Verschenen: Vooys 33/2: Fundamenten van de literatuurwetenschap


Het nieuwe, extra dikke themanummer van Vooys is verschenen: ‘Fundamenten van de literatuurwetenschap’. Nu de geesteswetenschappen onder druk staan en nieuwe, digitale methoden zich aandienen, vond de redactie van Vooys het tijd voor een herbezinning op de eigen theoretische tradities. In dit nummer reflecteren zowel onderzoekers als studenten op de hermeneutiek, de narratologie, het structuralisme en het poststructuralisme. Daarnaast recenseren deskundigen opnieuw toonaangevende publicaties uit de geschiedenis van het literatuuronderzoek. Het nummer is een actuele aanvulling op inleidingen in de literatuurwetenschap, maar ook een vooruitblik op toekomstig onderzoek.

Inhoud onder andere:
  • Frans-Willem Korstenleidt het nummer in met een contextualisering van wat de redactie ‘fundamenten’ noemde. Hoe vast zijn die fundamenten, en vragen bepaalde tijden om bepaalde benaderingen?
  • Mieke Bal schreef een uniek stuk voor Vooys: haar pleidooi voor het belang van focalisatie – ook buiten de literaire tekst – is zowel een academische poëtica als een politiek statement vóór literatuur- en cultuuronderzoek.
  • Hans van Stralenschetst in zijn artikel de ontwikkeling van de hermeneutiek en gaat in op een aantal hardnekkige misverstanden over dit oude fundament van de tekststudie.
  • Lucas van der Deijlvergelijkt de structuralistische aannames over menselijke taal met de logica van computertaal. Hij betoogt dat het structuralisme een relevant vertrekpunt kan zijn voor een kritische en hoognodige bestudering van digitale talen zoals code en algoritme.
  • Hans Bertensreconstrueert in het laatste artikel de komst van het poststructuralisme en de sterke scepsis die de denkstroming opriep. Hoe is het met de theorievorming gesteld na de gloriedagen van ‘theory’?
  • Redacteuren Jacco Doppenberg en Roel Smeetsreisden af naar Maastricht voor een mooi interview met auteur Maartje Wortel.
  • Voor de rubriek Verstand van Zaken deden redacteuren Lucas van der Deijl en Rosemary Schadenberg een rondgang langs zes Nederlandse hoogleraren met de vraag: hoe krijgen de fundamenten van de literatuurwetenschap vorm in het hedendaagse literatuuronderwijs?

Recensies:

  • Margriet van Heesch, Doro Wiese, Roel Smeets, Susan Potgieter, Esther Peeren.

Een selectie van deze artikelen is binnenkort online te lezen op de website, www.tijdschriftvooys.nl.