Dag van de Friese taalkunde 2013

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de zesde Dag van de Friese taalkunde. Deze zal, evenals de vorige keren, weer een informeel karakter hebben. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde, enz. In de lezing kan over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd worden, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen behorende tot de West-Germaanse taalfamilie.

vrijdag 25 oktober 2013

           

Fryske Akademy, It Aljemint, Doelestraat 2-4, Leeuwarden

De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie).
Wij roepen iedereen op, zich aan te melden voor een lezing. Stuur – graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op maandag 1 juli – een abstract van een halve A4 met naam en adres naar: wvisser@fryske-akademy.nl


Of met de gewone post naar:
Fryske Akademy,
Taalkundich Wurkferbân,
Postbus 54,
8900 AB