Letterenfonds: Nieuwe leden voor de Raad van advies gezocht

Met ingang van 2018 zoekt het Nederlands Letterenfonds nieuwe leden voor de Raad van advies. Er is behoefte aan deskundigen hedendaagse Nederlandse literatuur (alle genres), een vertaaldeskundige Frans, een vertaaldeskundige Duits, een deskundige met productie-ervaring bij (literaire) festivals en/of culturele manifestaties, een deskundige met ervaring bij een literaire uitgeverij en brede kennis van de internationale literatuur, en aan twee deskundigen op het gebied van de geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur (met accent op tekst of beeld).

De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om reguliere (bezoldigde) functies.

De nieuwe leden voor de Raad van advies zullen met name gaan functioneren binnen de volgende commissies:

Voor de commissie Projectsubsidies voor publicaties (v/h werkbeurzen schrijvers) zoekt het Letterenfonds deskundigen in één of meer literaire genres (te weten poëzie, proza, kinder- en jeugdliteratuur en/of literaire non-fictie). De commissieleden adviseren over de projectvoorstellen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. Naast genoemde specifieke kennis is ook een brede kennis van de Nederlandstalige literatuur, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst.

Voor de commissie Projectsubsidies voor literaire vertalingen zoekt het Letterenfonds een vertaaldeskundige Franse (en bij voorkeur ook Italiaanse) literatuur en een vertaaldeskundige Duitse literatuur. Het commissielid adviseert over aanvragen van literair vertalers. Zowel de literaire kwaliteit van de voorliggende buitenlandse boeken als de kwaliteit van de vertaler(s) spelen hierbij een belangrijke rol. Naast kennis van of ervaring met het literair vertalen in het Nederlands is een brede kennis van de internationale literatuur een pre. Geadviseerd wordt over (vertalingen van) fictie en non-fictie en het betreft zowel moderne als historische literatuur.

Voor de commissie Literaire projecten en manifestaties zoekt het Letterenfonds een deskundige met productie-ervaring bij (literaire) festivals en/of culturele manifestaties. De commissie adviseert over incidentele én meerjarige subsidieaanvragen voor literaire manifestaties en projecten. Commissieleden moeten in staat zijn zowel de artistieke kwaliteit van de manifestatie (programmering, podiumpresentatie, deelnemende auteurs, interactie met andere disciplines, innovatief vermogen) als het cultureel ondernemerschap (waaronder beoordeling van begrotingen, marketingplannen) en het publieksbereik van de manifestatie (zowel in kwantitatief opzicht als wat betreft diversiteit) te beoordelen.

Voor de commissie Schwob zoekt het Letterenfonds een deskundige met ervaring bij een literaire uitgeverij en brede kennis van de internationale literatuur. Het commissielid adviseert over aanvragen van uitgevers voor de uitgave van vertaalde klassiekers uit de recente wereldliteratuur.

Voor de commissie Geïllustreerde Kinder- en Jeugdliteratuur zoekt het Letterenfonds een deskundige die specifiek de kwaliteit van het beeld kan beoordelen en een deskundige die zowel over de kwaliteit van de tekst als het beeld adviseert. Kennis van de digitale ontwikkelingen in de jeugdliteratuur is een pre. De adviseur ‘beeld’ kan ook betrokken worden bij aanvragen op het terrein van de graphic novel.

Algemeen profiel

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van zowel literair werk als van de aanvragen kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling). Ervaring met het adviseren over aanvragen verdient aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel. De commissie adviseert als geheel over alle voorliggende aanvragen.

Raad van advies

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Het Nederlands Letterenfonds laat zich voor de toekenning van subsidies adviseren door een breed samengestelde Raad van advies met grote kennis van de nationale en internationale letterkunde. Daarnaast hebben de leden specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld literair proza (fictie en non-fictie), de literaire vertaling (uit verschillende taalgebieden), poëzie, (geïllustreerde) kinder- en jeugdboeken, literaire uitgaven (boeken, tijdschriften en digitaal), innovatie, het literair bedrijf, literaire festivals (nationaal en internationaal), Friese letterkunde, interculturele letteren en literair erfgoed.

De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om reguliere (bezoldigde) functies.

Sollicitatieprocedure

Het Nederlands Letterenfonds hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de Raad van advies ondervertegenwoordigd zijn.

Aanmeldingen zullen worden beoordeeld door een selectiecommissie die adviseert over de samenstelling van de Raad van advies. Voor algemene informatie over de advieswerkzaamheden kunt u terecht bij Greetje Heemskerk, hoofd afdeling binnenland, tel. 020-520 73 00.

Een motivatiebrief met cv kunt u tot maandag 27 november 2017 per mail versturen aan post@letterenfonds.nl o.v.v. sollicitatie Raad van advies.

Voor algemene informatie en informatie over de subsidieregelingen, zie de website van het Letterenfonds.

Voor de huidige samenstelling van de Raad van advies, zie: de website van het Letterenfonds.