Verhuisbericht voor gebruikers van het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT)


Door Willem Kuiper

Voor wie nog niet eerder kennis maakte met het REMLT, het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten is een multimediale encyclopedie van eigennamen die voorkomen in Nederlandstalige literaire – dus niet in ambtelijke of wetenschappelijke (artes) – teksten, geschreven gedurende de late Middeleeuwen. De geschreven literatuur in de Nederlandse volkstaal begint ruwweg in de dertiende eeuw. Het REMLT hanteert als eindgrens circa 1600. Alles wat er in die periode geschreven is aan epiek (in verzen en proza), lyriek, drama en genres daartussenin zoals bijvoorbeeld strofische gedichten en refreinen, komt in aanmerking voor opname in het REMLT. Onder eigennamen wordt verstaan de individualiserende naam van een mens, een dier, een engel, een duivel, een reus, een dwerg, een fee, een man, een vrouw, een kind, een stad, een land, een burcht, een huis, een herberg, een wapen, een schip enzovoort.
     In de loop van 1992 werd op het (P.J.) Meertens Instituut KNAW te Amsterdam de kiel van dit project gelegd, dat op 1 januari 1993 officieel van start ging. Maar bij gebrek aan (snel) resultaat werd de op 5 jaar begrote onderneming na ruim 6 jaar gestaakt. Het onvoldragen casco werd vervolgens naar de Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA versleept om daar te worden afgebouwd.
     In Neder-L Bulletin 0301.b van januari 2003 werd, 10 jaar nadat eraan begonnen was, aangekondigd dat de letters A-F niet in druk, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar op het Internet gepubliceerd zouden worden: ‘Web 0301.19 REMLT, Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten, beschikbaar op Internet’
     Om dit te kunnen doen had ik van de toen nog inpandige, meelevende en meewerkende ICT-collega’s een FTP-account gekregen op de server van de Faculteit Geesteswetenschappen UvA. Bij mijn pensionering in juli 2013 werd mij te verstaan gegeven dat noch de Faculteit noch de Universiteit deze en de daaruit voortgekomen website Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde (BML), nieuwe digitale reeks kon of wenste te onderhouden. Ik moest uitzien naar een andere gastheer of gastvrouw.
     Na wat omzwervingen heeft de ark, nog altijd in staat van wording maar inmiddels al behoorlijk opgetuigd, een veilige ligplaats gevonden op de server van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) te Gent, België, alwaar het REMLT wordt opgenomen in de reeks: ‘Digitale Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands’. Daar kan en mag en zal het REMTL tot in lengte van dagen on-line staan.
     Met het verschijnen van dit verhuisbericht wordt de oude website niet onmiddellijk opgeheven, maar er zullen daar geen updates meer gepubliceerd worden. Gebruikers dienen als nieuw Internet adres te bookmarken of als favoriet te bewaren: http://bouwstoffen.kantl.be/remlt/