Helena van Constantinopel, hoofdstuk 10

Hoe de paus brieven sont aen de kersten princen ende aen coninck Henrick van Engelant om bystant.
[10]

   
Op een tijt is ghekomen de coninck Butor van Armenien met grooter heyr kracht ende heeft beleyt de stadt van Romen. Als de paus sach dat hy soo seer overlast was, soo sont hy boden aen allen kersten princen om bystant, ende oock schreef hy sonderlinghe aen coninck Henrick van Engelant. Ende als hy de brieven ontfangen hadde, so bereyde hy hem met grooter heyrkracht ende maeckte den hertoge van Clocestre ruwaert van Engelant. Ende de coninck dede maken drie gelijcke silveren zegels. Eenen behielt hy selve, den anderen gaf hy Helena, den derden sijnen ruwaert, den hertoghe van Clocestre, hem bevelende alle sijn goedt ende landen, want hy den hertoghe betroude boven alle sijn ander heeren. Ende heeft so ten lesten hem bereyt ende oorlof genomen aen Helena ende aen den hertoghe ende aen sijn heeren, hun biddende dat sy sijn lant ende volck getrou wilden zijn, ende is doen vertrocken.
   

*     *
*
Hoofdstuk 10 in een synoptische, tweetalige (Nederlands-Frans) editie, met daarin verwerkt de versie in De vrouwen-peerle en de druk van Jean Trepperel, Paris ca. 1510.
Een woord dat u niet kent, kunt u opzoeken in het on-line Woordenboek der Nederlandsche Taal