Vacature Lecturer Afrikaans (Universiteit van Pretoria)

De Universiteit van Pretoria heeft een vacature voor een lecturerAfrikaans-Nederlandse letterkunde. Hieronder volgen de Engels- en Afrikaanstalige vacaturetekst. Reageren is mogelijk tot 3 juli 2015.

Faculty of Humanities

Department of Afrikaans

Lecturer

(Scroll down for Afrikaans)

In pursuit of the ideals of excellence and diversity, the University of Pretoria wishes to invite applications for the above vacancy.

The University of Pretoria’s commitment to quality makes us one of the top research Universities in the country and gives us a competitive advantage in international science and technology development.

Responsibilities:

The successful candidate will be required to:

 • Teach Afrikaans literature and any of the following: Comparative Literature / Literary Theory / Dutch Literature at both undergraduate and postgraduate level;
 • Actively engage with research endeavours of the Department;
 • Supervise postgraduate students;
 • Make an active contribution to the Department’s research profile;
 • Carry out academic administration and other activities in the Department as determined by the HOD.Minimum requirements:

 • A Master’s degree in Afrikaans Literature / Comparative Literature / Dutch Literature;
 • A research record appropriate to the post level.

Required competencies (skills, knowledge and behavioural attributes):

 • Knowledge of Literary Theory;
 • Expertise in Afrikaans Poetry;

 • Excellent language and communication skills.

Added advantages and preferences:

 • Teaching experience at tertiary level;
 • The ability to supervise and mentor postgraduate students;
 • Involvement in professional societies and research projects;
 • International contacts is a strong recommendation.


The total remuneration package for this position ranges from approximately R 375 879 to R 497 607 as determined by UP policy guidelines. (These amounts include the University’s contributions to standard UP benefits, namely provident fund, group life and funeral cover, but exclude contributions to medical aid, as the latter varies per employee.) UP subscribes to the BESTMED medical aid scheme and contributes 50% of the applicable monthly premium.


Applicants are requested to apply online, quoting the applicable reference number.

In applying for this post, please attach:

 • A comprehensive CV;
 • Certified copies of qualifications;
 • Names, e-mail addresses and telephone details of three referees whom we have permission to contact;
 • Names and contact details of peer reviewers (academic and research);
 • Self-evaluation.

 

Closing date: 3 July 2015

No application will be considered after the closing date, or if it does not comply with at least the minimum requirements.               

Enquiries: Prof W Burger, Tel: (012) 420 4075 willie.burger@up.ac.za

Should you not hear from the University of Pretoria by 30 September 2015, please accept that your application has been unsuccessful.

The University of Pretoria is committed to equality, employment equity and diversity.

In accordance with the Employment Equity Plan of the University and its Employment Equity goals and targets, preference may be given, but is not limited to candidates from under-represented designated groups.

All candidates who comply with the requirements for appointment are invited to apply.

The University of Pretoria reserves the right not to make an appointment to the posts as advertised.

(Afrikaanse weergawe)

Fakulteit Geesteswetenskappe

Departement Afrikaans

Lektor

In die nastrewing van die ideale van uitnemendheid en diversiteit, word aansoeke vir die bogenoemde pos ingewag.

Die Universiteit van Pretoria se verbintenis tot kwaliteit maak ons een van die top navorsingsuniversiteite in die land en gee ons ‘n mededingende voordeel in internasionale wetenskap- en tegnologie-ontwikkeling.

Pligte:

Daar sal van die suksesvolle kandidaat sal verwag word om: 

 •  Afrikaanse Letterkunde en enige van die volgende: Vergelykende Letterkunde / Literatuurwetenskap / Nederlandse Letterkunde op beide voor- en nagraadse vlak aan te bied;
 •  Aktief deel te neem aan die navorsingspogings van die Departement;
 •  Studieleiding aan nagraadse studente te verskaf;
 •  n Aktiewe bydrae te lewer tot die Departement se navorsingsprofiel;
 •  Akademiese administrasie en ander take soos deur die Departementshoof bepaal, uit te voer.

 Minimum vereistes:

 • ’n Magistergraad in Afrikaanse Letterkunde / Vergelykende Letterkunde / Nederlandse Letterkunde;
 • n Navorsingsrekord toepaslik tot die posvlak.

Vereiste bevoegdhede (vaardighede, kennis en gedragseienskappe):

 •  Kennis van Literatuurwetenskap;
 •  Kundigheid in Afrikaanse Poësie;
 •  Uitstekende taal- en kommunikasievaardighede.

 

Bykomende aanbevelings:

 •  Onderrigervaring op tersiêre vlak;
 •  Die vermoë om nagraadse studente te lei en mentor;
 •  Betrokkenheid by vakverenigings en navorsingsprojekte;
 •  Internasionale kontakte is ‘n sterk aanbeveling;

 

Volgens UP-beleid en -riglyne wissel die jaarlikse vergoedingspakket vir hierdie pos tussen ongeveer R 375 879 tot R 497 607. (Hierdie bedrae sluit die Universiteit se bydrae tot standaard UP-voordele in, naamlik voorsorgfonds en groeplewensversekering asook begrafnisdekking, maar sluit nie mediesefondsbydraes in nie aangesien dit per personeellid verskil.) UP onderskryf die BESTMED mediese skema en dra 50% van die toepaslike maandelikse paaiement by.

Aansoekers word versoek om elektronies aansoek te doen met vermelding van die toepaslike verwysingsnommer.

Om aansoek te doen vir hierdie pos, heg asseblief aan:

 • ‘n Omvattende CV;
 • Gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies;
 • Die name, e-pos- en telefoonbesonderhede van drie referente wat ons mag kontak;
 • Die name en kontakbesonderhede van eweknie-beoordelaars (akademie en navorsing);
 • Selfevaluering.

 Sluitingsdatum: 3 Julie 2015

Geen aansoek sal oorweeg word as dit na die sluitingsdatum ontvang word nie, of as dit nie ten minste aan die minimum posvereistes voldoen nie.

Navrae: Prof W Burger, Tel: (012) 420 4075 willie.burger@up.ac.za

Indien daar nie teen 30 September 2015 met u in verbinding getree is nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.


Die Universiteit van Pretoria is verbind tot gelykheid, billike diensbetrekkinge en diversiteit.

Ooreenkomstig die Gelyke Indiensnemingsplan van die Universiteit en die doelwitte en teikens wat daarin vervat is, mag voorkeur gegee word aan kandidate uit onderverteenwoordigde aangewese groepe, maar word nie tot sulke kandidate beperk nie.

Alle kandidate wat aan die aanstellingsvereistes voldoen, word uitgenooi om aansoek te doen.

Die Universiteit van Pretoria behou die reg voor om nie ’n aanstelling in die pos soos geadverteer te maak nie.