Oproep tot kandidaatstelling voor senior medewerker bij de KANTL

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde werft aan:
een senior onderzoeker-neerlandicus (contractueel, vervanging van een loopbaanonderbreking)

FUNCTIEBESCHRIJVING

Context van de functie

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) is een overheidsinstelling op het snijvlak van cultuur en wetenschap, met als maatschappelijk doel de studie, beoefening en bevordering van de Nederlandse taal en letterkunde. Haar wetenschappelijke werking en haar uitgavebeleid zijn op dit doel afgestemd.

Het onderzoeksbeleid wordt aangestuurd door de Bestuurscommissie en uitgevoerd binnen het KANTL-onderzoekscentrum, het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB).

Doel van de functie

Opzetten, uitvoeren en aansturen van wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek in uitvoering van het beleidsplan van de KANTL.

Opdracht

 1. U hebt de dagelijkse operationele leiding van het wetenschappelijk onderzoek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
 2. U staat in voor de uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten van het KANTL-onderzoeks­centrum CTB.
 3. U staat in voor de redactionele begeleiding van de wetenschappelijke publicaties van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Voor de uitvoering van deze taken werkt u in nauw overleg met de vast secretaris van de KANTL. U rapporteert aan de Bestuurscommissie en de begeleidingscommissies voor de onderscheiden taakgebieden.

Toelatingsvoorwaarden

U moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een functie bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, zoals vastgelegd in het statuut van 17.5.2013: gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; de burgerlijke en politieke rechten genieten; aan de dienstplichtwetten voldoen; medische geschiktheid voor de uit te oefenen functie.

Diplomavereisten: U hebt een diploma van doctor behaald, of staat op het punt dit te behalen.

FUNCTIEPROFIEL

Inhoudelijke competenties

 • Uw diploma is gesitueerd in het domein van de Nederlandse taalkunde of Nederlandse letterkunde.
 • U hebt ervaring met het maken van tekstedities of met bronnencorpora.
 • U hebt voeling met digitale technieken en de toepassing ervan op de studie van taal- en letterkunde, meer in het bijzonder m.b.t. tekstedities en bronnencorpora.
 • U beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands.
 • U heeft een visie op onderzoek binnen een kleinschalige instelling die gericht is op de studie en beoefening van de Nederlandse taal- en letterkunde.
 • U beschikt over een goede kennis van het geschreven en gesproken Engels.

Gedragscompetenties

 • U kunt leiding geven en initiatief nemen.
 • U kunt netwerken binnen uw werkdomein.
 • U kunt goed werken in teamverband.
 • U bent een loyaal medewerker, betrouwbaar en oplossingsgericht.
 • U kunt realistisch plannen en slaagt erin vooropgezette deadlines te halen.

ONS AANBOD

De arbeidsrelatie is geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde van 17 mei (zie Belgisch Staatsblad van 5 juli 2013 via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl).

Salaris: salarisschaal A165. Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht.
Het betreft een tijdelijk contract in vervanging van een loopbaanonderbreking, toegekend voor één jaar en verlengbaar.
Aanvangsdatum: 1 januari 2014.

SOLLICITATIE- EN SELECTIEPROCEDURE

Solliciteren

U bezorgt ons een cv met overzicht van opleiding, beroepservaring en andere voor de functie relevante ervaring en een begeleidende brief waarin u uw sollicitatie motiveert.
Uw sollicitatie richt u aan Prof. dr. Willy Vandeweghe, vast secretaris, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. Dat kan per gewone post, maar wij hebben de sollicitatiedocumenten ook nodig in digitale vorm. U kunt die richten aan: willy.vandeweghe@kantl.be. Wij sturen u bericht van ontvangst als bewijs dat uw sollicitatie bij ons is aangekomen.

Uiterste datum van indiening: dinsdag 5 november 2013, 17u.

Selectie

De schriftelijke kandidaturen worden getoetst op ontvankelijkheid en onderworpen aan een eerste screening van het dossier door de Bestuurscommissie (BC). Na advies van de BC beslist de vast secretaris welke kandidaten worden opgeroepen voor een mondeling interview met bijhorende proef. Uiterlijk op woensdag 20 november 2013 ontvangt u hierover bericht.

De beoordelingscommissie bestaat uit het Bestuur van de KANTL, aangevuld met interne en/of externe experts binnen het expertisegebied van het KANTL-onderzoekscentrum. U wordt een week vooraf uitgenodigd voor de selectieproef en het interview.

Na interview en proef wordt een rangschikking gemaakt. In geval van ex aequo kan de commissie besluiten tot een assessment als bijkomende proef. Op basis van dit assessment en van het advies van de selectiecommissie wordt dan de definitieve rangschikking opgesteld.

Meer informatie?

Voor bijkomende informatie kunt u zich richten tot:
Willy Vandeweghe, vast secretaris
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningstraat 18, 9000 Gent
E-mail: willy.vandeweghe@kantl.be
Website: www.kantl.be en ctb.kantl.be