Nieuwe onderzoekswebsite ‘Het Griekse drama in de Nederlanden’

Het Griekse drama in de Nederlanden’ is een expe­riment in weten­schappelijk publiceren.

Onderzoek steunt op het delen van infor­matie. ‘If I have seen further it is by standing on the shoul­ders of giants’, zoals Newton het uit­druk­te.

Meer dan ooit beschikken we over de instrumenten om te delen: publicaties, databanken, con­ferenties, blogs, sociale media en onder­zoeks­websites. Alleen laten die zelden work in progress zien. Een op hol geslagen publi­catie­cultuur eist af­gewerkte producten, niet het do­lende denken.

Hier wil ik dat wel doen. Weten­schap gedijt beter wanneer ook ruwe obser­vaties en theore­tische aan­zetten met col­lega’s worden ge­deeld.

Al het materiaal op deze site staat ook voor andere onder­zoe­kers ter beschik­king (dat is wat ik weg­geef ) en staat ook open voor hun kri­tiek (dat is wat ik hoop terug te krij­gen).

Ook de artikels die ik uit­eindelijk op basis van dit onder­zoek wil schrijven, zullen via deze site pu­bliek worden ge­maakt.

DATASETS

In de eerste plaats publiceer ik hier een biblio­grafie van Neder­lands­talige verta­lingen en bewerkingen van Oud-Griekse toneel­stukken.

Dat is een compi­latie van bestaande bron­nen, maar in de vorm van een spread­sheet, zodat de infor­matie mak­kelijk door andere onder­zoekers kan ‘her­schikt’ en her­bruikt worden. Bij­voor­beeld onder de vorm van een andere sorte­ring, filte­ring, grafiek of visua­lisering.

ANALYSE

Daarnaast presenteer ik een aantal voor­lopige ana­lyses van de data. Kritiek leveren kan via de com­mentaar­functie, die onder­aan elke ana­lyse verschijnt, door de auteur te mailen, of door de pagina’s te delen op Face­book of Twitter.