Vacature Ph.D-onderzoeker (doctoraatsbursaal) Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent

Aan de Universiteit Gent is er een vacature voor een voltijds (100%) Ph.D.-onderzoeker (doctoraatsbursaal) op een BOF-onderzoeksproject over de rol van stilistische variatie in grammaticale alternanties in het hedendaagse Nederlands (promotoren: Timothy Colleman en Gert De Sutter).

Het betreft een aanstelling voor twee jaar, die na een gunstige tussentijdse evaluatie verlengbaar is met een nieuwe termijn van twee jaar. De ingangsdatum is 1/10/2016.

Functie-omschrijving

Het project (‘Grammatical alternation, register and explicitation in original and translated Dutch’) onderzoekt de invloed van registervariatie op grammaticale keuzes in het hedendaagse Nederlands. De klemtoon ligt op grammaticale alternanties waarin één van de alternerende constructies “explicieter” is dan de andere, in die zin dat de ene constructie een functiewoord of ander morfosyntactisch element bevat dat ontbreekt in de andere. Voorbeelden zijn de datiefalternantie (bv. Jan geeft (aan) Piet een boek), de optionele aanwezigheid van de infinitief zijn in zinnen met zgn. schijnbare koppelwerkwoorden (bv. Hij lijkt een leuke kerel (te zijn)), de optionele aanwezigheid van om in de beknopte bijzin (bv. Hij heeft beloofd (om) op tijd te komen), enzovoort.

Bestaande studies van zulke grammaticale alternanties verwijzen soms naar stilistische parameters, maar doen dat veelal “en passant”: de potentiële effecten van zulke parameters zijn nog nooit empirisch onderzocht. Het project zal voor een aantal alternanties a.d.h.v. multifactorieel corpusonderzoek nagaan of, en zo ja, in welke mate, registervariatie een rol speelt. Zijn er registers met een duidelijke bovengemiddelde voorkeur voor de “explicietere” variant? Zo ja, met welke pragmatische/stilistische overwegingen kunnen die effecten in verband worden gebracht? De data voor het onderzoek komen uit verschillende hedendaagse corpora van zowel origineel als vertaald Nederlands: door vertaaldata te vergelijken met origineel Nederlands kan worden onderzocht in welke mate vertaalde registers een sterkere voorkeur vertonen voor de “explicietere” constructie dan de corresponderende oorspronkelijke registers. De resultaten van het onderzoek kunnen belangrijk nieuw licht werpen op de stilistische dimensies van constructionele betekenis en op de aard van explicitering als vertaalmechanisme.

Een uitgebreidere, Engelstalige beschrijving van de doelstellingen en theoretische en methodologische achtergronden van het project is beschikbaar op aanvraag.

De onderzoeker bereidt in het kader van het project een proefschrift in de Taalkunde voor onder de gezamenlijke begeleiding van de twee promotoren, hij/zij publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject en rapporteert over de tussentijdse resultaten van het proefschriftonderzoek op (inter)nationale wetenschappelijke congressen. Daarnaast neemt de onderzoeker beperkte taken van onderwijs- of onderzoeksondersteuning op zich in de vakgroep Taalkunde en/of de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Profiel van de kandidaat

  • Je beschikt over het diploma van Master in de Taal- en Letterkunde met optie Nederlands of van Master in de meertalige communicatie, Master in het tolken of Master in het vertalen – of over een vergelijkbaar Masterdiploma met specialisatie Nederlands;
  • Je bezit aantoonbare interesse voor grammaticaal taalkundig onderzoek, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het thema van je afstudeerscriptie, en je bent gemotiveerd om aan een taalkundig proefschrift te werken;
  • Ervaring met corpusonderzoek en/of met de kwantitatieve verwerking van onderzoeksdata strekt tot aanbeveling;
  • Je kan zelfstandig werken maar werkt eveneens graag in een team;
  • Je leert snel bij en je bent bereid om je uitgebreid bij te scholen in geavanceerde statistische technieken en hun toepassingsmogelijkheden in het taalkundige onderzoek;
  • Je neemt graag initiatief, je bent enthousiast, ambitieus en stressbestendig en je werkt resultaatgericht;
  • Je beschikt over een vlekkeloze mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands.

Hoe solliciteren?

Geïnteresseerden sturen een motivatiebrief en een cv naar zowel timothy.colleman@UGent.be als gert.desutter@UGent.be, met een overzicht van hun studieresultaten en van hun relevante ervaring met grammaticaal onderzoek.

Deadline voor sollicitaties: 15 augustus 2016

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Timothy Colleman en/of Gert De Sutter, via de bovenvermelde e-mailadressen.