Vacature: Hoogleraar Letterkunde Open Universiteit, Heerlen/Utrecht

(0,5 fte) tijdelijk voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Vacaturenummer: FAC/CenR/18006
Standplaats: Heerlen/Utrecht

Als hoogleraar bent u mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bachelor- en masteronderwijs, zowel disciplinair als interdisciplinair. In samenwerking met collega’s verzorgt en ontwikkelt u onderwijs en werkt daarbij mee aan een goede afstemming van het onderwijsaanbod met de leden van de eigen sectie en andere secties binnen CW. Daarnaast draagt u bij aan een verdere versterking van de samenhang tussen onderwijs en onderzoek.

Uw onderzoek sluit aantoonbaar aan bij het onderzoeksprogramma “Waarde en waardering van cultuur”. U publiceert in internationale tijdschriften en participeert in nationale en internationale netwerken, met het oog op samenwerkingsverbanden op het onderzoeksgebied. U werft en begeleidt promovendi in samenwerking met in nader overleg te benoemen co-promotoren. U bent in staat externe middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom.

U bent q.q.voorzitter van de sectie letterkunde en neemt deel aan het overleg van diverse onderzoeksgremia binnen het wetenschapsgebied. U bent verder bereid bestuurlijke rollen te vervullen binnen de faculteit.

Van u wordt een initiërende en inspirerende rol verwacht binnen uw discipline en binnen CW en de faculteit CenR. De voorkeur gaat uit naar iemand die de expertise van de sectie goed kan aanvullen en de literatuur bestudeert vanuit cultuursociologisch, cultuurhistorisch en/of cultuurvergelijkend perspectief.

Eisen

U beschikt over uitstekende academische kwalificaties op het gebied van de westerse letterkunde, in het bijzonder van de 19e en 20e eeuw blijkend uit een proefschrift en andere (ook internationale) A-publicaties.

U bent een enthousiaste en enthousiasmerende docent, die, gebruik makend van hedendaagse onderwijstechnologieën, in staat is nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen in het (master)onderwijs.

U heeft een duidelijke eigen onderzoekslijn ontwikkeld. Aantoonbare interdisciplinaire ervaring strekt tot aanbeveling. U heeft laten blijken op inspirerende wijze promovendi succesvol te begeleiden naar hun promotie. U heeft een (internationaal) netwerk opgebouwd met het oog op samenwerkingsverbanden op het onderzoeksgebied. U bent in staat gebleken externe middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom. U bezit die goede contactuele en communicatieve vaardigheden die vereist zijn voor deze functie.

U bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid deze binnen korte tijd te behalen.

Salaris

Het salaris voor deze functie wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, vastgesteld overeenkomstig schaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 7.766,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Rein de Wilde, decaan van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen, e-mail: rein.dewilde@ou.nl of dr. Lizet Duyvendak, universitair hoofddocent en voorzitter van de vakgroep Kunstgeschiedenis en letterkunde. e-mail: lizet.duyvendak@ou.nl.

Het onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur en het structuurrapport kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen, e-mail: secretariaat.CenR@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Procedure

U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop, sturen naar Open Universiteit, GSO/AenO/Personeels-, salaris-, en financiële administratie, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen. U kunt ook per e-mail solliciteren: solliciteren@ou.nl.

De inzendtermijn sluit op 11 maart 2018.

Meer informatie: Intermediair