Gedicht: Heiman Dullaert – Op gewiekte visschen in Amerika

Op gewiekte visschen in Amerika

Men ziet, daar ’t daglicht, hoog gerezen in zyn vlucht,
De kringen* brant en blaakt, neervallen uit de lucht
Oprechte* visschen, die, de gulzigheit ontvlogen
Van roofziek zeegedrogt, en, zwakjes van vermogen
Hun bloode wieken, als een toevlugt in den nood
Die hun aan ’t leven dreigt, gebruikende, in den schoot
Van ’t pynhout* vlug ter zeil van alle kanten regenen,
En met hun zilvren glans de zwarte dennen* zegenen.

Heiman Dullaert (1636-1684)
kringen – hemelruimte
oprechte – echte
’t pijnhout – ’t schip, uit dennenhout opgebouwd
dennen – ’t bovendek, de luiken van ’t schip

———————————–