Vacature: bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis

Aard en inhoud van de leerstoel

De bijzondere leerstoel is in 2000 ingesteld in de Faculteit der Geesteswetenschappen. Aanvankelijk richtte de leerstoel zich voornamelijk op de letterkunde, maar het profiel is in 2016 verbreed naar de huidige leeropdracht. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting ZASM. Deze stichting heeft o.a. ten doel het bevorderen van de studie van de Afrikaanse taal- en letterkunde en de cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika.

Door het instellen van deze bijzondere leerstoel zal het mogelijk zijn om de studie van het Afrikaans, in het bijzonder de Afrikaanse literatuur binnen de context van de Zuid-Afrikaanse samenleving in heden en verleden, structureel te versterken en deze studie in te passen in een groter geheel van cultuurstudies van kleine taal-gebieden. Met deze bijzondere leerstoel kan de Universiteit van Amsterdam landelijk gezien de enige hoogleraarsplaats op het gebied van de letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika aanbieden.

Onderwijs en onderzoek

De bijzondere hoogleraar draagt bij aan het onderwijsaanbod op het gebied van Neerlandistiek en Geschiedenis en verzorgt colleges op het terrein van de leerstoel. Behalve keuzeopties in de bachelorfase en in de onderzoeksmaster maakt scriptiebegeleiding deel uit van het door de hoogleraar te verzorgen onderwijs. Ook vervult zij/hij een stimulerende rol in het aantrekken en begeleiden van promovendi en participeert de hoogleraar in de wetenschap- pelijke netwerken voor relevant onderzoek.

De bijzondere hoogleraar verricht onderzoek op het gebied van de leeropdracht en publiceert de resultaten in wetenschappelijke uitgaven en in media voor een breder publiek. Het onderzoek wordt ondergebracht in het facultaire onderzoekinstituut Amsterdam Institute for Humanities Research. Het onderzoek van de bijzondere hoogleraar richt zich bij voorkeur op de bestudering van literaire teksten in de brede zin van het woord vanuit de culturele en maatschappelijke context. Gezien de positie van de Afrikaanse letterkunde ten opzichte van de Engelstalige en Nederlandstalige letterkunde is een vergelijkende invalshoek daarbij wenselijk. Hierbij dient de unieke positie van het Afrikaans als van oorsprong Europese taal in een veeltalig Afrikaans cultuurgebied een rol te spelen.

Taken

De taken van de bijzondere hoogleraar zijn globaal de volgende:

 • geven van onderwijs op het gebied van de studie van letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika;
 • begeleiden van scripties;
 • verrichten van onderzoek en het begeleiden van promotie- onderzoek;
 • optreden als schakel tussen de Stichting ZASM en de UvA;
 • zorgen voor een zo groot mogelijke ‘uitstraling’ van de leerstoel door een actief en wervend optreden binnen en buiten de UvA.

Profiel​

De bijzondere hoogleraar voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • promotie in de geesteswetenschappen, bij voorkeur op het terrein van de leeropdracht;
 • zeer goede onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een academisch proefschrift en andere hoogwaardige wetenschappelijke publicaties en activiteiten;
 • brede en aantoonbare expertise op het gebied van de Afrikaanse letterkunde in haar context;
 • internationale ervaring met letterkundige en/of historische projecten;
 • goede onderwijskwaliteiten en -ervaring op universitair niveau, in het Nederlands, het Engels en het Afrikaans;
 • goede contacten in de wereld van de Afrikaanse letterkunde en van de cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika, zowel met de academische beoefenaars als anderszins;
 • in staat om te functioneren als schakel tussen de Stichting ZASM en de UvA;
 • goede onderwijskwaliteiten: een enthousiast, inspirerend en wervend docent;
 • goede contactuele eigenschappen, organisatorische vaardigheden en leiderschapskwaliteiten.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunnen geïnteresseerden zich wenden tot de secretaris van het curatorium:

Aanstelling

De bijzondere hoogleraar is gemiddeld een dag per week beschik- baar voor het uitoefenen van de aan het bijzondere hoogleraar- schap verbonden taken. Het bijzondere hoogleraarschap leidt niet tot een dienstverband bij de Stichting ZASM of bij de UvA en kent geen formele bezoldiging. Wel is per jaar een bedrag van maximaal €20.000 beschikbaar ter dekking van de kosten die met de uitoefening van de taken gemoeid zijn, te besteden in overleg met het curatorium, en om de beschikbaarheid van de bijzondere hoogleraar te realiseren. Het bijzondere hoogleraarschap is niet verenigbaar met een dienstverband aan de Faculteit der Geestes- wetenschappen van de UvA. De bijzondere hoogleraar wordt telkens benoemd voor een periode van vijf jaar.

Sollicitatie

De bijzondere hoogleraar wordt geselecteerd door het curatorium van de bijzondere leerstoel. Het curatorium, dat zich tijdens de selectie kan laten bijstaan door een of meer adviseurs, doet een voordracht aan het bestuur van de Stichting ZASM, die de instemming behoeft van de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen en het College van Bestuur. Het houden van een openbaar proefcollege kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties kunnen uiterlijk op 27 juni 2016 worden gericht aan het curatorium van de bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis, vergezeld van een curriculum vitae, een publicatielijst, drie sleutelpublicaties die naar het oordeel van de sollicitant haar of zijn kandidatuur bij uitstek ondersteunen, en beknopte voorstellen voor een onderzoeks- project en een collegereeks. De sollicitatiebescheiden kunnen digitaal worden toegezonden, in pdf-formaat, aan Hotze Mulder onder vermelding van  vacaturenummer16-299.