Helena van Constantinopel, hoofdstuk 2

Hoe den engel Gods den paus eenen brief bracht als hy offerhande dede op den outaer.
[2]
   

Als dit de paus gehoort hadde, soo badt hy sijnen swager dat hy hem lijden wilde tot des ander daeghs na dat hy offerhande ghedaen soude hebben, ’t welck de coninc dede. Als nu de paus des ander daeghs d’offerhande begonnen hadde, bad hy Godt met devotie dat Hy hem vertoonen wilde hoe hy ’t met sijns swaghers bede maken soude. Godt heeft sijn ghebet verhoort, ende daer is eenen engel gecomen, die eenen brief op den outaer leyde. Als de paus den brief sagh, soo las hy inden brief dat hy sijns swagers bede consenteren soude, want hy die niet ghebruycken en soude soo hy meynde. Doen was de paus verblijt, ende na d’offerhande heeft hy met besegelde brieven sijns swagers begheerte geconfirmeert.
     Doen was de coninck verblijt ende is gereyst na Constantinopolen om sijn dochter te trouwen. De welcke als sy haren vader sagh, so heeft sy hem seer vriendelijck willecom geheeten. Ende doen kuste de coninck sijn dochter aen haren mondt ende seyde: “Mijn lieve dochter, ghy sijt alleene die mijn herte bemint boven alle vrouwen der werldt, ende ick sal u trouwen, want u oom de paus heeftet my gheconsentee[r]t. Doen seyde Helena: “Ick en gheloove niet dat de paus macht heeft te consenteren dat tegens Gods wet is. Ende dit is tegen Godts wet. Ende daerom en sal ick u niet trouwen, al soudy my het een lidt vanden anderen doen trecken!”
     Ende na desen ende veel ander woorden dede de coninck sijn dochter slaepen gaen, ende hy gheboot datmen ’t hof behangen soude met tapijtserijen, want hy des ander daeghs haer trouwen wilde.

 

*     *
*
Hoofdstuk 2 in een synoptische, tweetalige (Nederlands-Frans) editie, met daarin verwerkt de versie in De vrouwen-peerle en de druk van Jean Trepperel, Paris ca. 1510.
Een woord dat u niet kent, kunt u opzoeken in het on-line Woordenboek der Nederlandsche Taal