Proefschrift- en boekennieuws januari 2013

Door Marten van der Meulen
Promoties
Januariis geendrukke maandvoor promotiesin detaalkunde, maarer iswel heteen enander omnaar uitte kijken.Zo promoveertKeesdeSchepperop 28januariaan deRadboudUniversiteit opde dissertatieYou andme againstthe world?First, secondand thirdperson inthe worldslanguages. 
Op30 januarivindt, tevensin Nijmegen,de verdedigingplaats vande thesisvan drs.A. L.Oldenkamp. Haarpromotieonderzoekgaat overproblemen bijhet gebruikenvan dejuiste inflectievoor volwassenendie Nederlandsleren alstweede taal.Drs. Oldenkampricht zichop eenaantal talen,waaronder Turks,en laatzien dathet klanksysteemvan demoedertaal eenbelangrijke rolspeelt bijhet verwervenvan dejuiste inflectiein hetNederlands.
Tenslottepromoveerde op18januaridr. EefjeBoef aande UniversiteitUtrecht. Inhaar proefschriftpresenteert zijnieuwe empirischedata overde manierwaaropbetrekkelijkebijzinnen zijnopgebouwd inverschillendeNederlandsedialecten.
Deproefschriftenvan dezedrie promovendizijn beschikbaarvia LOTPublishing.
Boeken
BijuitgeverijVantiltverschijnt dezejanuarimaand ditboekvan JanRock overde geschiedenisvan defilologie. Zekereen aanrader,want hetbetreft hierhet proefschriftdat in2010 doorhet Instituutvoor Cultuuren Geschiedenisvan deUvA bekroondwerd metde prijsvoor debeste scriptie.