Aankondiging en oproep voor lezingen 20ste Fries Filologencongres


De Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de twintigste keer het Frysk Filologekongres (Fries Filologencongres), in Leeuwarden op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 december. Het congres wil een podium zijn voor het wetenschappelijk debat met betrekking tot de frisistiek in de breedste zin. De voertalen zijn: Fries, Nederlands, Engels en Duits.
De opzet van het congres is dat er elke dag wordt begonnen met een plenaire lezing. Hierna zijn er parallelsessies. Op de donderdag is er een avondsessie over Onderwijs. Het congres richt zich op de volgende onderzoeksgebieden: Oudfries, Taalkunde, Letterkunde, Lexicografie, Taalsociologie, Geschiedenis van Fryslân/Cultuurstudie. Het onderzoeksveld is het Fries, met inbegrip van de dialecten die in Fryslân voorkomen, in alle fasen en het Fries in Duitsland (Noord- en Oost-Friesland). Lezingen die vanuit een vergelijkend perspectief relevant zijn, zijn ook van harte welkom.

Sprekers
De volgende sprekers op uitnodiging hebben al een bijdrage toegezegd: prof. dr. Piet van de Craen (Vrij Universiteit, Brussel), prof. dr. Jürg Fleischer (Philips Universität Marburg), prof. dr. Antje Dammel (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Ms Sara K. Hayden (Philips-Universität Marburg), prof. dr. Damaris Nübling (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), prof. dr. Monika Schmidt (University of Essex/Rijksuniversiteit Groningen), dr. des. Wendy Vanselow (Christian-Albrechts-Universität, Kiel).
Oproep voor lezingen
De congrescommissie roept hierbij deskundigen op om een opzet (van zo’n 300 woorden) voor een lezing op een van de onderzoeksgebieden in te dienen. Sprekers die hun lezing bij een bepaald onderzoeksgebied ingedeeld willen zien, wordt gevraagd dit aan te geven. Een lezing duurt een halfuur (20 minuten voor de lezing zelf plus 10 minuten voor discussie). Uit het aanbod van lezingen zal na de sluitingstermijn (zie hieronder) een keuze worden gemaakt voor het congres. De lezinghouders kunnen hun lezing aanbieden voor publicatie in de congresbundel Philologia Frisica anno 2014, die onder redactie van de congrescommissie zal staan. Wie een opzet voor een lezing wil indienen, wordt gevraagd dit via e-mail te doen bij Janneke Spoelstra: jspoelstra@fryske-akademy.nl.
De sluitingstermijn voor het inzenden van een opzet is 15 september 2014. Voor 1 oktober horen inzenders of hun opzet voor een lezing is aangenomen.
Praktische informatie
Het congres wordt gehouden in Grand-Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, in Leeuwarden. De congreskosten zijn € 100,- voor het hele congres of € 40,- voor een congresdag (incl. congresdocumentatie, koffie/thee en lunch). Lezinghouders zijn vrij van congreskosten voor de dag dat ze hun lezing houden. Studenten hebben gratis toegang tot het congres. Op woensdag 10 december is er een congresdiner; de kosten hiervan zijn € 30,-.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Janneke Spoelstra, e-mail: jspoelstra@fryske-akademy.nl, tel. (0031) (0)58 -233 69 15 of Willem Visser, e-mail: wvisser@fryske-akademy.nl, tel. (0031) (0)58 – 234 30 37.
Zie: http://www.fryske-akademy.nl/nl/aginda-aktueel/filologekongres-2014/. Hier is ook de congresfolder in het Fries/Engels te vinden.