Vacature: Docent Nederlands in het vakgebied meertalige communicatie, Gent

In de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vanaf 1 oktober 2015 een voltijds ambt van docent Nederlands in het Tenure Track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht omvattend academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening in het vakgebied van de meertalige communicatie.

Profiel van de kandidaat

 • houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift in het domein van de neerlandistiek;
 • over minstens twee jaar postdoctorale ervaring beschikken op het ogenblik van indiensttreding;
 • zowel het gesproken als het geschreven Standaardnederlands uitstekend beheersen;
 • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht in de neerlandistiek, wat gestaafd wordt door recente publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten;
 • expertise hebben in het sociolinguïstisch of pragmatisch-linguïstisch onderzoek van het hedendaagse Nederlands, in aansluiting bij het vakgebied van de meertalige communicatie;
 • actief deelgenomen hebben aan (inter)nationale wetenschappelijke conferenties;
 • over didactische vaardigheden beschikken om academische competenties te realiseren bij
  universiteitsstudenten;
 • duidelijk aantoonbare ervaring kunnen voorleggen met het academisch onderwijs in de neerlandistiek;
 • positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau hebben strekt tot aanbeveling;
 • onderwijsprofessionalisering strekt tot aanbeveling;
 • internationale mobiliteit o.m. door onderzoeksverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waar de doctorstitel werd behaald strekt tot aanbeveling;
 • actieve deelname aan (inter)nationale (onderzoeks)netwerken strekt tot aanbeveling.

Volgende documenten dienen bij de kandidatuur te worden gevoegd:

 • een tekst (max. 1500 woorden) waarin de sollicitant zijn/haar visie op onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening m.b.t. de vacante functie uiteenzet;
 • een onderzoeksvoorstel (max. 1500 woorden) over het onderzoek dat de sollicitant concreet wil opzetten en dat aansluit bij het vakgebied van de meertalige communicatie (zie Intercomm: http://www.intercomm.ugent.be); het onderzoeksvoorstel moet op zijn minst de volgende onderdelen bevatten: achtergrond; doelstellingen/vraagstellingen; methode; verwachte resultaten; haalbaarheid;
 • de vereiste bekwaamheidsbewijzen (afschriften van diploma’s);
 • een portfolio met aanvullende informatie over de eigen onderwijscompetenties.

De selectie gebeurt in twee fasen:

 1. op basis van het curriculum vitae, het publicatiedossier, het ingediende onderzoeksvoorstel en de visietekst wordt een short list samengesteld; alle kandidaten op de short list worden uitgenodigd voor een proefles en een interview;
 2. op basis van de verzamelde informatie wordt beslist welke kandidaten worden gerangschikt en hoe ze worden gerangschikt.

Een voltijds ambt in de aanvangsgraad van docent geeft in principe aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure trackstelsel voor een duur van vijf jaar.
Indien het universiteitsbestuur de prestaties van de betrokkene gunstig beoordeelt mondt dit mandaat uit in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.
Bij wijze van uitzondering kan een kandidaat die reeds een betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel 91 van het universiteitendecreet.
Kandidaten moeten bereid zijn om de verplichte basisdocententraining te volgen.
UGent voorziet een vrij aanbod ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren, dit ter ondersteuning van de onderwijstaal waarin gedoceerd wordt.
Nadere informatie in verband met dit ambt en de inpassing ervan in de strategische krachtlijnen van de vakgroep kunnen verkregen worden bij prof. Veronique Hoste, vakgroepvoorzitter (tel. +32 (0) 9 331 19 41 of e-mail: veronique.hoste@ugent.be).
Binnen de Universiteit Gent is het loopbaanmodel voor ZAP-leden in de graad van docent en hoofddocent gebaseerd op de periodieke toetsing van de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen.

Hoe solliciteren ?

Sollicitaties

 • dienen uiterlijk 27 maart 2015 om 23u59 (CET)
 • per e-mail verzonden te worden aan wervingzap@ugent.be
 • met als bijlage de sollicitatiebrief en het sollicitatieformulier voor ZAP, vergezeld van de gevraagde visieteksten en bekwaamheidsbewijzen (onder meer afschriften van de diploma’s)

Gelieve alle documenten samengevoegd in één bijlage te versturen en volgend referentienummer te vermelden 20150220 meertalige communicatie in het onderwerp van uw email.
De kandidaat ontvangt een e-mail bij goede ontvangst van de sollicitatie.
De sollicitatieformulieren voor ZAP zijn beschikbaar via volgende link:
http://www.ugent.be/nl/vacatures/zap/sollicitatieformulieren-zap/sollzapambt.docx/view