Vacature: Docent in het vakgebied Historische Nederlandse letterkunde (1550-1800) – Universiteit Gent


De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent heeft met ingang van 1 oktober 2014 een vacature voor een docent in het vakgebied Historische Nederlandse letterkunde (1550-1800). Het gaat om ‘een voltijds ambt van docent in het Tenure Track stelsel te begeven binnen de vakgroep Letterkunde, voor een opdracht omvattend academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening’.
Profiel van de kandidaat:

  • op het ogenblik van de indiening van de kandidatuurstelling houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift in het betrokken vakgebied, of van een gelijkwaardig erkend diploma;
  • over minstens twee jaar postdoctorale ervaring beschikken op de datum van indiensttreding;
  • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht op het gebied van de Historische Nederlandse letterkunde (1550-1800), gestaafd door bijdragen op nationale en internationale conferenties en door recente publicaties in nationale en internationale tijdschriften en boeken die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten;
  • over de nodige didactische, communicatieve en organisatorische vaardigheden beschikken om in het Nederlands academisch onderwijs te verzorgen op het vlak van de Historische Nederlandse letterkunde;
  • uitstekende actieve mondelinge en schriftelijke beheersing hebben van het Nederlands;
  • internationale mobiliteit, o.m. door onderzoeksverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald, strekt tot aanbeveling.

Voor meer informatie over de selectieprocedure en voorwaarden, zie de complete vacaturetekst
Sollicitaties dienen uiterlijk 3 januari 2014 per e-mail verzonden te worden aan wervingzap@UGent.be, met in bijlage de sollicitatiebrief, het sollicitatieformulier voor ZAP, vergezeld van de bekwaamheidsbewijzen (onder meer afschriften van de diploma’s). Gelieve alle documenten samengevoegd in één bijlage te versturen.