Pas verschenen: De Zeventiende Eeuw 29 (2013) 2

Bij Uitgeverij Verloren is een nieuw themanummer verschenen van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw. Het onderwerp is het vaderlands verleden in de zeventiende eeuw.

“In de zeventiende-eeuwse Nederlanden was het eigen verleden een belangrijk ijkpunt in actuele debatten. Op verschillende niveaus, van lokaal tot nationaal, voerden allerlei personen en groeperingen in de samenleving het verleden op als referentiekader voor zeer uiteenlopende, vaak tegenstrijdige standpunten. Familieruzies, kerkelijke conflicten en politieke geschillen werden uitgevochten onder verwijzing naar vroeger. Daarbij vormde niet alleen het antieke, maar ook het vaderlandse verleden een bron van gezag, identificatie en wijsheid. Zo ontstonden bijvoorbeeld canonieke perspectieven op het recente oorlogsverleden van de Nederlandse Opstand. De historische cultuur was bovendien sterk intermediaal: beeld en woord, mondelinge vertel- en zangtradities en geleerdencultuur, landschap en artefacten ontwikkelden zich vaak in een verrassende interactie. In dit themanummer van De Zeventiende Eeuw wordt de wisselwerking tussen heden en verleden, inclusief het intermediale karakter van vroegmoderne Nederlandse herinneringspraktijken, vanuit verschillende invalshoeken in beeld gebracht.”


Inhoudsopgave:
Van de redactie 
EDDY GROOTES, Ter nagedachtenis van Marijke Spies (1934-2013) 
CAROLINA LENARDUZZI/JUDITH POLLMANN, Het vaderlands verleden in de zeventiende eeuw. Inleiding  
JUDITH POLLMANN, Met grootvaders bloed bezegeld. Over religie en herinneringscultuur in de zeventiende-eeuwse Nederlanden  
DIRK PFEIFER, Loyalty, bravery and female cleverness. Grotius’s maidservant and Remonstrant identity
JASPER VAN DER STEEN, The trap of history. The States Party and the Revolt of the Netherlands, 1650-1660
COEN MAAS, Willibrords wijnfles. Autorisatie en memorisatie van de contrareformatorische boodschap in Richard Verstegens Nederlantsche antiquiteyten (1613)
BRAM CAERS, ‘In fide constans’? Politiek van herinnering in het Mechelse stadsbestuur
MARCIN POLKOWSKI, Reconstructing the Middle Ages. Dirck van Bleyswijck’s Beschryvinge der stadt Delft and its uneasy relationship with the past
YOLANDA RODRÍGUEZ PÉREZ, Op Spaanse leest geschoeid. Het verleden van de Republiek in zeventiende-eeuwse Nederlandse romans.