Helena van Constantinopel, hoofdstuk 21

Hoe Helena van Tours reysde nae Roomen.
[21]

   
Als de schoone Helena een langhe wijl te Tours ghewoont hadde, soo hoordese segghen hoe dat coninc Anthonis van Constantinopolen, haer vader, ende coninck Henric van Engelant, haer man, vande Turcken verslaghen waren, ende dat hun lichamen te Roomen waren ghebracht. Doen reysde sy terstondt nae Roomen. Maer als sy in Lombaerdien quam, wertse sieck, soo datse ginck inde stadt van Graffes int gasthuys, daer kersten vrouwen ende jonckvrouwen woonden op tribuyt.
     Ende als Helena een wijle tijts int gasthuys gheweest hadde, soo wertse ghesondt by der gratien Godts ende der grooter [n]eerstigheydt die d’opperste vanden gasthuys[e] by ha[e]r dede, dat een coninginne was ende hiet Playsante, want sy dickwils malkanderen vertelden hun misval ende quade avontueren.
   

*     *
*

Hoofdstuk 21 in een synoptische, tweetalige (Nederlands-Frans) editie, met daarin verwerkt de versie in De vrouwen-peerle en de druk van de weduwe van Jehan Treperel, Paris ca. 1510.
Een woord dat u niet kent, kunt u opzoeken in het on-line Woordenboek der Nederlandsche Taal