Bernardus De Bosch (1709-1786): The [Four] Elements

Nederlandse sonnetten voor de Engelssprekende wereld (9)

Door Cornelis W. Schoneveld

The [Four] Elements

The fruitful mother in whose womb we have been growing
Looks rich and mild, but has a pair of lovers who
Are often quarrelling, which their nature makes them do,
As if her downfall, through their fire and water, showing.

A third, almost a ghost, always around her blowing,
Destroys, through storms and hail, her grains and seedlings too,
But, given in this element her force and speed so true,
See how things stand, no downfalls ever undergoing!

Our earth, however shocked, maintains her state and time,
And warmed by fire, is fed and cherished in its clime,
By water regularly drenched, by air surrounded.

Astounding consonance!  Be ever prone to fight!
It’s by their all fours’ tread the pace is kept alright,
On which the balance of this huge affair is founded.

Bernardus De Bosch (1709-1786)

De Hoofdstoffen

De vruchtb’re moeder uit wier schoot wij zijn gesproten
Betoont zich rijk en mild, en hangt twee minnaars aan,
Die dikwijls, naar hun aard, zo fel aan ’t woeden slaan,
Alsof door gloed en vloed haar val reeds was besloten.

Een derde bijna geest, rondom haar uitgegoten,
Verwoest veeltijds, door storm en hagel, zaad en graan,
Maar weer de werking van dit wezen; weer ’t bestaan
Dier wonderkracht, en zie wat niet ligt omgestoten!

Onze aarde, hoe geschokt, behoudt haar stand en duur,
En teelt, en voedt, daar zij gekoesterd wordt door ’t vuur,
Door ’t water wordt gedrenkt, en van de lucht omvangen.

Verbazend samenstel! ’t Sta al ten strijd geschaard!
Door elke hoofdstof wordt de hoefslag trouw bewaard,
Waardoor dit groot gevaarte in evenwicht blijft hangen.

Afbeelding: Wikimedia