Literaire bruggenbouwers tussen Nederland en Frankrijk

(Persbericht AUP)

Lang gold Parijs als het centrum van de wereldliteratuur en was het Frans een internationale lingua franca. Het effect daarvan is te merken in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, die vaak een sterke gerichtheid op Franse modellen vertoonde. Andersom heeft Nederland op verschillende momenten een rol gespeeld als cultureel ideaal voor Franse schrijvers.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de literaire betrekkingen tussen beide landen aan de hand van een aantal case studies. Enerzijds wordt ingegaan op het belang van Frankrijk als cultureel ijkpunt en de daarmee samenhangende meertaligheid en aanwezigheid van Franse werken in Nederlandse boekencollecties.

Anderzijds komt de blik van de Fransen op Nederland aan bod en laat dit boek zien hoe de Frans-Nederlandse betrekkingen in de loop van de tijd zijn gewijzigd onder invloed van culturele en institutionele verschuivingen. Door de verrijkende effecten van vele eeuwen wederzijdse receptie, vertaling en cultuuroverdracht te tonen, wil dit boek een krachtig pleidooi houden om dit grensverkeer tussen Nederland en Frankrijk ook in de 21ste eeuw in beweging te houden.

  • Maaike Koffeman doceert literatuur aan de opleiding Romaanse Talen en Culturen van de Radboud Universiteit.
  • Alicia Montoya is hoogleraar Franse letterkunde aan de Radboud Universiteit.
  • Marc Smeets doceert Franse literatuur aan de opleiding Romaanse Talen en Culturen van de Radboud Universiteit.

Meer informatie bij de uitgever