Helena van Constantinopel, hoofdstuk 9

Hoe de coninck van Engelant de schoone Helena troude.
[9]

   
Doen Helena een wijle tijdts in des conincx hof ghewoont hadde, soo aenmerckte hy haer deugdelijcke manieren ende is op een tijt met haer gaen spaceren ende hy begonste haer te vraghen van wat lande sy was ende van wat afkomst. Doen vielse op haer knien ende seyde: “Heere, en vergramt u niet, want ick en noeme mijn gheslachte niet, maer teghen den wille mijns vaders ben ick uyt mijn landt gevloden, want hy my fortselijck wilde trouwen, ende ben aldus avontuerlijck gekomen in u landt.”
     Ende de coninck dacht dattet een edel maecht moeste zijn om der gulden kleederen wille die sy aen hadde, ende hy hiefse vander aerden ende seyde: “Jonckvrouwe, ghy waert weerdich te zijn een coninginne. Daerom belove ick u te trouwen ende sal u maken coninginne van Enghelant!”
     Helena viel doen weder op haer knien ende seyde: “Heer coninck, by uwer gratien, het waer onwijsheyt dat ghy my trouwen sout, die niet en weet wie ick ben oft van wat lant, ende en heb anders geen goet dan de kleederen die ick aen hebbe …”
     Doen namse de coninck metter hant ende seyde: “Mijn uytverkoren vrouwe, ick hebbe goets genoech voor ons beyden.”
     Ende de coninck is gegaen by sijn heeren, daer hy toe seyde: “Ick wille dat ghy alle deser maecht soo veel eeren doet als my selven, want ickse trouwen wil ende maeckense coninginne ende vrouwe van alle dat mijne kroone toebehoort.”
     Doen seyden de heeren altesamen: “Heer coninck, wat u belieft, belieft ons.”
     Maer d’oude coninginne nam haren soon den coninck op d’een sijde ende seyde: “Ghy vuyl katijf, sijdy dul ende uytsinnich dat ghy dese trouwen wilt, die al de werelt doorloopen heeft? Ende ist dat ghyse trout, ick sal u beyde sulcken last bereyden dat ghy des u leven lanck ghedencken sult!”
     Als sy, lacen, waer seyde, want sy stelde namaels sulcken verraderije dat sy ende twee ander mannen daerom verbrant wierden.
     Doen seyde de coninck: “Segt ende doet dat ghy wilt, ick salse nochtans trouwen!”
     Ende soo is de coninck van sijn moeder gescheyden, ende hy dede gebieden datmen alle dinck bereyden soude ende ’t hof vercieren ende behanghen nae den state ende toebehooren des conincx, ’t welck also gedaen wert. Ende des anderen daechs heeft de coninck met grooter eeren ghetrout de schoone Helena, daer groote feeste wert ghehouden .XX. dagen lanck.
   
Ende daer nae is elc weder gereyst daer hy woonde. Ende des conincks moeder is oock vertrocken na Doeveren tot haren palleyse. Ende de coninck ende coninginne bleven te Londen in vreuchden levende, want sy malkander uytter maten lief hadden ende bleven by malkander ontrent twee jaren lanck. Ende sy wert bevrucht met twee jonge sonen, die namaels veel drucx leden, ende hun moeder Helena oock veel teghenspoets ende armoede, door de groote verraderije van des conincks moeder, alsoo men noch hooren sal.
   

*     *
*

Hoofdstuk 9 in een synoptische, tweetalige (Nederlands-Frans) editie, met daarin verwerkt de versie in De vrouwen-peerle en de druk van Jean Trepperel, Paris ca. 1510.
Een woord dat u niet kent, kunt u opzoeken in het on-line Woordenboek der Nederlandsche Taal