn belangrijke trefwoorden in de missie van het Letterenfonds. Het fonds streeft dan ook naar een Raad van advies waarin niet alleen expertises en werkervaring maar ook verschillende achtergronden (gender, leeftijd, cultureel etc) evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Belangstellenden die ook in dit opzicht een bijdrage kunnen leveren worden bijzonder uitgenodigd te reageren.

Vergaderingen en bijeenkomsten vinden indien nodig online en zo mogelijk live plaats, doorgaans in de bibliotheek van het Letterenfonds. Deze locatie is rolstoeltoegankelijk, ook beschikt het fonds over een aantal eigen parkeerplaatsen.

Algemeen profiel leden Raad van advies

Het Nederlands Letterenfonds laat zich voor de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast brengen de leden specifieke deskundigheid in op het gebied van bijvoorbeeld een genre (literaire non-fictie, proza, poëzie, toneelteksten, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken of graphic novels), Friese letterkunde, literair vertalen (uit verschillende talen), literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), literaire festivals (nationaal en internationaal), interculturele letteren, literair erfgoed, spoken word en andere vormen van literatuur buiten het boek.

Per subsidieregeling wordt een commissie samengesteld. Binnen die commissie adviseren de leden gezamenlijk over de voorgelegde aanvragen voor nieuw werk of nieuwe projecten. Daarnaast geven de leden individueel schriftelijke beoordelingen over de (literaire) kwaliteit van recente boeken, projecten of manifestaties.

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling). Ervaring met het adviseren over aanvragen verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel.

De vergaderfrequentie en de tijdsinvestering die de beoordelingen en voorbereiding vergen, variëren per adviescommissie. Voor meer informatie over de inhoudelijke kant van het werk, kunt u contact opnemen met de bij de afzonderlijke regelingen vermelde collega(s).

Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands Letterenfonds.

Motivatiebrieven met cv zijn tot en met zondag 15 november 2020 welkom per mail.