Befrijing yn ’e Fryske literatuer

3e Dei fan ‘e Fryske Letterkunde

Yn 2020 wurdt betocht dat it 75 jier ferlyn is dat Fryslân befrijd waard. Sadwaande organisearje Tresoar en de Fryske Akademy in kongres oer it tema Befrijing yn ’e Fryske Literatuer. It kongres wurdt op freed 6 novimber 2020 holden by Tresoar yn Ljouwert, de stêd dy’t sûnt dit jier de titel UNESCO City of Literature hat.

De fiertalen binne Nederlânsk, Frysk, Dútsk en Ingelsk.

It leafst ûntfange wy útstellen dy’t passe by it tema, mar oare nijsgjirrige útstellen binne ek wolkom.Wy wolle hjirmei minsken útnûgje om foar 1 july in útstel foar in lêzing (heal A4, maksimaal 1A4) op te stjoeren nei:

Meindert Reitsma <Meindert.Reitsma@tresoar.nl> (www.tresoar.nl)
Eric Hoekstra <ehoekstra@fryske-akademy.nl> (www.fryske-akademy.nl)

Bevrijding in de Friese literatuur

3e Dag van de Friese letterkunde

In 2020 wordt herdacht dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. In samenhang daarmee organiseren Tresoar en de Fryske Akademy een congres over het thema Bevrijding in de Friese literatuur. Het congres wordt op vrijdag 6 november 2020 gehouden bij Tresoar te Leeuwarden, de stad die sinds dit jaar de titel UNESCO City of Literature draagt.
De voertalen zijn Nederlands, Fries, Duits en Engels. 

Bij voorkeur ontvangen we voorstellen die passen bij het thema, maar andere interessante ideeën zijn ook welkom.
Bij deze willen we sprekers uitnodigen om voor 1 juli een voorstel voor een lezing (half A4, 1 A4 maximaal) op te sturen naar:

Meindert Reitsma <Meindert.Reitsma@tresoar.nl> (www.tresoar.nl)
Eric Hoekstra <ehoekstra@fryske-akademy.nl> (www.fryske-akademy.nl)