Pas verschenen: De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda

De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda.
Onder redactie van Hanno Brand, Ben Groen, Eric Hoekstra en Cor van der Meer.
Ljouwert: Fryske Akademy & Afûk, 2013, 500 pp.
ISBN 978-90-62739-67-7. Fryske Akademy nr. 1075
Prijs: 39,95 euro
Te verkrijgen: Afûk Fryske boekwinkel,
Bûterhoeke 3, 8911 DH Ljouwert
Postbus 53, 8900 AB Leeuwarden
Contact: Afûk-webwinkel
ynfo@afuk.nl. Telefoon: 058-234 3070

Inhoudsopgave

Voorwoord

LETTERKUNDE

Jozef Deleu: Luchtschappen
Jane Fenoulhet: Complexity in the Contact Zone: Oeroeg in English translation
Kees Snoek: Botsende werelden: De huilspiraal van Hendrik van Teylingen
Anton Korteweg: Dichter zonder bundel. Hendrik Kretzer, 1818-1850, “Bragiaan”
Lut Missinne: Reizen om te lezen, lezen om te reizen. Reisjournalistiek van Arthur van Schendel
Luc Devoldere: Lucifers bij de brand. Notities

GESCHIEDENIS

Hans Mol: Kleasters en geweld yn let-midsieusk Fryslân
Cecil Patrick Courtney: Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière and the Netherlands
Piet van Sterkenburg: ‘Ul lieve en beminde huijsvrouw Elisabeth Phlippse Amelingh getrou tot in den doot’
Jonathan Israel: Spinozistic Popular Radicalism in the Dutch Art World of the Later Golden Age
Hanno Brand: Zittend tussen twee stoelen. De adellijke dilemma’s van stadhouder Johan Willem Friso
Tjeerd de Graaf: De rol van een Friese zeeman en andere westerse invloeden in de grensgebieden van Rusland en Japan
Philippus Breuker: Het aandeel van Jacobus Scheltema in de Tescklaow. Met twee onbekende brieven van Jacob Grimm
Johan Frieswijk: Duitse belangstelling voor de Friezen in het eerste jaar van de Duitse bezetting
Piet Hemminga: Boargemasters yn Fryslân 1945-2011
Thomas Steensen: Heimat Nordfriesland. Ein Kanon der nordfriesischen Kultur

TAALKUNDE EN MEERTALIGHEID

Theo Janssen en Ann Marynissen: Brabants oude zot (1500) en Erasmus’ goddelijke Zotheid (1509) in een intieme relatie?
Roeland van Hout en Stefan Grondelaers: Warenhuizen en stambomen. Databronnen voor onderzoek naar taalvariatie
Hans van de Velde, Kiki Kushartanti en Martin Everaert: De verwerving van taalvariatie door kleuters uit Jakarta
Gert Oostindie: Voorbij de politieke bagasie: het Nederlands van Suriname en de Antillen
Roland Willemyns en Wim Vandenbussche: “Eene zoete en aengenaeme Tael”. Over taalvariatie in West-Vlaanderen
Jan Noordegraaf: Naar woorden zoeken. James Storms (1860-1949) en het Jersey Dutch
Ben M. Groen: De taalproblematiek in hedendaags Oekraïne
Kees Groeneboer: A Comparison of Colonial Language Policy in Asia
Vincent J. van Heuven: Klinkerarticulatie en –perceptie in het Standaard Indonesisch
Sugeng Riyanto: De worsteling van de Indonesische Leerders bij de Verwerving van Nederlandse Zinnen
Nicoline van der Sijs: Sluitdagen en afpakschuur: de Indisch-Nederlandse woordenschat
Eric Reuland: Linguistic Diversity: Contributions and Challenges. From Frysk to Sakha
Arjen Versloot en Elzbieta Adamczyk: The Old Frisian e-plurals
Eric Hoekstra: Oer syn libben. Syntaktysk-semantyske kontekst en ynterpretaasje yn it Midfrysk en it Nijfrysk
Jarich Hoekstra: Salverda, tink? Ta de ûntjouwing fan it epistemyske tuskensintsje tink ik yn it Frysk
Durk Gorter: Meartalich ûnderwiis foar it Baskysk en it Frysk: in ferliking
Jan van der West, Alex Riemersma en Cor van der Meer: Mercator op ‘e kaart sette

Bibliografie R. Salverda

De Auteurs