Vacature: Voltijds docent (tenure track) in het vakgebied Nederlandse taalkunde, Universiteit Gent

 • Uiterste inschrijvingsdatum: Mar 30, 2016 23:59
 • Vakgroep/directie/dienst: LW06 – Vakgroep Taalkunde
 • Type contract: Statutaire aanstelling
 • Bezetting: 100%
 • Vacature type: Zelfstandig academisch personeel
Voltijds ambt van docent (tenure track) met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht ten laste van het Bijzonder Onderzoeksfonds in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Aan de Universiteit Gent, faculteit Letteren en Wijsbegeerte, is met ingang van 1 oktober 2016 een voltijds ambt van docent in het Tenure Track stelsel te begeven in de aanvangsgraad van docent.
Het ambt is te begeven in het vakgebied Nederlandse taalkunde.
Het opnemen van dit mandaat geeft aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar en impliceert het privilege om zich gedurende deze periode nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht ten belope van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over drie jaar.
Deze periode mondt uit in een vaste benoeming als hoofddocent indien het universiteitsbestuur de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen van de betrokkene gunstig beoordeelt. De beperkte omvang van de onderwijsopdracht kan op dat ogenblik worden herzien.
Binnen de Universiteit Gent is het loopbaanmodel voor ZAP-leden in de graad van docent en hoofddocent gebaseerd op de periodieke toetsing van de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen.

Profiel

 • houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift of van een gelijkwaardig erkend diploma op het gebied van de Nederlandse Taalkunde;
 • over ten minste twee jaar postdoctorale ervaring beschikken op het ogenblik van indiensttreding;
 • over een uitstekende beheersing van het Nederlands beschikken;
 • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht in de Nederlandse Taalkunde, gestaafd door recente publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten (de aangestelde kandidaat zal bijdragen tot het onderzoek van een of meerdere onderzoeksgroepen van de vakgroep Taalkunde – zie www.taalkunde.ugent.be/onderzoek);
 • aantoonbare ervaring met academisch onderwijs in de Nederlandse Taalkunde;
 • onderwijsprofessionalisering strekt tot aanbeveling;
 • expertise inzake de historische taalkunde, variatielinguïstiek en/of dialectologie van het Nederlands strekt tot aanbeveling;
 • positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau strekt tot aanbeveling.
 • beschikken over aantoonbare ervaring met internationale samenwerking en internationale mobiliteit o.m. door actieve deelname in internationale onderzoeksnetwerken en onderzoeksverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald.
Volgende documenten dienen bij de kandidatuur gevoegd te worden :
 • een tekst (max. 1.500 woorden), waarin de kandidaat zijn/haar visie op onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening m.b.t. het te begeven ambt uiteenzet;
 • de bekwaamheidsbewijzen (afschriften van de diploma’s)
 • een portfolio met aanvullende informatie over de eventuele eigen onderwijscompetenties
De selectie gebeurt in twee fasen:
 1. op basis van curriculum vitae, publicatiedossier en ingediende visietekst wordt een short list samengesteld; alle kandidaten op de short list worden uitgenodigd voor een proefles en een interview;
 2. op basis van de verzamelde informatie wordt beslist welke kandidaten worden gerangschikt en hoe ze worden gerangschikt.
Een voltijds ambt in de aanvangsgraad van docent geeft in principe aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure trackstelsel voor de duur van vijf jaar. Indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt, mondt dit mandaat uit in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.
Bij wijze van uitzondering kan een kandidaat die reeds een betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel 91 van het universiteitendecreet.
Kandidaten moeten bereid zijn om de verplichte basisdocententraining te volgen.
UGent voorziet een vrij aanbod ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren, dit ter ondersteuning van de onderwijstaal waarin gedoceerd wordt.
De Universiteit Gent voert een gelijkekansenbeleid; kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom. Het universiteitsbestuur streeft naar een genderbalans, waarbij ten hoogste drie vijfden van de doctoraatshoudende leden van het academisch personeel van hetzelfde geslacht is. Zolang op het niveau van een betrokken wetenschapsgroep aan dit streefcijfer niet is voldaan, geeft het universiteitsbestuur voor betrekkingen binnen die wetenschapsgroep bij gelijke kwalificaties in beginsel voorrang aan de kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening moet worden gehouden met de persoonlijke situatie van elke kandidaat.
Nadere informatie in verband met dit ambt kan verkregen worden bij prof. Geert Jacobs, voorzitter van de vakgroep Taalkunde (geert.jacobs@ugent.be; tel. +32 (9) 264 35 29).

Hoe solliciteren

Sollicitaties dienen uiterlijk 30 maart 2016 en enkel per e-mail verzonden te worden aan solliciterenzap@ugent.be met in bijlage het daartoe voorziene sollicitatieformulier voor BOF Tenure Track en de afschriften van de vereiste diploma’s met toevoeging van een uiteenzetting van het tijdens het mandaat van Tenure Track met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht door de kandidaat vooropgestelde wetenschappelijk onderzoek (onderzoeksplan: minimum drie en maximaal vijf bladzijden in het Engels samen met een Engelstalige samenvatting op één bladzijde). Gelieve alle documenten samengevoegd in één bijlage te versturen. Vermeld duidelijk het mandaat en de vakgroep waarvoor u solliciteert alsook het referentienummer 20160219 Nederlandse taalkunde. De kandidaat krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.
Het sollicitatieformulier voor BOF Tenure Track mandaten is beschikbaar via de volgende link: