CFP Themanummer Nederlandse Letterkunde over de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur (Taalunie)

Gelegenheidsredactie: Maria-Th. Leuker-Pelties (Universität zu Köln), Dirk De Geest (KU Leuven) en Youri Desplenter (Universiteit Gent)
Het tijdschrift Nederlandse Letterkunde wil, na het verschijnen van Bloed en rozen, een eerste totaalbeeld bieden van de nieuwe literatuurgeschiedenis die onder auspiciën van de Taalunie het afgelopen decennium is gerealiseerd. Wij mikken daarbij niet op klassieke recensies, maar op bijdragen die laten zien hoe het verder moet (of kan). Welke elementen zijn in de diverse delen onderbelicht, en waarom is het belangrijk daaraan aandacht te besteden? Op welke manier leidt het in kaart gebrachte materiaal tot nieuwe denkbeelden, nieuwe corpora, nieuwe onderzoeksvragen? De ingewachte bijdragen zijn daardoor ook (liefst) methodologisch opgevat met aandacht voor kwesties als canon, genres, nationale versus wereldliteratuur, de spanning tussen tekst en context, de rol van literaire waardering, auteurspositionering…

Meer specifiek vragen wij korte artikelen (maximum 2500 woorden) die, vertrekkend van de literatuurgeschiedenis, nieuwe vragen oproepen of andere antwoorden trachten te bieden. Hoewel concrete casussen daarbij belangrijk zijn, is het niet de bedoeling enkel omissies te melden. De casussen worden immers gebruikt om meer algemene of meer principieel-theoretische kwesties aan te snijden. Op die manier hopen wij een nummer samen te stellen met zogenaamde ‘squibs’, korte prikkelende bijdragen. Uiteraard mogen bijdragen betrekking hebben op meerdere volumes van de literatuurgeschiedenis. Zowel individuele auteurs als teams zijn welkom.

Geïnteresseerden sturen tegen uiterlijk 15 maart een voorstel (ongeveer één A-4’tje) met een korte schets van thema, onderzoeksvraag, corpus. Op grond van de voorstellen zal de gelegenheidsredactie vervolgens een themanummer samenstellen. Wij trachten zoveel mogelijk overlappingen te vermijden en proberen ook een divers dossier samen te stellen. De uiteindelijke teksten worden dan ingewacht tegen 1 september, waarna ze de normale reviewprocedure volgen.

Voor verdere vragen en het indienen van voorstellen kan u terecht bij Youri Desplenter (youri.desplenter@ugent.be).