28 november 2018, Leuven: Debat Taaldiversiteit: vloek of zegen?

 • Wanneer? 28 november 2018, om 20u00
 • Waar? KU Leuven, Faculteit Letteren, MSI 00.28 (Erasmusplein 2, 3000 Leuven)
 • Gratis, maar vooraf registreren via dit formulier
 • Maakt deel uit van de Global Minds week

Inhoud

Binnen de academische gemeenschap in de menswetenschappen bestaat er een spanning tussen aan de ene kant het erkennen van talige minderheidsgroepen en hun linguïstische rechten, en aan de andere kant de onmiskenbare emanciperende kracht van westerse standaardtalen. Ouders die sociale mobiliteit voor hun kroost nastreven laten vaak doelbewust hun moedertaal of variëteit los wanneer ze als dialectspreker of immigrant opgroeien. De standaardtaal-ideologie in de 19e en 20e eeuw, waar nogal wat ‘derdegolf’-sociolinguïsten zich vandaag laatdunkend over uitlaten, had haar oorsprong in het geloof in het verlichtingsideaal van een liberale Leitkultur, en werkte als een dam tegen tribaal particularisme dat religieus en wetenschappelijk obscurantisme in stand hielp houden, en politieke tirannie. Dat was een van de belangrijkste redenen voor de verfransing van Frankrijk of tegen het Vlaamse particularisme in de late 19e eeuw.

Die spanning is tot op vandaag blijven bestaan. Ze speelt ons parten bij de vraag welke taalpolitiek we moeten voeren bij verschillende maatschappelijke uitdagingen:

 • Moeten we immigranten en vluchtelingen uit conflictgebieden aanmoedigen om over te schakelen op de standaardtaal van het gastland, or doen we er beter ons aan te passen aan de taalkundige achtergrond van de nieuwkomers, vooral in het onderwijs?
 • Zijn tweedetaalverwervers het beste gediend met onderwijs in de standaardtaal, of moeten ze ondergedompeld worden in de lokale variëteit van de taal?
 • Is het binnensijpelen van wereld-Engels in een uitdijend domein een bedreiging voor toenemende democratisering? Of verwijdert dat juist barrières die een spreker van een minderheidstaal of een taal met minder prestige kan ondervinden, en stelt het Engels ons beter in staat om nieuw sociaal weefsel te spinnen over de talige grenzen heen?
 • Is de klemtoon op de standaardtaal in het onderwijs, de media, en de literatuur een emanciperende kracht, of veeleer een uitsluitingsmechanisme jegens benadeelde groepen sprekers, dat het status quo van de geprivilegieerde klassen in stand houdt?
 • Is de veeltalige realiteit van de Europese Unie een centrifugale kracht, die ons belet nationalistische tendensen te overstijgen?

Sprekers:

 • Ludo Beheydt (em., Université Catholique de Louvain)
 • Jeroen Darquennes (U. Namur)
 • Renata De Bies (Anton de Kom University of Suriname)
 • Rajend Mesthrie (University of Cape Town)
 • Reinhild Vandekerckhove (UA)

Moderator: Freek Van de Velde (KU Leuven)
Slotbeschouwing door Dirk Geeraerts (KU Leuven)
Organisatie: Stefania Marzo, Benedikt Szmrecsanyi & Freek Van de Velde