Vacature universiteit Gent: doctor-assistent Letterkunde

Universiteit Gent

                                                                   Vacatures
                           (zie http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures/AAP)
                                                Assisterend academisch personeel
Bij de faculteit  Letteren en Wijsbegeerte is volgende mandaat te begeven: het betreft  een tijdelijke aanstelling voor een termijn van één jaar.

LW07

een betrekking van voltijds doctor-assistent bij de vakgroep Letterkunde (tel.: 09 264 37 00 of Yves.Tsjoen@ugent.be, tel. 09 264 40 66) – salaris a 100%: min. € 29 069,73 – max. € 45 317,25 (thans uitbetaald à 160,84%). 

Profiel van de kandidaat
–       diploma van doctor op proefschrift of van een gelijkwaardig erkend diploma (de diplomavereisten moeten voldaan zijn op de datum van aanstelling);
–       proefschrift op het gebied van de moderne Nederlandse letterkunde;
–       publicaties in boeken en/of wetenschappelijke tijdschriften die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten.
Inhoud van de functie
–       hoogstaand en productief onderzoek verrichten op het vlak van de moderne Nederlandse letterkunde dat leidt tot publicaties in tijdschriften die op de VABB- en/of ISI-lijsten voorkomen;
–       aanvragen voor onderzoeksfinanciering voorbereiden;
–       onderwijs verzorgen op universitair niveau (minstens 70% van de tijd dient besteed te worden aan wetenschappelijk onderzoek);
–       dienstverlening ten behoeve van de vakgroep.
Indiensttreding: 1 oktober 2013
Sollicitaties dienen uiterlijk op  9 augustus 2013per email verzonden te  worden aan wervingaap@ugent.be met in bijlage (samengevoegd in één document)de sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en voor assistenten een overzicht van de behaalde studieresultaten. Vermeld duidelijk het mandaat en de vakgroep waarvoor u solliciteert. U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.       
Hier vindt u ons arbeidsreglement:
Hier vindt u ons arbeidsreglement:
Kandidaten moeten voldoen aan de taalvereisten zoals opgenomen in artikel 91novies van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.  De bestuurs- en onderwijstaal aan de Universiteit Gent is het Nederlands maar ook niet-Nederlandstaligen kunnen solliciteren. Conform het decreet moet de kandidaat, belast met een onderwijsopdracht, de onderwijstaal waarin hij een opleidingsonderdeel doceert op adequate wijze beheersen. Dit betekent dat de kandidaat die taal moet beheersen op ERK-niveau (Europees ReferentieKader voor talen) C1.Ook de kandidaat, belast met een onderwijsopdracht, die geen opleidingsonderdelen in het Nederlands doceert, moet de Nederlandse taal beheersen op ERK-niveau B2. Aan die voorwaarde moet voldaan zijn binnen 3 jaar na de aanstelling of op het moment van de benoeming.