Gedicht: Arnold Houbraken – Het zwyn

Het zwyn.
’t Is schandelyk te melden.

Was ’t niet genoeg, der Heidnen drinkgelagen,
En dronkenschap in ’s weerelds duistren tyd
Te volgen? wort dit quaat in deze dagen,
Van ’t volk gepleegt, dat Christus naam belyd?
Helaas! wie kan ’t verbloemen of verschoonen,
Hoe veelen zich in ’t nutten van den wyn,
Tot hun bederf, niet minder gulzig toonen,
Dan dit gepropte en overlaaden Zwyn.
Maar spiegelt u, o dronkaarts, nog in ’t ende,
Bedwingt uw lust, eer ’s hemels wraak u schende.

Arnold Houbraken (1660-1719)
uit: Stichtelyke zinnebeelden (1723)