Gedicht: Ton van ’t Hof – Archieflichamen (W)

• Uit Dichters & andere dingen, de nieuwe bundel van Ton van ’t Hof.

Archieflichamen (W)

WATSON, uit Bombay hadden ingenomen, zich hier meester van
het gezag, waaraan men ook de vermindering van den
Hollandschen handel moet toeschrijven.
WAYEN, VAN DER, medegedeeld, kon men in Japan ten aanzien
des handels onderscheiden: de gouden Eeuw tot 1 671 , toen, in
weêrwil der verplaatsing van Firando naar Desima, de handel nog
geheel onbelemmerd plaats had, met zoo veel schepen als men
wilde.
WEGENER, om denzelven van de onderdrukking te bevrijden,
terwijl de Generaal-Majoor Nordmann als Opperbevelhebber, met
eene magt, die geheel onafhankelijk was van Comissarissen-
Generaal en de Hooge Regéring, het krijgswezen moest regelen,
hetwelk men beweerde dat zich in den jammerlijksten toestand
bevond.
WERMELSKIRCHEN, maakte daarmede een begin; een ander,
Silvius, nam aan, tot dat einde die taal te leeren.
WILLEM IV, de hoop geboren worden, dat de krachtdadige
tussenkomst van een geëerbiedigd Opperhoofd eindelijk eens aan
de misbruiken, die gedurende de tweede Stadhouderlooze
Regéring overal waren ingeslopen, een einde zou maken.
WILLEM V, als Opper-Gouverneur-Generaal was ingekomen.
WINTER, hernomen; doch de Staten, en zelfs de Engelschen,
beklaagden zich daarover te Brussel en te Weenen.
WOLTEMADE, een man uit den geringsten stand, die slechts de
toenmaals zeer gebrekkige opvoeding eener afgelegene
volkplanting had genoten!

Ton van ’t Hof (1959)
uit: Dichter & andere dingen (2017)

 

Motto bij ‘Archieflichamen’
‘The further the facts, the more history petrifies into myth. Thus, as
we grow older as a race, we grow aware that history is written,
that it is a kind ofliterature without morality, that in its actuaries
the ego of the race is indissoluble and that everything depends on
whether we write this fiction through the memory of hero or of victim. ‘
– DerekWalcott