Vacature: doctoraatspositie Historische Nederlandse Taalkunde

De betrekking wordt aangeboden binnen het project ‘Hoe voorspelbaar is taalverandering?’, onder supervisie van Prof. Dr. Freek Van de Velde, in de onderzoeksgroep QLVL (Taalkunde). QLVL legt zich toe op kwantitatieve benaderingen van taalvariatie en taalverandering.

Project

Hoewel er binnen en buiten de taalkunde pessimisme heerst over de voorspelbaarheid van taalverandering, kun je niet zeggen dat de koers van taalverandering zomaar alle kanten kan uitschieten. Net zoals andere sociale fenomenen volgen taalveranderingen een karakteristieke S-curve, met een traag begin, dan een versnelde overname door een nieuwe vorm, en dan weer een trage eindfase. Die S-curve kan wiskundig gemodelleerd worden met de logistische vergelijking.Historische taalkundigen hebben laten zien dat de logistische curve een goede benadering is voor heel wat veranderingen die ze onderzocht hebben, maar ze zijn meestal niet geïnteresseerd in wat je nog kunt opmaken uit de residuelen. Het ideale scenario is om een optimale fit te hebben tussen curve en de geobserveerde waarden. In dit project zal gekeken worden naar gevallen waarin de veranderingen afwijken van het model. Voor 26 veranderingen in het Nederlands tijdens de 19e en 20e eeuw zal worden nagegaan of die de karakteristieke S-curve volgen, en of er systematiek zit in de gevallen waarin de koers afwijkt. Meer specifiek zullen de parameterinstellingen geschat worden op geobserveerde waarden voor de periode 1850-1949 in een standaardtalig tekstcorpus met een homogeen register. Die instellingen worden vervolgens gebruikt om de koers te voorspellen voor de periode 1950-1999. Daarna zullen voor elk van de 26 veranderingen de gemiddelde gestandaardiseerde residuelen berekend worden, die vervolgens geclusterd worden om na te gaan of die clusters verschillende types taalverandering onderscheiden.

Profiel

U bent een geschikte kandidaat als u:

  • een master hebt in Taalkunde, Taal- & Letterkunde, Digital Humanities, of een equivalent programma;
  • goed uit de voeten kunt met software voor corpusonderzoek;
  • interesse hebt in statistische benaderingen voor de analyse van taal;
  • R-code kunt lezen en schrijven;
  • moedertaalkennis hebt van het Nederlands, en genoeg literatuur hebt gelezen om vertrouwd te zijn met 19e- en 20e-eeuwse schrijftaal.

Aanbod

De aanstelling beslaat 1 jaar, drie keer verlengbaar na positieve tussentijdse evaluatie. In die vier jaar krijgt u de gelegenheid om:

  • een proefschrift te schrijven;
  • samen te werken in een performante onderzoeksgroep met veel jonge onderzoekers die elkaar helpen;
  • internationale ervaring op te doen op congressen, en eventueel tijdens een buitenlands studieverblijf;
  • diepgaande kennis te verwerven op het terrein van de Nederlandse taalkunde;
  • ervaring op te doen met het publiceren van artikelen, het organiseren van workshops, het assisteren bij onderwijs en het begeleiden van studenten.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Freek Van de Velde, mail: freek.vandevelde@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 08/07/2018 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.