3 oktober 2019, Amsterdam: Tiende Jacob van Lenneplezing ‘Politieke typen’

Over de omgang met politiek in de negentiende eeuw

De Amsterdamse notabel en schrijver Jacob van Lennep was van 1853-1856 Kamerlid voor het district Steenwijk. Hij zat tegelijk in de Kamer met Johan Rudolf Thorbecke, die net door de Aprilbeweging van 1853 was afgetreden als minister. Achter de regeringstafel zat nu Floris Adriaan van Hall. Drie tijdgenoten, maar tegelijk drie persoonlijkheden die een heel verschillende opvatting van politiek representeerden. 

Politiek is zelf een door en door historisch fenomeen, aldus Remieg Aerts. Hij bedoelt hiermee niet de gebeurtenissen, maar het fenomeen als zodanig. In deze lezing gaat hij na wat men zich in de negentiende eeuw voorstelde bij politiek en welke plaats politiek had in het leven en de waardering van burgers. In de negentiende-eeuwse letterkunde waren ‘typen’ populair. In die geest toont Aerts de opvattingen over politiek aan de hand van figuren als Van Lennep, Thorbecke, Van Hall en Multatuli. 

Over de spreker

Prof. dr. Remieg Aertsis hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA. Zijn onderzoek naar de culturele aspecten van politiek, en de politieke aspecten van cultuur van het moderne Nederland is al jaren richtinggevend. 

In De Letterheren (1997) bracht hij de liberale intellectuele cultuur in kaart. Samen met anderen stelde hij het politiek-historische standaardwerk Land van kleine gebaren (8e dr., 2013) samen. Hij is geschiedschrijver van het negentiende-eeuwse Amsterdam (2006), de Tweede Kamer (2015) en Het (On)verenigd Koninkrijk der Nederlanden (2015). Vorig jaar verscheen van hem het alom geprezen en bekroonde Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier/

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Over de Jacob van Lennep-lezing

De Jacob van Lennep-lezing keert jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terug en beoogt de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht te brengen. Zij is in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.