Helena van Constantinopel, hoofdstuk 25

Hoe dese coninghen voor der Sluys quamen, dat sy wonnen, ende beleyden de stadt van Brugge.
[25]

   
Na dat de kersten coninghen seven weken hadden gheweest in de stadt van Playsante, so namen sy oorlof aen Playsante ende gingen t’schepe ende zeylden soo langhe dat sy ter Sluys aen quamen. Ende de Kerstenen wonnen de stadt vander Sluys ende dooden al dat niet Kersten wilden sijn ende trocken doe voor de stadt van Brugghe, daer sy een belegh maeckten. Maer coninck Mordiaen quam met so grooter macht de Kerstenen bevechten, soo dat coninck Henrick gevanghen wert ende binnen Brugge gebracht.
     Doe was coninck Anthonis seer droevigh ende seynde boden aenden bisschop van Tours, hem ontbiedende dat coninck Henrick ghevangen was. Als dit de bisschop hoorde, vergaderde hy vijftien duysent mannen van wapenen ende hy quam terstondt te Brugghe, ende hy voerde met hem Martijn ende Brixius, des conincks Henricks kinderen. Ende als sy voor Brugge quaemen, waeren sy seer feestelijck ontfangen van coninck Anthonis. Ende als sy een luttel tijts gherust hadden, soo bestormden sy de stadt van Brugge, maer sy en kondense niet ghewinnen, wantse te sterck was.
   
Ende als coninck Henrick dus lach ghevangen quam d’enghel Godts tot hem inden kercker ende seyde: “Henrick, sijt te vreden. Den bisschop van Tours is komen met u twee sonen om coninc Anthonis te helpen, ende sy sullen u verlossen. Ende ghy sult vinden u vrouwe ende coninginne Helena inde stadt van Tours. Maer ghy sult noch eerst veel tribulatien ende pijnen lijden vanden ongeloovigen.”
     Ende doen is d’engel verscheyden van daer, waerom de coninck Henrick seer blijde was.
   
Ende des anderen daechs bereyden hun de Kerstenen ende bestormden de stadt van Brugghe, die sy doen wonnen ende versloegen alle de Turcken die hun niet bekeeren en wilden. De coninck Moriant die wert kersten ende liet terstont coninck Henrick uyter gevanckenis. ende de coninck Morandijn wert Moriant genoemt.
     Ende doe reysde Moriant van daer met alle den Kerstenen tot voor twee kasteelen, daer op dat een reuse woonde, ende op d’ander des reusen broeder, die onder d’aerde groote tav[e]rnen had ende gangen, daer sy uyt ende in gingen ende vanden eenen kasteele totten anderen, om malkanderen bystant te doen. Welcke kasteelen de coninck Moriant wan, ende versloegh den reuse. Ende Morale, des reusen broeder, wert kersten. Ende de kersten princen gaven coninck Moriant de kasteelen ende maecten hem heer vanden lande ende reysden weder met Moriant te Brugghe, daer sy een wijle bleven.
   

*     *
*
Hoofdstuk 25 in een synoptische, tweetalige (Nederlands-Frans) editie, met daarin verwerkt de versie in De vrouwen-peerle en de druk van de weduwe van Jehan Treperel, Paris ca. 1510.
Een woord dat u niet kent, kunt u opzoeken in het on-line Woordenboek der Nederlandsche Taal