Mededeling bestuur Internationale Vereniging voor Neerlandistiek over bezuinigingen Taalunie

Het IVN-bestuur heeft op 6 mei een onderhoud gehad met de Nederlandse Taalunie n.a.v. de voorgestelde bezuinigingen. Het gesprek was indringend en constructief. Er zijn harde noten gekraakt over de keuzevoorstellen, maar gelet op de belangen van de neerlandistiek wereldwijd is er van beide zijden naar openingen gezocht.

Het belangrijkste resultaat van dit gesprek valt samen te vatten in drie trefwoorden: uitstel, heroverweging en alternatieven. In de komende periode van ruim drie maanden (d.w.z. tot aan het Colloquium) zullen IVN en NTU gezamenlijk naar oplossingen zoeken die de bezwaren wegnemen die we tegen de maatregelen in de huidige vorm hebben. Het gaat om uitwerkingen van alternatieven voor de volgende drie bezuinigingsvoorstellen.


Erasmus Taalcentrum
De NTU geeft aan dat het ETC sinds 2013 niet meer valt onder de subsidieregelingen van de NTU. Desalniettemin blijft de IVN van mening dat een doorstart serieus moet worden onderzocht. De NTU is het hiermee eens. De voorzitter van de IVN zal, in samenspraak met belanghebbenden en de ambassadeur van Indonesië, samen met de Algemeen Secretaris in gesprek gaan met het Ministerie van OCW.

Zomercursussen
De IVN is van mening dat zomercursussen, eventueel in gewijzigde vorm, moeten blijven bestaan na 2015. De IVN heeft voorgesteld om op zoek te gaan naar een alternatieve voorziening waarin evenveel studenten worden bediend als voorheen. De NTU is bereid om mede op advies van de IVN een nieuwe opzet te ontwikkelen en heeft hiervoor openingen geboden binnen de eigen begroting.

Suppletie
De IVN heeft de schade voor de neerlandistiek in diverse regio’s in de wereld met de grootst mogelijk klem onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd heeft de IVN aangegeven dat de huidige suppletieregeling herziening behoeft. De IVN heeft een voorstel gedaan waarin de suppletieregeling per vakgroep nader wordt bekeken. De NTU heeft toegezegd in samenwerking met de IVN te zoeken naar alternatieve regelingen en middelen.

Het bestuur is bijzonder verheugd dat zo veel leden hun zorgen, ervaringen en suggesties kenbaar hebben gemaakt. Het is op dit moment nog ongewis waar we binnen een kwartaal op uitkomen. Wij hopen u tussentijds te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen, en hopen op een aantal van u een beroep te kunnen doen om bovengenoemde acties ten uitvoer te brengen. In elk geval zal het bestuur begin juli een tussenbalans opmaken en wordt u geïnformeerd of er voldoende tegemoetgekomen kan worden aan de reële bezwaren en talrijke suggesties vanuit het veld. Uiteraard zal ook tijdens het Colloquium Neerlandicum in Leiden ruimte zijn voor discussie.